Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Objavljeno u NN 08/17 od 27.01.2017.:

 

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine donijela

 

UREDBU O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.

(2) Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka propisane su tarifnim brojevima u Tarifi upravnih pristojbi u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za provedbu Odluke predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća od 25. lipnja 1996. o uspostavljanju privremene putne isprave (96/409/ZVSP) (SL L 168, 6. 7. 1996.).

II. PLAĆANJE UPRAVNIH PRISTOJBI

Članak 3.

(1) Iznosi propisani Tarifom upravnih pristojbi iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe plaćaju se u kunama, neovisno plaćaju li se u državnim biljezima ili elektroničkim putem, osim u slučaju kada je tarifnim brojem drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako pristojbeni obveznik iz inozemstva traži da se obavi radnja za koju se plaća pristojba, pristojba se plaća sukladno odredbama članaka 15. i 16. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16).

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-03/11

Urbroj: 50301-25/05-17-2

Zagreb, 26. siječnja 2017.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

 

A. OPĆE PRISTOJBE
 
Tar. br. 1.  
Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Uredbom nije propisana druga pristojba 20,00
Napomena:  
Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za podneske pred tijelima državne uprave, naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu te za podneske koje stranke upućuju elektroničkim putem u sustavu e-Građani.  
Tar. br. 2.  
(1) Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave 35,00
(2) Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred ostalim tijelima 50,00
Napomena:  
1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba koje podnose zahtjev.  
Tar. br. 3.  
(1) Na žalbu protiv rješenja pred tijelima državne uprave 35,00
(2) Na žalbu protiv rješenja pred ostalim tijelima 50,00
Tar. br. 4.  
Za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama o kojima tijela iz članka 1. Zakona o upravnim pristojbama vode službenu evidenciju, ako nije Zakonom ili ovom Uredbom drukčije propisano 20,00
Tar. br. 5.  
(1) Za ovjeru svakog potpisa 30,00
(2) Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka originala 40,00
(3) Ako je rukopis, odnosno prijepis koji se ovjerava pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnoga broja.  
(4) Ako se ovjera obavlja na terenu plaća se dvostruka pristojba ovoga tarifnoga broja.  
Napomena:  
1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnoga uredskog formata (A4 ili A3) ili manjeg (A5).  
Tar. br. 6.  
Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu 20,00
   
B. PRISTOJBE U POSEBNIM PODRUČJIMA
 
1. Pristojbe u području unutarnjih poslova  
Tar. br. 7.  
Za izdavanje putne isprave hrvatskih državljana:  
1. za izdavanje putovnica 35,00
2. za izdavanje putovnica u žurnom postupku 140,00
Tar. br. 8.  
(1) Za izdavanje putne isprave za stranca (putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva, putni list za stranca, posebna putna isprava za stranca) 35,00
(2) Za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale 105,00
Tar. br. 9.  
Za izdavanje:  
1. dozvole za boravak i rad 560,00
2. odobrenja za privremeni boravak 350,00
3. odobrenja za stalni boravak 630,00
4. ovjerenog prijepisa odobrenja za stalni boravak 105,00
5. dozvole boravka 70,00
6. potvrde o prijavi rada 105,00
Tar. br. 10.  
Na zahtjeve za:  
1. izdavanje kratkotrajne vize: 60 eura – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate  
2. produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog ozbiljnog osobnog razloga: 30 eura – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.  
Tar. br. 11.  
Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu:  
1. za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske 105,00
2. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkoga športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 70,00
Tar. br. 12.  
(1) Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanja od hrvatskog državljanstva 2.520,00
(2) Za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo 1.050,00
(3) Za prijepis rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo 105,00
(4) Za prijepis rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili o odricanju od hrvatskog državljanstva 105,00
Napomena:  
1. Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva članova iste obitelji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe.  
2. Upravne pristojbe iz ovoga tarifnog broja mogu naplaćivati i diplomatske misije i konzularni uredi.  
Tar. br. 13.  
(1) Za izdavanje prometne dozvole za vozila na motorni pogon i priključna vozila 15,00
(2) Za produženje važnosti prometne dozvole vozila 5,00
(3) Za potvrdu o upotrebi pokusne pločice 5,00
(4) Za odobrenje za utiskivanje broja šasije 10,00
(5) Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila i odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola …. 2.100,00
(6) Za izdavanje dopuštenja (licencije) ovlaštenog ispitivača 700,00
(7) Za izdavanje dopuštenja (licencije) kontrolora tehničke ispravnosti vozila, dopuštenja (licencije) referenta za poslove registracije vozila, dozvole stručnog voditelja autoškole, dozvole predavača u autoškoli i dozvole instruktora vožnje 350,00
(8) Za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama 105,00
(9) Za izdavanje odobrenja za izdavanje pokusnih pločica 210,00
(10) Za izdavanje odobrenja za korištenje prenosivih pločica 210,00
(11) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih, prema stavku 1. i stavku 4. ovoga tarifnog broja 20,00
Tar. br. 14.  
1. Za izdavanje vozačke dozvole 15,00
2. Za zamjenu inozemne vozačke dozvole 35,00
Tar. br. 15.  
(1) Za odobrenje za nabavu oružja po komadu 15,00
(2) Za izdavanje oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, po komadu 35,00
(3) Za odobrenje za sakupljanje starog oružja 70,00
(4) Za upis rezervnih cijevi u oružani list po komadu 15,00
(5) Za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, posredovanja u prometu oružjem, popravljanja i prepravljanja oružja, otvaranja civilnog strelišta ili osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja 175,00
(6) Za odobrenje za prijevoz oružja i eksplozivnih tvari u međunarodnom prometu 525,00
(7) Za odobrenje za prijevoz oružja i eksplozivnih tvari u unutarnjem prometu 70,00
(8) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, od stavka 1. do stavka 3. ovoga tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu.  
Tar. br. 16.  
Za izdavanje odobrenja ili dozvole:  
1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolazi preko područja više općina te odobrenja mjesta za izgradnju objekata, odnosno držanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 350,00
2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, rezervoara i drugih objekata te posuda, postojanja i uređaja (objekti i posude) koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 350,00
3. za suglasnost da se djelatnost proizvodnje eksplozivnih tvari može upisati u registar 350,00
4. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje u maloprodaji) 700,00
5. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 70,00
6. za izdavanje ili produženje, odnosno upisa nove kategorije ili proširenje na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata) 10,00
7. za upis promjene prebivališta ili boravišta u ADR potvrdi (certifikatu) 5,00
8. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih ADR potvrda (certifikata) 20,00
9. za obavljanje poslova osposobljavanja osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari:  
a) o posebnom poznavanju ADN-a 20,00
b) za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih Svjedodžbi o posebnom poznavanju ADN-a 20,00
c) za produljenje ili upis ovlasti rukovanja plinom i/ili kemikalijama u Svjedodžbu o posebnom poznavanju ADN-a 10,00
d) za upis promjene podataka u Svjedodžbi o posebnom poznavanju ADN-a 10,00
10. za obavljanje kontrole ispravnosti i servisiranja aparata za gašenje požara 70,00
11. za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 35,00
12. za obavljanje poslova osposobljavanja vatrogasnih kadrova 35,00
13. za miniranje 70,00
14. za obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih tvari 700,00
15. za obavljanje poslova miniranja 350,00
16. za obavljanje poslova ispitivanja eksplozivnih tvari 700,00
17. za stavljanje u promet eksplozivnih tvari uključivo i streljivo 700,00
18. za obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa 350,00
19. za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa 140,00
20. za privremeno skladište eksplozivnih tvari 700,00
21. za prodavaonice pirotehničkih sredstava 700,00
22. za odobrenje mjesta (lokacije) na kojem se proizvode i uporabljuju eksplozivne tvari 700,00
23. za odobrenje za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima 700,00
24. odobrenja za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari 350,00
25. za obavljanje poslova izvođenja glasnog pucnja 140,00
26. za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja 35,00
Tar. br. 17.  
(1) Za izdavanje potvrde da su u glavnom ili tipskom projektu predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara:  
1. za fizičke osobe 70,00
2. za pravne osobe 350,00
(2) Za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara 70,00
Tar. br. 18.  
(1) Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite trgovačkom društvu i podružnici 6.300,00
(2) Za izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova 700,00
(3) Za izdavanje odobrenja za obavljanje obrta tehničke zaštite 2.100,00
(4) Za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara 490,00
(5) Za izdavanje iskaznice za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara 35,00
(6) Za izdavanje detektivske iskaznice 35,00
(7) Za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara 700,00
(8) Za izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda 6.300,00
(9) Za izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog obrta 2.100,00
(10) Za dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara – tehničara 700,00
(11) Za izdavanje suglasnosti na alternativne mjere zaštite 350,00
(12) Za izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe 700,00
(13) Za izdavanje odobrenja Ustanovi za izobrazbu zaštitara i čuvara i Ispostavu Ustanove za izobrazbu zaštitara i čuvara 700,00
(14) Za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara nakon izdanog dopuštenja za čuvara 210,00
(15) Za izdavanje izmijenjenog rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti privatne zaštite i detektivske djelatnosti za trgovačka društva i obrte 140,00
Tar. br. 19.  
Pristojbe za izdavanje rješenja u sustavu protuminskog djelovanja:  
1. za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova razminiranja ručnom detekcijom mina 350,00
2. za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova pregleda površine psima za detekciju mina 350,00
3. za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova strojne pripreme površine 350,00
4. za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za opremu i sredstva u protuminskom djelovanju i timove vodič-pas za detekciju mina 350,00
5. za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova osposobljavanja 350,00
Napomena:  
Ako pravna osoba i/ili obrtnik podnese zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje više poslova (toč. 1. – 3.) iznosi se zbrajaju.  
   
2. Gospodarske pristojbe  
Tar. br. 20.  
Za rješenje kojim se odobrava:  
1. osnivanje ili obavljanje djelatnosti poduzeća, trgovačkog društva ili osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 250,00
2. povećanje osnivačkog uloga poduzeća, trgovačkog društva, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 100,00
3. uvoz u Republiku Hrvatsku sredstva u naturalnom obliku, stranog porijekla, koja su uložena kao osnivački ulog ili korištenja kao osnovna ili obrtna sredstva poduzeća u inozemstvu 50,00
4. oslobođenje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka dobiti iz poduzeća odnosno trgovačkog društva osnovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze 100,00
5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom 1.000,00
6. upis u registar poduzeća, trgovačkog društva, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja 100,00
Tar. br. 21.  
Za rješenje kojim se odobrava:  
1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva u zajedničkoj proizvodnji 150,00
2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 75,00
3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 25,00
Tar. br. 22.  
Za odobrenje stranoj osobi koja ima registrirano predstavništvo u Republici Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorene kvalitete kontrole robe u Republici Hrvatskoj 75,00
Tar. br. 23.  
Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontingenata za izvoz i uvoz robe 85,00
Tar. br. 24.  
Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju 300,00
Tar. br. 25.  
Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga koji se naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi s inozemstvom) 300,00
Tar. br. 26.  
Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu 300,00
Tar. br. 27.  
(1) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 300,00
(2) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj 175,00
(3) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustva (know-how) između domaćih poduzeća i stranih osoba 300,00
Tar. br. 28.  
Za uvjerenje (certifikat) o kakvoći poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu i izvozu 150,00
Tar. br. 29.  
Za izdavanja certifikata za izvoz neobrađenih dijamanata 500,00
Tar. br. 30.  
Za rješenje o odobrenju za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu 150,00
Tar. br. 31.  
(1) Za izdavanje rješenja o suglasnosti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu 700,00
(2) Za izdavanje rješenja o suglasnosti iz stavka 1. ovoga tarifnog broja 140,00
Tar. br. 32.  
(1) Za upis pružatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa, pečata i drugih usluga povjerenja u Evidenciju 1.400,00
(2) Za izmjenu i dopunu podataka iz stavka 1. ovoga tarifnog broja 140,00
   
3. Pristojbe u području ugostiteljstva i turizma  
Tar. br. 33.  
Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:  
1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:  
a. vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) 140,00
b. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub 560,00
c. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet 210,00
d. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama) 140,00
e. vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj 210,00
f. vrste: kamp odmorište 210,00
2. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:  
a. vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi) lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:  
– do 100 smještajnih jedinica 700,00
– preko 100 smještajnih jedinica 1.050,00
b. vrsta: kamp:  
– do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba) 700,00
– preko 100 smještajnih jedinica 1.050,00
c. vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor 140,00
3. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za objekte:  
a. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 70,00
b. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 70,00
4. utvrđivanje uvjeta za:  
a. pružanje usluga turističke agencije 350,00
b. luke nautičkog turizma, i to:  
– sidrišta i odlagališta plovnih objekata 210,00
– suhe marine 700,00
– marine 1.050,00
c. ostale turističke usluge 70,00
d. kategorizaciju plovnih objekata 210,00
   
4. Prometne pristojbe  
Tar. br. 34.  
(1) Za izdavanje licencije Zajednice za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza 2.100,00
(2) Za izdavanje kopije licencije Zajednice 35,00
(3) Za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza 700,00
(4) Za izdavanje izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza za pojedino vozilo 35,00
(5) Za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga 1.050,00
(6) Za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu 1.050,00
(7) Za izdavanje rješenja kojim se pravna ili fizička osoba ovlašćuje za provođenje početne i periodičke izobrazbe za vozače 700,00
Tar. br. 35.  
(1) Za izdavanje dozvole Zajednice za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika 700,00
(2) Za izdavanje preslike dozvole Zajednice po primjerku 70,00
(3) Za izdavanje dozvole za obavljanje prijevoza putnika na međunarodnoj autobusnoj liniji:  
– u bilateralnom prometu 700,00
– u tranzitnom prometu 700,00
(4) Za ovjeru voznog reda odnosno cjenika redovne linije kojom domaća ili strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike motornim vozilima u međunarodnom cestovnom prometu 35,00
(5) Za rješenje o odobrenju trajne obustave prijevoza putnika na redovnoj autobusnoj liniji 70,00
(6) Za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovog tarifnog broja 50,00
Napomena:  
1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.  
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.  
Tar. br. 36.  
(1) Za zahtjeve i izdavanje certifikata za ispitivanje motornih i priključnih vozila, odnosno dijelova uređaja i opreme za ta vozila koja se proizvode serijski ili pojedinačno u pogledu važeće homologacije 700,00
(2) Za zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova provjere i pregleda, ugradnju i ispitivanje te popravak i demontažu analognih i digitalnih tahografa 700,00
(3) Za zahtjev i izdavanje uvjerenja za ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se prvi put stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj (uvoz) u pogledu provjere vjerodostojnosti važeće homologacije 140,00
Tar. br. 37.  
Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom prijevozu putnika 140,00
Napomena:  
1. Za akte i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.  
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.  
Tar. br. 38.  
(1) Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga povremenog prijevoza putnika u cestovnom prometu 150,00
(2) Za izdavanje knjige putnih listova INTERBUS, odnosno knjige putnih listova Europske unije 100,00
Napomena:  
1. Za akte i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.  
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.  
Tar. br. 39.  
Za dozvolu koju stranom prijevozniku za obavljanje cestovnog prijevoza tereta u bilateralnom i tranzitnom prometu koju izdaje Inspekcija cestovnog prometa 140,00
Tar. br. 40.  
Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to:  
1. u bilateralnom prijevozu – za prijevoz jednim vučnim vozilom 85,00
2. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 35,00
3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom 85,00
4. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 35,00
Tar. br. 41.  
(1) Za dozvolu kojom se stranom prijevozniku odobrava obavljanje unutarnjeg prijevoza u cestovnom prometu između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj 3.500,00
(2) Za odobrenje kojim se stranom brodu države zastave koja nije država članica Europske unije odobrava prijevoz putnika i stvari između hrvatskih luka i pristaništa 1.870,00
(3) Za odobravanje kojim se stranoj jahti ili brodici države zastave koja nije država članica Europske unije odobrava prijevoz putnika uz naknadu između hrvatskih luka 1.500,00
Napomena:  
Pristojbe po stavcima 2. i 3. ovog tarifnog broja naplaćuje se do dana primjene propisa o visini naknade za obavljanje kabotaže plovnim objektima treće zastave, koji se donosi u smislu odredbi članka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), kao i članka 135. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 56/13).  
Tar. br. 42.  
Za upis zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova:  
a) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju do 2.000 kg 170,00
b) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju od 2.000 do 5.700 kg 490,00
c) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju iznad 5.700 kg 1.400,00
   
5. Pristojbe u području vodnoga gospodarstva  
Tar. br. 43.  
(1) Za izdavanje:  
1. vodopravnih uvjeta 210,00
2. vodopravnih dozvola:  
a) za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 152. i 157. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) 280,00
b) kada koncesija za gospodarsko korištenje voda nije potrebna prema članku 164. Zakona o vodama 280,00
(2) Za produženje roka važnosti:  
1. vodopravnih uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovoga tarifnog broja 50,00
2. vodopravne dozvole iz stavka 1. točke 2. ovoga tarifnog broja 210,00
   
6. Katastarske pristojbe  
Tar. br. 44.  
Za izdavanje izvoda iz katastarskih planova i drugih dijelova geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, posebnih registara, podataka dokumentacije državne izmjere, izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka 15,00
Tar. br. 45.  
(1) Za izdavanje izvoda iz popisno-knjižnog dijela katastarskog operata 10,00
(2) Za izdavanje izvatka iz Baze zemljišnih podataka 30,00
(3) Za izdavanje povijesnog izvatka iz Baze zemljišnih podataka 30,00
Napomena:  
Pristojba iz točaka 2. i 3. ovoga tarifnog broja obuhvaća i pristojbu na zahtjev.  
Tar. br. 46.  
Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od strane ovlaštenih osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu 70,00
Napomena:  
Započeti sat računa se kao cijeli.  
   
7. Pristojbe u području zdravstva  
Tar. br. 47.  
(1) Na zahtjev za:  
1. izdavanje odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja lijeka ili medicinskog proizvoda te odobrenja značajnih izmjena i dopuna kliničkog ispitivanja lijeka ili medicinskog proizvoda 175,00
2. davanje, izmjena ili obnova odobrenja za stavljanje u promet lijeka ili homeopatskog lijeka 175,00
3. registraciju, izmjenu ili obnovu registracije tradicionalnog biljnog lijeka ili homeopatskog lijeka 175,00
4. izdavanje odobrenja za uvoz lijekova 175,00
5. izdavanje odobrenja za uvoz/izvoz droga, psihotropnih tvari i prekursora 175,00
6. upis ili izmjenu upisa medicinskog proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda 175,00
7. davanje ili izmjenu proizvodne dozvole proizvođačima lijeka i homeopatskog lijeka ili proizvođačima medicinskog proizvoda 175,00
8. davanje ili izmjenu dozvole za promet na veliko ili posredovanje lijekovima i homeopatskim lijekovima 175,00
9. davanje ili izmjenu dozvole za promet na malo lijekovima i/ili medicinskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama 175,00
10. upis ili izmjenu upisa u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda, proizvođača ili zastupnika proizvođača medicinskih proizvoda 175,00
11. upis ili izmjenu upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari 175,00
12. davanje ili izmjenu odobrenja za paralelni uvoz lijeka 175,00
(2) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) hrane i predmeta opće uporabe te sirovina za njihovu proizvodnju 140,00
(3) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju 105,00
(4) Na zahtjev za:  
1. izdavanje odobrenja za promet opasnih kemikalija na veliko i/ili proizvodnja opasnih kemikalija i/ili korištenje vrlo otrovnih kemikalija 175,00
2. izdavanje odobrenja za promet i korištenje opasnih kemikalija na malo i/ili korištenje vrlo otrovnih kemikalija – fizičke osobe (zlatari i galvanizacije) 175,00
3. izdavanje odobrenja za obavljanje DDD djelatnosti 175,00
(5) Na zahtjev za:  
1. izdavanje odobrenja za nabavku, uvoz (izvoz ili provoz) izvora ionizirajućih i neionizirajućih zračenja 175,00
2. izdavanje odobrenja za promet izvora ionizirajućih i neionizirajućih zračenja 175,00
3. izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dozvole za uporabu izvora ionizirajućih zračenja 600,00
4. izdavanje odobrenja za prijevoz, za skidanje, zamjenu ili novo postavljanje izvora ionizirajućih i neionizirajućih zračenja 175,00
(6) Na zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke 175,00
Tar. br. 48.  
(1) Za izdavanje potvrde o usklađenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje 70,00
(2) Za izdavanje sanitarno-tehničkih uvjeta za gradnju ili rekonstrukciju građevina 35,00
   
8. Pristojbe u području trgovine  
Tar. br. 49.  
Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama:  
1. za prodajne objekte površine do 200 m² 130,00
2. za prodajne objekte površine veće od 200 m² 280,00
3. za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica 50,00
   
9. Građevinske pristojbe  
Tar. br. 50.  
Za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine za:  
1. obuhvat zahvata u prostoru do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km 10.000,00
2. obuhvat zahvata u prostoru od 1 ha do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 1 do 5 km 15.000,00
3. obuhvat zahvata u prostoru od 5 ha do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 5 do 10 km 20.000,00
4. obuhvat zahvata u prostoru preko 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine preko 10 km 25.000,00
Napomena:  
Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju Zakona o prostornom uređenju, iznos propisan ovim tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.  
Tar. br. 51.  
(1) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine:  
1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna  
2. skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna  
3. skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna  
4. skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti 800,00
5. skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu 600,00
(2) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu:  
1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna  
2. skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna  
3. skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna  
4. skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti 800,00
5. skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu 600,00
(3) Za izdavanje privremene uporabne dozvole i uporabne dozvole za dio građevine iz određene skupine iz stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovoga tarifnog broja plaća se 17% od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga tarifnog broja za tu skupinu.  
(4) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine 600,00
Napomena:  
1. Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prostornoga uređenja, odnosno gradnje, iznos propisan ovim tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.  
2. Za prijavu početka građenja građevine, prijavu početka uklanjanja građevine i prijavu pokusnog rada građevine ne plaća se pristojba.  
Pristojba se ne plaća ni za davanje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja.  
   
10. Pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta  
Tar. br. 52.  
(1) Za rješenje u području odgoja i obrazovanja 140,00
(2) Za žalbu ili prigovor protiv rješenja iz stavka 1. ovoga tarifnog broja 175,00
(3) Za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva 1.750,00
(4) Za rješenje o odobrenju rada privatne škole 2.100,00
(5) Za rješenje o odobrenju rada u programu obrazovanja odraslih 1.400,00
(6) Za prijepis rješenja u području odgoja i obrazovanja i duplikat isprave u tom području 70,00
(7) Za stručno mišljenje u području odgoja i obrazovanja 35,00
   
11. Pristojbe za obavljanje djelatnosti  
Tar. br. 53.  
(1) Za upis obrta u Obrtni registar 250,00
(2) Za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice 250,00
(3) Za upis promjena u Obrtni registar 150,00
(4) Za upis promjena u registru povlastica 150,00
(5) Za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u obrtnom registru 40,00
(6) Za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju 300,00
(7) Za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju 150,00
   
12. Pristojbe u području vanjskih poslova  
Tar. br. 54.  
(1) Za zahtjev za:  
1. primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva 1.400,00
2. za utvrđivanje hrvatskog državljanstva 350,00
3. za prijavu rođenja djeteta u državne matice i evidenciju o državljanstvu u Republici Hrvatskoj 0,00
4. za prijavu sklapanja braka pred inozemnim tijelom ili prijavu smrti nastale u inozemstvu 0,00
(2) Za druge zahtjeve, molbe i podneske stranaka u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu kojima se traži izvršenje određene konzularne radnje 70,00
(3) Za svaki sljedeći podnesak upućen diplomatskim misijama ili konzularnim uredima po istoj stvari, ako nije potrebno novo samostalno rješenje 35,00
Napomena:  
1. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili su na drugi način primljeni u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.  
2. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna pristojba.  
3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva putem diplomatske misije ili konzularnog ureda obraća neposredno nadležnom tijelu Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja.  
4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske neposredno obraća diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja.  
5. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske može osobu iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga tarifnog broja, koja je slabog imovnog stanja, osloboditi plaćanja pristojbe iz ovoga tarifnog broja.  
6. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo naplaćivati pristojbu iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga tarifnog broja u iznosu od 50% od propisanog iznosa.  
Tar. br. 55.  
Za zahtjeve za pribavljanje isprava i podataka od nadležnih inozemnih tijela:  
1. iz europskih zemalja 35,00
2. iz ostalih zemalja 70,00
Napomena:  
Kad nadležno inozemno tijelo naplaćuje posebnu pristojbu za dostavu isprave ili podataka, iznosi iz točaka 1. i 2. povećavaju se za iznos te pristojbe.  
Tar. br. 56.  
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove 55,00
Tar. br. 57.  
Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja, zaključaka i drugih pismena nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama, ako nije drukčije propisano:  
1. za dostave u europskim zemljama 55,00
2. za dostave u izvaneuropskim zemljama 85,00
Napomena:  
1. Ako diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje zrakoplovnom poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove zrakoplovne poštarine za dostavu i odgovor.  
2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe.  
3. Konzularna pristojba po ovom tarifnom broju naplaćuje se i za dostavu obavijesti o zaključenom braku u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.  
Tar. br. 58.  
Za putne isprave koje izdaju veleposlanstva i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu i tijelo nadležno za vanjske poslove:  
1. Putovnica:  
a) za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine 560,00
b) za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine 420,00
2. Putni list  
a) za izdavanje putnog lista 245,00
Napomena:  
1. Za zahtjev kojim se traži izdavanje putovnice ili putnog lista ne naplaćuje se posebna pristojba.  
2. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može podnositelja zahtjeva za izdavanje putnog lista, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putnog lista.  
3. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može izuzetno podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putovnice, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti.  
4. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Organizacije ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo utvrditi naplatu pristojbe iz ovoga tarifnog broja u 50% manjem iznosu od propisanog.  
5. Pristojba iz točke 1. ovoga tarifnog broja ne naplaćuje se za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica za potrebe tijela nadležnog za vanjske poslove.  
Tar. br. 59.  
Za izdavanje putne isprave, odnosno putnog lista strancu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu 245,00
Tar. br. 60.  
Za zahtjeve za vizu koju izdaje diplomatska misija i konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu:  
1. za zrakoplovno-tranzitnu vizu 460,00
2. za kratkotrajnu vizu 460,00
Tar. br. 61.  
Za pohranu izvornika jamstvenog pisma fizičke i pravne osobe u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, po primjerku 140,00
Tar. br. 62.  
Za žalbu na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize ili na odluku o odbijanju produljenja i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju vize 320,00
Tar. br. 63.  
Na zahtjeve za izdavanje odobrenja privremenog boravka, odnosno dozvole za boravak i rad koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:  
1. za odobrenje privremenog boravka 420,00
2. za izdavanje dozvole za boravak i rad 630,00
Tar. br. 64.  
Na zahtjeve za izdavanje hitne putne isprave koje državljanima država članica Europske unije izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu 245,00
Tar. br. 65.  
Za uvjerenje, potvrde, izvatke iz državnih matica, sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka ili rješenja koje izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu 145,00
Tar. br. 66.  
Za izdavanje potvrde koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republiku Hrvatsku, ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu 315,00
Tar. br. 67.  
Za sastavljanje oporuke:  
1. u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima 350,00
2. izvan diplomatskih misija ili konzularnih ureda 490,00
3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke 350,00
Tar. br. 68.  
Za sastavljanje ugovora u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima 350,00
Napomena:  
Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba.  
Tar. br. 69.  
Za sastavljanje punomoći 105,00
Napomena:  
Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.  
Tar. br. 70.  
Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Uredbom nije drukčije propisano 210,00
Napomena:  
Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.  
Tar. br. 71.  
Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:  
1. za prvu stranicu 70,00
2. za svaku sljedeću stranicu po 55,00
Napomena:  
1. Za više primjeraka istog prijepisa s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primjerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim tarifnim brojem.  
2. Za ovjeru prijepisa koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50% od pristojbe navedene u ovom tarifnom broju.  
3. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.  
Tar. br. 72.  
Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe 140,00
Tar. br. 73.  
Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva 245,00
Tar. br. 74.  
Za ovjeru potpisa građanina na ispravi 70,00
Napomena:  
1. Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.  
2. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.  
Tar. br. 75.  
Za zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva (otpustom ili odricanjem) 3.150,00
Napomena:  
Ovom pristojbom obuhvaćene su sve upravne i konzularne radnje u postupku prestanka hrvatskog državljanstva.  
Tar. br. 76.  
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi 105,00
Tar. br. 77.  
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo 700,00
Tar. br. 78.  
Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:  
1. do jedne stranice 70,00
2. za svaku sljedeću stranicu 40,00
3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno sačinjen i ovjeren u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima:  
a) do jedne stranice 175,00
b) za svaku sljedeću stranicu 175,00
Napomena:  
Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.  
Tar. br. 79.  
Za deponiranje potpisa i pečata notara u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu 700,00
Tar. br. 80.  
Za radnje u ostavinskim predmetima:  
1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu:  
a) za prvu stranicu zapisnika 175,00
b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po 70,00
2. za službene radnje izvan prostorija diplomatskih misija ili konzularnih ureda (zastupanje pred lokalnim tijelima, sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj Tarifi nije drukčije propisano, za svaki dan službenog rada 420,00
3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:  
a) za svaki dan službenog rada 490,00
b) osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjenih predmeta 0,7%  
4. Za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili godišnje) 4,2%.  
Napomena:  
1. Za popis ostavinske mase, ili za nalaz procjene, ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo pristojba iz točke 3. a) ovoga tarifnog broja.  
2. Kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.  
Tar. br. 81.  
(1) Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, od iznosa koji se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja 2,1%.  
(2) Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine:  
1. za ostavine do 2.000,00 kuna, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 2,1%  
2. za ostavine preko 2.000,00 do 4.000,00 kuna preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3,5%  
3. za ostavine preko 4.000,00 kuna preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 4,2%.  
Napomena:  
1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne ili neke druge nesreće, novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.  
2. Za molbu kojom se trži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se pristojba.  
Tar. br. 82.  
Za čuvanje depozita:  
1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje 105,00
2. za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:  
a) za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti 3,5%  
b) za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti 2,8%  
3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe 245,00
Napomena:  
Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za sljedeće depozite: novčane iznose položene unaprijed radi pokrića pristojbi, troškova i sličnih potraživanja diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih državljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, uhićenja i dr.  
Tar. br. 83.  
Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili iskrcaju članova posade 70,00
Napomena:  
Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice, plaća se pristojba u istom iznosu.  
Tar. br. 84.  
(1) Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige 70,00
(2) Za izdavanje privremenog plovidbenog lista 245,00
Tar. br. 85.  
Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika:  
1. za prvu stranicu 85,00
2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1. ovoga tarifnog broja.  
Tar. br. 86.  
(1) Za posredovanje diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnosti plovidbe, pored efektivnih troškova 245,00
(2) Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisana posebna pristojba 210,00
Tar. br. 87.  
Za radnje vezane uz sklapanje braka u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu:  
1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka 105,00
2. za sklapanje braka 210,00
   
13. Pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina  
Tar. br. 88.  
(1) Za podnošenje zahtjeva za stjecanje nekretnina 35,00
(2) Za svaku dopunu zahtjeva iz stavka 1. ovoga tarifnog broja 15,00
(3) Za rješenje o stjecanju nekretnina 70,00
   
14. Pristojbe pri sklapanju braka i životnog partnerstva  
Tar. br. 89.  
Za radnje vezane uz sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske:  
1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka i za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja životnog partnerstva 70,00
2. za sklapanje braka i za sklapanje životnog partnerstva 140,00
   
15. Pristojbe za zaštitu okoliša  
Tar. br. 90.  
(1) Za rješenje za:  
1. isporuku otpada koji podliježe notifikacijskom postupku iz Republike Hrvatske 1.400,00
2. isporuku otpada koji podliježe notifikacijskom postupku u Republiku Hrvatsku 3.500,00
3. provoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku kroz Republiku Hrvatsku 700,00
(2) Za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole ili privremene dozvole za gospodarenje otpadom 1.400,00
(3) Za ovlaštenje za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje usluge obrade otpada određene posebne kategorije otpada 3.500,00
16. Pristojbe za zaštitu kulturne baštine  
Tar. br. 91.  
Za izdavanje dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjeg mora i teritorijalnih voda Republike Hrvatske, koji su zaštićeni kao kulturno dobro, kao i kod posebno zaštićenih podmorskih lokaliteta 1.000,00
   
17. Pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja  
Tar. br. 92.  
Za zahtjev za pokretanje postupka nadzora provedbe državne potpore na prijedlog pravne ili fizičke osobe iz članka 15. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14) 700,00
Tar. br. 93.  
(1) Za zahtjev:  
1. za produljenje roka kreditnim ili drugim financijskim institucijama investicijskim fondovima ili društvima za osiguranje iz članka 15. stavka 5. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/09 i 80/13, u daljnjem tekstu: ZZTN) 3.500,00
2. sudionika koncentracije za ukidanje rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije iz članka 23. stavka 1. ZZTN 3.500,00
3. sudionika koncentracije za djelomično ukidanje rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN 3.500,00
(2) Za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika iz članka 17. ZZTN i za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada je ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN 7.000,00
(3) Za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN 3.500,00
(4) Za prijedlog stranke u postupku za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta, te rokova u svrhu otklanjanja negativnih učinaka njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje iz članka 49. stavka 1. ZZTN 3.500,00
Tar. br. 94.  
Za rješenje:  
1. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 7. ZZTN (II. razina ocjene) 105.000,00
2. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu članka 22. stavka 7. ZZTN kada se obveza podnošenja prijave koncentracije temelji na posebnim propisima, i kada je ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN (II. razina ocjene) 105.000,00
3. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu članka 22. stavka 7. ZZTN kada se obveza podnošenja prijave koncentracije temelji na posebnim propisima, i kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN (II. razina ocjene) 10.500,00
4. o ukidanju rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 1. ZZTN 10.500,00
5. o djelomičnom ukidanju rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN 10.500,00
6. kojim određuje posebne mjere za ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja kod zabranjenih koncentracija na temelju članka 24. ZZTN te izriče upravno-kaznenu mjeru propisanu za tu povredu 105.000,00
7. kojom izriče upravno-kaznenu mjeru radi povrede članka 62. stavka 1. točke 1. i točke 5. ZZTN 3.500,00
8. o produljenju roka kreditnim ili drugim financijskim institucijama, investicijskim fondovima ili društvima za osiguranje iz članka 15. stavka 5. točke 1. ZZTN 7.000,00
9. o prihvaćanju predloženih mjera, uvjeta i rokova koji postaju obvezni za predlagatelja u smislu članka 49. stavaka 2. i 3. ZZTN 21.000,00
Tar. br. 95.  
Za rješenje o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti koncentracije zbog nepostojanja uvjeta za njezinu ocjenu u smislu članka 58. stavka 1. točke 15. ZZTN, vezano uz članke 15., 17. i 19. ZZTN 3.500,00

 

 

 

Copyright © Ante Borić