Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 02/17 od 04.01.2017.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15, 93/15 i 135/15) u članku 24. stavku 2. podstavku 1. riječi »a Izvještaj o obvezama u roku od 10 dana po isteku proračunske godine,« brišu se.

Članak 2.

U članku 25. stavku 1. podstavku 1. riječi »a Izvještaj o obvezama u roku od 15 dana po isteku proračunske godine,« brišu se.

U podstavku 2., riječi »a Izvještaj o obvezama u roku od 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja,« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/01

Urbroj: 513-05-02-17-1

Zagreb, 2. siječnja 2017.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić