Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Objavljeno u NN 41/16 od 02.05.2016.:

 

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) Povjerenica za informiranje donosi

 

POSLOVNIK POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom Povjerenika za informiranje (dalje u tekstu: Povjerenik) uređuje se, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, unutarnje ustrojstvo Ureda povjerenika za informiranje (dalje u tekstu: Ured povjerenika), način rada, način planiranja i obavljanja poslova te druga pitanja od važnosti za obavljanje poslova Povjerenika.

Članak 2.

Primjenom Poslovnika osigurava se uredno i pravovremeno obavljanje poslova Povjerenika.

Povjerenik tumači odredbe ovoga Poslovnika i daje upute za njegovu primjenu te brine o njegovoj pravilnoj primjeni.

Članak 3.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Poslovniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SJEDIŠTE POVJERENIKA

Članak 4.

Sjedište Povjerenika je u Zagrebu.

III. PEČAT I ZNAK POVJERENIKA

Članak 5.

(1) Povjerenik ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm, koji se sastoji od riječi »Republika Hrvatska« ispisanih u gornjem luku, grba Republike Hrvatske smještenog u sredini, a ispod kojega su u luku ispisane riječi: »Zagreb« te »Povjerenik za informiranje«. Pečat se stavlja na izvornike pismena Povjerenika koja se otpremaju iz Ureda povjerenika.

(2) Pečat Povjerenika koji se koristi za financijsko poslovanje Ureda povjerenika, oblika i sadržaja istovjetnog onom iz stavka 1. ovog članka, ima promjer 25 mm.

(3) Povjerenik će odlukom odrediti poseban znak koji se koristi u komuniciranju s javnosti te na edukacijskim i promotivnim materijalima.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

Ured povjerenika

Članak 6.

(1) Povjerenik ima Ured povjerenika kao stručnu službu. Uredom povjerenika upravlja Povjerenik. Povjerenik u odnosu na službenike u Uredu povjerenika ima položaj čelnika tijela.

(2) Povjerenik kao čelnik tijela može u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama i Poslovnikom donijeti akte potrebne za obavljanje poslova Povjerenika.

(3) U Uredu povjerenika se za pojedina područja rada ustrojavaju ustrojstvene jedinice, u skladu s vrstom posla.

Službenici u Uredu povjerenika

Članak 7.

(1) Stručne poslove u Uredu povjerenika obavljaju državni službenici raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje prava i obveze državnih službenika.

(2) Broj službenika i stručni uvjeti koje službenici moraju ispunjavati utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prava i obveze državnih službenika te podzakonskih propisa donesenih temeljem tog zakona.

Ustrojstvene jedinice

Članak 8.

Kao ustrojstvene jedinice za pojedina područja rada u Uredu povjerenika ustrojavaju se službe, i to:

1. Služba za zaštitu prava na pristup informacijama,

2. Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i

3. Služba za opće poslove.

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama

Članak 9.

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama:

1. provodi drugostupanjski postupak i izrađuje nacrte rješenja o žalbama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija;

2. izrađuje odgovore na tužbu povodom pokrenutih upravnih sporova te zastupa Povjerenika pred nadležnim sudom;

3. obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama;

4. postupa po predstavkama;

5. izrađuje nacrt optužnog prijedloga i prekršajnog naloga za utvrđene prekršaje te zastupa Povjerenika pred nadležnim sudom;

6. provodi redovitu provjeru odobrenih isključivih prava na ponovnu uporabu informacija;

7. priprema nacrte podzakonskih i drugih akata koje donosi Povjerenik;

8. priprema nacrte smjernica, uputa i prijedloga mjera koje Povjerenik upućuje tijelima javne vlasti radi unaprjeđivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija;

9. izrađuje nacrte mišljenja povodom upita i pruža pomoć tijelima javne vlasti i građana u pogledu pravilne primjene Zakona o pravu na pristup informacijama te prava i obveza tijela javne vlasti i građana;

10. priprema nacrte akata kojima se potiče donošenje ili izmjena propisa radi provedbe i unaprjeđenja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija;

11. prati, analizira i potiče usklađivanje zakona i drugih propisa s međunarodnim pravnim aktima o pravu na pristup informacijama koje je prihvatila Republika Hrvatska, kao i s praksom relevantnih tijela, pravnom stečevinom Europske unije te domaćom, europskom i međunarodnom sudskom praksom;

12. prati ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija;

13. sudjeluje u izradi nacrta izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru svog djelokruga te nacrta drugih izvješća iz nadležnosti Povjerenika;

14. priprema materijale za sudjelovanje Povjerenika u radu radnih tijela Hrvatskog sabora i sjednica Hrvatskog sabora;

15. sudjeluje u osmišljavanju i provedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika za informiranje u tijelima javne vlasti u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama;

16. sudjeluje u osmišljavanju i provedbi promotivnih i edukacijskih aktivnosti iz područja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija za ciljane društvene skupine (građani, mediji, udruge civilnog društva, privatni sektor);

17. obavlja i druge poslove po nalogu Povjerenika.

Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

Članak 10.

Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama:

1. prati i analizira provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama provedbom istraživanja i izradom stručnih analiza iz područja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija;

2. izrađuje i održava registar službenika za informiranje;

3. potiče i održava kontinuiranu suradnju Povjerenika sa službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti;

4. izrađuje i održava javnu evidenciju isključivih prava na ponovnu uporabu informacija;

5. prikuplja i obrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti;

6. sudjeluje u izradi nacrta izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru svog djelokruga;

7. priprema nacrt izvješća za Europsku komisiju o dostupnosti informacija za ponovnu uporabu, a osobito o uvjetima korištenja, isključivim pravima, naplati troškova te postupanju po pravnim lijekovima;

8. osmišljava i sudjeluje u provedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika za informiranje u tijelima javne vlasti u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama;

9. osmišljava i provodi promotivne i edukacijske aktivnosti iz područja prava na pristup informacijama za ciljane društvene skupine (građani, mediji, udruge civilnog društva, privatni sektor);

10. obavlja poslove osmišljavanja, uređivanja, ažuriranja i održavanja službene Internet stranice Povjerenika te poslove vezane za aktivnosti Povjerenika na društvenim mrežama;

11. obavlja poslove odnosa s javnošću, te pravodobno i redovito obavještava stručnu i opću javnost o aktualnim temama iz područja prava na pristup informacijama, a posebno o ostvarivanju prava korisnika na pristup i ponovnu uporabu informacija;

12. prikuplja i vodi dokumentacijsku građu, stručnu literaturu, inozemnu i međunarodnu sudsku praksu i pravna mišljenja te druge materijale potrebne za rad Povjerenika i njegovog Ureda;

13. surađuje s nadležnim tijelima u vezi održavanja i unaprjeđivanja portala otvorenih podataka i drugih portala za objavu informacija;

14. potiče i održava kontinuiranu suradnju Povjerenika s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, drugim institucijama i medijima;

15. obavlja poslove međunarodne suradnje te priprema stručne podloge za sudjelovanje Povjerenika u međunarodnim aktivnostima;

16. prati i koordinira provedbu aktivnosti i mjera u nadležnosti Povjerenika iz strateških i drugih planskih dokumenata drugih donositelja;

17. potiče, koordinira i sudjeluje u provedbi projekata iz djelokruga Povjerenika u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, te

18. obavlja i druge poslove po nalogu Povjerenika.

Služba za opće poslove

Članak 11.

Služba za opće poslove:

1. priprema nacrte akata Povjerenika koji se odnose na opće poslove;

2. predlaže planove prijema, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, prati njihovo ostvarivanje te obavlja druge poslove vezane uz službeničke odnose te upravljanje i razvoj ljudskih potencijala;

3. osigurava zakonit i učinkovit sustav financijskog upravljanja i kontrola i provedbu Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti, uključujući isplatu plaća, izradu financijskih planova i izvješća, računovodstvene poslove, godišnji popis imovine, uplate i isplate i druge poslove riznice;

4. obavlja druge financijsko-planske i računovodstvene poslove, poslove nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izrađuje blagajnička izvješća, putne naloge i vođenje evidencija;

5. obavlja poslove uredskog poslovanja i sustava za upravljanje dokumentacijom,

6. skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad i održavanju informatičke i komunikacijske opreme te opremanju prostora Ureda Povjerenika;

7. obavlja poslove zaštite na radu i zaštite od požara;

8. vodi evidencije o službenim iskaznicama iz članka 14. ovog Poslovnika;

9. organizira primanje stranaka i komuniciranje s građanima;

10. pruža administrativnu i tehničku podršku u organizaciji promotivnih i edukacijskih aktivnosti;

11. priprema projektnu dokumentaciju i pruža podršku u provedbi projekata;

12. sudjeluje u izradi nacrta godišnjih i posebnih izvješća Hrvatskom saboru, te

13. obavlja i druge poslove opće, tehničke i pomoćne poslove po nalogu Povjerenika.

V. NAČIN RADA POVJERENIKA

Upravljanje unutarnjim jedinicama

Članak 12.

(1) Radom službe upravlja voditelj službe.

(2) Voditelj službe:

1. osigurava redovito i pravilno obavljanje poslova unutar službe;

2. sudjeluje u rješavanju najsloženijih predmeta;

3. izrađuje planove rada te organizira i koordinira aktivnosti i projekte službe kojom upravlja;

4. koordinira i sudjeluje u izradi nacrta godišnjih i posebnih izvješća Hrvatskom saboru;

5. po ovlasti Povjerenika potpisuje akte iz nadležnosti Povjerenika;

6. sudjeluje u radu kolegija Povjerenika i osigurava stručnu pripremu vezano uz teme koje se na kolegiju raspravljaju, te

7. obavlja i druge poslove po nalogu Povjerenika.

(3) Voditelj službe odgovara za svoj rad Povjereniku.

Kolegij Povjerenika

Članak 13.

(1) Kolegij Povjerenika čine Povjerenik i voditelji službi u Uredu povjerenika.

(2) U radu kolegija mogu sudjelovati i savjetnici Povjerenika.

(3) Kolegij Povjerenika:

– raspravlja o nacrtu godišnjeg plana rada i strateškog plana Povjerenika;

– raspravlja o prijedlogu proračuna, Povjerenika;

– raspravlja o nacrtu godišnjeg i drugih izvješća kojeg Povjerenik podnosi Hrvatskom saboru;

– raspravlja o prijedlozima podzakonskih propisa i drugih akata koje donosi Povjerenik;

– raspravlja o nacrtima akata koji predstavljaju poticaj za donošenje te izmjene i dopune zakona i drugih propisa koji se odnose na područje zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacija i ponovne uporabe informacija;

– brine se za pravilnu i učinkovitu provedbu žalbenog postupka, nadzora i inspekcijskog nadzora;

– raspravlja o podnošenju optužnog prijedloga i izdavanja prekršajnog naloga sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama;

– osigurava postizanje najvišeg stupnja suradnje i komunikacije između službi;

– raspravlja, koordinira i prati provedbu projekata;

– raspravlja i koordinira provedbu aktivnosti i mjera u nadležnosti Povjerenika iz strateških i drugih planskih dokumenata drugih donositelja;

– razmatra način osiguravanja urednog rada i organizacije Ureda Povjerenika, u skladu s propisima, te

– obavlja i druge poslove od značaja za rad Povjerenika

Službena iskaznica

Članak 14.

(1) Povjerenik ima službenu iskaznicu.

(2) Službena iskaznica sadrži fotografiju i podatke o identitetu, a koristi se za dokazivanje položaja Povjerenika pred tijelima javne vlasti.

(3) Povjerenik odlukom određuje izgled i sadržaj službene iskaznice iz stavka 2. ovog članka te način njezina izdavanja i uporabe.

(4) Državni službenici koji obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlast pred tijelima javne vlasti.

(5) Odlukom iz stavka 3. ovoga članka propisat će se izgled i sadržaj službene iskaznice za službenike Ureda povjerenika koji obavljaju inspekcijski nadzor i za druge ovlaštene službenike.

(6) O izdanim službenim iskaznicama iz članka 14. vodi se evidencija čiji sadržaj odlukom određuje Povjerenik.

VI. JAVNOST RADA POVJERENIKA I SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA I ORGANIZACIJAMA

Javnost rada Povjerenika

Članak 15.

(1) Rad Povjerenika je javan.

(2) Javnost rada Povjerenika ostvaruje se redovitim izvješćivanjem javnosti putem internetske stranice i medija, objavljivanjem izvješća, organiziranjem javnih rasprava i drugih događaja, te na drugi odgovarajući način.

(3) Statistički i drugi skupni podaci koje prikuplja Povjerenik na odgovarajući način moraju se učiniti dostupnima javnosti.

(4) U svrhu educiranja građana i tijela javne vlasti te promicanja svijesti o pravu na pristup informacijama Povjerenik redovito objavljuje važnije odluke i mišljenja na svojoj internetskoj stranici.

(5) Osobni podaci građana iz izvješća te pojedinačnih odluka i mišljenja mogu se objaviti samo uz privolu osobe na koju se podaci odnose u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Suradnja s tijelima javne vlasti

Članak 16.

(1) Suradnja Povjerenika s tijelima javne vlasti temelji se na načelima međusobnog uvažavanja i djelotvornosti u zaštiti i promicanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

(2) U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza tijela javne vlasti Povjerenik pruža potrebnu pomoć tijelima javne vlasti.

Suradnja s organizacijama civilnog društva, medijima, akademskom zajednicom i drugim organizacijama

Članak 17.

(1) U svome radu Povjerenik surađuje s organizacijama civilnog društva, medijima, akademskom zajednicom i drugim organizacijama.

(2) Suradnja s tijelima iz stavka 1. provodi se putem organiziranja javnih rasprava, programa edukacije te stručnog osposobljavanja i usavršavanja, aktivnosti podizanja javne svijesti o značaju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, suradnje na projektima te vezano uz pojedine slučajeve povrede prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija iz nadležnosti Povjerenika.

Domaća i međunarodna suradnja

Članak 18.

(1) Za potrebe podrobnije analize, provedbe aktivnosti i praćenja provedbe poslova iz svog djelokruga Povjerenik može posebnom odlukom osnivati radne skupine, mreže, grupe ili forume u koje su osim službenika Ureda povjerenika i službenika za informiranje i drugih predstavnika tijela javne vlasti uključeni predstavnici znanstveno-istraživačkih ustanova, medija te organizacija civilnog društva koje promiču i prate poštivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

(2) U svrhu obavljanja poslova iz svog djelokruga Povjerenik se može uključiti u rad međunarodnih mreža, tijela i grupa institucija koje se bave zaštitom, promicanjem i praćenjem prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

VIII. IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće

Članak 19.

(1) Povjerenik podnosi godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Hrvatskom saboru najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koje Povjerenik podnosi Hrvatskom saboru, sadrži analizu i ocjenu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, podatke i analize o žalbenim predmetima, inspekcijskom nadzoru i počinjenim prekršajima zbog povrede prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te prijedloge za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti.

(3) Nacrt godišnjeg izvješća razmatra i usvaja kolegij Povjerenika. U izradi nacrta izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama sudjeluju Povjerenik i svi službenici Ureda povjerenika.

(4) Povjerenik do 31. prosinca tekuće godine određuje i na internetskim stanicama Povjerenika objavljuje sadržaj izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i način njegove dostave Povjereniku.

Druga izvješća

Članak 20.

(1) Povjerenik svake tri godine izvješćuje Europsku komisiju o dostupnosti informacija za ponovnu uporabu, a osobito o uvjetima korištenja, isključivim pravima, naplati troškova te postupanju po pravnim lijekovima.

(2) Izvješće se objavljuje na internetskoj stranici Povjerenika.

Članak 21.

(1) Povjerenik može izraditi i uputiti Hrvatskom saboru i druga izvješća kada ocijeni da je to potrebno radi zaštite prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

(2) Povjerenik može izraditi i javno objaviti izvješća o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u pojedinim područjima ili za pojedine skupine tijela javne vlasti.

(3) U izradi nacrta drugih izvješća sudjeluju Povjerenik te službenici Ureda povjerenika koje on odredi, ovisno o područjima rada i temi izvješća.

(4) Način izrade i sadržaj izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje kolegij Povjerenika.

IX. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Strateški plan i godišnji plan rada

Članak 22.

(1) Poslovi Povjerenika utvrđuju se strateškim planom i godišnjim planom rada, koje donosi Povjerenik.

(2) Strateški plan sadrži viziju, strateške ciljeve, načine ispunjavanja ciljeva (akte planiranja), mjere procjene rezultata i sustav praćenja postizanja rezultata. Strateški plan donosi se za razdoblje od tri godine, u skladu sa zakonom u kojim se uređuje proračunsko financiranje.

(3) Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova, podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

(4) Nacrt strateškog plana i godišnjeg plana rada razmatra i usvaja kolegij Povjerenika. U izradi nacrta strateškog plana i godišnjeg plana rada sudjeluju službenici Ureda povjerenika.

X. RADNO VRIJEME I PRIJAM STRANAKA

Radno vrijeme Ureda povjerenika

Članak 23.

(1) Radno vrijeme Ureda povjerenika, kao i uredovno vrijeme za primanje građana i drugih stranaka uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda povjerenika.

(2) Vrijeme određeno za primanje građana i drugih stranaka objavljuje se na vidljivom mjestu pri ulazu u Ured povjerenika te na Internet stranici Povjerenika.

Primanje građana i drugih stranaka

Članak 24.

Građane i druge stranke primaju Povjerenik, voditelji službi i službenici koje odredi Povjerenik.

XI. UREDSKO POSLOVANJE

Uredsko poslovanje

Članak 25.

(1) Uredskim poslovanjem osiguravaju se uvjeti za pravilan rad i poslovanje Ureda povjerenika.

(2) Uredsko poslovanje Ureda povjerenika vodi se u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

(3) Uredsko poslovanje obuhvaća naročito zaprimanje akata, upisivanje akata u odgovarajuće evidencije, razvrstavanje i raspoređivanje akata, dostavljanje akata u rad, administrativno-tehničku obradu akata, otpremanje akata, čuvanje, izlučivanje i predaju građe nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu.

Postupanje s klasificiranim i drugim zaštićenim podacima

Članak 26.

Za pristup i rad s klasificiranim podacima Povjerenik i državni službenici u Uredu povjerenika moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim zakonom, te su dužni čuvati, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, sve klasificirane te osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Povjerenika (»Narodne novine«, broj 25/14).

Članak 28.

Ovaj Poslovnik, nakon potvrđivanja od Hrvatskog sabora, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Članak 29.

Pravilnik o unutarnjem redu Povjerenik će donijeti najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Poslovnika.

Klasa: 023-01/15-01/01

Urbroj: 401-01/01-15-01

Zagreb, 9. rujna 2015.

Povjerenica za informiranje dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur., v. r.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić