Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Objavljeno u NN 20/17 od 08.03.2017.:

 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 198. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), a u vezi s člankom 49. stavka 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 52/99 i 75/99) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NOSTRIFIKACIJI PROJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, broj 98/99 i 29/03) u članku 6. stavku 2. točki 10. riječi: »i pečat ovlaštene« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 360-01/17-04/5

Urbroj: 531-04-1-17-1

Zagreb, 22. veljače 2017.

Ministar Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić