Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljneo u NN 17/17 od 24.02.2017.:

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U članku 21. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 133/15, 49/16) riječi »1. listopada 2016.« zamjenjuju se riječima »1. rujna 2017.«

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 87/16).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. veljače 2017. godine.

Klasa: 360-01/16-04/4 Urbroj: 531-04-2-17-17 Zagreb, 23. veljače 2017.

Ministar Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić