Objavljeno u NN 105/2017 (27.10.2017.):

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Na temelju članka 125. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

 

PRAVILNIK O ZAHVATIMA U PROSTORU KOJI SE NE SMATRAJU GRAĐENJEM, A ZA KOJE SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se određuju zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Članak 2.

Zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola su:

1. postavljanje, privezivanje ili sidrenje kaveza i drugih naprava u moru za uzgoj ribe ili drugih morskih organizama

2. postavljanje, privezivanje ili sidrenje pomorskih objekata (plovnih objekata, plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata), osim objekata sigurnosti plovidbe

3. sidrišta na moru

4. postavljanje, privezivanje ili sidrenje plovila na unutarnjim vodama kao što su brodovi, plutajući objekti (pristan, gat, bazen, kućica na vodi, stambena lađa, pontonski most, plutajući ugostiteljski objekt, plutajući dok i sl.) i skele

5. iskopi u moru čija svrha nije građenje građevine

6. deponiranje viška iskopa iz mora

7. deponije mineralnih sirovina

8. potapanje pomorskih objekata i drugih stvari u moru

9. površine za uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova na prirodnom tlu, unutarnjim vodama i moru koje nisu u sklopu građevina.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/17-04/10

Urbroj: 531-01-17-3

Zagreb, 23. listopada 2017.

Ministar Predrag Štromar, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić