PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 30/17 od 03.04.2017.:

 

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015., 134/2015. i 120/2016.), članka 162. stavka 1. točke 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

 

ODLUKU O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA

PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija (dalje u tekstu: kreditne institucije).

VRSTE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

Godišnji financijski izvještaji iz članka 1. ove Odluke jesu:

1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca),

2. Račun dobiti i gubitka,

3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,

4. Izvještaj o novčanim tokovima,

5. Izvještaj o promjenama kapitala i

6. Bilješke uz financijske izvještaje.

STRUKTURA I SADRŽAJ GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Kreditne institucije sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju iz ove Odluke u skladu s odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

(2) Podaci u Izvještaju o financijskom položaju (Bilanci), Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanim tokovima, Izvještaju o promjenama kapitala i Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti iskazuju se u kunama za tekuću i prethodnu godinu.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na konsolidirane godišnje financijske izvještaje ako je kreditna institucija obvezna sastavljati ih u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 4.

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija propisanih ovom Odlukom pobliže se uređuju Uputom o načinu primjene Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija koja je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Prve izvještaje u skladu s odredbama ove Odluke kreditna institucija dužna je sastaviti i dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja banaka (»Narodne novine«, broj 62/2008.).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 88-020/03-17/BV Zagreb, 27. ožujka 2017.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

UPUTA O NAČINU PRIMJENE ODLUKE O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA

1. Ovom Uputom pobliže se uređuje način primjene Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija.

2. Iznosi u pojedinom financijskom izvještaju, i to oni koji bi trebali nositi negativan predznak, unose se sa zagradama.

3. Na početku svakoga pojedinačnog izvještaja potrebno je u polju oznaka izvještaja upisati »konsolidirano« ako je riječ o konsolidiranom financijskom izvještaju.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA KREDITNE INSTITUCIJE:

Naziv subjekta: MB:
Oznaka izvještaja: OIB:
Oznaka pozicije Naziv pozicije
1. IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (BILANCA)
1.1 Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) treba sadržavati sljedeće stavke:
  Imovina
1. GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a (1.1+1.2)
1.1 Gotovina
1.2 Depoziti kod HNB-a
2. DEPOZITI KOD KREDITNIH INSTITUCIJA
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE, A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG
8. DERIVATNA FINANCIJSKA IMOVINA
9. KREDITI FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE
12. PREUZETA IMOVINA
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA
A UKUPNO IMOVINA (1.+2.+3. do 14.)
  Obveze i kapital
1. KREDITI OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA (1.1+1.2)
1.1 Kratkoročni krediti
1.2 Dugoročni krediti
2. DEPOZITI (2.1+2.2+2.3)
2.1 Depoziti na žiroračunima i tekućim računima
2.2 Štedni depoziti
2.3 Oročeni depoziti
3. OSTALI KREDITI (3.1+3.2)
3.1 Kratkoročni krediti
3.2 Dugoročni krediti
4. DERIVATNE FINANCIJSKE OBVEZE I OSTALE FINANCIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE
5. IZDANI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI (5.1+5.2)
5.1 Kratkoročni izdani dužnički vrijednosni papiri
5.2 Dugoročni izdani dužnički vrijednosni papiri
6. IZDANI PODREĐENI INSTRUMENTI
7. IZDANI HIBRIDNI INSTRUMENTI
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE
B UKUPNO OBVEZE (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)
  Kapital
1. DIONIČKI KAPITAL
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE
3. ZADRŽANA DOBIT / (GUBITAK)
4. ZAKONSKE REZERVE
5. STATUTARNE I OSTALE KAPITALNE REZERVE
  NEREALIZIRANI DOBITAK/(GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINANCIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU
C UKUPNO KAPITAL (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)
D UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (B+C)
   
  Dodatak izvještaju o financijskom položaju
8. UKUPNI KAPITAL
9. Kapital raspoloživ dioničarima matičnog društva
10. Manjinski udjel
1.2 Dodatak bilanci popunjavaju samo kreditne institucije koje sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

 

 

Naziv subjekta: MB:
Oznaka izvještaja: OIB:
Oznaka pozicije Naziv pozicije
2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
2.1 Račun dobiti i gubitka sadrži sljedeće stavke:
1. Kamatni prihodi
2. (Kamatni troškovi)
3. Neto kamatni prihod (1.-2.)
4. Prihodi od provizija i naknada
5. (Troškovi provizija i naknada)
6. Neto prihod od provizija i naknada (4. -5.)
7. Dobit/(gubitak) od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate
8. Dobit/(gubitak) od aktivnosti trgovanja
9. Dobit/(gubitak) od ugrađenih derivata
10. Dobit/(gubitak) od imovine kojom se aktivno ne trguje, a koja se vrednuje prema fer vrijednosti kroz RDG
11. Dobit/(gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju
12. Dobit/(gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine koja se drži do dospijeća
13. Dobit/(gubitak) proizišao iz transakcija zaštite
14. Prihodi od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate
15. Prihodi od ostalih vlasničkih ulaganja
16. Dobit/(gubitak) od obračunatih tečajnih razlika
17. Ostali prihodi
18. Ostali troškovi
19. Opći administrativni troškovi i amortizacija
20.

Neto prihod od poslovanja prije vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke

(3.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.-18.-19.)

21. Troškovi vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke
22. Dobit/(gubitak) PRIJE OPOREZIVANJA (20.-21.)
23. POREZ NA DOBIT
24. Dobit/(gubitak) TEKUĆE GODINE (22.-23.)
25. Zarada po dionici
  Dodatak računu dobiti i gubitka
26. Dobit/(gubitak) tekuće godine
27. Pripisan dioničarima matičnog društva
28. Manjinski udjel
2.2. Dodatak računu dobiti i gubitka popunjavaju samo kreditne institucije koje sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

 

Naziv subjekta: MB:
Oznaka izvještaja: OIB:
3. IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI
Oznaka pozicije Naziv pozicije
1. Dobit ili (−) gubitak tekuće godine
2. Ostala sveobuhvatna dobit (2.1+2.2)
2.1 Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.6)
2.1.1 Materijalna imovina
2.1.2 Nematerijalna imovina
2.1.3 Aktuarski dobici ili (−) gubici na mirovinskim planovima pod pokroviteljstvom poslodavca
2.1.4 Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju
2.1.5 Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od subjekata koji se obračunava metodom udjela
2.1.6 Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane
2.2 Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7)
2.2.1 Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje (efektivni udjel) (2.2.1.1+2.2.1.2+2.2.1.3)
2.2.1.1 Dobici ili gubici (−) u kapitalu
2.2.1.2 Preneseno u dobit ili gubitak
2.2.1.3 Ostale reklasifikacije
2.2.2 Zamjena strane valute (2.2.2.1+2.2.2.2+2.2.2.3)
2.2.2.1 Dobici ili gubici (−) u kapitalu
2.2.2.2 Preneseno u dobit ili gubitak
2.2.2.3 Ostale reklasifikacije
2.2.3 Zaštite novčanih tokova (efektivni udjel) (2.2.3.1+2.2.3.2+2.2.3.3+2.2.3.4)
2.2.3.1 Dobici ili gubici (−) u kapitalu
2.2.3.2 Preneseno u dobit ili gubitak
2.2.3.3 Preneseno u početnu knjigovodstvenu vrijednost zaštićenih stavki
2.2.3.4 Ostale reklasifikacije
2.2.4 Financijska imovina raspoloživa za prodaju (2.2.4.1+2.2.4.2+2.2.4.3)
2.2.4.1 Dobici ili gubici (−) u kapitalu
2.2.4.2 Preneseno u dobit ili gubitak
2.2.4.3 Ostale reklasifikacije
2.2.5 Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju (2.2.5.1+2.2.5.2+2.2.5.3)
2.2.5.1 Dobici ili gubici (−) u kapitalu
2.2.5.2 Preneseno u dobit ili gubitak
2.2.5.3 Ostale reklasifikacije
2.2.6 Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva
2.2.7 Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili (−) gubitak
3. Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (1.+2.)
4. Pripada manjinskom udjelu (nekontrolirajući udjel)
5. Pripada vlasnicima matičnog društva

 

 

Naziv subjekta: MB:
Oznaka izvještaja: OIB:
4. IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Oznaka pozicije Naziv pozicije
  Kreditne institucije mogu sastavljati Izvještaj o novčanim tokovima koristeći direktnu ili indirektnu metodu
  Izvještaj o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom direktne metode sadržava sljedeće stavke:
  Poslovne aktivnosti
1.1 Naplaćena kamata i slični primici
1.2 Naplaćene naknade i provizije
1.3 (Plaćena kamata i slični izdaci)
1.4 (Plaćene naknade i provizije)
1.5 (Plaćeni troškovi poslovanja)
1.6 Neto dobici/(gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka
1.7 Ostali primici
1.8 (Ostali izdaci)
1. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (1.1 do 1.8)
  (Povećanje)/smanjenje poslovne imovine
2.1 Depoziti kod HNB-a
2.2 Trezorski zapisi MF-a i blagajnički zapisi HNB-a
2.3 Depoziti kod financijskih institucija i krediti financijskim institucijama
2.4 Krediti ostalim komitentima
2.5 Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja
2.6 Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoloživi za prodaju
2.7 Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje, a vrednuju se prema fer vrijednosti kroz RDG
2.8 Ostala imovina
2. Neto (povećanje)/smanjenje poslovne imovine (2.1 do 2.8)
  Povećanje/(smanjenje) poslovnih obveza
3.1 Depoziti po viđenju
3.2 Štedni i oročeni depoziti
3.3 Izvedene financijske obveze i ostale obveze kojima se trguje
3.4 Ostale obveze
3. Neto povećanje/(smanjenje) poslovnih obveza (3.1 do 3.4)
4. Neto priljev /(odljev) gotovine iz poslovnih aktivnosti prije plaćanja poreza na dobit (1.+2.+3.)
5. (Plaćeni porez na dobit)
6. Neto priljev/(odljev) gotovine iz poslovnih aktivnosti (4.−5.)
  Ulagačke aktivnosti
7.1 Primici od prodaje/(plaćanja za kupnju) materijalne i nematerijalne imovine
7.2 Primici od prodaje (plaćanja za kupnju), ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate
7.3 Primici od naplate/(plaćanja za kupnju) vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se drže do dospijeća
7.4 Primljene dividende
7.5 Ostali primici/(plaćanja) iz ulagačkih aktivnosti
7. Neto priljev/(odljev) gotovine iz ulagačkih aktivnosti (7.1 do 7.5)
  Financijske aktivnosti
8.1 Neto povećanje/(smanjenje) primljenih kredita
8.2 Neto povećanje/(smanjenje) izdanih dužničkih vrijednosnih papira
8.3 Neto povećanje/(smanjenje) instrumenata dopunskog kapitala
8.4 Premija na dionice
8.5 (Isplaćena dividenda)
8.6 Ostali primici/(plaćanja) iz financijskih aktivnosti
8. Neto priljev/(odljev) gotovine iz financijskih aktivnosti (8.1 do 8.6.)
9. Neto priljev/(odljev) gotovine (6.+7.+8.)
10. Učinci promjene tečaja stranih valuta na gotovinu i ekvivalente gotovine
11. Neto povećanje/(smanjenje) gotovine i ekvivalenata gotovine (9+10)
12. Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku godine
13. Gotovina i ekvivalenti gotovine na kraju godine
  Izvještaj o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom indirektne metode sadržava sljedeće stavke:
  Poslovne aktivnosti
1.1 Dobit/(gubitak) prije oporezivanja
1.2 Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke
1.3 Amortizacija
1.4 Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz RDG
1.5 (Dobit)/gubitak od prodaje materijalne imovine
1.6 Ostali (dobici)/gubici
1. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti prije promjena poslovne imovine (1.1 do 1.6)
2.1 Depoziti kod HNB-a
2.2 Trezorski zapisi MF-a i blagajnički zapisi HNB-a
2.3 Depoziti kod financijskih institucija i krediti financijskim institucijama
2.4 Krediti ostalim komitentima
2.5 Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja
2.6 Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoloživi za prodaju
2.7 Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje, a vrednuju se prema fer vrijednosti kroz RDG
2.8 Ostala poslovna imovina
2. Neto (povećanje)/smanjenje poslovne imovine (2.1 do 2.8)
  Povećanje/(smanjenje) poslovnih obveza
3.1 Depoziti po viđenju
3.2 Štedni i oročeni depoziti
3.3 Izvedene financijske obveze i ostale obveze kojima se trguje
3.4 Ostale obveze
3. Neto povećanje/(smanjenje) poslovnih obveza (3.1 do 3.4)
4. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti prije plaćanja poreza na dobit (1.+2.+3.)
5. (Plaćeni porez na dobit)
6. Neto priljev/(odljev) gotovine iz poslovnih aktivnosti (4.−5.)
  Ulagačke aktivnosti
7.1 Primici od prodaje/(plaćanja za kupnju) materijalne i nematerijalne imovine
7.2 Primici od prodaje/(plaćanja za kupnju) ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate
7.3 Primici od naplate/(plaćanja za kupnju) vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se drže do dospijeća
7.4 Primljene dividende
7.5 Ostali primici/(plaćanja) iz ulagačkih aktivnosti
7. Neto novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti (7.1 do 7.5)
  Financijske aktivnosti
8.1 Neto povećanje/(smanjenje) primljenih kredita
8.2 Neto povećanje/(smanjenje) izdanih dužničkih vrijednosnih papira
8.3 Neto povećanje/(smanjenje) instrumenata dopunskoga kapitala
8.4 Premije na dionice
8.5 (Isplaćena dividenda)
8.6 Ostali primici/(plaćanja) iz financijskih aktivnosti
8. Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (8.1 do 8.6)
9. Neto povećanje/(smanjenje) gotovine i ekvivalenata gotovine (6.+7.+8.)
10. Učinci promjene tečaja stranih valuta na gotovinu i ekvivalente gotovine
11. Neto povećanje/(smanjenje) gotovine i ekvivalenata gotovine (9.+10.)
12. Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku godine
13. Gotovina i ekvivalenti gotovine na kraju godine

 

 

 

Naziv subjekta: MB:  
Oznaka izvještaja: OIB:  
5. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
5.1. Izvještaj o promjenama kapital treba sadržavati sljedeće stavke:
Redni broj Vrsta promjene kapitala Raspoloživo dioničarima matičnog društva
Dionički kapital Trezorske dionice Zakonske, statutarne i ostale rezerve Zadržana dobit / gubitak Dobit/gubitak tekuće godine Nerealizirana dobit/gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imoine raspoložive za prodaju Manjinski udjel Ukupno kapital i rezerve
1. Stanje 1. siječnja tekuće godine                
2. Promjena računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka                
3. Prepravljeno stanje 1. siječnja tekuće godine (1.+2.)                
4. Prodaja financijske imovine raspoložive za prodaju                
5. Promjena fer vrijednosti portfelja financijske imovine raspoložive za prodaju                
6. Porez na stavke izravno priznate ili prenijete iz kapitala i rezervi                
7. Ostali dobici i gubici izravno priznati u kapitalu i rezervama                
8. Neto dobici/gubici priznati izravno u kapitalu i rezervama (4.+5.+6.+7.)                
9. Dobit/(gubitak) tekuće godine                
10.

Ukupno priznati prihodi i rashodi za

tekuću godinu (8.+9.)

               
11. Povećanje/smanjenje dioničkog kapitala                
12. Kupnja/prodaja trezorskih dionica                
13. Ostale promjene                
14. Prijenos u rezerve                
15. Isplata dividende                
16. Raspodjela dobiti (14.+15.)                
17. Stanje na 31. 12. tekuće godine (3.+10.+11.+12.+13.+16.)                

 

6. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

6.1. Bilješke uz financijske izvještaje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u Izvještaju o financijskom položaju (Bilanci), Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaju o novčanim tokovima i Izvještaju o promjenama kapitala u skladu s odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

6.2. Dodatno, u bilješkama iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija dužna je navesti i:

1) ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja,

2) ukupan iznos naknada za druge usluge koje revizorsko društvo može obavljati u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija,

3) ukupan iznos izdataka za istraživanje i razvoj koji su osnova za dodjelu državne potpore.

6.3. Kreditne institucije u bilješkama uz financijske izvještaje trebaju prezentirati i sljedeće izvanbilančne stavke:

1. garancije

2. akreditivi

3. mjenice

4. okvirni krediti i obveze financiranja

5. ostale rizične klasične izvanbilančne stavke

6. budućnosnice

7. opcije

8. ugovori o razmjeni

9. forvardi

10. ostale izvedenice.

 

 

Copyright © Ante Borić