Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 77/17 od 04.08.2017.:

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U članku 21. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 133/15, 49/16, 17/17) riječi »1. rujna 2017.« zamjenjuju se riječima »30. rujna 2017.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-04/4

Urbroj: 531-04-2-17-21

Zagreb, 21. srpnja 2017.

Ministar Predrag Štromar, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić