Objavljeno u NN 69/16 od 27.07.2016.:

 

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA INSPEKCIJSKOG NADZORA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima u sustavu civilne zaštite iz djelokruga Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Očevidnik).

Članak 2.

(1) Očevidnik o provedenim nadzorima i izrečenim mjerama vode viši inspektor za civilnu zaštitu, inspektor za civilnu zaštitu, viši inspektor za vatrogastvo i inspektor za vatrogastvo (u daljnjem tekstu: inspektor) za svaku godinu posebno, u elektroničkom obliku.

(2) Inspektor, koji u skladu s odredbom članka 76. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite, privremeno obavlja nadzor na području više područnih jedinica, vodi zasebni očevidnik za obavljene nadzore za svaku područnu jedinicu za vrijeme obavljanja nadzora.

(3) Inspektor je dužan prvog radnog dana u tekućoj godini popuniti podatke u Očevidniku u elektroničkom obliku a podatke o pojedinom nadzoru dužan je popunjavati redovito tijekom godine, ovisno o dinamici provođenja nadzora i saznanja o podacima koje je potrebno evidentirati.

(4) Inspektor vodi podatke u Očevidniku ažurno i uredno kako bi se u svako doba mogao utvrditi broj obavljenih nadzora, nadzirane fizičke ili pravne osobe, utvrđeno stanje te poduzete mjere i faze provođenja mjera.

Članak 3.

(1) U Očevidnik se upisuju sljedeći podaci o pojedinom nadzoru i poduzetim mjerama na temelju nadzora:

1. redni broj nadzora

2. podaci o nadziranoj pravnoj osobi i odgovornoj osobi

3. vrsti nadzora (redovni, izvanredni)

4. normativni temelj nadzora

5. zapisnik o inspekcijskom nadzoru

6. utvrđeno činjenično stanje

7. upravno rješenje s naloženim mjerama

8. upravni spor

9. ishod upravnog spora

10. kontrola izvršenja rješenja

11. obavijest o pokretanju prekršajnog postupka

12. prekršajni postupak

13. presuda/rješenje prekršajnog suda

14. napomena.

15. inspektor – samostalni izvršitelj koji provodi nadzor/postupak.

(2) Obrazac Očevidnika nalazi se u prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Inspektor upisuje Podatke u Očevidnik odmah, a najkasnije idući radni dan od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, odnosno poduzetoj mjeri ili saznanju o promjeni stanja upravnog ili prekršajnog postupka koje je potrebno evidentirati.

(2) Ako je terenski rad inspektora trajao dulje od jednog dana, inspektor upisuje podatke u Očevidnik idući radni dan po povratku u mjesto rada.

Članak 5.

(1) Podaci u Očevidniku koji se vode u elektroničkom obliku moraju omogućiti naknadni prikaz, pretraživanje i ispis Očevidnika u obliku i sadržaju propisanom odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Podaci u elektroničkom obliku moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upisivanja, mijenjanja ili brisanja.

(3) Svi podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju imati izrađenu sigurnosnu kopiju, koju inspektor obnavlja najmanje jedanput mjesečno te pohranjuje na sigurnom mjestu, izvan prostorije u kojoj se nalazi računalo s izvornim računalnim podacima.

Članak 6.

Inspektor je dužan najkasnije do 5. siječnja tekuće godine popuniti sve stranice Očevidnika o nadzorima koje je obavio u prethodnoj godini te na zadnjoj stranici ovjeriti Očevidnik potpisom i pečatom, a sve ispisane stranice Očevidnika, uključujući prednju i zadnju stranicu, obvezan je uvezati i tako uvezane trajno pohraniti.

Članak 7.

Ako se u obavljenom nadzoru pokreće i/ili vodi upravni i/ili prekršajni postupak i u narednoj/narednim godinama, podaci o tome se upisuju u elektronički obrazac u kojem je evidentiran zapisnik o nadzoru, a ručno se upisuju u Očevidnik one godine u kojoj je obavljen nadzor.

Članak 8.

Podaci iz Očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima koriste se kod izrade izvješća o radu inspektora.

Članak 9.

(1) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje imaju neograničen pristup podacima Očevidnika svih inspektora.

(2) Voditelj Samostalne službe za inspekcijske poslove ima neograničeni pristup podacima Očevidnika svih inspektora.

(3) Voditelj odjela u sjedištu ima neograničeni pristup podacima iz Očevidnika koji vode inspektori iz djelokruga odjela u sjedištu i područnim jedinicama.

(4) Na zahtjev službenih osoba iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, inspektori su dužni predočiti ili u najkraćem roku dostaviti Očevidnik u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 012-02/15-03/10

Urbroj: 543-01-08-01-16-3

Zagreb, 5. srpnja 2016.

Ravnatelj dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

PRILOG 1

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA ____________________

KLASA:

URBROJ:

___________, ____20__.

OČEVIDNIK O INSPEKCIJSKIM NADZORIMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA ........... GODINU

Inspekcijski nadzor civilne zaštite / vatrogastva za područje Područne jedinice ________________

Očevidnik vodi:

Viši inspektor/inspektor za civilnu zaštitu _____________ (ime i prezime) ________________

Viši inspektor/inspektor za vatrogastvo _______________ (ime i prezime) ________________

U ______________, ___. __________________ 20___.

(nadnevak ustrojavanja očevidnika)

Redni broj nadzora

     

Podaci o nadziranoj pravnoj osobi i odgovornoj osobi

Naziv:

Adresa:

OIB:

Odgovorna osoba:

Vrsta nadzora

Redovni

Red. br. iz. God. plana:

Izvanredni (nalog za izvanredni nadzor)

KLASA:

URBROJ:

Od:

Normativni temelj nadzora

Zakon o sustavu civilne zaštite

Članak:

Zakon o vatrogastvu

Članak:

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

KLASA:

URBROJ:

Od:

Utvrđeno činjenično stanje

Nepridržavanje odredbi zakona:

Kršenje zakona – počinjen prekršaj:

Upravno rješenje s naloženim mjerama

KLASA:

URBROJ:

Od:

Rješenjem naložene upravne mjere, red. br.:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Upravni spor

Upravna tužba stranke

KLASA:

URBROJ:

Od:

 

Ishod postupka pred upravnim sudom

Upravni sud u:

Poslovni broj:

Od:

Sadržaj presude/rješenja:

Visoki upravni sud u Zagrebu

Poslovni broj:

Od:

Sadržaj presude/rješenja:

Kontrola izvršenja rješenja

KLASA:

URBROJ:

Od:

Provedene mjere iz rješenja pod red. br.:

KLASA:

URBROJ:

Od:

Provedene mjere iz rješenja pod red. br.:

Obavijest o pokretanju prekršajnog postupka

Obavijest

KLASA:

URBROJ:

Od:

Dokaz stranke o otklanjanju razloga prekršaja

KLASA:

URBROJ:

Od:

Prekršajni postupak

Optužni prijedlog

KLASA:

URBROJ:

Od:

Izdan prekršajni nalog

KLASA:

URBROJ:

Od:

Rješenje/presuda prekršajnog/Visokog prekršajnog suda

Prekršajni sud u

Poslovni broj:

Od:

Sadržaj presude/rješenja:

Visoki prekršajnu sud RH u Zagrebu

Poslovni broj:

Od:

Sadržaj presude/rješenja:

Napomena

 

Inspektor – samostalni izvršitelj (voditelj nadzora/postupka)

Ime i prezime:

Potpis:

PJ/sjedište:

Br. iskaznice i značke:

Očevidnik o inspekcijskim nadzorima civilne zaštite/vatrogastva za područje Područne jedinice _____________, za 20_____. godinu, zaključen je s rednim brojem _________

Očevidnik vodio i dana __. ________________ 20__. god.

uvezao, zaključio, potpisom i pečatom ovjerio te trajno pohranio:

viši inspektor / inspektor za civilnu zaštitu _______ (ime i prezime) _______

viši inspektor / inspektor za vatrogastvo _________ (ime i prezime) _______

MP ______________

(potpis inspektora)

 

Copyright © Ante Borić