Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Objavljeno u NN 52/17 od 02.06.2017.:

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16), ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OSLOBOĐENJA OD CARINA

DIO I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja oslobođenja od carina u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. godine o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 324, 10. 12. 2009., str. 23; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009) i njezinim provedbenim propisima te međunarodnim ugovorima.

Članak 2.

Zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1186/2009 i ovom Pravilniku podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu podnošenja robe, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

Članak 3.

Osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano:

1. kada se usvaja zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina, nadležni carinski ured odluku donosi u obliku bilješke koja se unosi u sustav elektroničke razmjene podataka za obradu carinske deklaracije

2. kada se iznimno od točke 1. ovoga članka, sukladno posebnim propisima o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije zbog nemogućnosti podnošenja elektroničkom razmjenom podataka jedinstvena carinska deklaracija podnosi u pisanom obliku, odluku o oslobođenju od carine nadležni carinski ured donosi u obliku bilješke na podnijetoj jedinstvenoj carinskoj deklaraciji

3. kada je dopušteno podnošenje carinske deklaracije usmeno ili nekom drugom radnjom, odluku o usvajanju zahtjeva za ostvarivanje oslobođenja od carina nadležni carinski ured donosi:

a) stavljanjem bilješke na ispravi koja je podnesena radi ostvarivanja prava ili

b) usmeno.

Članak 4.

Kada je kod primjene oslobođenja od uvozne carine Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/2009 propisana zabrana otuđenja u određenom vremenskom razdoblju od dana puštanja robe u slobodni promet, nadležni carinski ured će:

1. u sustavu elektroničke razmjene podataka za obradu carinske deklaracije odnosno u pisanoj deklaraciji kod postupanja sukladno posebnim propisima o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije kada se zbog nemogućnosti podnošenja elektroničkom razmjenom podataka jedinstvena carinska deklaracija podnosi u pisanom obliku, unijeti napomenu da je određen rok zabrane otuđenja sukladno odgovarajućoj odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009

2. u slučaju da se radi o prijevoznom sredstvu izvijestiti tijelo nadležno za registraciju odnosnog prijevoznog sredstva u Republici Hrvatskoj.

DIO II. OSOBNA IMOVINA FIZIČKE OSOBE KOJA PRENOSI SVOJE PREBIVALIŠTE ILI BORAVIŠTE IZ TREĆE ZEMLJE U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 5.

(1) Fizička osoba koja prenosi svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: preseljenje u Republiku Hrvatsku) u smislu članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 je:

1. hrvatski državljanin:

a) koji ima prebivalište na području Republike Hrvatske, a vraća se u Republiku Hrvatsku nakon privremenog boravka u trećoj zemlji

b) koji prenosi svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku

2. državljanin druge države članice Europske unije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 952/2013, koji prenosi svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku, a odobren mu je privremeni boravak u Republici Hrvatskoj

3. ostale fizičke osobe koje prenose svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje, a odobren im je privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

(2) Za tumačenje pojmova korištenih u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se posebni propisi Republike Hrvatske koji uređuju između ostalog i:

1. uvjete prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana

2. uvjete boravka stranaca u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

(1) Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika, zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu novog prebivališta odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj fizičke osobe iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Osoba iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika uz zahtjev je dužna priložiti:

1. potvrdu diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u trećoj zemlji kojom se potvrđuje razdoblje neprekidnog boravka u odnosnoj trećoj zemlji ili drugu odgovarajuću ispravu (isprava izdana od strane Zavoda za zapošljavanje ili domaćeg ili stranog poslodavca, o upućivanju na rad u treću zemlju; prijave i odjave boravišta u trećoj zemlji; potvrda mirovinskog ili drugog osiguranja o uplatama osiguranja; potvrde poreznih tijela o obračunu poreznih davanja; potvrda hrvatskoga ili inozemnoga poslodavca o razdoblju zaposlenja u trećoj zemlji; ugovor o zaposlenju u trećoj zemlji, i sl.)

2. dokaz o:

a) prijavljenom prebivalištu u Republici Hrvatskoj ili

b) prijavljenom boravištu u Republici Hrvatskoj, u slučaju ako nema trajno prebivalište

3. pisanu izjavu o danu preseljenja u Republiku Hrvatsku

4. popis osobne imovine koja se uvozi, u dva primjerka

5. pripadajuće isprave koje dokazuju da se radi o osobnoj imovini sukladno članku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009.

(3) Osoba iz članka 5. stavka 1. točki 2. i 3. ovoga Pravilnika uz zahtjev je dužna priložiti:

1. akt nadležnog tijela o odobrenju privremenog boravka u Republici Hrvatskoj

2. isprave iz stavka 2. točki 4. i 5. ovoga članka.

Članak 7.

Odstupanje iz članka 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 može se odobriti osobi kojoj je u Republici Hrvatskoj odobren boravak kao rezultat izvanrednih političkih okolnosti, a sukladno posebnim propisima koji uređuju uvjete i postupak za odobravanje azila ili druge odgovarajuće zaštite.

Članak 8.

Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, odluku o zahtjevu za ostvarivanje oslobođenja od carina carinski ured iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika donosi u redovnom upravnom postupku.

DIO III. ROBA UVEZENA PRILIKOM SKLAPANJA BRAKA

Članak 9.

(1) Za ostvarivanje oslobođenja od carina propisano člancima 12. do 16. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009, odgovarajuće se primjenjuje članak 5., članak 6. stavak 1., stavak 2. točke 2. do 4. i stavak 3. istog članka te članak 8. ovoga Pravilnika.

(2) Uz isprave propisane stavkom 1. ovoga članka uz zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina se prilaže i isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje činjenica zaključenja braka, odnosno za slučaj iz članka 15. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 isprava kojom se dokazuje datum predviđenog sklapanja braka.

DIO IV. OSOBNA IMOVINA STEČENA NASLJEDSTVOM

Članak 10.

(1) Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika, zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina propisan člancima 17. do 20. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009, podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno poslovnog nastana osobe nasljednika u Republici Hrvatskoj.

(2) Uz pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nasljednik podnosi pravomoćni akt ovlaštenog hrvatskog ili inozemnog pravosudnog ili drugog tijela o nasljeđivanju predmeta koji se uvoze i u kojemu moraju biti navedeni predmeti koji se nasljeđuju.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za naslijeđene predmete koje je ostavitelj osobno rabio (odjeća, obuća i sl.), kao dokaz u smislu stavka 2. ovoga članka može se podnijeti i izvod iz matične knjige umrlih.

(4) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, odluku o zahtjevu za oslobođenje od carina carinski ured iz stavka 1. ovoga članka donosi u redovnom upravnom postupku.

DIO V. ŠKOLSKA OPREMA, OBRAZOVNI MATERIJAL I POVEZANI KUĆANSKI PREDMETI

Članak 11.

(1) Korisnik oslobođenja iz članka 21. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 koji se preseljava u Republiku Hrvatsku radi školovanja, može bez plaćanja carine uvoziti školsku opremu, obrazovni materijal i povezane kućanske predmete uz podnošenje potvrde odnosne obrazovne ustanove da je upisan radi pohađanja redovnih programa.

(2) Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika, zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina iz stavka 1. ovoga članka podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe koja u Republiku Hrvatsku preseljava radi školovanja.

(3) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, odluku o zahtjevu za oslobođenje od carina carinski ured iz stavka 2. ovoga članka donosi u redovnom upravnom postupku.

DIO VI. KAPITALNA DOBRA I DRUGA OPREMA UVEZENA PRI PRIJENOSU DJELATNOSTI IZ TREĆE ZEMLJE U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 12.

(1) Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika, zahtjev za priznavanje prava na oslobođenje od carine propisano člancima 28. do 34. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009, podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu novog poslovnog nastana korisnika ili uz dokazivanje posebnih okolnosti mjestu budućeg korištenja robe.

(2) Uz zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina na kapitalna dobra i opremu prilažu se sljedeće isprave:

1. isprave nadležnih tijela treće zemlje o:

a) prethodnom obavljanju registrirane djelatnosti i

b) danu prestanku obavljanja odnosne registrirane djelatnosti

2. izvadak iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću ispravu nadležnih tijela, koja sadrži odobrenje za obavljanje odnosne registrirane ili slične djelatnosti u Republici Hrvatskoj

3. popis kapitalnih dobara i opreme koji se uvoze, u dva primjerka, s dokazima o prethodnom vlasništvu i uporabi u trećoj zemlji od najmanje 12 mjeseci, s naznakom njihovoga trgovačkog naziva, tarifnoj oznaci, količini za svaku stavku pojedinačno te ukupne vrijednosti.

(3) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, odluku o zahtjevu za oslobođenje od carina carinski ured iz stavka 1. ovoga članka donosi u redovnom upravnom postupku.

DIO VII. ROBA KOJA SE NALAZI U OSOBNOJ PRTLJAZI PUTNIKA

Članak 13.

U skladu s člankom 41. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009, roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji dolaze iz treće zemlje oslobođena je od uvoznih carina u slučajevima i pod uvjetima koji su za oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost i trošarine propisani Pravilnikom o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja (»Narodne novine«, broj 79/13).

DIO VIII. OBRAZOVNI, ZNANSTVENI I KULTURNI MATERIJALI, ZNANSTVENI INSTRUMENTI I UREĐAJI

Članak 14.

(1) Za robu sadržanu u Poglavlju XI. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 primatelj robe podnosi nadležnom carinskom uredu ispravu – potvrdu nadležnog tijela državne uprave o statusu primatelja i namjeni materijala koji se uvoze uz izuzetak robe navedene u Prilogu I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009.

(2) Potvrda se može izdati za svaki uvoz zasebno ili za određeno vremensko razdoblje.

(3) Ako se potvrda iz stavka 2. ovoga članka izdaje za određeno vremensko razdoblje, mora sadržavati popis robe te rok važenja.

DIO IX. LABORATORIJSKE ŽIVOTINJE I BIOLOŠKE ILI KEMIJSKE TVARI NAMIJENJENE ZA ISTRAŽIVANJE

Članak 15.

Oslobođenje od carina iz članka 53. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 ostvaruje se uz podnošenje potvrde nadležnog tijela državne uprave kojim se identificira status primatelja te namjena i popis robe.

DIO X. INSTRUMENTI I UREĐAJI NAMIJENJENI ZA MEDICINSKO ISTRAŽIVANJE, MEDICINSKO DIJAGNOSTICIRANJE ILI LIJEČENJE

Članak 16.

Za ostvarivanje oslobođenja od carina iz članka 57. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 uz pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu podnosi se:

1. isprava o darovanju ili druga isprava iz koje je vidljivo da se odnosna roba uvozi besplatno, odnosno da se plaćanje vrši iz sredstava novčane donacije

2. popis robe, u dva primjerka, s trgovačkim nazivima, količinom i naznakom ukupne vrijednosti

3. potvrda nadležnog tijela državne uprave, iz koje je razvidan status korisnika oslobođenja i namjena robe

4. izjava korisnika da će uvezenu robu rabiti isključivo za obavljanje odnosne medicinske djelatnosti

5. izjava donatora da nije ni na koji način povezan s proizvođačem instrumenata ili uređaja za koje se traži oslobođenje.

DIO XI. REFERENTNE TVARI ZA NADZOR KVALITETE MEDICINSKIH PROIZVODA

Članak 17.

Oslobođenje od carina iz članka 59. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 ostvaruje se uz podnošenje potvrde nadležnog tijela državne uprave kojom se određuje status primatelja te namjena i popis robe.

DIO XII. FARMACEUTSKI PROIZVODI KOJI SE RABE NA MEĐUNARODNIM SPORTSKIM DOGAĐAJIMA

Članak 18.

(1) Oslobođenje od carina iz članka 60. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 ostvaruje se uz podnošenje nadležnom carinskom uredu:

1. izjave sportaša ili vlasnika životinje o neophodnosti uporabe odnosnih farmaceutskih proizvoda za zadovoljavanje njihovih potreba za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj

2. potvrde organizatora međunarodnog sportskog događaja o razdoblju trajanja i sudjelovanju odnosne osobe.

(2) Potvrda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može sadržavati i zajednički popis svih sudionika međunarodnog sportskog događaja ako se ista ne odnosi na određenu osobu.

DIO XIII. PREDMETI ZA DOBROTVORNE ILI FILANTROPSKE ORGANIZACIJE

Članak 19.

Oslobođenje od carina propisano člancima 61. do 65. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 ostvaruje se uz podnošenje:

1. potvrde nadležnog tijela državne uprave o načinu korištenja predmeta, sukladno članku 61. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009

2. izjave korisnika da raspolaže knjigovodstvenom evidencijom o krajnjim korisnicima i načinu pružanja humanitarne pomoći, koja omogućuje učinkovitu provedbu carinskog nadzora nad uporabom odnosne robe.

DIO XIV. PREDMETI ZA POTREBE HENDIKEPIRANIH OSOBA

Članak 20.

(1) Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina propisano člancima 66. do 73. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 nadležnom carinskom uredu podnosi se:

1. akt o registraciji organizacije, ustanove ili udruženja za pružanje pomoći ili profesionalnu i drugu rehabilitaciju te

2. pisana izjava da je uvezena roba isključivo namijenjena uporabi, odnosno za pružanje pomoći i rehabilitaciju hendikepiranih osoba.

(2) Kada predmete iz stavka 1. ovoga članka uvoze neposredno hendikepirane osobe, uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja podnose odgovarajuću medicinsku dokumentaciju o svojem statusu.

DIO XV. POČASNA ODLIKOVANJA ILI NAGRADE

Članak 21.

(1) Oslobođenje od carina iz članka 81. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 ostvaruje se uz prilaganje izjave s navodima o okolnostima i uvjetima dodjele odlikovanja ili nagrade s kratkim opisom predmeta koji se uvoze.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i preslika isprave o dodjeli odlikovanja ili nagrade, odnosno isprava o sazivanju odgovarajućeg skupa u Republici Hrvatskoj.

DIO XVI. POKLONI PRIMLJENI U KONTEKSTU MEĐUNARODNIH ODNOSA

Članak 22.

Oslobođenje od carina iz članka 82. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 ostvaruje se uz presliku isprava kojima se dokazuje da je odnosna roba primljena kao dar u okviru međunarodnih odnosa.

DIO XVII. POKLONI NAMIJENJENI MONARSIMA ILI ŠEFOVIMA DRŽAVA

Članak 23.

Uz zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina iz članka 85. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 podnosi se i preslika isprava nadležnog tijela državne uprave, kojima se utvrđuje da je roba namijenjena darivanju ili osobnoj uporabi navedenih osoba pri njihovom službenom posjetu Republici Hrvatskoj.

DIO XVIII. POŠILJKE POSLANE ORGANIZACIJAMA KOJE ŠTITE PRAVA ILI INDUSTRIJSKA I KOMERCIJALNA PATENTNA PRAVA

Članak 24.

Oslobođenje od carina iz članka 102. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 ostvaruje se uz prilaganje:

1. pisane izjave s navodima da primjerci uvezene robe predstavljaju uzorak koji se uvozi u vezi s provedbom postupka za ostvarivanje prava po osnovi autorskog ili industrijskog vlasništva

2. isprave koja omogućuje utvrđivanje istovjetnosti robe (crteži, skice, slike i sl.)

3. preslike zahtjeva za priznavanje prava autorskog ili industrijskog vlasništva glede odnosne robe, odnosno preslike punomoći za pokretanje toga postupka.

DIO XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Postupci za ostvarivanje oslobođenja od carine započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, okončati će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (»Narodne novine«, br. 93/13 i 3/15).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/31

Urbroj: 513-02-1210/1-17-1

Zagreb, 23. svibnja 2017.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić