Objavljeno u NN 108/2017 (8.11.2017.): 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Na temelju članka 125. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

 

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAHVATIMA U PROSTORU KOJI SE NE SMATRAJU GRAĐENJEM, A ZA KOJE SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Članak 1.

U Pravilniku o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, broj 105/17) u članku 2. točki 2. iza brojčane oznake točke: »2.« dodaje se riječ: »trajno«.

U točki 4. iza brojčane oznake točke: »4.« dodaje se riječ: »trajno«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/17-04/10

Urbroj: 531-01-17-7

Zagreb, 31. listopada 2017.

Ministar Predrag Štromar, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić