Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Objavljeno u NN 22/13 od 22.02.2013.:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 259. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008., 48/2010. i 74/2011.) ministar unutarnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (»Narodne novine«, broj: 129/2009.) u članku 7. stavku 1. podstavku 2. riječi: »više od 3 km«, zamjenjuju se riječima: »više od 6 km«.

U podstavku 3. riječi: »više od 3 km«, zamjenjuju se riječima: »više od 6 km«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-8985/2013. Zagreb, 12. veljače 2013.

Ministar Ranko Ostojić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić