Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

Objavljeno u NN 96/2017 od 27.9.2017.:

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 9. stavka 11. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/13, 148/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O CESTARINI

Članak 1.

U Pravilniku o cestarini (»Narodne novine«, broj 130/13 i 122/14) u članku 3. stavci 1. i 6. mijenjaju se i glase:

»(1) Cestarina za korištenje autoceste na kojoj je uveden zatvoreni ili otvoreni sustav naplate izračunava se i naplaćuje prema udaljenosti između dvije točke naplate i skupini vozila u koju je vozilo raspoređeno sukladno ovom Pravilniku te jediničnoj cijeni po kilometru.

(6) Iznos cestarine s porezom na dodanu vrijednost obračunava se u kunama bez lipa, a od početne do krajnje točke naplate na autocesti neće biti veći od zbroja iznosa cestarina za svaku pojedinu dionicu autoceste.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/131

Urbroj: 530-05-3-2-2-17-1

Zagreb, 19. rujna 2017.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić