Objavljeno u NN 112/2017 (17.11.2017.):

 

Ministarstvo pravosuđa

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16 i 29/17) u članku 35. stavku 3. riječi: »u postupku u kojem odlučuje sud,« brišu se.

Članak 2.

(1) U članku 40. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) U slučaju da predsjednik suda utvrdi da rješavatelj bez opravdanog razloga ne postupa u predmetima u kojima postupak traje više od sedam godina i ne postupa po prethodnim naredbama i uputama predsjednika suda koje se odnose na te predmete, predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele, vodeći računa o ravnomjernoj radnoj opterećenosti ostalih rješavatelja. Po ponovnom uključivanju automatske dodjele predmeta tom rješavatelju njegova radna opterećenost će se ujednačiti s radnom opterećenošću ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.«.

(2) Dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju stavci 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

(3) U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 13. riječi: »stavka 10. i 11.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7., 11. i 12.«.

(4) Dosadašnji stavak 13. koji postaje stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Izvješća administratora sustava eSpis u sudu iz stavka 10. ovog članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 4., 5., 6., 7., 8., 11. i 12. ovog članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti u sustav eSpis u spisu na koji se naredba odnosi.«.

Članak 3.

(1) U članku 54.a iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju da predsjednik suda utvrdi da rješavatelj bez opravdanog razloga ne postupa u predmetima u kojima postupak traje više od sedam godina i ne postupa po prethodnim naredbama i uputama predsjednika suda koje se odnose na te predmete, predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele, vodeći računa o ravnomjernoj radnoj opterećenosti ostalih rješavatelja. Po ponovnom uključivanju automatske dodjele predmeta tom rješavatelju njegova radna opterećenost će se ujednačiti s radnom opterećenošću ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.«.

(2) Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

(3) U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »stavka 5. i 7.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3., 6. i 8.«.

(4) U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. brojke: »1., 2., 5., 6. i 7.« zamjenjuju se brojkama: »1., 2., 3., 6., 7. i 8.«.

Članak 4.

(1) U članku 57. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju da predsjednik suda utvrdi da rješavatelj bez opravdanog razloga ne postupa u predmetima u kojima postupak traje više od sedam godina i ne postupa po prethodnim naredbama i uputama predsjednika suda koje se odnose na te predmete, predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele, vodeći računa o ravnomjernoj radnoj opterećenosti ostalih rješavatelja. Po ponovnom uključivanju automatske dodjele predmeta tom rješavatelju njegova radna opterećenost će se ujednačiti s radnom opterećenošću ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.«.

(2) Dosadašnji stavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju stavci 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

(3) U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 13. brojke »11. i 12.« zamjenjuju se brojkama »8., 11. i 12.«.

(4) U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 14. riječi: »stavka 6., 7., 8. i 11.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3., 5., 6., 7., 8., 11. i 12.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-03-02-17-40

Zagreb, 17. listopada 2017.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić