Objavljeno u NN 46/17 od 12.05.2017.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, koju zastupa ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek

i

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Zagreb, Kneza Mislava 20, kojeg

zastupa predsjednik Ivica Trubić

21. travnja 2017. godine zaključili su

 

GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

UVOD

Članak 1.

Granskim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (u daljnjem tekstu: Ugovor) utvrđuju se posebnosti za zaposlenike u kulturi koje nisu ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 24/17).

PRAVNO VAŽENJE

Članak 2.

Ovaj Ugovor primjenjuje se uvijek, osim ako je propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu za zaposlenike nešto povoljnije riješeno ili ako Zakonom o radu ili nekim drugim zakonom, nije drukčije određeno.

RADNO VRIJEME

Članak 3.

(1) Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno.

(2) Tjedno radno vrijeme je u pravilu raspoređeno na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.

(3) Zbog specifičnosti posla u ustanovama u kulturi, radno vrijeme može se rasporediti na šest radnih dana u tjednu, o čemu odlučuje poslodavac pisanom odlukom uz prethodno pribavljeno mišljenje radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća.

(4) U ustanovama kulture poslodavac će odrediti početak radnog vremena u minimalnom rasponu od pola sata (klizno radno vrijeme), vodeći računa o specifičnostima poslova i radnih mjesta.

(5) Obveza poslodavca iz stavka 4. ovoga članka, ne odnosi se na zaposlenike Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i zaposlenike Ansambla narodnih pjesama i plesova LADO.

(6) Pri utvrđivanju rasporeda radnog vremena roditelja djeteta s posebnim potrebama, poslodavac mora voditi računa o potrebama djeteta toga zaposlenika.

RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 4.

(1) Poslodavac je dužan raspored radnog vremena planirati mjesečno, odnosno tjedno.

(2) Raspored radnog vremena za Operni zbor i Orkestar HNK planira se mjesečno.

(3) Raspored radnog vremena Baleta, Drame, Opernih solista i Tehnike HNK planira se tjedno.

(4) Poslodavac mora obavijestiti zaposlenike o rasporedu ili o promjeni rasporeda radnog vremena, a svi zaposlenici dužni su se informirati o objavljenom rasporedu radnog vremena i odgovorni su za njegovo poštivanje.

(5) Utvrđeni raspored radnog vremena objavljuje se na oglasnim pločama poslodavca, najkasnije do 20-og u mjesecu prije početka mjeseca na koji se raspored odnosi, odnosno 7 dana prije tjedna na koji se raspored odnosi.

(6) Izmjene planiranog rasporeda radnog vremena moguće su zbog stjecaja okolnosti nastalih nakon objave plana rada koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili otkloniti, a osobito zbog iznenadne bolesti, nezgode ili opravdane spriječenosti jednog ili više zaposlenika važnih za izvršenje planiranih poslova.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, poslodavac je dužan izvijestiti sve zaposlene na koje se izmjena odnosi najkasnije 24 sata prije početka rada planiranog prema objavljenom rasporedu.

(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, u slučaju izmjena rasporeda probe ili predstave za istu večer ili sljedeći dan nastale nakon 13 sati, poslodavac je dužan putem telefona, e-pošte, telefaksa, SMS-a ili na drugi primjeren način o tome obavijestiti sve zaposlenike na koje se izmjena odnosi.

Članak 5.

(1) Raspored radnog vremena kazališnih umjetnika utvrđuje se s obzirom na trajanje predstava, proba i priprema u skladu s repertoarom kazališta.

(2) Kazališni umjetnici obvezni su sukladno radnom mjestu na koje su raspoređeni sudjelovati u priredbama svih umjetničkih cjelina kazališta.

(3) Obveza sudjelovanja iz stavka 2. ovoga članka, odnosi se na predstave, svečane izvedbe, koncerte, reklamne priredbe, razne programe i sl., koje organizira poslodavac unutar redovnog radnog vremena.

PRERASPODJELA RADNOG VREMENA

Članak 6.

(1) Radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da u jednom razdoblju traje duže, a u drugom kraće od punog ili nepunog radnog vremena, u kojem slučaju, razdoblje preraspodjeljenog radnog vremena, ne može biti duže od 48 sati tjedno.

(2) O preraspodjeli odlučuje poslodavac u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa rada, te je dužan o tome obavijestiti radnike najmanje tjedan dana prije početka primjene.

(3) Preraspodjela radnog vremena izvršit će se četveromjesečno, počevši od kolovoza.

(4) Preraspodjela radnog vremena baletnih umjetnika izvršit će se tromjesečno, počevši od kolovoza.

RASPORED RADNOG VREMENA BALETNIH UMJETNIKA

Članak 7.

(1) Raspored radnog vremena baletnih umjetnika sastoji se od priprema, proba i predstava. Svaki od navedenih pojedinih oblika rada može trajati najviše do 5 sati dnevno. Tijekom svakog sata rada zaposleniku pripada pauza od 10 minuta odnosno 15 minuta ako se radi o pokusu ansambla.

(2) U radno vrijeme baletnih umjetnika uračunava se i priprema za predstavu (oblačenje, šminkanje, zagrijavanje).

(3) U dane kad nema predstave, baletnim umjetnicima se osigurava odmor između prijepodnevnih i poslijepodnevnih proba u trajanju od 4 sata.

(4) Radno vrijeme baletnih umjetnika koji nastupaju u večernjoj predstavi, tijekom prijepodneva je najviše 4 sata.

RASPORED RADNOG VREMENA DRAMSKIH UMJETNIKA

Članak 8.

(1) Dramske probe traju najduže 4 sata, osim generalnih proba koje traju koliko i predstava. Iznimno, generalna proba može se produžiti za najviše sat vremena.

(2) U dane kada nije organizirana večernja predstava, proba prije podne može se produžiti za najviše 2 sata.

(3) Kada su organizirane dvije probe dnevno, odnosno proba i predstava, razmak između istih mora iznositi najmanje 4 sata. Takav rad smatra se dvokratnim radom.

(4) Tijekom probe, dramski umjetnik ima pravo na pauzu u trajanju od 20 minuta, a u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ima pravo na dvije pauze od 20 minuta.

(5) Pauze na generalnim probama i predstavama određuju se prema tijeku predstave.

(6) Priprema dramskog umjetnika podrazumijeva savladavanje uloge i ona se može obavljati u kazalištu i izvan njega.

RASPORED RADNOG VREMENA ORKESTRA, ZBORA I SOLISTA

Članak 9.

(1) Radno vrijeme opernih umjetnika sastoji se od individualnih priprema, probi i predstava.

(2) Individualne pripreme traju tjedno ukupno 17 sati.

(3) Probe i predstave opernih umjetnika određene su nedjeljivim četverosatnim i/ili trosatnim cjelinama – označene pojmom termin, a koje zajedno s individualnim pripremama čine puno radno vrijeme.

(4) Mjesečno se za redoviti rad može planirati najviše 26 termina.

(5) U radno vrijeme opernih umjetnika uračunavaju se pripreme za predstavu ili probu (oblačenje, šminkanje, zagrijavanje).

(6) Pripreme koje su vezane za predstavu ili generalnu probu mogu trajati u pravilu najduže 1 sat prije početka predstave ili generalne probe.

(7) Predstave kojih je trajanje duže od 4 sata obračunavaju se kao dva termina.

(8) Generalne probe, kojih može biti najviše tri, traju koliko i predstava, osim prve, koja se u svrhu korekcija može produžiti za 1 sat. Pauze na generalnim probama i predstavama određuju se prema tijeku predstave.

(9) Kada u rasporedu radnog vremena, umjetnici imaju organizirane dvije probe u istom danu, radi se o radu u dva termina od kojih je jedan trosatni, a drugi četverosatni.

(10) Kada su organizirane dvije probe dnevno, odnosno proba i predstava, razmak između istih mora iznositi najmanje 4 sata. Takav rad smatra se dvokratnim radom.

Orkestar

(11) Probe orkestralnih umjetnika organizirane su u prijepodnevnom ili poslijepodnevnom terminu, od 3 odnosno 4 sata.

(12) Jednokratni trosatni termin probe orkestralnih umjetnika prijepodne, u pravilu počinje u 10.30 sati, a poslijepodne u 18.00 sati.

(13) Tijekom termina iz stavka 12. ovoga članka, orkestralni umjetnici imaju pravo na pauzu od 20 minuta, a koju koriste 80 minuta nakon početka termina.

(14) Pauze iz stavka 13. ovoga članka, određuju se i za sve probe u sobi za pokuse.

(15) Jednokratni četverosatni orkestralno-režijski termin probe orkestralnih umjetnika u orkestralnoj rupi, prijepodne u pravilu počinje u 10.30 sati, a poslijepodne u 18,00 sati.

(16) Tijekom termina iz stavka 15. ovoga članka, orkestralni umjetnici imaju pravo na dvije pauze koje se koriste na način da je prva pauza od 20 minuta – 70 (1 sat i 10 minuta) minuta, nakon početka termina, i druga pauza od 15 minuta, nakon 75 minuta rada.

(17) Pauze iz stavka 16. ovoga članka, određuju se i za sve probe u orkestralnoj rupi, osim generalnih pokusa.

Zbor

(18) Probe zbora u pravilu su organizirane u prijepodnevnom terminu u 10.30 sati, od 4 sata i/ili 3 sata.

(19) Članovi zbora na zborskoj probi imaju pravo na 15 minuta pauze nakon svakih 45 minuta rada.

(20) Unutar jednokratnog četverosatnog termina režijske probe uz klavirsku pratnju članovi zbora imaju pravo na 3 pauze od 15 minuta na način da od početka termina do pauze ili između dvije pauze ne prođe više od 75 minuta.

(21) Na orkestralno-režijskoj i generalnoj probi pauze zbora poklapaju se s pauzama orkestra.

Solisti

(22) Operni solisti imaju probe s korepetitorima najduže 4 sata.

(23) Operni solisti na tim probama imaju pravo nakon svakih 45 minuta rada na pauzu od 15 minuta.

RASPORED RADNOG VREMENA KOREPETITORA

Članak 10.

(1) Korepetitori opere i baleta rade individualne pokuse sa solistima, ansamblima i režijske pokuse.

(2) Radno vrijeme korepetitora je 40 sati tjedno od čega je 12 sati individualne pripreme.

(3) Termini se obračunavaju u efektivnom trajanju.

(4) U jednom četverosatnom terminu korepetitorima se mora osigurati pauza od 15 minuta, nakon svakih 45 minuta rada za soliste opere, a u radu s baletom pauze su u skladu s pauzama za baletni ansambl.

(5) Radno vrijeme korepetitora folklornog ansambla nacionalnog statusa jednak je radnom vremenu folklornih umjetnika.

RASPORED RADNOG VREMENA FOLKLORNIH UMJETNIKA

Članak 11.

(1) Radno vrijeme folklornih umjetnika u pravilu je organizirano u jednokratnim prijepodnevnim terminima najduže 5 sati.

(2) Iznimno kada je zbog potrebe programa nužno, mogu se organizirati proba i predstava ili dvije predstave dnevno.

(3) Kada su organizirane dvije probe ili proba i predstava dnevno, proba može trajati najduže tri sata.

(4) Između probe i predstave ili dviju proba u pravilu mora proteći najmanje četiri sata.

(5) Radno vrijeme folklornih umjetnika sastoji se od: kondicijskih vježbi, vokalno-tehničkih vježbi, vokalnih vježbi, plesnih vježbi, probi orkestra, probi s orkestrom, predstava i individualnih priprema.

(6) Individualne pripreme traju 15 sati tjedno.

(7) Kondicijske vježbe, probe i predstave mogu trajati najduže pet sati dnevno.

(8) U radno vrijeme folklornih umjetnika uračunavaju se i pripreme za predstavu (oblačenje, šminkanje, zagrijavanje), vokalno-tehnička proba i scenska proba (tonska i režijska).

(9) Folklorni umjetnici imaju pravo nakon svakih 50 minuta rada na pauzu od 10 minuta.

(10) U dane kada su organizirane dvije probe, proba i predstava ili dvije predstave, radno vrijeme se obračunava kao dva termina.

GODIŠNJI ODMORI

Članak 12.

(1) Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može biti manje od njegovog najkraćeg trajanja utvrđenog Zakonom o radu.

(2) Godišnji odmor iz stavka 1. ovoga članka uvećava se prema sljedećim kriterijima:

1. S obzirom na dužinu radnog staža:

– od 5 do 15 godina radnoga staža 3 dana
– od 16 do 25 godina radnoga staža 4 dana
– od 26 do 35 godina radnoga staža 5 dana
– preko 35 godina radnoga staža 6 dana

 

2. S obzirom na složenost poslova:

– radna mjesta I. vrste 4 dana
– radna mjesta II. vrste 3 dana
– radna mjesta III. vrste 2 dana
– radna mjesta IV. vrste 1 dan

 

3. S obzirom na radne uvjete:

– rad na poslovima s otežanim psihičkim i fizičkim naporima ili posebnim radnim uvjetima (rad s kemikalijama, obavljanje poslova u uvjetima izloženosti ionizirajućem zračenju i sl.) 5 dana
– rad u smjenama, rad nedjeljom ili blagdanima 3 dana
– zaposlenicima s beneficiranim radnim stažom 5 dana
– zaposlenicima koji službeno provedu na terenu više od 60 dana 3 dana
– zaposlenicima koji službeno provedu na terenu više od 30 dana 2 dana

 

4. S obzirom na socijalne uvjete:

– roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 2 dana
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete još po 1 dan
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku hendikepiranog djeteta, bez obzira na drugu djecu 3 dana
– osobi s invaliditetom 2 dana
– samohranom roditelju 1 dan

 

5. S obzirom na rezultate rada:

– ako zaposlenik ostvaruje nadprosječne rezultate rada 2 dana

 

(3) U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se nedjelje, blagdani i neradni dani određeni zakonom te subote sukladno rasporedu radnog vremena iz članka 4. ovoga Ugovora.

(4) Razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovlašteni liječnik ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

(5) Ukupno trajanje godišnjeg odmora je najviše 30 radnih dana.

(6) Za ustanove u kojima zaposlenici godišnji odmor koriste kolektivno, raspored korištenja godišnjeg odmora uredit će se pravilnikom o radu ustanove.

POSEBNI UVJETI RADA

Članak 13.

(1) Osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5%, a baletnih umjetnika, plesača pjevača Ansambla LADO i konzervatora koji obavljaju poslove podvodne arheologije za 7%, za vrijeme obavljanja poslova u posebnim i otežanim uvjetima.

(2) U smislu ostvarenja prava iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane utvrđuju Popis ustanova u kulturi, radna mjesta i poslove s posebnim i otežanim uvjetima, a koji je sastavni dio ovoga Ugovora.

(3) Jednom godišnje ugovorne strane na prijedlog poslodavca, ovlaštenika za poslove zaštite na radu ili sindikalnih povjerenika izvršit će reviziju i ažuriranje, odnosno dopunu podataka iz popisa poslova, radnih mjesta i zaposlenika koji posao obavljaju u posebnim uvjetima rada.

LIJEČNIČKI PREGLED

Članak 14.

(1) Poslodavac je dužan, prije zasnivanja radnog odnosa sa zaposlenikom koji radi poslove s posebnim uvjetima rada i koji je izložen opasnostima i štetnim utjecajima, zaposlenika uputiti na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje takvih poslova.

(2) Prilikom utvrđivanja radnih mjesta s posebnim uvjetima rada za čije obavljanje je potreban liječnički pregled poslodavac je dužan utvrditi ta radna mjesta i uputiti zaposlenika na provjeru sposobnosti za obavljanje takvih poslova u skladu s posebnim propisima.

OTPREMNINE

Članak 15.

(1) Svakome zaposleniku, kojemu poslodavac otkazuje, a razlog otkaza nije skrivljeno ponašanje zaposlenika, pripada otpremnina u skladu sa Zakonom o radu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zaposleniku s 30 i više godina staža kod istog poslodavca, pripada povlaštena otpremnina u visini najmanje 65% prosječne mjesečne bruto plaće, isplaćene zaposleniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada.

(3) Ako zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu nije isplaćivana plaća, već naknada plaće prema posebnim propisima, ili mu je isplaćivana umanjivana plaća uz naknadu preostalog dijela plaće prema posebnim propisima, za izračun pripadajuće otpremnine uzet će se plaća koju bi zaposlenik ostvario da je radio.

(4) Otpremnine se isplaćuju danom prestanka radnog odnosa, a najkasnije 30 dana po prestanku radnog odnosa.

DODACI NA PLAĆU

Članak 16.

(1) Osnovna plaća zaposlenika u kulturi uvećat će se:

– za rad subotom ako je subota neradni dan 25%
– za rad noću 40%
– za prekovremeni rad 50%
– za rad nedjeljom 35%
– za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom 150%
– za smjenski rad za sate u drugoj smjeni i za dvokratni rad s prekidom dužim od 90 minuta za sve sate rada u tom danu 10%
– za rad u turnusima (oblik rada: 12 – 24 sati, 12 – 48 sati) 5%

 

(2) Osnovna plaća zaposlenika za radna mjesta čiji su posebni nazivi za ustanove kulture navedeni u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, osim onih koja potpadaju pod položaje I. vrste, uvećat će se za 10%. Osnovna plaća zaposlenika za radna mjesta koja potpadaju pod jedinstveni naziv radnih mjesta navedene Uredbe, a nisu obuhvaćena odredbama o posebnim nazivima radnih mjesta za ustanove kulture, uvećat će se za 10%.

(3) Osnovna plaća zaposlenika raspoređenog na radno mjesto voditelja odjela koji ima najmanje pet zaposlenika, voditelja programa, projekata i stalne grupe poslova utvrđenih pravilnikom o radu i sistematizaciji radnih mjesta, umjetničkog voditelja opernog, baletnog i dramskog studija te zaposlenika raspoređenog na radno mjesto za koje se zahtijevaju posebna znanja i vještine u radu s osobama s invaliditetom, uvećat će se za 5%, za vrijeme dok obavljaju te poslove. Ovaj dodatak se ne odnosi na voditelje raspoređene na radna mjesta utvrđena jedinstvenim nazivima radnih mjesta Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

(4) Zaposlenicima, osim onih iz stavka 3. ovog članka, u administrativnim, financijskim i tehničkim službama, uključujući i zaposlenike na poslovima čišćenja i održavanja prostora pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 5%.

(5) Pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mjesta donose se uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG GLAZBALA

Članak 17.

Zaposleniku koji za rad koristi privatno glazbalo pripada pravo na naknadu prema kriterijima utvrđenim u Pravilniku o naknadama za uporabu privatnih glazbenih instrumenata i potrošnog materijala za orkestralne instrumente u profesionalnim orkestrima i komornim ansamblima Hrvatske, što ga je donijela Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika.

PLAĆA ZA STRUČNA ZVANJA

Članak 18.

(1) Zaposlenik ostvaruje plaću utvrđenu za pomoćna, temeljna, viša i savjetnička stručna zvanja propisana odgovarajućim zakonima i pravilnicima nakon rasporeda na odgovarajuće radno mjesto na temelju pisane odluke poslodavca.

(2) Stavak 1. ovog članka primjenjivat će se na zaposlenike koji su zvanje stekli nakon stupanja na snagu ovog Ugovora.

ZABRANA DISKRIMINACIJE

Članak 19.

(1) Poslodavac štiti dostojanstvo zaposlenika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja sukladno Zakonu o radu, Zakonu o ravnopravnosti spolova i Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

(2) Zaposlenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u vezi s obavljanjem poslova svog radnog mjesta.

(3) Osobnost i dostojanstvo zaposlenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima zaposlenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

(4) Ovlaštenoj osobi poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva, zaposlenik može prijaviti svako neželjeno ponašanje i postupke kojima mu se u radnoj sredini vrijeđa njegovo dostojanstvo, te uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

(5) U ostvarenju ovog prava stranke ovog Ugovora obvezuju se u ustanovama kulture promicati odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva zaposlenika.

Članak 20.

(1) Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje zaposlenika.

(2) Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje poslodavca, te zaposlenika koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

(3) Uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se i diskriminirajuće ponašanje kojim se zaposlenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih zaposlenika na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu, te tjelesnih i duševnih poteškoća.

(4) Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

(5) Ponašanjem kojim se narušava dostojanstvo osobe smatra se namjerno ili nehajno ponašanje koje primjerice uključuje:

– ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome;

– uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje;

– seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola nazivaju društveno neprimjernim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obilježja, te šali na njihov račun;

– pokušaj ostvarivanja neželjenog tjelesnog kontakta;

– namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad ili davanje dezinformacija;

– dodjeljivanje besmislenih, nerješivih zadataka ili nedodjeljivanje zadataka s ciljem omalovažavanja;

– neprimjerene poruke upućene elektroničkom i drugom poštom;

– uznemiravajući telefonski pozivi;

– zahtjevi za obavljanjem poslova koji nisu poslovi radnog mjesta, niti su s njim u vezi, a kojima je isključiva namjera da se zaposlenik stavlja u ponižavajući položaj;

– prijetnje, negativno isticanje određenog zaposlenikovog obilježja, statusa, opredjeljenja, uvjerenja ili vrijednosnog sustava.

Članak 21.

(1) Poslodavac koji zapošljava najmanje 20 zaposlenika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva zaposlenika.

(2) Osoba imenovana za primanje i rješavanje pritužbi zaposlenika mora uživati ugled i povjerenje zaposlenika.

(3) Sindikat može uputiti poslodavcu prijedlog za imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva zaposlenika.

(4) Odluku o imenovanju osobe iz stavka 1. ovoga članka donosi poslodavac uz suglasnost radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća.

(5) Ako u roku od osam dana radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća uskrati suglasnost, poslodavac može drugu osobu samostalno imenovati za osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva zaposlenika.

Članak 22.

(1) Zaposlenik koji smatra da mu je povrijeđeno dostojanstvo ili da je spolno uznemiravan, o tome će pisanim zahtjevom izvijestiti ovlaštenu osobu.

(2) Ovlaštena osoba će u roku od 8 dana od zaprimanja pritužbe za zaštitu dostojanstva:

– prikupiti potrebne informacije;

– u postupku ispitivanja i rješavanja pritužbe ovlaštena osoba ispitat će zaposlenika koji je pritužbu podnio, osobu za koju tvrdi da je uznemiravala zaposlenika te utvrditi sve činjenice uz prijavu zaposlenika;

– organizirati zajednički razgovor sa svim sudionicima događaja;

– izvesti i druge potrebne dokaze u svrhu utvrđivanja relevantnih činjenica, te o svemu tome sastaviti zapisnik koji potpisuju: ovlaštena imenovana osoba za poslodavca, osoba protiv koje je pritužba podnesena i zaposlenik koji je podnio pritužbu, a mogu potpisati i druge osobe koje su sudjelovale u postupku (punomoćnik zaposlenika, sindikalni povjerenik ili predstavnik i dr.)

(3) Poslodavac je dužan ovlaštenoj osobi osigurati zaprimanje pritužbi na način i u uvjetima kojima se neće ugroziti privatnost osobe koja podnosi pritužbu, što podrazumijeva mogućnost korištenja posebne prostorije u sjedištu poslodavca tijekom cijelog ili u dijelu radnog vremena, a ako je to potrebno omogućit će mu se izlazak iz sjedišta poslodavca radi zaprimanja pritužbe.

(4) Svi podaci i isprave prikupljene u postupku zaštite dostojanstva zaposlenika su tajni. Povreda tajnosti podataka predstavlja povredu radne obveze.

Članak 23.

(1) Ako se radi o jednokratnom blažem obliku uznemiravanja zaposlenika i postoje izgledi da se uznemiravanje više neće ponoviti, osobi koja uznemirava dat će se upozorenje.

(2) Ako ovlaštena osoba utvrdi da je zaposlenik koji je podnio pritužbu uznemiravan, predložit će mjere i aktivnosti za sprječavanje daljnjeg uznemiravanja (zaposlenika koji je uznemiravan privremeno će osloboditi obveze rada uz naknadu plaće kao da je radio, za vrijeme ispitivanja osnovanosti navoda iz pritužbe privremeno će osigurati obavljanje drugog posla uznemiravanom zaposleniku, promijenit će mjesto rada osobe koja uznemirava, izreći će opomenu pred otkazom i sl.), uključujući i otkaz ako se radi o težem obliku uznemiravanja.

(3) Ako se pritužba zaposlenika odnosi na osobu koja je zaposlenik drugog poslodavca, osoba koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe zaposlenika, bez odgode će obavijestiti o tome njegovog poslodavca.

(4) U slučaju da poslodavac ili ovlaštena osoba ne provedu predložene mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, zaposlenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

Članak 24.

(1) Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo zaposlenika i od strane trećih osoba (stranaka, dobavljača i ostalih vanjskih suradnika) tako da im osigurava uvjete rada u kojima neće biti izloženi uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju što uključuje i poduzimanje preventivnih mjera.

(2) U slučaju pisanih pritužbi trećih osoba na zaposlenika (stranaka, dobavljača i ostalih vanjskih suradnika) poslodavac će provesti postupak iz članka 22. stavka 2. ovog Ugovora.

ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIKA

Članak 25.

(1) Odluke bitne za radno-pravni status zaposlenika poslodavac je dužan dostavljati zaposleniku u pisanom obliku s poukom o načinu i rokovima za ulaganje zahtjeva za zaštitu prava.

(2) Odluka o ostvarivanju prava neposredno se uručuje zaposleniku ili dostavlja preporučenom poštom na posljednju adresu koju je zaposlenik prijavio poslodavcu.

(3) Ako se dostava ne izvrši na način iz stavka 2. ovoga članka, dostavljanje se obavlja isticanjem na oglasnoj ploči poslodavca koja je dostupna radniku.

(4) Dostava odluke iz stavka 3. ovog članka smatra se obavljenom protekom roka od 8 radnih dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči.

(5) Učinci odluke stupaju na snagu istekom 8 radnih dana od dana objavljivanja odluke na oglasnoj ploči.

(6) Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje tog prava.

(7) Upozorenje koje je zaposleniku uputio poslodavac radi kršenja obveza iz radnog odnosa briše se iz evidencije poslodavca po proteku dvije godine dana od uručenja upozorenja, te se niti na jedan način nakon proteka navedenog roka ne može iskoristiti protiv zaposlenika koji je takvo upozorenje primio, ako u tom roku nije počinio novu povredu obveza iz radnog odnosa.

POSEBNOST KOD ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Članak 26.

Ako dvije ustanove sklope pisani sporazum da će uz suglasnost zaposlenika, tom zaposleniku sporazumnim prestankom prestati radni odnos u jednoj ustanovi radi zasnivanja radnog odnosa u drugoj ustanovi, za sklapanje ugovora o radu s tim zaposlenikom nije potrebno provoditi javni natječaj.

OTKAZNI ROKOVI

Članak 27.

(1) U slučaju redovitog otkaza od strane poslodavca, otkazni rok određuje se u skladu sa Zakonom o radu.

(2) Kad otkazuje zaposlenik, otkazni rok iznosi mjesec dana, ako se zaposlenik i poslodavac drukčije ne dogovore.

STRUČNE SPREME

Članak 28.

(1) U tekstu ovoga Ugovora pod pojmom visoka stručna sprema (VSS) podrazumijeva se završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je zaposlenik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 i 60/15.).

(2) Pod pojmom viša stručna sprema (VŠS) podrazumijeva se završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema koju je zaposlenik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

PREDSTAVNICI ZAPOSLENIKA U TIJELIMA USTANOVA

Članak 29.

(1) U upravnim vijećima ustanova odnosno i drugim odgovarajućim tijelima najmanje jedan član mora biti predstavnik zaposlenika koji se bira odnosno imenuje i opoziva u skladu s odredbama Zakona o radu, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Predstavnik zaposlenika u upravnom vijeću odnosno i drugim odgovarajućim tijelima ima sva prava i obveze kao i ostali članovi upravnog vijeća.

PRETHODNO MIŠLJENJE SINDIKATA

Članak 30.

Ministarstvo kulture će prije predlaganja donošenja propisa koji utječu na radnopravni, socijalni, profesionalni i materijalni položaj zaposlenika u djelatnosti kulture zatražiti prethodno mišljenje sindikata potpisnika ovog Ugovora.

VRIJEME VAŽENJA I OTKAZ UGOVORA

Članak 31.

(1) Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme s rokom važenja do sklapanja novoga Ugovora, a najdulje do 1. rujna 2017. Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovoga Ugovora.

(2) Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovoga Ugovora mora se očitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

Članak 32.

Ovaj Ugovor može se pisano otkazati s otkaznim rokom od 3 mjeseca, a obje strane mogu ga otkazati u slučaju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti. Prije otkazivanja Ugovora, strana koja Ugovor otkazuje obvezna je drugoj strani predložiti izmjene i dopune Ugovora.

TUMAČENJE

Članak 33.

(1) Za tumačenje ovog Ugovora osniva se komisija od tri člana.

(2) Svaka ugovorna strana imenuje po jednog člana, a zajednički utvrđuje trećeg člana koji je ujedno i predsjednik komisije.

(3) Komisija odlučuje većinom glasova.

(4) Tumačenje Komisije iz stavka 1. ovoga članka ima pravnu snagu ovog Ugovora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ustanove u kulturi dužne su uskladiti svoje akte s tekstom ovog Ugovora u roku od 30 dana od dana objave ovog Ugovora u »Narodnim novinama«.

Članak 35.

Zaposlenici Hrvatskog restauratorskog zavoda koji nemaju odgovarajuću stručnu spremu, a kojima je stručno zvanje dodijeljeno rješenjem Ministarstva kulture, temeljem odredbi Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, broj 59/09, 117/12 i 57/13) nastavljaju raditi na zatečenim radnim mjestima s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova za to stručno zvanje.

Članak 36.

Ako pravo na uvećanje plaće s osnova ostvarenog staža u pojedinim djelatnostima javnih službi (4%, 8% ili 10%) bude ugovoreno u granskim kolektivnim ugovorima pojedinih javnih službi, o navedenom pravu odmah će započeti pregovori u djelatnosti kulture.

Članak 37.

Ugovorne strane zajednički utvrđuju da će se ovaj Ugovor primjenjivati na zaposlenike od 13. ožujka 2017. godine.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa.

Klasa: 612-01/17-01/0054 Urbroj: 532-01-01/4-17-10 Zagreb, 21. travnja 2017.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI
Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r. Predsjednik Ivica Trubić, v. r.

 

POPIS USTANOVA I RADNA MJESTA S POSEBNIM UVJETIMA RADA SUKLADNO ČLANKU 13. GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA)

1. DRŽAVNI ARHIV U PAZINU

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Domar rukovanje parnim kotlom i sustavom centralnog grijanja, ventilacije, klimatizacije, pročišćavanja

 

2. DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Viši arhivski tehničar (s poslovima referenta zaštite od požara)

– obavlja sve poslove vezane za kotlovnicu i sustav centralnog grijanja Arhiva

– vodi računa o ispravnosti protupožarnih aparata

– organizira i brine se o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara

– obavlja nadzor i prati ispravnost instalacija svih vrsta, te u slučaju kvara obavještava nadležna stručna tijela, ravnatelja Arhiva.

 

3. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Majstor nadstroplja poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje – ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 25 kg, koji se obavljaju pretežno u nefiziološkom i u prisilnom položaju tijela
Pozornički radnik nadstroplja
Predradnik transporta
Manipulant
Pozornički radnik
Predradnik skladišta dekora
Tapetar na pozornici
Voditelj vatrogasaca poslovi vatrogasaca
Vatrogasac
Rukovatelj klimatizacije i održavanja rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima
Vodoinstalater
Pogonski električar montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona s posebnim zahtjevima
Majstor električar
Voditelj energetike i održavanja rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima, poslovi koji se izvode na visini većoj od tri metra od okolne površine
Stolar – strojar rad u buci u prostoru u kome je moguća jačina buke u razini uha veća od 90 dB bez obzira na izvor buke
Solisti opere poslovi koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada važećim odredbama posebnih propisa
Solisti baleta

poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje, koji se obavljanju pretežno u nefiziološkom i prisilnom položaju tijela;

poslovi koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada važećim odredbama posebnih propisa

Ansambl baleta
Baletni majstor

 

4. HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Pročelnik središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju

Konzerviranje i restauriranje gradiva:

– izloženost neionizacijskom zračenju (UV lampa)

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

Viši arhivski

tehničar

Tehnički i manipulativni poslovi u svezi s rukovanjem i zaštitom gradiva, tehničko opremanje i zaštita gradiva, mjere zaštite gradiva, nadzor u spremištima:

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg)

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (izvan standarda)

Arhivski tehničar

Tehnički i manipulativni poslovi u svezi s rukovanjem i zaštitom gradiva, tehničko opremanje i zaštita gradiva, nadzor u spremištima:

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (izvan standarda)

Specijalist suradnik određene struke

– pregledač izvornog filmskog gradiva

Skrbi za sva spremišta filmskog gradiva, preuzima i izdaje filmsko gradivo:

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg)

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (izvan standarda)

Načelnik odsjeka za konzervaciju i restauraciju

Konzerviranje i restauriranje gradiva:

– izloženost neionizacijskom zračenju (UV lampa)

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Načelnik knjigovežnice

Obavlja poslove na uvezu gradiva:

– izloženost neionizacijskom zračenju (UV lampa)

– izloženost organskim prašinama

Konzervator-restaurator

Konzerviranje i restauriranje gradiva:

– izloženost neionizacijskom zračenju (UV lampa)

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Restaurator majstor

Restauratorski radovi na oštećenom gradivu, proučavanje oštećenja;

Konzerviranje i restauriranje gradiva:

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Viši restaurator

tehničar

Restauratorski gradovi na oštećenom gradivu:

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Viši konzervator

tehničar – dokumentarist

Priprema gradiva za restauriranje i konzerviranje:

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

Restaurator tehničar

Restauriranje lakše oštećenog gradiva:

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Restaurator tehničar za uveze

Restauriranje, uvez, preuvez i popravak uveza, izrada zaštitne ambalaže, restauratorski zahvati na listovima:

– izloženost organskim prašinama

Specijalist suradnik određene struke

– reprograf

Laboratorijska i završna obrada snimljenih materijala, izrada kopija i povećanja:

– izloženost kiselinama i lužinama

Specijalist suradnik određene struke

fotograf

Laboratorijska i završna obrada snimljenih materijala, izrada kopija i povećanja:

– izloženost kiselinama i lužinama

Specijalist suradnik određene struke – mikrograf

Mikrofilmiranje arhivskog gradiva, manipuliranje digitalnim slikama, …:

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (rad ispod žarulja kamera)

Arhivski tehničar – mikrograf

Mikrofilmiranje arhivskog gradiva, manipuliranje digitalnim slikama, …:

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (rad ispod žarulja kamera)

Kontrolor voznog

parka i dostave

Tehnički i manipulativni poslovi u svezi s rukovanjem gradiva (utovar i istovar gradiva); obavlja prijevoz, održava vozila, utovar i istovar gradiva:

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg)

Spremačica Održava čistoću u spremištima, poslovnim (radnim) i zajedničkim prostorijama: – izloženost kiselinama i lužinama
Voditelj odsjeka za tehničke poslove

Poslovi na održavanju objekata, postrojenja i prostora Arhiva, nadzor nad izvođenjem radova, provedba sigurnosnih mjera u objektima, prati stanje objekata, instalacija i opreme, …:

– rukovanje kotlovskim postrojenjima

– radovi na visini (poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine izdignute više od tri metra od okolne površine),

– prijevoz u cestovnom prometu

Viši stručni referent za tehničke poslove

Poslovi na održavanju objekata, postrojenja i prostora Arhiva, provedba sigurnosnih mjera u objektima, prati stanje objekata, instalacija i opreme,

– rukovanje kotlovskim postrojenjima

radovi na visini (poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine izdignute više od tri metra od okolne površine)

Viši stručni referent za tehničke poslove

Poslovi na održavanju objekata, postrojenja i prostora Arhiva, nadzor nad izvođenjem radova, provedba sigurnosnih mjera u objektima, prati stanje objekata, instalacija i opreme, …:

– rukovanje kotlovskim postrojenjima

radovi na visini (poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine izdignute više od tri metra od okolne površine,

Stručni referent za tehničko održavanje

Sudjeluje u poslovima održavanja, provjerava ispravnosti instalacija i uređaja, otklanja jednostavnija oštećenja i kvarove, manipulativni poslovi, utovar, istovar i premještaj stvari, opreme i gradiva:

– rukovanje kotlovskim postrojenjima

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg)

Kontrolor dislociranog spremišta

Brine o sigurnosti objekta i gradiva u spremištima, održava odgovarajuće uvjete i čistoću u spremištima, provjerava ispravnost instalacija i uređaja, otklanja jednostavnija oštećenja, održava prostor i okoliš:

– upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon

– poslovi koji se izvode na visini (makar povremeno se izvršavaju s površine podignute više od tri metra od okolne površine)

– rad u nepovoljnoj mikroklimi

 

 

 

5. HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Informatički referant djelatnik po potrebi sortira i slaže arhivsko i knjižno gradivo na police iznad visine od 3 metra

 

6. HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Preparator

Čišćenje, zaštita i konzervacija te dezinsekcija muzejskih predmeta.

Izlaganje kemijskim štetnostima za vrijeme obavljanja poslova.

Muzejski tehničar

Provodi preventivnu zaštitu i konzerviranje muzejskih predmeta.

Izlaganje kemijskim štetnostima za vrijeme obavljanja poslova.

Restaurator Izlaganje kemijskim štetnostima za vrijeme obavljanja poslova.
Voditelj tehničke službe

Vođenje brige o plinskoj kotlovnici, ispravnosti protupožarnih i gromobranskih instalacija te tekućinama opasnim po zdravlje i zapaljivim tvarima i njihovom pravilnom skladištenju.

Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona iznad 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima.

 

7. HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Pomoćnik ravnatelja za posebne projekte

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Pomoćnik ravnatelja za nepokretnu baštinu

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Pomoćnik ravnatelja za pokretnu baštinu

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Dostavljač nepovoljni mikroklimatski uvjeti
Pročelnik Službe za nepokretnu baštinu rad na visini
Konzervator savjetnik arhitekt rad na visini
Konzervator arhitekt rad na visini
Voditelj Odjela za integralni pristup graditeljskom nasljeđu rad na visini
Konzervator savjetnik arhitekt rad na visini
Viši konzervator arhitekt rad na visini
Konzervator arhitekt /Suradnik konzervatora arhitekta rad na visini
Konzervator tehničar arhitekt/ Suradnik konzervatora tehničara arhitekta rad na visini
Voditelj Odjela za zidno slikarstvo i mozaik (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

 

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

 

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

 

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

 

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Konzervator-restaurator savjetnik
Viši restaurator tehničar
Viši konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator
Konzervator dokumentarist
Konzervator tehničar dokumentarist
Voditelj Odjela za kamenu plastiku

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar
Viši restaurator tehničar
Konzervator-restaurator savjetnik
Konzervator-restaurator
Suradnik konzervatora-restauratora
Voditelj Odjela za štuko

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar
Konzervator-restaurator savjetnik
Konzervator-restaurator
Konzervator
Pročelnik Službe za pokretnu baštinu rad na visini
Voditelj Odjela za drvenu polikromiranu skulpturu (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Voditelj Odsjeka I (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši restaurator tehničar
Viši konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator
Suradnik konzervatora-restauratora
Restaurator tehničar
Voditelj Odsjeka II (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator/ Suradnik konzervatora-restauratora
Viši konzervator-restaurator
Restaurator tehničar/ Suradnik restauratora tehničara
Voditelj Odsjeka III za drvenu polikromiranu sklupturu i namještaj

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši konzervator-restaurator
Konzervator restaurator savjetnik
Restaurator tehničar
Viši restaurator tehničar
Konzervator-restaurator
Voditelj Odsjeka IV (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator
Restaurator tehničar
Voditelj Odjela za štafelajno slikarstvo

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Voditelj Odsjeka I za štafelajno slikarstvo

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar
Viši konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator
Voditelj Odsjeka II za štafelajno slikarstvo

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator savjetnik
Viši konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator
Voditelj Odsjeka III za štafelajno slikarstvo

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši restaurator tehničar
Konzervator-restaurator
Voditelj Odjela za tekstil, papir i kožu

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama

Restaurator tehničar
Viši restaurator tehničar
Viši konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator savjetnik
Konzervator-restaurator/Suradnik konzervatora-restauratora
Voditelj Odsjeka za papir i kožu

rad na visini,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Konzervator-restaurator
Voditelj Stolarske radionice (restaurator majstor)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama

Restaurator tehničar stolar
Restaurator tehničar
Voditelj Radionice za metal (restaurator majstor) rad na visini
Viši restaurator tehničar rad na visini
Pročelnik Službe za odjele izvan Zagreba

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Voditelj Restauratorskog centra Ludbreg (konzervator savjetnik povjesničar umjetnosti)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar
Suradnik restauratora tehničara
Restaurator tehničar stolar
Konzervator-restaurator
Suradnik restauratora tehničara

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama

Viši restaurator tehničar
Voditelj Restauratorskog odjela Split

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator (namještaj)
Viši konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator savjetnik
Suradnik konzervatora-restauratora
Restaurator tehničar
Konzervator dokumentarist
Voditelj Odsjeka za kamenu plastiku

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti

poslovi pri kojima je radnik izložen neionizacijskom zračenju,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Suradnik restauratora tehničara
Konzervator-restaurator
Suradnik konzervatora-restauratora
Viši restaurator tehničar
Voditelj Odsjeka za zidno slikarstvo, mozaik i štuko

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator
Voditelj Restauratorskog odjela Dubrovnik

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homoloz

Suradnik konzervatora-restauratora
Konzervator-restaurator
Viši konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator savjetnik
Viši restaurator tehničar
Voditelj Odsjeka za papir

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Viši restaurator tehničar
Viši konzervator-restaurator
Voditelj Restauratorskog odjela Osijek

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Suradnik konzervatora-restauratora
Konzervator-restaurator
Suradnik restauratora tehničara
Restaurator majstor
Referent za pomoćne poslove
Voditelj Odsjeka za kamenu plastiku

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar
Viši restaurator tehničar
Suradnik restauratora tehničara
Voditelj Restauratorskog odjela Vodnjan – Juršići

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši konzervator-restaurator
Konzervator-restaurator
Voditelj Restauratorskog odjela Rijeka

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator
Suradnik konzervatora-restauratora
Suradnik konzervatora tehničara
Voditelj Restauratorskog odjela Zadar

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator
Suradnik konzervatora-restauratora
Viši restaurator tehničar
Suradnik restauratora tehničara
Voditelj Dokumentacijskog odsjeka za nepokretnu baštinu rad na visini
Konzervator savjetnik povjesničar umjetnosti rad na visini
Konzervator povjesničar umjetnosti rad na visini
Konzervator dokumentarist rad na visini
Konzervator tehničar fotograf rad na visini
Suradnik fotografa tehničara rad na visini
Viši konzervator rad na visini
Konzervator rad na visini
Voditelj Prirodoslovnog laboratorija

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti

poslovi pri kojima je radnik izložen ionizacijskom zračenju

poslovi pri kojima je radnik izložen neionizacijskom zračenju,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši konzervator tehničar

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator kemičar
Konzervator tehnolog
Pročelnik Službe za arheološku baštinu rad na visini
Voditelj Odjela za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb rad na visini
Konzervator arheolog rad na visini
Konzervator rad na visini
Suradnik konzervatora arheologa rad na visini
Voditelj Odjela za kopnenu arheologiju, sjedište Juršići rad na visini
Konzervator arheolog/ Suradnik konzervatora arheologa/ rad na visini
Voditelj Odjela za podvodnu arheologiju ronilački poslovi
Konzervator arheolog ronilački poslovi
Suradnik konzervatora tehničara ronilački poslovi
Voditelj Odjela za restauriranje kopnenih arheoloških nalaza

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen

Restaurator tehničar
Konzervator-restaurator
Suradnik konzervatora-restauratora
Voditelj Odjela za restauriranje podvodnih arheoloških nalaza (viši restaurator tehničar) ronilački poslovi
Konzervator-restaurator ronilački poslovi
Suradnik konzervatora-restauratora ronilački poslovi
Viši restaurator tehničar ronilački poslovi
Stručni referent za gotovinsku nabavu i opskrbu materijalima i sredstvima rada

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Stručni referent za logističku potporu rad na visini
Stručni referent za tehničke poslove i održavanje – domar rad na visini
Domar – kotlovničar

rad na visini,

rukovanje kotlovskim postrojenjima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Voditelj tehničke službe

– obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata, opreme i vozila;

– vodi brigu o preventivnom održavanju, pogonskoj spremnosti i tehničkoj ispravnosti nekretnina i pokretnina;

– organizira obavljanje servisnih usluga radi održavanja inventara;

– provodi mjere zaštite na radu i mjere zaštite od požara;

Djelatnik na održavanju

– obavlja pomoćne poslove u AMI-u;

– brine o čistoći AMI-a i okoliša;

– čisti i uređuje spomenike kulture u gradu;

– obavlja manje građevinske radove i popravake;

– kosi travu oko AMI-a, spomenika kulture u gradu i ostalih arheoloških lokaliteta o kojima skrbi AMI;

– vodi brigu o preventivnom održavanju, pogonskoj spremnosti i tehničkoj ispravnosti službenog automobila;

– skrbi o redovnom održavanju službenog voznog parka;

Restaurator

– čisti, restaurira i konzervira muzejske predmete prema pravilima struke i odgovoran je za muzejske predmete dok su na obradi;

– vrši dezinsekciju muzejskih predmeta;

– vodi brigu o stanju mikroklime u stalnom postavu i čuvaonicama, vodi brigu o ispravnom radu aparata za odvlaživanje;

Preparator

– pomaže pri restauratorsko-konzervatorskim zahvatima na arheološkim predmetima;

– vrši dezinsekciju muzejskih predmeta;

– pomaže pri pakiranju muzejskih predmeta;

– pomaže pri postavljanju izložbi;

– obavlja pomoćne poslove pri restauratorsko-konzervatorskim zahvatima;

– provodi primarnu zaštitu muzejskih predmeta prema pravilima struke;

– održava opremu potrebnu pri restauratorsko-konzervatorskim zahvatima;

– pomaže kod terenskih radova pri istraživanju, konzerviranju

 

9. MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Viši konzervator – podvodni arheolog RONIOC – obavlja poslove lociranja i određivanja nalazišta za potrebe izrade karte i pravne zaštite podvodnih arheoloških nalazišta, bavi se zaštitom, proučavanjem, istraživanjem, objavljivanjem i popularizacijom podvodnih arheoloških nalaza i nalazišta, vodi podvodne radove i istraživanja i sudjeluje u istima

 

10. JAVNA USTANOVA ANTE I WILTRUD TOPIĆ MIMARA – MUZEJ MIMARA

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Viši restaurator

1. odstranjivanje površinskih nečistoća:

– suhim postupkom – odstranjivanje prašine upotrebom kistova i sl.

– kemijskim postupkom kod tvrdokornijih nečistoća upotrebom otapala (white spirith, denaturirani špirit, benzin, terpentin, oksalna kiselina i sl.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, udisanje štetnih mikrorganizama (gljivice, plijesni).

2. odstranjivanje zaštitnih slojeva i lakova na objektu:

– kemijskim putem pomoću otapala – alkohol, aceton, toluen, špirit, amonijak, mravlja kiselina itd.

3. odstranjivanje naknadnih intervencija, preslika:

– kemijskim postupkom – desol, različite kombinacije nabrojanih otapala u različitim omjerima, (rjeđe dimetil-formamid)

– u posebnim slučajevima odstranjvanje naknadnih intervencija vrši se mehaničkim putem pomoću kirurškog skalpela

– rezultat primjene: mehaničke ozljede, iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože; efekti na koži mogući čak i indirektnim putem (udisanjem), napor za cijelu kralježnicu, posebno vratni i lumbalni dio

4. neutralizacija kemijskog postupka upotrebom otapala – white spirith, benzin, terpentin

5. izrada, nanošenje i obrada kitova:

– izrada kitova od prirodnih materijala – kreda, vosak, prirodne smole, piljevina itd. što izaziva isušivanje kože i sluznica

– primjena gotovih kitova na bazi acetona, nitro otapala i sl., te povezivanje komponenata da bi se dobilo gotovo sredstvo – izaziva iritaciju sluznice očiju, dišnih puteva, kože, kontakne ekceme itd.

6. neutralizacija kemijskog postupka uz upotrebu otapala

7. izrada i nanošenje lakova i zaštitnih slojeva:

– u postupku se upotrebljavaju prirodne i umjetne smole – kod prirodnih smola upotrebljavaju se otapala (terpentin, denaturirani špirit, benzin itd.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože

8. učvršćivanje nedostajućih dijelova objekta:

– lijepljenjem dvokomponentnim ljepilima, akrilnim ljepilim itd.

 

– učvršćivanje mehaničkim putem u kombinaciji s lijepljenjem

– rezultat primjene: mehaničke ozdljede, iritacija kože, kontaktni ekcemi

9. kod potpunog konzervatorsko-restauratorskog postupka gdje je potrebna i rekonstrukcija:

– izrada i nadoknada nedostajućih dijelova uz izradu kalupa i odljeva uz upotrebu dvokomponentnih smjesa (silikoni, akrili, epoxy smole itd.)

10. faza retuša:

– zavisno od količine i vremena provođenja faze retuša najviše trpi kralježnica (posebno vratni dio), zglobovi šake i lakta (tzv. »teniski lakat«)

 

11. odstranjivanje nečistoća, oksida i korozija kod zlata, srebra, željeza, bakra i slitina:

– za neke kemijske postupke koriste se oksalna kiselina, amonijak, etanol, terpentin, sumporna kiselina, dušična kiselina, aceton, mravlja kiselina, cink fosfat, kalcijev fosfat, amonijev karbonat, amonijev acetat, klorovodična kiselina itd.

– rezultat primjene: iritacija očiju, kože, sluznice nosa, grla i dišnih puteva, toksičnost

12. mehanička obrada kod čišćenja postojećih i izrade nedostajućih dijelova:

– rezni i brusni alati i strojevi: ručna pila, ubodna pila, tračna pila, skalpeli, mikromotori za čišćenje i brušenje, bušilice, rotacione polir mašine, brusilice, mikropjeskarenje, razni zlatarski ručni alati i sl.

– kod izrade novih nedostajućih dijelova koristi se i otvorena vatra za ugrijavanje i žarenje kovina.

– rezultat primjene: iritacija dišnih puteva, očiju, sluznica, opasnosti od fizičkih ozljeda

Utjecaj svih postupaka i upotrebljenih materijala je kumulativan, treba ga promatrati u vremenu bavljenja konzervatorsko-restauratorskim postupkom.

Bavljenje konzervatorsko-restauratorskom strukom ima za posljedicu različita oštećenja očiju, dišnih puteva, kože lica, vrata i ruku (općenita neotpornost kože), pojave alergija, kontaktnih ekcema i sličnih dermatoza, oštećenja kralježnice (posebno vratne i lumbalne), naprezanje zglobova šake, lakta, ramena, itd.

 

– rad ručnim alatom (opasnost od mehaničkih povreda ruku)

– zakrčenost radnog prostora (opasnost od padova i rušenja)

 

– prašina (opasnost od razvoja bolesti dišnog sustava alergijskog i nealergijskog tipa)

– opasnost od kemijski štetnih tvari

– zbog nefiziloškog položaja tijela tijekom rada postoji opasnost od oštećenja koštano-zglobnog sustava

 

– zbog povremenog vremenskog pritiska opasnost od povećanih psihofizioloških napora.

– zbog naprezanja vida pri radu na mikroskopu i računalu te pri retuširanju, opasnost od astenopije (problemi s vidom)

Restaurator

1. odstranjivanje površinskih nečistoća:

– suhim postupkom – odstranjivanje prašine upotrebom kistova i sl.

– kemijskim postupkom kod tvrdokornijih nečistoća upotrebom otapala (white spirith, denaturirani špirit, benzin, terpentin, oksalna kiselina i sl.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, udisanje štetnih mikrorganizama (gljivice, plijesni).

2. odstranjivanje zaštitnih slojeva i lakova na objektu:

– kemijskim putem pomoću otapala – alkohol, aceton, toluen, špirit, amonijak, mravlja kiselina itd.

3. odstranjivanje naknadnih intervencija, preslika:

– kemijskim postupkom – desol, različite kombinacije nabrojanih otapala u različitim omjerima, (rjeđe dimetil-formamid)

 

– u posebnim slučajevima odstranjvanje naknadnih intervencija vrši se mehaničkim putem pomoću kirurškog skalpela

– rezultat primjene: mehaničke ozljede, iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože; efekti na koži mogući čak i indirektnim putem (udisanjem), napor za cijelu kralježnicu, posebno vratni i lumbalni dio

4. neutralizacija kemijskog postupka upotrebom otapala – white spirith, benzin, terpentin

5. izrada, nanošenje i obrada kitova:

– izrada kitova od prirodnih materijala – kreda, vosak, prirodne smole, piljevina itd. što izaziva isušivanje kože i sluznica

– primjena gotovih kitova na bazi acetona, nitro otapala i sl., te povezivanje komponenata da bi se dobilo gotovo sredstvo – izaziva iritaciju sluznice očiju, dišnih puteva, kože, kontakne ekceme itd.

6. neutralizacija kemijskog postupka uz upotrebu otapala

7. izrada i nanošenje lakova i zaštitnih slojeva:

– u postupku se upotrebljavaju prirodne i umjetne smole – kod prirodnih smola upotrebljavaju se otapala (terpentin, denaturirani špirit, benzin itd.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože

8. učvršćivanje nedostajućih dijelova objekta:

– lijepljenjem dvokomponentnim ljepilima, akrilnim ljepilim itd.

 

– učvršćivanje mehaničkim putem u kombinaciji s lijepljenjem

– rezultat primjene: mehaničke ozdljede, iritacija kože, kontaktni ekcemi

9. kod potpunog konzervatorsko-restauratorskog postupka gdje je potrebna i rekonstrukcija:

– izrada i nadoknada nedostajućih dijelova uz izradu kalupa i odljeva uz upotrebu dvokomponentnih smjesa (silikoni, akrili, epoxy smole itd.)

10. faza retuša:

– zavisno od količine i vremena provođenja faze retuša najviše trpi kralježnica (posebno vratni dio), zglobovi šake i lakta (tzv. »teniski lakat«)

11. odstranjivanje nečistoća, oksida i korozija kod zlata, srebra, željeza, bakra i slitina:

– za neke kemijske postupke koriste se oksalna kiselina, amonijak, etanol, terpentin, sumporna kiselina, dušična kiselina, aceton, mravlja kiselina, cink fosfat, kalcijev fosfat, amonijev karbonat, amonijev acetat, klorovodična kiselina itd.

– rezultat primjene: iritacija očiju, kože, sluznice nosa, grla i dišnih puteva, toksičnost

12. mehanička obrada kod čišćenja postojećih i izrade nedostajućih dijelova:

– rezni i brusni alati i strojevi: ručna pila, ubodna pila, tračna pila, skalpeli, mikromotori za čišćenje i brušenje, bušilice, rotacione polir mašine, brusilice, mikropjeskarenje, razni zlatarski ručni alati i sl.

– kod izrade novih nedostajućih dijelova koristi se i otvorena vatra za ugrijavanje i žarenje kovina.

– rezultat primjene: iritacija dišnih puteva, očiju, sluznica, opasnosti od fizičkih ozljeda

Utjecaj svih postupaka i upotrebljenih materijala je kumulativan, treba ga promatrati u vremenu bavljenja konzervatorsko-restauratorskim postupkom.

 

Bavljenje konzervatorsko-restauratorskom strukom ima za posljedicu različita oštećenja očiju, dišnih puteva, kože lica, vrata i ruku (općenita neotpornost kože), pojave alergija, kontaktnih ekcema i sličnih dermatoza, oštećenja kralježnice (posebno vratne i lumbalne), naprezanje zglobova šake, lakta, ramena, itd.

– rad ručnim alatom (opasnost od mehanuičkih povreda ruku)

 

– zakrčenost radnog prostora (opasnost od padova i rušenja)

– prašina (opasnost od razvoja bolesti dišnog sustava alergijskog i nealergijskog tipa

– opasnost od kemijski štetnih tvari

– zbog nefiziloškog položaja tijela tijekom rada postoji opasnost od oštećenja koštano-zglobnog sustava

 

– zbog povremenog vremenskog pritiska opasnost od povećanih psihofizioloških napora.

– zbog naprezanja vida pri radu na mikroskopu i računalu te pri retuširanju, opasnost od astenopije (problemi s vidom)

Preparator

1. odstranjivanje površinskih nečistoća:

– suhim postupkom – odstranjivanje prašine upotrebom kistova i sl.

– kemijskim postupkom kod tvrdokornijih nečistoća upotrebom otapala (white spirith, denaturirani špirit, benzin, terpentin, oksalna kiselina i sl.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, udisanje štetnih mikrorganizama (gljivice, plijesni).

2. odstranjivanje zaštitnih slojeva i lakova na objektu:

– kemijskim putem pomoću otapala – alkohol, aceton, toluen, špirit, amonijak, mravlja kiselina itd.

3. odstranjivanje naknadnih intervencija, preslika:

– kemijskim postupkom – desol, različite kombinacije nabrojanih otapala u različitim omjerima, (rjeđe dimetil-formamid)

– u posebnim slučajevima odstranjvanje naknadnih intervencija vrši se mehaničkim putem pomoću kirurškog skalpela

– rezultat primjene: mehaničke ozljede, iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože; efekti na koži mogući čak i indirektnim putem (udisanjem), napor za cijelu kralježnicu, posebno vratni i lumbalni dio

otapala – white spirith, benzin, terpentin

5. izrada, nanošenje i obrada kitova:

– izrada kitova od prirodnih materijala – kreda, vosak, prirodne smole, piljevina itd. što izaziva isušivanje kože i sluznica

– primjena gotovih kitova na bazi acetona, nitro otapala i sl., te povezivanje komponenata da bi se dobilo gotovo sredstvo – izaziva iritaciju sluznice očiju, dišnih puteva, kože, kontakne ekceme itd.

6. neutralizacija kemijskog postupka uz upotrebu otapala

4. neutralizacija kemijskog postupka upotrebom 7. izrada i nanošenje lakova i zaštitnih slojeva:

 

– u postupku se upotrebljavaju prirodne i umjetne smole – kod prirodnih smola upotrebljavaju se otapala (terpentin, denaturirani špirit, benzin itd.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože

8. učvršćivanje nedostajućih dijelova objekta:

– lijepljenjem dvokomponentnim ljepilima, akrilnim ljepilim itd.

 

– učvršćivanje mehaničkim putem u kombinaciji s lijepljenjem

– rezultat primjene: mehaničke ozdljede, iritacija kože, kontaktni ekcemi

9. kod potpunog konzervatorsko-restauratorskog postupka gdje je potrebna i rekonstrukcija:

– izrada i nadoknada nedostajućih dijelova uz izradu kalupa i odljeva uz upotrebu dvokomponentnih smjesa (silikoni, akrili, epoxy smole itd.)

10. faza retuša:

– zavisno od količine i vremena provođenja faze retuša najviše trpi kralježnica (posebno vratni dio), zglobovi šake i lakta (tzv. »teniski lakat«)

11. odstranjivanje nečistoća, oksida i korozija kod zlata, srebra, željeza, bakra i slitina:

– za neke kemijske postupke koriste se oksalna kiselina, amonijak, etanol, terpentin, sumporna kiselina, dušična kiselina, aceton, mravlja kiselina, cink fosfat, kalcijev fosfat, amonijev karbonat, amonijev acetat, klorovodična kiselina itd.

– rezultat primjene: iritacija očiju, kože, sluznice nosa, grla i dišnih puteva, toksičnost

12. mehanička obrada kod čišćenja postojećih i izrade nedostajućih dijelova:

– rezni i brusni alati i strojevi: ručna pila, ubodna pila, tračna pila, skalpeli, mikromotori za čišćenje i brušenje, bušilice, rotacione polir mašine, brusilice, mikropjeskarenje, razni zlatarski ručni alati i sl.

– kod izrade novih nedostajućih dijelova koristi se i otvorena vatra za ugrijavanje i žarenje kovina.

– rezultat primjene: iritacija dišnih puteva, očiju, sluznica, opasnosti od fizičkih ozljeda

Utjecaj svih postupaka i upotrebljenih materijala je kumulativan, treba ga promatrati u vremenu bavljenja konzervatorsko-restauratorskim postupkom.

Bavljenje konzervatorsko-restauratorskom strukom ima za posljedicu različita oštećenja očiju, dišnih puteva, kože lica, vrata i ruku (općenita neotpornost kože), pojave alergija, kontaktnih ekcema i sličnih dermatoza, oštećenja kralježnice (posebno vratne i lumbalne), naprezanje zglobova šake, lakta, ramena, itd.

 

– rad ručnim alatom (opasnost od mehaničkih povreda ruku)

– zakrčenost radnog prostora (opasnost od padova i rušenja)

– prašina (opasnost od razvoja bolesti dišnog sustava alergijskog i nealergijskog tipa) – opasnost od kemijski štetnih tvari

– zbog nefiziloškog položaja tijela tijekom rada postoji opasnost od oštećenja koštano-zglobnog sustava

 

– zbog povremenog vremenskog pritiska opasnost od povećanih psihofizioloških napora.

– zbog naprezanja vida pri radu na mikroskopu i računalu te pri retuširanju, opasnost od astenopije (problemi s vidom)

Voditelj odjeljka tehnike i održavanja

– opasnost od ozljeđivanja pri obavljanju pakiranja i transporta eksponata

– opasnost od padova i rušenja zbog zakrčenosti prostora

– opasnost od pada s visine pri vješaju eksponata

– opasnost od pada s visine pri obavljanju drugih poslova

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– pri radu na održavanju zgrade i vanjskih prostora, opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta

– opasnost od bolesti koštanozglobnog sustava uslijed pretežito stojećeg položaja pri radu.

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– opasnost od požara i eksplozija u kotlovnici

– opasnost od ozljeđivanja vrućim tvarima i površinama

– opasnost od nefiziološkog položaja tijela

– opasnost od psihički i organizacijski uvjetovanih napora

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

Muzejski-tehničar električar

– opasnost od ozljeđivanja pri obavljanju pakiranja i transporta eksponata

– opasnost od padova i rušenja zbog zakrčenosti prostora

– opasnost od pada s visine pri vješaju eksponata

– opasnost od pada s visine pri obavljanju drugih poslova

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– pri radu na održavanju zgrade i vanjskih prostora, opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta

– opasnost od bolesti koštanozglobnog sustava uslijed pretežito stojećeg položaja pri radu.

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

Muzejski-tehničar električar – referent protupožarne zaštite

– opasnost od ozljeđivanja pri obavljanju pakiranja i transporta eksponata, rasvjetnih tijela i ostalog

– opasnost od padova i rušenja zbog zakrčenosti prostora

– opasnost od pada s visine pri vješaju eksponata, postavljanja i održavanja rasvjetnih tijela i elektro-instalacija.

– opasnost pri zamjeni rasvjetnih tijela na krovu zgrade.

– opasnost od pada s visine pri obavljanju drugih poslova

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– opasnost od visokog napona kod održavanja agregata i glavnog rasklopnog postrojenja.

– pri radu na održavanju zgrade i vanjskih prostora, opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta

– opasnost od bolesti koštanozglobnog sustava uslijed pretežito stojećeg položaja pri radu.

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

Muzejski-tehničar električar – referent zaštite na radu

– opasnost od ozljeđivanja pri obavljanju pakiranja i transporta eksponata, rasvjetnih tijela i ostalog

– opasnost od padova i rušenja zbog zakrčenosti prostora

– opasnost od pada sa visine pri vješaju eksponata, postavljanja i održavanja rasvjetnih tijela i eketro-instalacija.

– opasnost pri zamjeni rasvjetnih tijela na krovu zgrade.

– opasnost od pada s visine pri obavljanju drugih poslova

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– opasnost od visokog napona kod održavanja agregata i glavnog rasklopnog postrojenja.

– pri radu na održavanju zgrade i vanjskih prostora, opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta

– opasnost od bolesti koštanozglobnog sustava uslijed pretežito stojećeg položaja pri radu.

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

 

 

 

 

 

 

 

11. MODERNA GALERIJA

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Voditelj restauratorske radionice

Organiziranje i nadzor nad cjelokupnim radom radionice.

Obavljanje stručnog restauratorsko-konzervatorskih poslova, nadzora nad muzejskim zbirkama, izrađivanje planova, prioriteta, praćenje realizacije, vođenje pripadajuće dokumentacije o restauriranim umjetninama, utrošenog materijala.

/Rad s toksičnim materijalima i kemikalijama; opasne radne tvari;/

Rad na zaštiti umjetnina uz određivanje metodologije potrebne za restauratorsko-konzervatorskih zahvata. Utvrđivanje stupnja ugroženosti umjetnina, sudjelovanje pri ocjeni izvedbi, restauratorsko-konzervatorskih radova obavljenih izvan Galerije.

Obavezno pridržavanje pravila ZNR-u.

Restaurator
Stručni referent za tehničko održavanje

Nadzor i skrb uređaja za klimatizaciju i centralno grijanje.

Kontrola stalne funkcije: video, protuprovalnog i vatrodojavnog sustava te protupožarnih uređaja raspoređenih u prostoru MG.

Održavanje elektroinstalacija MG.

Tehnička pomoć pri postavljanju/ skidanju izložbi u Galeriji ili izvan nje.

Obavezno pridržavanje pravila ZNR-u.

Voditelj spremišta / – vozač

Nadzor i nad spremištima umjetnina, održavanje reda u spremištima.

Rukovanje umjetninama – vađenje i vraćanje umjetnina na njihovo mjesto u spremištu. Pakiranje umjetnina za transport, sudjelovanje u preuzimanju umjetnina na različitim lokacijama.

Rukuje umjetninama s posebnom pozornošću, pridržavajući se pravila muzejske struke i zakona.

Kao vozač skrbi o 2 službena vozila MG: kombi i osobno vozilo. Obavlja potrebne servise, registracije i sve u vezi s održavanjem vozila. Prevozi umjetnine u galeriju i iz galerije.

Osobnim vozilom obavlja službena putovanja u zemlji i inozemstvu ovisno o potrebama i poslovanju MG.

Obavezno pridržavanje pravila ZNR-u.

 

12. MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Domar-kotlovničar

Posebni uvjeti samo za poslove kotlovničara

Opis poslova:

Grijanje i hlađenje:

– upravlja i država cjelokupni sustav grijanja i hlađenja u Muzeju;

Restaurator, viši restaurator i restaurator savjetnik

Posebni uvjeti samo ako se u radu koriste strojevima i uređajima

Opis poslova:

Zaštita muzejske građe:

– priprema, poduzima i obavlja sve potrebne radnje na muzejskoj građi prije njenog konzerviranja i restauriranja, kao što su: čišćenje i prethodno konzerviranje predmeta od metala, kamena i drugih materijala;

– priprema, poduzima i obavlja sve potrebne radnje na muzejskoj građi koja je prethodno konzervirana;

– priprema, poduzima i obavlja sve potrebne radnje na konzerviranju i restauriranju arheološke građe za vanjske naručitelje.

Preparator i viši preparator

Posebni uvjeti samo ako se u radu koriste strojevima i uređajima

Opis poslova:

Zaštita muzejske građe:

– priprema, poduzima i obavlja sve radnje na prepariranju predmeta metala, kamena i drugih materijala;

– pod nadzorom restauratora obavlja restauriranje predmeta od metala, kamena i drugih materijala;

Niži preparator

Posebni uvjeti samo ako se u radu koriste strojevima i uređajima

Opis poslova:

Zaštita muzejske građe:

– pod nadzorom preparatora obavlja manje složene i jednostavne poslove preparatora na čišćenju i prepariranju muzejske građe od metala, kamena i drugih materijala;

– pomaže preparatoru u obavljanju drugih poslova.

Fotograf

Posebni uvjeti samo ako se u radu koriste kemikalije strojevima i uređajima

Opis poslova:

Zaštita muzejske građe:

– fotografiranja i snimanja na terenu

– snimanje muzejske građe kamenih, metalnih, i ostalih predmeta

– rad u fotolaboratoriju, izrađivanje fotografija

Iz arhive negativa

– obavlja ostale tehničke poslove fotostruke

 

13. MUZEJ SLAVONIJE

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Preparator

– izvođenje svih vrsta zaštitnih poslova na muzejskoj građi,

– vođenje evidencija stanja muzejskih predmeta i izvršenih zahvata na njima,

– čišćenje i održavanje muzejskih predmeta,

 

– vršenje dezinsekcije muzejskih predmeta,

– vođenje fotodokumentacije svih zaštitnih radova na muzejskoj građi, u zbirkama, radionicama i u depoima,

– vršenje stručnog nadzora nad čuvanjem i osiguranjem izložene i deponirane muzejske građe,

– izvođenje radova određene struke kod uređenja muzejskih postava i povremenih izložbi,

– izrada kopija muzejskih predmeta,

– nabava materijala, alata i uređaja za potrebe Preparatorske radionice i čuvanje istoga,

– briga o stanju mikroklime u postavu, briga o ispravnosti rada aparata za ovlaživanje i defenzora,

– provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kao i sigurnosti posjetitelja i imovine Muzeja u okviru svoga djelokruga rada,

– obavljanje i ostalih poslova, koji po prirodi samog posla i propisane stručne spreme spadaju u poslove preparatora, odnosno po uputama i nalogu ravnatelja Muzeja.

Niži preparator

– čišćenje, sređivanje i odlaganje muzejske građe po zbirkama i depoima,

– čišćenje, sređivanje i odlaganje novoprispjelih materijala po zbirkama i depoima,

– izvođenje jednostavnijih zaštitnih zahvata na predmetima,

– pomaganje kod razvrstavanja deponirane muzejske građe i obilježavanje inventarne građe,

– pomaganje pri izvođenju poslova kod uređenja muzejskog postava, povremenih izložbi i drugih aktivnosti Muzeja uključujući i poslove čišćenja stakla, vitrina...

– pomoć kod terensko istraživačkih radova,

– u slučaju privremene spriječenosti spremačice, obavlja i nužne poslove iz njezinih nadležnosti,

– provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovine Muzeja u okviru svoga djelokruga rada,

– obavljanje i ostalih poslova, koji po prirodi samog posla i propisane stručne spreme spadaju u poslove manipulanta, odnosno po uputama i nalogu ravnatelja Muzeja.

 

 

14. MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Domar Rukuje plinskim kotlovskim postrojenjem, nadzire njegov rad i obavlja tekuće održavanje postrojenja. Obavlja poslove tekućeg održavanja opreme i objekata, u okviru kojih obavlja manje električarske, vodoinstalaterske, mehaničarske, strojarske i sve ostale poslove prema potrebi. To zahtijeva teško fizičko naprezanje tijekom pretežnog dijela radnog vremena.
Vrtlar Održavanje i uređenje zelenih površina uključujući i košenje i potkresivanje zelenih površina i drvoreda, čišćenje i zalijevanje zelenih površina, rezanje i oblikovanje stablašica i drugog bilja. Rukuje sitnom mehanizacijom. Održavanje maslinika.
Voditelj odjela tehnike i održavanja Obavlja poslove tekućeg održavanja opreme i objekata, u okviru kojih obavljaju manje električarske, vodoinstalalaterske, stolarske i sve ostale poslove prema potrebi.
Muzejski tehničar Rad s otrovima za crvotočinu (drvocid i saratoga antitarlo), rad u prašini s arhivskim materijalom (fotografije, palnoteka, crteži, knjige), uklanjanje prašine i fizički napor prilikom manipulacije muzejskom građom.

 

 

15. ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Restaurator-konzervator

čisti, restaurira i konzervira muzejske predmete prema pravilima struke i odgovoran je za muzejske predmete dok su na obradi;

vrši dezinsekciju muzejskih predmeta;

vodi brigu o stanju mikroklime u stalnom postavu i čuvaonicama, vodi brigu o ispravnom radu aparata za odvlaživanje;

Kustos-hidroarheolog

radi na muzejskoj građi i inventarizaciji arheološkog materijala sa podvodnih istraživanja;

obavlja podvodna istraživanja uz uporabu zakonom propisane ronilačke opreme;

predaje i predlaže građu s podvodnih istraživanja na primarnu obradu unutar Restauratorsko-konzervatorskog odjela u suradnji s voditeljem/icom zbirke, voditeljem/icom Arheološkog odjela i ravnateljem/icom;

provodi znanstveno-istraživačku djelatnost prema užem području svoje struke;

Voditelj odjela za podvodnu arheologiju

radi na muzejskoj građi i inventarizaciji arheološkog materijala s podvodnih istraživanja;

obavlja podvodna istraživanja uz uporabu zakonom propisane ronilačke opreme;

predaje i predlaže građu s podvodnih istraživanja na primarnu obradu unutar Restauratorsko-konzervatorskog odjela Arheološkog muzeja Zadar;

provodi znanstveno-istraživalačku djelatnost u skladu svoje struke;

 

16. ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO

NAZIV RADNOG MJESTA OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Tehničar – majstor tona

1. Postavlja scenu; plesni pod i tonsku opremu.

2. Obavlja poslove ton majstora za vrijeme predstava.

3. Fotografira i snima pojedine dijelove nastupa za arhivu.

4. Organizira utovar i istovar prema dogovoru s voditeljem kazališne i scenske tehnike i proizvodnje.

5. Vozi kamion s opremom (ili kombi) na nastupe i dr.

6. Obavlja tehničke i druge poslove po nalogu ravnatelja te voditelja kazališne i scenske tehnike i proizvodnje.

Plesač – pjevač Ansambla LADO – solist – plesni voditelj

1. Obvezno surađuje s umjetničkim voditeljem, dirigentom i vođom dionice. U dogovoru s umjetničkim voditeljem vrši tehničko dotjerivanje, kao i dispozicije i uvježbavanje koreografija.

2. U dogovoru s umjetničkim voditeljem vrši aranžir i generalne probe na sceni.

3. U slučaju odsutnosti umjetničkog voditelja, predlaže ravnatelju ljudstvo i programe za sve vrste nastupa Ansambla.

 

4. Nakon predstave obavezno upozorava pojedince i Ansambl o uspjehu, odnosno slabostima nastupa.

5. Prati zalaganje na radu plesača – pjevača i glazbenika.

6. U suradnji s umjetničkim voditeljem, dirigentom te svojim osobnim radom (upozoravanjem i ispravljanjem tehničkih i stilskih grešaka objašnjavanjem i demonstriranjem) podiže pojedinačnu i kolektivnu kvalitetu izvođača.

7. Brine se o dobroj uvježbanosti i pripremljenosti svake točke koja čini određeni program

8. Rad s plesačima obuhvaća:

– upoznavanje plesača s cjelokupnim repertoarom,

– brigu o fizičkoj i psihičkoj pripremi plesača za rad i nastupe,

– rad na nužnoj ujednačenosti izvođača,

– predlaganje i pripremu pojedinaca kao alternacija za solistička i važnija mjesta u koreografijama,

– praćenje razvoja određenog broja izvođača koji su mu neposredno povjereni

– razvijanje scenske kulture izvođača.

Ostalo:

– suradnja s autorom koreografije,

– briga o poduzetim mjerama zaštite na radu, odnosno samozaštite,

– sređivanje stručne i umjetničke dokumentacije, kartoteke, arhive, biblioteke Ansambla LADO te briga o čuvanju i dopuni cjelokupne umjetničke dokumentacije Ansambla LADO.

Plesač – pjevač Ansambla LADO – prvak – plesni voditelj

9. Obvezno surađuje s umjetničkim voditeljem, dirigentom i vođom dionice. U dogovoru s umjetničkim voditeljem vrši tehničko dotjerivanje, kao i dispozicije i uvježbavanje koreografija.

10. U dogovoru s umjetničkim voditeljem vrši aranžir i generalne probe na sceni.

11. U slučaju odsutnosti umjetničkog voditelja, predlaže ravnatelju ljudstvo i programe za sve vrste nastupa Ansambla.

12. Nakon predstave obavezno upozorava pojedince i Ansambl o uspjehu, odnosno slabostima nastupa.

13. Prati zalaganje na radu plesača-pjevača i glazbenika.

14. U suradnji s umjetničkim voditeljem, dirigentom te svojim osobnim radom (upozoravanjem i ispravljanjem tehničkih i stilskih grešaka objašnjavanjem i demonstriranjem) podiže pojedinačnu i kolektivnu kvalitetu izvođača.

15. Brine se o dobroj uvježbanosti i pripremljenosti svake točke koja čini određeni program

Rad s plesačima obuhvaća:

– upoznavanje plesača s cjelokupnim repertoarom,

– brigu o fizičkoj i psihičkoj pripremi plesača za rad i nastupe,

– rad na nužnoj ujednačenosti izvoditelja,

– predlaganje i pripremu pojedinaca kao alternacija za solistička i važnija mjesta u koreografijama,

– praćenje razvoja određenog broja izvođača koji su mu neposredno povjereni

– razvijanje scenske kulture izvođača.

Rad u dvorani obuhvaća:

– praćenje zalaganja na radu,

– praćenje i provjeravanje umjetničke kvalitete pojedinaca,

 

– brigu o radnoj disciplini plesača – pjevača.

Nastup obuhvaća:

– u dogovoru s umjetničkim voditeljem pripremanje zaduženja te praćenje izvedbe na nastupima.

Ostalo:

– suradnja s autorom koreografije,

– briga o poduzetim mjerama zaštite na radu, odnosno samozaštite

Plesač – pjevač Ansambla LADO – prvak

1. Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

2. Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– vježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

3. Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

4. Ostalo:

– plesač – pjevač dužan je čuvati nošnje, obuću i rekvizite, brinuti se o njihovu održavanju za što je odgovoran,

– vraćati kostime i rekvizite nakon nastupa,

– obvezan je oštećene kostime, rekvizite i obuću odmah predati na popravak,

– dužan je održavati svoj profesionalni izgled nužan za kvalitetno obavljanje posla (optimalan odnos visine i tjelesne mase)

– dužan je na sve probe dolaziti u primjerenoj radnoj odjeći (tajice ili radne hlače – kratke, duge; majice s obilježjem LADO; plesne papuče).

5. Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

 

6. Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla ii orkestra),

 

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

7. Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Plesač – pjevač Ansambla LADO – solist

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

 

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla ii orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

 

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Plesač – pjevač Ansambla LADO – srednje uloge

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Ostalo:

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

 

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla ili orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

 

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Plesač – pjevač Ansambla LADO

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

– dužan je održavati svoj profesionalan izgled nužan za kvalitetno obavljanje posla (optimalan odnos visine i tjelesne mase)

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

 

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

 

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Voditelj kazališne i scenske tehnike – inspicijent

Osigurava maksimalno moguće tehničke uvjete za vrijeme rada u dvorani i za vrijeme – izvođenja predstava (pozornica, garderobe, rekviziti, svjetlo, ozvučenje) te obavlja:

– pregled dvorane, pozornica i garderoba, brine o zagrijanosti prostorija čistoći scene i garderoba,

– radi u dogovoru s majstorom scene i tehničkim

vodstvom dvorane u kojoj se nastupa,

– pripremu i razvrstavanje sanduka s opremom,

– brine o razglasu i rasvjeti.

2. Organizira i osigurava transport kostima.

3. Prati opremu potrebnu za predstavu, organizira rad na utovaru i istovaru i prisustvuje kod utovara i istovara.

4. Po potrebi postavlja razglasne i rasvjetne uređaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić