Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 41/16 od 02.05.2016.:

 

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FAKTORINGU

Proglašavam Zakon o o izmjeni Zakona o faktoringu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/11

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 26. travnja 2016.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O FAKTORINGU

Članak 1.

U Zakonu o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14. i 85/15.) u članku 117. stavku 2. riječi: »31. ožujka 2016. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2016.«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. sve promjene koje se uređuju osnivačkim aktom u skladu s odredbama ovoga Zakona«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. druge statusne uvjete iz glave III. ovoga Zakona i organizacijske pretpostavke iz glave VI. ovoga Zakona određene za funkcioniranje faktoring-društva u skladu s odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 2.

Članak 1. ovoga Zakona primjenjuje se od 1. travnja 2016.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, br. 85/15.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/19

Zagreb, 21. travnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner, v. r.

 

Copyright © Ante Borić