Objavljeno u NN 38/17 od 19.04.2017.:

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16), ministar financija donosi

 

NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini (»Narodne novine«, broj 11/17), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja, u podtočki 1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem JOPPD izvješća, iza brojčane oznake vrste doprinosa 8230 dodaje se brojčana oznaka:

– 8397     Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – za učenike i studente na praksi.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, riječi »od 8168 do 8230« zamjenjuju se riječima »od 8168 do 8397«.

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.4. Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake, iza CRESA dodaje se CRIKVENICA.

IBAN Grad/Općina
HR8610010051705364419 CRIKVENICA

 

III.

U glavi V. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, u točki 1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, u podtočki 1.3. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem JOPPD izvješća, iza brojčane oznake vrste doprinosa 8710 dodaje se brojčana oznaka:

– 8877     Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za učenike i studente na praksi.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, riječi »od 8133 do 8710« zamjenjuju se riječima »od 8133 do 8877«.

IV.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza DRNIŠA dodaje se DRNJE, iza GAREŠNICE dodaje se GOLA, iza HERCEGOVCA dodaju se HLEBINE, iza KALIA dodaje se KALINOVAC, iza KRAŠIĆA dodaje se KRIŽ, iza KLISA dodaje se KLOŠTAR PODRAVSKI, iza LASTOVA dodaje se LEGRAD, iza MLJETA dodaju se MOLVE, iza NOVOG VINODOLSKOG dodaje se NOVIGRAD PODRAVSKI, iza PODGORE, ŽIVOGOŠĆE dodaju se PODRAVSKE SESVETE, iza SUTIVANA dodaje se SVETA NEDELJA (Labin) a iza VIRA dodaje se VIRJE.

IBAN Grad/Općina
HR9310010051709627152 DRNJE
HR6510010051712227159 GOLA
HR9610010051714527150 HLEBINE
HR9510010051755927156 KALINOVAC
HR6310010051721327153 KRIŽ
HR4510010051719427150 KLOŠTAR PODRAVSKI
HR6310010051722727154 LEGRAD
HR6910010051727027153 MOLVE
HR1310010051729227151 NOVIGRAD PODRAVSKI
HR7410010051761627157 PODRAVSKE SESVETE
HR1910010051743227150 SVETA NEDELJA (Labin)
HR2010010051749027150 VIRJE

 

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.2. Boravišna pristojba, iza CEROVLJA dodaje se CESTICA a iza NOVIGRADA – CITTANOVA dodaje se NOVIGRAD PODRAVSKI.

IBAN Grad/Općina
HR1510010051704804746 CESTICA
HR0210010051729204748 NOVIGRAD PODRAVSKI

 

V.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.3. pod rednim brojem:

– 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake 8389 dodaje se 8397 i

– 7. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, iza brojčane oznake 8850 dodaje se zarez, a iza brojčane oznake 8869 dodaje tekst »i 8877«.

VI.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA i Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje).

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/04

Urbroj: 513-05-02-17-6

Zagreb, 6. travnja 2017.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/ grada/općine IBAN Oznaka grada/općine Mjerodavna ispostava Porezne uprave

 

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Krapini)

RADOBOJ HR3023400091836400003 364 KRAPINA

 

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA (sjedište u Varaždinu)

BEDNJA HR5723600001801200007 012 IVANEC

 

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA (sjedište u Osijeku)

BILJE HR5924070001802100008 021 BELI MANASTIR

 

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

UNEŠIĆ HR2423900011846900003 469 DRNIŠ

 

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA (sjedište u Čakovcu)

STRAHONINEC HR3224020061860600005 606 ČAKOVEC

 

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE

(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihoda Model
HR23 HR24 HR26 HR27 HR28 HR29 HR62 HR63 HR64 HR65 HR68
A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna
8397 P-3 oznaka izvješća JOPPD HR68
E. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
8877 P-3 oznaka izvješća JOPPD HR68

 

 

 

Copyright © Ante Borić