Objavljeno u NN 25/17 od 20.03.2017.:

 

Ministarstvo financija

Temeljem članka 9. stavka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/2014) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 1/15) u članku 41. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Propisane stope amortizacije dugotrajne imovine iz stavka 3. ovoga članka mogu se uvećati do maksimalno dvostrukih propisanih stopa za dugotrajnu imovinu koja se:

- koristi za gospodarsku djelatnost kod neprofitnih organizacija obveznica poreza na dobit

- nabavlja iz donacija povezanih s izvršenjem ugovornih programa (projekata i aktivnosti)

- nabavlja iz donacija povezanih s nefinancijskom imovinom.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-04/05

Urbroj: 513-05-02/17-1

Zagreb, 6. ožujka 2017.

Ministar financija

dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić