Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Objavljeno u NN 113/16 od 07.12.2016.:

 

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, broj 130/11) ministar uprave donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O DRŽAVLJANSTVU, OBRASCU I CIJENI OBRASCA DOMOVNICE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije o državljanstvu, obrazac domovnice i utvrđuje se cijena obrasca domovnice.

Članak 2.

O hrvatskom državljanstvu vodi se jedinstvena evidencija u elektroničkom obliku (u daljem tekstu: evidencija).

Na obradu podataka primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost.

Članak 3.

U evidenciju se upisuju osobe koje su po odredbama Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle hrvatsko državljanstvo.

Članak 4.

Evidenciju vodi matični ured.

Članak 5.

U evidenciju se upisuju sljedeći podaci: redni broj; osobno ime; spol; datum, mjesto i država rođenja; matični broj građanina; osobni identifikacijski broj; osobno ime roditelja; osnova upisa; datum upisa; osnova brisanja; datum brisanja i bilješke.

Članak 6.

Dijete rođeno u Republici Hrvatskoj koje podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u evidenciju koju vodi matični ured prema mjestu upisa rođenja djeteta u maticu rođenih.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka dijete se upisuje u evidenciju istovremeno s upisom u maticu rođenih.

U slučaju upisa u evidenciju prema stavku 1. ovog članka u rubrici »Osnova upisa« navodi se odredba članka Zakona o hrvatskom državljanstvu prema kojoj je dijete steklo hrvatsko državljanstvo te akt na temelju kojeg se dijete upisuje u evidenciju.

Članak 7.

Dijete rođeno u inozemstvu koje podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u evidenciju koju vodi matični ured prema mjestu prebivališta roditelja.

Ukoliko roditelji imaju različito prebivalište u Republici Hrvatskoj, dijete se upisuje u evidenciju prema mjestu prebivališta roditelja koji je prijavio upis djeteta.

Ukoliko se dijete ne može upisati u evidenciju prema odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, upisuje se u evidenciju u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

U slučaju upisa u evidenciju prema ovom članku u rubrici »Osnova upisa« navodi se odredba članka Zakona o hrvatskom državljanstvu prema kojoj je dijete steklo hrvatsko državljanstvo te akt na temelju kojeg se dijete upisuje u evidenciju.

Članak 8.

Dijete koje rođenjem stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u evidenciju koju vodi matični ured prema mjestu upisa djeteta u maticu rođenih.

U slučaju upisa u evidenciju prema stavku 1. ovog članka u rubrici »Osnova upisa« navodi se odredba članka Zakona o hrvatskom državljanstvu prema kojoj dijete stječe hrvatsko državljanstvo te akt na temelju kojeg se dijete upisuje u evidenciju.

Kao dokaz da su oba roditelja nepoznatog državljanstva ili su bez državljanstva koristi se isprava kojom roditelji dokazuju da su bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva odnosno rješenje nadležnog tijela na temelju kojeg je dijete upisano u maticu rođenih.

Članak 9.

Osoba koja prirođenjem stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u evidenciju u matičnom uredu prema mjestu rođenja ako je rođena u Republici Hrvatskoj.

Osoba iz stavka 1. ovog članka koja je rođena u inozemstvu upisuje se u evidenciju prema mjestu prebivališta, a ako nema prebivališta u evidenciju u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

U slučaju upisa u evidenciju prema stavku 1. i 2. ovog članka u rubrici »Osnova upisa« navodi se akt nadležnog tijela te datum izvršene dostave akta.

Članak 10.

Iz evidencije se može izdati domovnica, neovisno o mjestu upisa u evidenciju pod uvjetom da je upis verificiran.

Verifikacija upisa je potvrđivanje točnosti upisanih podataka u evidenciji.

Za verifikaciju upisa nadležan je matičar prema mjestu upisa osobe u evidenciju.

Prije izdavanja isprave matičar koji izdaje ispravu dužan je provjeriti točnost upisanih podataka u dostupnim evidencijama.

Članak 11.

Naknadnim upisom novog podatka u već verificirani upis, mora se ponoviti cjelokupna verifikacija upisa.

Podatak o verifikaciji upisa, kao i osobno ime matičara koji je verifikaciju izvršio, moraju biti vidljivi u evidenciji.

Članak 12.

Matični ured na zahtjev zainteresirane osobe izdaje domovnicu na temelju podataka upisanih u evidenciju.

Članak 13.

Domovnicu izdanu iz verificiranog elektroničkog upisa potpisuje matičar matičnog ureda u kojem je domovnica izdana.

Ukoliko upis nije verificiran, domovnica se ne može izdati te u tom slučaju ovlašteni matičar koji je zaprimio zahtjev za izdavanje domovnice, mora od nadležnog matičara zatražiti verifikaciju upisa.

Ukoliko se upis iz bilo kojeg razloga ne može verificirati, nadležni matičar o tome izvješćuje matičara kojem je podnesen zahtjev za izdavanje domovnice. O razlozima nemogućnosti verifikacije matičar kojem je podnesen zahtjev za izdavanje domovnice obavještava stranku.

Članak 14.

Osoba kojoj je temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu utvrđeno hrvatsko državljanstvo upisuje se u evidenciju u matičnom uredu prema mjestu svog prebivališta.

Ako osoba iz stavka 1. ovog članka nema prebivalište, a rođena je u Republici Hrvatskoj upisuje se u evidenciju u matičnom uredu prema mjestu svog rođenja, a ako je rođena u inozemstvu upisuje se u evidenciju u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

U slučaju upisa u evidenciju prema stavku 1. ovog članka u rubrici »Osnova upisa« navodi se akt nadležnog tijela kojim se nalaže upis u evidenciju.

Članak 15.

Osoba koja se smatra hrvatskim državljaninom temeljem članka 30. stavka 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu upisuje se u evidenciju u matičnom uredu prema mjestu svog prebivališta.

U slučaju upisa u evidenciju prema stavku 1. ovog članka u rubrici »Osnova upisa« navodi se akt nadležnog tijela kojim se nalaže upis u evidenciju.

Članak 16.

Za hrvatske državljane u rubrici »Bilješke« upisuje se promjena osobnog imena i spola te ostale bilješke koje se odnose na promjenu ili ispravak osobnih podataka.

U slučaju smrti u rubrici »Bilješke« navodi se podatak o datumu i mjestu smrti te upisu u maticu umrlih.

U slučaju prestanka hrvatskog državljanstva prema odredbi članka 17. Zakona o hrvatskom državljanstvu u evidenciji u rubrici »Bilješke« navodi se akt temeljem kojeg je prestalo hrvatsko državljanstvo te datum izvršene dostave akta.

Članak 17.

Akti na temelju kojih je izvršen upis u evidenciju (izjave, zapisnici, rješenja i drugo) smatraju se aktima trajne vrijednosti.

Za akte iz stavka 1. ovog članka osniva se arhiv i vodi poseban djelovodnik. Pismena se stavljaju u posebne omote i slažu kronološkim redom prema rednim brojevima upisa.

Akti na osnovi kojih je izvršen upis u evidenciju moraju se čuvati tako da bi se sačuvali od zloupotrebe, uništenja odnosno oštećenja.

Članak 18.

Evidencije o državljanstvu ustrojene prema ranije važećim propisima o državljanstvu sastavni su dio evidencije koje se ustrojavaju temeljem ovog Pravilnika.

Evidencije o državljanstvu koje su vođene prema ranijim provedbenim propisima čuvaju se u matičnim uredima kao arhivsko gradivo.

Članak 19.

Osobama koje su upisane u evidenciju do 1. ožujka 1978. godine može se izdati domovnica kao dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Osobama koje su upisane u evidenciju nakon 1. ožujka 1978. godine do 8. listopada 1991. godine može se izdati domovnica kao dokaz hrvatskog državljanstva ako je u rubrici »Državljanstvo« upisano hrvatsko državljanstvo odnosno bilješka da se smatraju hrvatskim državljanima po članku 30. stavku 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Osobama koje su upisane u evidenciju nakon 8. listopada 1991. godine može se izdati domovnica kao dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Ukoliko u slučaju iz stavka 2. ovog članka u rubrici »Državljanstvo« nije upisan podatak o državljanstvu, na zahtjev osobe izdat će se domovnica nakon što se utvrdi da se osoba smatra hrvatskim državljaninom a podatak upiše u odgovarajuću rubriku.

Članak 20.

Domovnica se izdaje na obrascu veličine 21x29,5 cm.

Obrazac domovnice tiskan uz ovaj Pravilnik čini njegov sastavni dio.

Članak 21.

Za obrazac domovnice građanin plaća iznos od 5,00 kuna.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije, obrascu vođenja evidencije i obrascu uvjerenja o državljanstvu (»Narodne novine«, broj 54/91, 3/92, 149/02 i 146/09) i Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice (»Narodne novine«, broj 41/00).

Iznimno, obrasci domovnica propisani Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka koriste se do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Obrazac domovnice propisane ovim Pravilnikom koristi se od 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/204

Urbroj: 515-03-01/1-16-1

Zagreb, 25. studenoga 2016.

Potpredsjednik Vlade i ministar dr. sc. Ivan Kovačić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić