Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 37/16 od 22.04.2016.:

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 429. stavka 5. i članka 433. točke 3. vezano za članak 430. stavak 1. točku 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15 i 134/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19 urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016. godine) u dijelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. godine donosi

 

PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU ILI POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sljedeće:

– struktura i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti,

– struktura i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg statističkog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju izvještava Agenciju,

– struktura i sadržaj izvještaja o strukturi i opsegu poslova zastupanja u osiguranju odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju prema društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje koje je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavilo u pojedinoj godini i o kojima je dužno izvještavati Agenciju,

– način i rokovi izvještavanja Agencije.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na obrt za zastupanje u osiguranju, kreditnu instituciju i investicijsko društvo, odnosno na sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

II. Struktura i sadržaj financijskog i statističkog izvještaja

Članak 2.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastavljati financijski izvještaj koje čine:

– Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) i

– Račun dobiti i gubitka.

(2) Struktura i sadržaj financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u obrascima u Prilogu I. Financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastavljati polugodišnji financijski izvještaj sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnji financijski izvještaj sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 3.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastavljati statistički izvještaj.

(2) Struktura i sadržaj statističkog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u obrascu SP-1 – Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije / naknade koji je kao Prilog II. sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastavljati polugodišnji statistički izvještaj sa stanjem na dan 30. lipnja i 31. prosinca, te godišnji statistički izvještaj sa stanjem na dan 31. prosinca.

(4) Podaci iz članka 1. stavka 1. alineje 3. ovoga Pravilnika o kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju izvještava Agenciju odnose se na podatke koje društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dostavlja u sklopu statističkog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Osobe iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su sastavljati statistički izvještaj u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika.

III. Način i rokovi izvještavanja

Članak 5.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti polugodišnji financijski izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti godišnji financijski izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

(3) Polugodišnji financijski izvještaj i godišnji financijski izvještaj društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u elektroničkom obliku potpisano naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva. Elektronički oblik financijskog izvještaja te način dostave istoga Agencija propisuje odgovarajućim tehničkim uputama koje se nalaze na mrežnim stranicama Agencije.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje nije Agenciji dostavilo polugodišnji financijski izvještaj i godišnji financijski izvještaj u elektroničkom obliku potpisano naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva dužno je iste izvještaje dostaviti u pisanom obliku i elektroničkom obliku bez naprednog elektroničkog potpisa u skladu s tehničkom uputom Agencije u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Smatra se da je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dostavilo izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.

Članak 6.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti polugodišnji statistički izvještaj iz članka 3. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od proteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti godišnji statistički izvještaj iz članka 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

(3) Polugodišnji statistički izvještaj i godišnji statistički izvještaj društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u elektroničkom obliku potpisano naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva. Elektronički oblik statističkog izvještaja te način dostave istoga Agencija propisuje odgovarajućim tehničkim uputama koje se nalaze na mrežnim stranicama Agencije.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje nije Agenciji dostavilo polugodišnji statistički izvještaj i godišnji statistički izvještaj u elektroničkom obliku potpisano naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva dužno je iste izvještaje dostaviti u pisanom obliku i elektroničkom obliku bez naprednog elektroničkog potpisa u skladu s tehničkom uputom Agencije u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Smatra se da je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dostavilo izvještaje iz članka 3. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.

Članak 7.

Osobe iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su izvještavati Agenciju u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine« broj 149/09, 42/10, 52/13 i 151/14).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastaviti i dostaviti Agenciji godišnje financijsko izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. u skladu s odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine« broj 149/09, 42/10, 52/13 i 151/14).

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju i osobe iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika dužni su sastaviti i dostaviti Agenciji tromjesečno statističko izvješće i godišnje statističko izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. u skladu s odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine« broj 149/09, 42/10, 52/13 i 151/14).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/25

Urbroj: 326-01-660-16-01

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG I. – PRILOG II.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić