Objavljeno u NN 29/17 od 31.03.2017.:

 

Ministarstvo pravosuđa

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16.) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15., 123/15. i 45/16.) u članku 7. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, administrator sustava eSpis u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u odnosu na taj sud ima ovlasti administratora središnjeg sustava eSpisa.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. druga osoba koju odredi predsjednik suda.«.

Članak 3.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Službena osoba ovlaštena za uvid u podatke sustava eSpis je ovlašteni službenik Ministarstva pravosuđa kojeg odlukom ovlasti ministar pravosuđa.«.

Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Vanjski korisnik sustava eSpis je javni bilježnik, odvjetnik, stečajni upravitelj, povjerenik, Financijska agencija ili druga osoba koja učini vjerojatnim postojanje opravdanog interesa.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka ima pravo na ograničen uvid u podatke sustava eSpis uz prethodno odobrenje predsjednika nadležnog suda.«.

Članak 5.

(1) U članku 38. točki 1. riječ: »pravomoćan« briše se.

(2) U točki 2. riječ: »postavljena« zamjenjuje se riječima »postavljeni«.

Članak 6.

(1) U članku 50. stavku 4. iza riječi: »pojedinoga županijskog suda« dodaju se zarez i riječi: »pri čemu algoritam predmet povodom žalbe protiv odluke kojom se predmet meritorno rješava ne mora dodijeliti u rad županijskom sudu koji je odlučivao o žalbi protiv ranije odluke druge vrste u tom predmetu.«.

(2) U stavku 6. iza riječi: »žalbi« dodaju se riječi: »protiv iste odluke«.

Članak 7.

U članku 52. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »žalbi« dodaju se riječi: »protiv iste odluke«.

Članak 8.

(1) U članku 53. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. predmeti u kojima je županijski sud već ranije ukinuo prvostupanjsku presudu u kaznenom predmetu i predmet vratio prvostupanjskom sudu, kada će se spis u slučaju žalbe dodijeliti u rad istom županijskom sudu i rješavatelju koji ga je već rješavao korištenjem iznimke u automatskoj dodjeli, osim ako se predmet ne može dodijeliti istom rješavatelju, kada će predsjednik suda pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu,«.

(2) Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. predmeti u kojima je županijski sud već ranije ukinuo prvostupanjsku odluku u građanskom predmetu i predmet vratio prvostupanjskom sudu, kada će se spis u slučaju žalbe dodijeliti u rad istom županijskom sudu i rješavatelju koji ga je već rješavao korištenjem iznimke u automatskoj dodjeli, osim ako se predmet ne može dodijeliti istom rješavatelju, kada će predsjednik suda pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu,«.

(3) Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

Članak 9.

(1) U članku 57. stavci 5. i 15. brišu se.

(2) Dosadašnji stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Članak 10.

Iza članka 60. dodaju se članci 60.a, 60.b i 60.c s naslovima iznad njih koji glase:

»Osnivanje i dodjela spisa u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

1. Osnivanje spisa

Članak 60.a

Nakon zaprimanja pravnog lijeka u nadležnom sudu:

1. pisarnica nadležnog suda, po dostavnoj naredbi rješavatelja, u sustavu eSpis označava slanje spisa u Vrhovni sud Republike Hrvatske,

2. nadležni sud šalje papirnati spis na Vrhovni sud Republike Hrvatske,

3. po zaprimanju papirnatog spisa Vrhovni sud Republike Hrvatske osniva spis u sustavu eSpis te se automatski generira datum osnivanja i datum dodjele spisa u rad, a rješavatelju se povećava opterećenje u dodjeli.

2. Dodjela spisa

Članak 60.b

Preduvjeti za dodjelu spisa su:

1. u sustav eSpis unesen godišnji raspored poslova,

2. normirana opterećenja i broj dodijeljenih predmeta svim rješavateljima na dan 1. siječnja svake godine određeni na način da predstavljaju razliku između broja dodijeljenih predmeta najniže opterećenog rješavatelja i stvarnog opterećenja pojedinog rješavatelja na dan 31. prosinca prethodne godine,

3. određen upisnik,

4. poslovni broj predmeta i datum osnivanja.

Članak 60.c

(1) Spisi se dodjeljuju u rad rješavateljima automatskom kružnom dodjelom.

(2) Iznimke od stavka 1. ovog članka su:

1. remisorno vraćeni predmeti, u kojem slučaju predmet ne dobiva novi poslovni broj, već se dodjeljuje u rad istom rješavatelju koji ga je već rješavao, osim ako se predmet ne može dodijeliti istom rješavatelju, kada će predsjednik odjela pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku kružnu dodjelu,

2. predmeti u kojima je Vrhovni sud Republike Hrvatske već ranije ukinuo odluku i predmet vratio nadležnom sudu, kada će se spis u slučaju ponovne žalbe dodijeliti u rad rješavatelju koji ga je već rješavao korištenjem iznimke u automatskoj dodjeli, osim ako se predmet ne može dodijeliti istom rješavatelju, kada će predsjednik odjela pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku kružnu dodjelu,

3. izvanredne dodjele predmeta sudskim savjetnicima na temelju naloga predsjednika odjela.«.

Članak 11.

Iza članka 80. dodaje se članak 80.a koji glasi:

»Članak 80.a

Vrhovnom sudu Republike Hrvatske dostupna su sljedeća statistička izvješća:

1. S4.7. – broj riješenih predmeta po upisnicima i mjesecima (u periodu).

2. S4.8. – kretanje predmeta po upisnicima.

3. S1.9.3. – statističko izvješće o broju neriješenih predmeta po godinama prema datumu primitka na sud.«.

Članak 12.

U članku 82. stavku 2. točki 31. briše se točka na kraju rečenice i iza nje dodaju se točke 32., 33. i 34. koje glase:

32. Stranke i protustranke bez OIB-a

33. Sadržaj presude

34. Evidencija.«.

Članak 13.

Iza članka 82. dodaje se novi članak 82.a koji glasi:

»Članak 82.a

U sustavu eSpis Vrhovnom sudu Republike Hrvatske su dostupna upravljačka izvješća:

1. Dodjela predmeta za Kazneni odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2. Kazneni predmeti.«.

Članak 14.

U članku 138. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Navedene činjenice administrator sustava eSpis u sudu dužan je evidentirati u sustavu bez odgode.«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2017.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-03-02-02-02-17-36

Zagreb, 29. ožujka 2017.

Ministar Ante Šprlje, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić