Baza je ažurirana 05.03.2024. 

zaključno sa NN 24/24

Objavljeno u NN 76/17 od 02.08.2017.:

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Na temelju članka 145. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

 

PRAVILNIK O REFERENTNOM CENTRU ZA MORE HRVATSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ I PRIRODU

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje mora ispunjavati Referentni centar za more, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (dalje u tekstu: Referentni centar), opseg poslova, način obavljanja poslova koji su mu određeni u nadležnost, postupak određivanja Referentnog centra, način financiranja, rok na koji se određuje te druga pitanja od značaja za rad Referentnog centra.

UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI REFERENTNI CENTAR

Članak 2.

(1) Referentni centar je pravna osoba ili više pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i ovlaštenje za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda iz područja rada Referentnog centra, ministarstva nadležnog za okoliš, prirodu i vodno gospodarstvo (dalje u tekstu: Ministarstvo).

(2) Pravna osoba da bi bila određena Referentnim centrom obvezna je uz svoju registriranu znanstveno-istraživačku djelatnost istovremeno ispunjavati tehničke, kadrovske, materijalne i druge potrebne administrativne uvjete, uključujući potrebna ovlaštenja i akreditacije nadležnih tijela za obavljanje poslova ispitivanja, analiziranja, tumačenja i ocjene stanja traženih parametara u opsegu poslova područja Referentnog centra.

(3) Odluku kojom se pravna osoba određuje Referentnim centrom donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakon) i ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Pravilnik).

Članak 3.

Uvjeti koje pravna osoba mora ispuniti da bi postala Referentnim centrom su sljedeći:

1. postignuti stručni i znanstveni rezultati u prikupljanju i analiziranju podataka o stanju okoliša uključujući i podatke o pokazateljima stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture s Nacionalne liste pokazatelja, obradi i vođenju baza podataka o morskom okolišu, ribarstvu i marikulturi koji odgovaraju svjetskim standardima, a očituju se kroz:

– vremenski period od 10 godina u kojem se pravna osoba bavi prikupljanjem i analiziranjem podataka o stanju morskog okoliša;

– iskustvo u istraživanju, praćenju i ocjenama stanja morskog okoliša cjelokupnog hrvatskog dijela Jadrana, posebice ocjene stanja obzirom na specifična ekološka obilježja vezana uz geografski položaj;

– dokazanu suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama istog ili sličnog stručnog tematskog područja u inozemstvu ili međunarodnim ustanovama kroz razmjenu stručnjaka, zajedničke znanstvene projekte ili druge vidove suradnje (članstvo u europskim i međunarodnim stručnim organizacijama);

– dokazanu kontinuiranu uspješnost u vođenju projekata na području zaštite morskog okoliša, ribarstva i marikulture;

– iskustvo u obradi i interpretaciji podataka i pokazatelja o stanju morskog okoliša, izradi objedinjene ocjene stanja morskog okoliša te iskustvo u izradi procjena i projekcija;

– iskustvo u sustavnom praćenju stanja morskog okoliša hrvatskog dijela Jadrana;

– detaljno poznavanje međunarodnih i nacionalnih politika i propisa te iskustvo u podršci razvoja politike zaštite morskog okoliša te ribarstva i marikulture.

2. postignuti stručno-kadrovski uvjeti koji se očituju kroz:

– sposobnost uspostave i vođenja poslova Referentnog centra izradom prijedloga godišnjeg i višegodišnjeg programa rada;

– osoblje obučeno za rad na opremi i uređajima za istraživanje;

– osoblje obučeno za razvoj i korištenje elektroničkih alata za prikupljanje i razmjenu podataka, razvoj baza podataka uključujući postupke validacije i osiguranja sustava kvalitete podataka o podacima i pokazateljima te za prostornu prezentaciju podataka o morskom okolišu, ribarstvu i marikulturi;

– iskustvo i stručnost u pružanju podrške u kontroli kvalitete i upravljanju podacima i informacijskim sustavima koja uvažavaju principe SEIS-a i zahtjeve posebnih propisa kojima se uređuju infrastrukture prostornih podataka;

– popis znanstvenika i stručnjaka uključenih u rad Referentnog centra s dokazima o njihovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu obzirom na poslove Referentnog centra, koji rade na poslovima u pravnoj osobi;

– znanstveni i stručni radovi iz opsega poslova Referentnog centra objavljeni u časopisima s međunarodnim recenzijama;

– popis članstva pravne osobe i osoblja u odgovarajućim organizacijama relevantnim za rad Referentnog centra.

3. postignuti tehnički, materijalni i drugi uvjeti u cilju osiguravanja tehničke (informatičke) osposobljenosti za upravljanje podacima, analizi i modeliranju podataka u svrhu tehničke i znanstveno-stručne podrške razvoju Informacijskog sustava zaštite okoliša očituju se kroz:

– odgovarajuću tehničku opremu i uređaje za praćenje stanja morskog okoliša s odgovarajućim tehničkim mogućnostima (granice detekcije, točnost, preciznost ili drugi relevantni tehnički podaci o opremi);

– odgovarajuću informatičku opremu u funkciji vođenja i upravljanja bazama podataka o morskom okolišu;

– popis uspostavljenih baza u funkciji praćenja stanja morskog okoliša;

– odgovarajući prostor odnosno prostorne uvjete za obavljanje poslova Referentnog centra.

Članak 4.

(1) Referentni centar određuje se za sustavno praćenje i promatranje te procjenu stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture te prikupljanje i analiziranje podataka o praćenju stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture, uključujući i pokazatelje s Nacionalne liste pokazatelja.

(2) Referentni centar obvezan je podatke praćenja stanja, pokazatelje i rezultate analiza ažurno dostavljati Agenciji sukladno zakonskim rokovima i rokovima definiranim u Programu rada Referentnog centra.

(3) Referentni centar, surađuje s Agencijom na poslovima izvješćivanja prema međunarodnim tijelima i organizacijama.

OPSEG I NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA REFERENTNOG CENTRA

Članak 5.

(1) Referentni centar određuje se za tematska potpodručja morski okoliš, ribarstvo i marikulturu.

(2) Za područje rada i nadležnosti Referentnog centra primjenjuju se definicije morskog okoliša i morskih voda kako su propisane posebnim propisom o upravljanju morskim okolišem i obalnim područjem.

(3) Referentni centar obavlja sljedeće poslove:

– izrađuje Prijedlog godišnjeg i višegodišnjeg programa rada Referentnog centra i prijedlog definiranih izlaznih rezultata sukladno članku 6. ovog Pravilnika;

– prikuplja, objedinjuje, analizira i validira podatke o stanju morskog okoliša, ribarstva i marikulture te moru za kupanje prema programima praćenja koje provode nadležna tijela i institucije prema posebnim propisima i međunarodnim ugovorima;

– provodi sustavno praćenje i promatranje stanja morskog okoliša, uključujući praćenje i razvoj metodologija praćenja stanja te izradu prikaza grafičkih i kartografskih georeferenciranih podataka i izlaznih rezultata vezanih uz praćenje stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture;

– na temelju znanstvenih ocjena, a u skladu s posebnim propisom o upravljanju morskim okolišem i obalnim područjem i uz njega vezanim dokumentima, izrađuje i/ili surađuje u izradi planova praćenja stanja;

– u suradnji s Agencijom održava i ažurira pokazatelje stanja i pritisaka na morski okoliš te pokazatelje iz područja ribarstva i marikulture, uključujući Nacionalnu listu pokazatelja i za njih izrađuje analizu trendova te predlaže i razvija nove pokazatelje za potrebe prikaza stanja okoliša na razini kvalitativnih deskriptora dobrog stanja morskog okoliša, kako su definirani posebnim propisima;

– pruža podršku razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

– sudjeluje u pripremi i realizaciji projekata Agencije u tematskim područjima rada Referentnog centra;

– pruža znanstvenu, stručnu i tehničku pomoć kod pripreme, izrade te validacije izvješća, pripremljenih podataka i ocjena stanja morskog okoliša za potrebe izvješćivanja prema posebnim propisima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a osobito za ispunjenje obveze izvješćivanja Europske komisije i Europske agencije za okoliš;

– izrađuje objedinjene ocjene stanja morskog okoliša kao i analize značajki, opterećenja i utjecaja na morski okoliš u odnosu na dokumente nacionalnih strategija te relevantnih EU politika, koje uključuju tematske obuhvate svih kvalitativnih deskriptora u odnosu na posebni propis iz stavka (2) ovog članka;

– sudjeluje u izradi i provedbi dokumenata vezanih uz morsku strategiju;

– pruža podršku u razvoju i uspostavi Informacijskog sustava more koji je sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša, osobito za potrebe dopuna i izmjena dokumenata morske strategije. Ova aktivnost uključuje uspostavu relevantnih baza podataka, podatkovnih servisa i georeferenciranih preglednika, odnosno razmjenu podataka putem web servisa, uz razvoj tehnologija, modela, analitičkih metoda i predviđanja kao alata za podršku razvoju programa praćenja stanja morskog okoliša. Referentni centar ima obvezu cjelovitog usklađivanja svih izlaznih rezultata iz uspostavljenih baza podataka s propisanim standardima za otvorenu razmjenu i dohvat podataka;

– sudjeluje u radu relevantnih stručnih tijela i radnih skupina Europske komisije u okviru provedbe zahtjeva propisa Europske unije iz područja o moru i morskom okolišu te radnih skupina Europske agencije za okoliš i njenog Europskog tematskog centra za more i vode za potrebe Europske informacijske promatračke mreže i Europskog informacijskog sustava za vode.

(4) Referenti centar surađuje s ostalim referentnim centrima Agencije, a posebno s referentnim centrom za vode.

(5) Poslovi i aktivnosti, način obavljanja stručnih i administrativnih poslova, rokovi i isporuke izlaznih rezultata te eventualne isplate, definiraju se godišnjim Programom rada Referentnog centra koji se usklađuje s Programom rada i razvoja Agencije.

(6) Referentni centar obvezan je dostaviti prijedlog Programa rada za iduću godinu Agenciji najkasnije do 1. listopada tekuće godine.

(7) Referentni centar obvezan je dostaviti Agenciji Izvješće o radu za prethodnu godinu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

(8) Na Izvješće o radu i na Program rada Referentnog centra Agencija daje suglasnost.

POSTUPAK ODREĐIVANJA REFERENTNOG CENTRA

Članak 6.

(1) Agencija šalje poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova Referentnog centra nadležnim tijelima za izradu i provedbu dokumenata morske strategije.

(2) Uz poziv iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Projektni zadatak s opisom poslova i zadataka Referentnog centra i zahtjev za dostavu dokaza kojim pravna osoba dokazuje da ispunjava uvjete pobliže definirane u članku 3. ovog Pravilnika.

(3) Nakon provedenog postupka, pregleda i ocjena ponuda, Agencija priprema nacrt prijedloga Odluke o određivanju Referentnog centra. U nacrtu prijedloga Odluke Agencija predlaže pravnu osobu koja je u svom iskazu interesa i ponudi dostavila dokaze iz kojih proizlazi da ispunjava uvjete za obavljanje poslova Referentnog centra.

Članak 7.

(1) O svakoj promjeni u vezi ispunjavanja uvjeta prema kojima je pravna osoba određena Referentnim centrom, pravna osoba obvezna je obavijestiti Agenciju u roku od 30 dana od dana nastupa promjene.

(2) Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se Ministarstvu na znanje radi pokretanja postupka ukidanja naziva Referentnog centra.

Članak 8.

(1) Agencija predlaže Ministarstvu ukidanje Odluke iz članka 2., ako Referentni centar ne obavlja poslove sukladno Zakonu i ovome Pravilniku i ako ne ispunjava u roku svoje obveze iz Programa rada.

(2) Agencija predlaže Ministarstvu ukidanje Odluke iz članka 2., ako Referentni centar ne obavlja poslove sukladno pravilima struke.

(3) Ministarstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke da se pravnoj osobi ukida naziv Referentnog centra.

NAČIN FINANCIRANJA

Članak 9.

(1) Sredstva za rad Referentnog centra osiguravaju se u Državnom proračunu na aktivnosti Agencije.

(2) Agencija i Referentni centar sklapaju ugovor kojim se pobliže uređuju prava i obveze u vezi s provođenjem Programa rada te način i iznos financiranja poslova.

(3) Sastavni dio ugovora je Program rada Referentnog centra.

ROK NA KOJI SE ODREĐUJE REFERENTNI CENTAR

Članak 10.

Referentni centar određuje se na rok od šest godina, usklađeno s dinamikom provedbe posebnog propisa iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Agencija je vlasnik svih materijala, baza, infrastrukture, podataka, podatkovnih servisa i dokumentacije koja nastane radom Referentnog centra.

(2) Referentni centar dužan je šest godina čuvati stvari iz stavka 1. ovog članka te po isteku roka iz članka 10. ovoga Pravilnika, predati ih u posjed Agenciji.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Na pitanja koja nisu propisana ovim Pravilnikom odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona, i svi ostali posebni zakoni te podzakonski akti kojima se pobliže uređuje okoliš i sastavnice okoliša.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/17-04/02

Urbroj: 517-06-1-2-2-17-29

Zagreb, 20. srpnja 2017.

Ministar dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić