Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

Objavljeno u NN 10/08 od 23.01.2008.:

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« broj 169/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

 

PRAVILNIK O OBRASCU SUGLASNOSTI TE OBRASCU IZJAVE O ODBIJANJU POJEDINOG DIJAGNOSTIČKOG, ODNOSNO TERAPIJSKOG POSTUPKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj obrasca suglasnosti kojom se prihvaća pojedini preporučeni dijagnostički, odnosno terapijski postupak (u daljnjem tekstu: Suglasnost) te sadržaj obrasca izjave o odbijanju pojedinog preporučenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka (u daljnjem tekstu: Izjava o odbijanju) u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te kod privatnih zdravstvenih radnika (u daljnjem tekstu: nositelj zdravstvene djelatnosti).

Članak 2.

Obrazac Suglasnosti koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio sadrži sljedeće podatke: – naziv preporučenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka, – naziv nositelja zdravstvene djelatnosti, – ustrojstvena jedinica, – ime i prezime pacijenta, – datum rođenja, – spol, – mjesto rođenja, – adresa stanovanja, – matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, – ime i prezime zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika, (za pacijenta koji nije pri svijesti, za pacijenta s težom duševnom smetnjom te za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta) – potpis i faksimil doktora medicine, – mjesto i datum ispunjavanja Suglasnosti (dan, mjesec, godi­na), – vlastoručni potpis pacijenta/zakonskog zastupnika/skrbnika.

Članak 3.

Sadržaj obavijesti o pojedinom preporučenom dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku koja se prilaže Suglasnosti utvrđuje nositelj zdravstvene djelatnosti uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i uz suglasnost Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

Članak 4.

Odbijanje pojedinog preporučenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem obrasca Izjave o odbijanju koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Obrazac Izjave o odbijanju sadrži sljedeće podatke: – naziv preporučenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka, – naziv nositelja zdravstvene djelatnosti, – ustrojstvena jedinica, – ime i prezime pacijenta, – datum rođenja, – spol, – mjesto rođenja, – adresa stanovanja, – matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, – ime i prezime zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika, (za pacijenta koji nije pri svijesti, za pacijenta s težom duševnom smet­njom te za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta) – potpis i faksimil doktora medicine, – mjesto i datum ispunjavanja Izjave o odbijanju (dan, mjesec, godina), – vlastoručni potpis pacijenta/zakonskog zastupnika/skrbnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-02/08-04/03 Urbroj: 534-07-1-08-2 Zagreb, 9. siječnja 2008.

Ministar prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

PRILOG I.

 

PRILOG II.  

 

 

Copyright © Ante Borić