Objavljeno u NN 45/16 od 13.05.2016.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13., 33/15. i 82/15.), ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

(1) U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15. i 123/15.) u članku 40. stavku 4. druga rečenica mijenja se i glasi:

»U slučaju da je opravdano očekivati neprekidno izbivanje rješavatelja šest mjeseci ili dulje predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele četiri mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.«.

(2) U stavku 5. riječ: »će« zamjenjuje se riječju: »može«.

Članak 2.

U članku 43. stavku 3. iza točke 10. dodaju se točke 11. i 12. koje glase:

»11. europska potvrda o nasljeđivanju,

12. stečaj potrošača.«.

Članak 3.

U članku 45. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. predmeti privremenog povjeravanja djeteta drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi.«.

Članak 4.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Za zemljišnoknjižne predmete u kojima je izjavljena žalba zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova koriste poseban modul dodjele.« .

Članak 5.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Članak 54.a

(1) U slučaju izuzeća ili druge opravdane spriječenosti rješavatelja kojemu je spis dodijeljen u rad predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu. U tom će se slučaju spis dodijeliti drugom rješavatelju unutar istog županijskog suda.

(2) U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja u trajanju dužem od dva mjeseca predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve ili dio predmeta dodijeljen tom rješavatelju, ovisno o vremenu njegovog povratka na rad i hitnosti predmeta, odrediti ponovljenu automatsku dodjelu. U slučaju da je opravdano očekivati neprekidno izbivanje rješavatelja godinu dana ili dulje predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele dva mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.

(3) Predsjednik suda dužan je svaka tri mjeseca utvrđivati ravnomjernu radnu opterećenost rješavatelja.

(4) Administrator sustava eSpis u sudu dostavit će predsjedniku suda izvješće o opterećenosti rješavatelja dodijeljenim predmetima u radu najkasnije do 15. travnja s podacima na dan 31. ožujka, 15. srpnja s podacima na dan 30. lipnja, 15. listopada s podacima na dan 30. rujna i 15. siječnja s podacima na dan 31. prosinca prethodne godine, a sve radi utvrđivanja ravnomjernosti radne opterećenosti rješavatelja.

(5) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele radna opterećenost rješavatelja će se ujednačiti s radnom opterećenošću ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.

(6) Nakon što rješavatelj prestane s radom u sudu, po izmjeni godišnjeg rasporeda poslova, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve predmete dodijeljene tom rješavatelju odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(7) Rješavatelju koji prvi puta stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu odnosno odjelu.

(8) Ujednačavanje opterećenosti iz stavka 5. i 7. ovog članka provest će administrator središnjeg sustava eSpis na zahtjev administratora sustava eSpis u sudu.

(9) Pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 1., 2., 5., 6. i 7. ovog članka ulažu se u za to posebno osnovani predmet sudske uprave.«.

Članak 6.

U članku 57. stavku 7. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»U slučaju da je opravdano očekivati neprekidno izbivanje rješavatelja godinu dana ili dulje predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele dva mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.«.

Članak 7.

U članku 80. iza točke 28. dodaje se točka 29. koja glasi:

»29. S13.1. – Izvješće o KPI po sudovima i rješavateljima (samo za županijske sudove).«.

Članak 8.

U članku 82. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako ima primjedbu na izvješće iz stavka 2. točke 16. ovog članka, predsjednik suda odnosno sudac preko administratora sustava eSpis u sudu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu može dostaviti primjedbe ustrojstvenoj jedinici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa čiji djelokrug rada obuhvaća poslove razvoja i održavanja sustava eSpis putem elektroničke pošte na adresu: »[email protected].«.

Članak 9.

(1) Iznad članka 137.f dodaje se naslov koji glasi:

»3. Postupak u predmetima stečaja potrošača«.

(2) Članak 137.f mijenja se i glasi:

»(1) Rješavatelj predmeta pokreće algoritam za dodjelu postupka povjereniku.

(2) Dodjela postupaka u rad povjereniku obavlja se primjenom algoritma za dodjelu postupaka osobi upisanoj na listu povjerenika nadležnog općinskog suda.«.

Članak 10.

Članak 137.g mijenja se i glasi:

»(1) Rješavatelj može odrediti ponovljenu automatsku dodjelu postupka samo u slučaju ako izabrani povjerenik ne može biti imenovan.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka rješavatelj u sustavu eSpis briše aktivnu ulogu izabranog povjerenika prije ponovljene automatske dodjele.«.

Članak 11.

Iza članka 137.g dodaje se članak 137.h koji glasi:

»Članak 137.h

(1) Rješavatelj je obvezan u sustav eSpis bez odgode upisati datum:

1. imenovanja povjerenika

2. razrješenja povjerenika

3. prestanka aktivne uloge povjerenika.

(2) Datum izbora povjerenika generira se automatski u trenutku pokretanja algoritma za dodjelu postupka povjereniku.

(3) Prestankom aktivne uloge povjerenika u sustavu eSpis smatra se trenutak zaključenja postupka stečaja potrošača, a ako je određeno razdoblje provjere ponašanja trenutak pravomoćnosti rješenja o oslobođenju ili uskrati oslobođenja od preostalih obaveza.«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-03-02-02-02-16-22

Zagreb, 29. travnja 2016.

Ministar Ante Šprlje, v. r.

 

Copyright © Ante Borić