Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 57/10 od 10.05.2010.:

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Na temelju članka 39. stavka 7. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07), uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

 

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša uključujući i pojedine poslove iz područja zaštite prirode (u daljnjem tekstu: stručni poslovi), sadržaj zahtjeva i način izdavanja suglasnosti za obavljanje tih poslova, rok na koji se izdaje, uvjeti za oduzimanje i način oduzimanja izdane suglasnosti, sadržaj i način vođenja očevidnika o izdanim suglasnostima za ovlaštenike, te druga pitanja s tim u svezi.

Primjena

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na pravne osobe koje obavljaju poslove iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite voda odnosno zaštite drugih sastavnica okoliša kao i zaštite od opterećenja okoliša, čiji je djelokrug uređen Zakonom odnosno posebnim zakonom, ukoliko ne pružaju usluge na tržištu.

(2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na pravne osobe koje obavljaju stručne poslove praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak, osim glede uvjeta propisanih za stručne ispite. Suglasnost za obavljanje tih poslova pribavlja se prema posebnim propisima iz područja zaštite zraka uz primjenu uvjeta o stručnim ispitima propisanih ovim Pravilnikom.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Suglasnost je upravni akt – rješenje Ministarstva kojim se pravnoj osobi, na zahtjev, nakon što se utvrdi da ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom odobrava obavljanje stručnih poslova u skladu sa zahtjevom odnosno djelomično prema ispunjenim uvjetima;

2. Ovlaštenik je pravna osoba koja je pod uvjetima određenim Zakonom i ovim Pravilnikom te u skladu s posebnim propisima (kada su uvjeti dijelom propisani i posebnim propisima) pribavila suglasnost za obavljanje stručnih poslova;

3. Grupa poslova označava stručne poslove grupirane po srodnosti postupaka i uvjeta koji se na njih odnose;

4. Stručnjak je osoba koja je temeljem svog školovanja i prema stečenom radnom iskustvu kvalificirana za obavljanje stručnih poslova propisanih ovim Pravilnikom. Stručnjak mora imati minimalno: uspješno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kojim se stječe akademski naziv magistar odnosno magistar inženjer odgovarajuće struke ili uspješno završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer odgovarajuće struke;

5. Vanjski stručnjak je osoba čije usluge mora osigurati ovlaštenik za pojedine vrste poslova za koje nema zaposlenika stručnjaka potrebite struke, neovisno o propisanom minimumu stručnjaka.

6. Verifikacija je standardizirani postupak kojim se osigurava pouzdanost, točnost i vjerodostojnost izvješća o emisijama u okoliš te njegova usklađenost s propisanim uputama o praćenju i izvješćivanju;

7. Posebni propisi su propisi iz područja: zaštite zraka, zaštite prirode, zaštite voda, zaštite mora i zaštite pojedinih drugih sastavnica okoliša te zaštite od opterećenja – o gospodarenju otpadom, o buci i pojedinim drugim opterećenjima okoliša;

8. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;

9. Ministar je ministar nadležan za poslove zaštite okoliša;

10. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.

II. STRUČNI POSLOVI

Stručni poslovi – grupe i vrste

Članak 4.

(1) Pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje stručnih poslova mora za svaki posao i/ili grupu poslova za koje traži suglasnost ispuniti uvjete propisane Zakonom, ovim Pravilnikom i posebnim propisima ako su uvjeti propisani dijelom i tim propisima.

(2) Pravna osoba može pribaviti suglasnost za obavljanje pojedinog stručnog posla, grupe stručnih poslova ili više grupa stručnih poslova. Stručni poslovi određeni su po grupama:

A) Izrada studija o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš (u daljnjem tekstu: Izrada strateških studija):

1. Izrada strateških studija;

2. Izrada strateških studija glavne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu;

3. Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu.

B) Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i izrade studije o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode i Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš:

1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš;

2. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš;

3. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije;

4. Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;

5. Izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;

6. Priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode.

7. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša;

8. Izrada prijedloga mjerila za skupine proizvoda;

9. Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša.

C) Izrada tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša:

1. Izrada elaborata o tehničko-tehnološkom rješenju za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša;

2. Priprema i obrada dokumentacije vezano za zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša uključujući i izradu analiza i elaborata koji prethode zahtjevu.

D) Izrada izvješća o sigurnosti i izrade procjena šteta nastalih u okolišu:

1. Izrada izvješća o sigurnosti;

2. Izrada unutarnjih planova;

3. Izrada procjena šteta nastalih u okolišu;

4. Izrada sanacijskih programa;

5. Izrada elaborata o otklanjanju šteta u okolišu i prijetećih opasnosti.

E) Izrada i provjera – verifikacija (revizija) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša:

1. Izrada i provjera (verifikacija) te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;

2. Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe sastavnica okoliša; izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš; izrada proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša te izvješća o provedbi politike i mjera; izrada i verifikacija izvješća i posebnih elaborata o emisijama u okoliš;

3. Izrada osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada;

4. Izrada analiza i elaborata o tehnološkim postupcima obrade otpada, solidifikaciji ili sastavu otpada, te izdavanje (izrada) izvješća o vrstama otpada, onečišćujućim tvarima i proizvodima te materijalima dobivenim obradom i recikliranjem otpada.

F) Izrada programa zaštite okoliša uključujući i akcijske planove, izrada izvješća o stanju okoliša:

1. izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša (zraka, tla, mora i dr.) te zaštite od onečišćenja (postupanje s otpadom i dr.); I

2. Izrada programa zaštite okoliša;

3. Izrada izvješća o stanju okoliša;

4. Izrada programa zaštite prirode, planova upravljanja i akcijskih planova te izvješća o stanju zaštite prirode

5. Izrada studija procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti.

G) Praćenje stanja iz područja zaštite okoliša:

1. Praćenje stanja iz područja zaštite okoliša – uzorkovanja, ispitivanja, mjerenja i sl. za potrebe zaštite pojedinih sastavnica okoliša odnosno zaštite od opterećenja, isključujući poslove iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika;

2. Praćenje stanja u području zaštite prirode vezano uz stručne poslove prema točkama B)1., B)5 i B)6;

III. UVJETI KOJE MORA ISPUNITI PRAVNA OSOBA KOJA PRIBAVLJA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

1. Opći uvjeti

Članak 5.

(1) Pravna osoba mora ispuniti sljedeće opće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu djelatnost stručni poslovi zaštite okoliša odnosno poslovi iz područja zaštite prirode, ovisno o vrsti ili grupi stručnih poslova za koju pribavlja suglasnost;

2. imati zaposlene stručnjake uključujući i voditelja/voditelje stručnih poslova sukladno minimalnim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom;

3. raspolagati odgovarajućom opremom za obavljanje stručnih poslova za koje traži suglasnost;

4. raspolagati odgovarajućim poslovnim prostorom.

(2) Pravna osoba – ovlaštenik će uvjete propisane člankom 8. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2., 3. i 4., člankom 11. stavkom 2., člankom 12. stavkom 2. i člankom 13. stavkom 2. i 6. ovoga Pravilnika, kojima je propisana obveza osiguravanja usluga vanjskih stručnjaka odnosno ovlaštenih pravnih osoba (koje imaju odgovarajuću potvrdu o akreditaciji ili ovlaštenje za obavljanje pojedinih stručnih poslova) dokazivati u okviru svakog izrađenog dokumenta prema narudžbi naručitelja usluga.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka dokazuje se dostavom dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta sukladno ovom Pravilniku za svakog vanjskog stručnjaka i ovlaštenu pravnu osobu te popisom vanjskih stručnjaka odnosno ovlaštenih pravnih osoba koji su sudjelovali u izradi dokumenta i ovjerom poglavlja dokumenta od strane vanjskog stručnjaka odnosno odgovorne osobe ovlaštene pravne osobe, koji su izradili odnosno sudjelovali u njegovoj izradi.

(4) Pravna osoba koja postane ovlaštenik sukladno ovom Pravilniku, za sve vrijeme važenja suglasnosti mora ispunjavati sve propisane uvjete slijedom kojih joj je suglasnost izdana.

2. Uvjeti glede stručnjaka prema vrsti odnosno grupi stručnih poslova

2.1. Uvjeti za voditelje stručnih poslova

Članak 6.

(1) Pravna osoba mora imati najmanje jednoga stručnjaka koji je voditelj stručnih poslova grupe ili pojedinih poslova koji pripadaju istoj grupi. Pravna osoba koja traži suglasnost za poslove koji pripadaju različitim grupama mora imati najmanje jednog voditelja stručnih poslova za svaku vrstu posla ukoliko ovim Pravilnikom za pojedine grupe odnosno vrste poslova nije propisano drukčije. Jedan stručnjak može biti voditelj stručnih poslova za više grupa odnosno vrsta stručnih poslova koji pripadaju različitim grupama ukoliko ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pravna osoba koja traži suglasnost za obavljanje poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika prema točkama: A)1, B)1., B)2., B)3., B)7, B)8 i B)9., može za sve grupe odnosno poslove imati jednog voditelja stručnih poslova.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravna osoba koja traži suglasnost za obavljanje više grupa poslova u području zaštite prirode može imati jednog voditelja poslova. Ova odredba se primjenjuje i u slučaju kada pravna osoba traži suglasnost za više vrsta stručnih poslova koji pripadaju različitim grupama poslova u području zaštite prirode.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravna osoba koja traži suglasnost za obje grupe odnosno više vrsta poslova iz različitih grupa prema članku 12. ovoga Pravilnika, može za sve poslove odnosno grupe poslova imati jednog voditelja stručnih poslova.

Članak 7.

(1) Voditelji stručnih poslova moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Voditelji stručnih poslova propisanih u članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika točkama: A)1, B)1., B)2., B)3., B)7, B)8, B)9., C), D), E), F)1., F)2. i F)3., moraju:

– biti stručnjaci iz područja odgovarajuće prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti odnosno struke,

– imati pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša,

– imati položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša prema propisanom programu za voditelja stručnih poslova izrade studija kada se radi o poslovima: A)1, B)1., B)2., B)3., B)7, B)8 i B)9.) odnosno za voditelja stručnih poslova kada se radi o poslovima: C), D), E), F)1, F)2. i F)3.

2. Voditelj poslova u području zaštite prirode propisanih člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika točkama: A)2., A)3., B)4., B)5., B)6., F)4. i F)5. mora:

– biti stručnjak iz područja odgovarajuće prirodne ili biotehničke znanosti odnosno struke,

– imati pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima zaštite prirode,

– imati položen stručni ispit iz područja zaštite prirode prema propisanom programu za voditelja stručnih poslova.

(2) Voditelji stručnih poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovorni su za kvalitetnu, vjerodostojnu i točnu izradu studija, elaborata, izvješća, programa, rješenja, izradu i provedbu verifikacija, proračuna i dr., koje, sukladno pribavljenoj suglasnosti, izrađuje ovlaštenik. U tom smislu voditelji stručnih poslova smatrat će se odgovornom osobom ovlaštenika glede Zakonom odnosno zakonima propisane kaznene odgovornosti a što ne isključuje i odgovornost odgovorne osobe koja upravlja ovlaštenikom sukladno upisu u sudski registar.

2.2. Uvjeti glede ostalih stručnjaka

2.2.1. A) Za stručne poslove izrade strateških studija

Za stručne poslove izrade strateških studija prema točki A)1.

Članak 8.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika iz točke A)1. mora ispunjavati uvjete iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Osim ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba – ovlaštenik koja nema stručnjaka arhitektonske struke dužna je prilikom izrade strateške studije osigurati usluge vanjskog stručnjaka koji je ovlašten sukladno zakonu kojim je uređeno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Za stručne poslove izrade strateških studija i elaborata prema točkama A)2. i A)3.

Članak 9.

Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika iz točke A)2. i A)3. mora ispunjavati uvjete iz članka 11. ovoga Pravilnika.

2.2.2. B) Za stručne poslove izrade studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i poslove izrade studija o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode te za poslove izrade elaborata koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

Za stručne poslove prema točkama B)1., B)2., B)3., B7., B)8. i B)9.

Članak 10.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke: B)1., B)2., B)3., B)7., B)8. i B)9., osim voditelja stručnih poslova, mora imati i najmanje dva stručnjaka:

– jednog stručnjaka iz područja neke od prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti odnosno struka, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša;

– jednog stručnjaka iz područja neke od prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti odnosno struka, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u struci i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba – ovlaštenik koja nema stručnjaka za pojedino područje – poglavlje koje se studijom odnosno elaboratom mora obraditi dužna je osigurati usluge vanjskog stručnjaka koji ima uspješno završen odgovarajući studijski ili specijalistički program odnosno struku.

(3) Pravna osoba – ovlaštenik koji izrađuje studiju o utjecaju na okoliš koja mora obuhvatiti i utjecaje na ekološku mrežu radi glavne ocjene iz područja zaštite prirode, ukoliko ne posjeduje i suglasnost za obavljanje poslova prema članku 11. ovoga Pravilnika, za izradu toga dijela studije mora osigurati usluge ovlaštenika koji ima suglasnost za obavljanje poslova prema članku 11. ovoga Pravilnika.

(4) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba – ovlaštenik za obavljanje stručnog posla B)8. – Izrada prijedloga mjerila za skupine proizvoda – ukoliko nema stručnjaka odgovarajuće specijalizacije u struci koji ima iskustvo povezano s proizvodom ili uslugom za koju se izrađuju mjerila, dužna je osigurati usluge vanjskog stručnjaka koji ispunjava takve uvjete.

Za stručne poslove izrade elaborata, studija o utjecaju zahvata i dokumenata prema točkama B)4., B)5. i B)6.

Članak 11.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke B)4., B)5. i B)6., osim voditelja poslova, mora imati i najmanje dva stručnjaka:

– jednog stručnjaka iz područja prirodne ili biotehničke znanosti odnosno struke, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite prirode i položen stručni ispit iz područja zaštite prirode;

– jednog stručnjaka iz područja prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti odnosno struke, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u struci i položen stručni ispit iz područja zaštite prirode.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba – ovlaštenik je dužna osigurati i usluge vanjskog stručnjaka koji ima završen odgovarajući studijski program odnosno specijalizaciju u struci ovisno o području izrade studija, elaborata i praćenja stanja, te prema potrebama u svezi pojedinog poglavlja u studiji odnosno elaboratu i dr.

2.2.3. C) Za stručne poslove izrade tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša i

D) stručne poslove izrade Izvješća o sigurnosti i poslove izrade procjena šteta nastalih u okolišu

Za stručne poslove prema točkama C)1., C)2., D)1., D)2., D)3, D)4 i D)5

Članak 12.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika iz točaka: C)1., C)2., D)1., D)2., D)3, D)4 i D)5, osim voditelja stručnih poslova, mora za svaki od stručnih poslova imati i najmanje dva stručnjaka iz područja neke od tehničkih odnosno biotehničkih znanosti ili struka, koji imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša. Pojedini od ovih stručnjaka mogu pokrivati i više stručnih područja koja odgovaraju različitim vrstama stručnih poslova iz ovoga stavka.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba – ovlaštenik koja prilikom izvršenja nekog od stručnih poslova iz stavka 1. ovoga članka nema potrebitog odgovarajućeg stručnjaka specijalistu za područje prema specifičnim zahtjevima konkretnog naručenog posla, dužna je osigurati usluge vanjskih stručnjaka koji imaju uspješno završen odgovarajući studijski program ili specijalizaciju u struci odnosno koji imaju odgovarajuće ovlaštenje, te imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

2.2.4. E) Za stručne poslove izrade i provjere – verifikacije (revizije) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša

Za stručne poslove prema točkama E)1., E)2.,E)3. i E)4.

Članak 13.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke:

E)1., E)3. i E)4. osim voditelja stručnih poslova, mora za svaki od poslova imati i najmanje po jednog stručnjaka odgovarajućeg studijskog programa iz područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti odnosno struka, koji imaju položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša. Stručnjak za poslove E)1. mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Stručnjak za poslove E)3. i E)4. mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba – ovlaštenik, koja prilikom izvršenja nekog od stručnih poslova iz stavka 1. ovoga članka nema potrebitog odgovarajućeg stručnjaka specijalistu za područje prema specifičnim zahtjevima konkretnog naručenog posla, dužna je osigurati usluge vanjskih stručnjaka koji imaju uspješno završen odgovarajući studijski program ili specijalizaciju u struci odnosno imaju odgovarajuće ovlaštenje, te koji imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

(3) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke E)2., izuzimajući poslove iz stavka 7. ovoga članka, osim voditelja stručnih poslova, mora imati i najmanje jednog stručnjaka koji ima završen odgovarajući studijski program iz područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti odnosno struka.

(4) Za poslove iz točke E)2. i to: Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe sastavnica okoliša, bez obzira na područje za koje namjerava obavljati poslove stručnjak, osim uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, mora imati i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša odnosno na poslovima zaštite prirode i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

(5) Za poslove iz točke E)2. i to: Izrada i verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova, izvješća o drugim emisijama onečišćujućih tvari u okoliš, posebnih elaborata i izvješća, stručnjak, osim uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, mora imati najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

(6) Osim uvjeta iz stavka 3. i 4. ovoga članka, pravna osoba – ovlaštenik, koja nema odgovarajućeg stručnjaka za područje koje se obrađuje dokumentom kojega izrađuje, mora osigurati usluge vanjskog stručnjaka odgovarajuće struke, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

(7) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke E)2. i to: Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i izvješća o proračunu drugih emisijama onečišćujućih tvari u okoliš, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša te izvješća o provedbi politike i mjera, osim voditelja stručnih poslova, mora imati i najmanje dva stručnjaka odgovarajuće prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti odnosno struke, koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

(8) Jedan stručnjak iz stavka 7. ovog članka može biti voditelj stručnih poslova za najviše dva područja u poslovima izrade inventara emisija.

(9) Stručnjaci iz odredbi stavka 3. i 7. ovoga članka moraju poznavati upute i smjernice propisane posebnim propisima za pojedine poslove.

2.2.5. F) Za stručne poslove izrade programa zaštite okoliša uključujući i akcijske planove te poslove izrade izvješća o stanju okoliša

Za stručne poslove prema točkama F)1., F)2., F)3., F.)4. i F)5.

Članak 14.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke: F)1., F)2. i F)3., osim voditelja stručnih poslova, mora imati i najmanje jednog stručnjaka iz područja odgovarajuće prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti odnosno struke, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

(2) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke F)4. i F)5., mora ispunjavati uvjete iz članka 11. ovoga Pravilnika.

2.2.6. G) Za stručne poslove praćenja stanja iz područja zaštite okoliša (uzorkovanja, ispitivanja, mjerenja i sl.)

Za stručne poslove prema točki G)1. i G)2.

Članak 15.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke:

G)1., osim voditelja stručnih poslova, mora imati i najmanje dva stručnjaka iz područja odgovarajuće prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti odnosno struke, koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša i položen stručni ispit iz područja zaštite okoliša.

(2) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika točke G)2. mora ispunjavati uvjete iz članka 11. ovoga Pravilnika.

3. Ostali uvjeti

3.1. Uvjeti za radni prostor, opremu i uređaje

Članak 16.

Pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje pojedinih stručnih poslova mora raspolagati primjerenim radnim prostorom.

Članak 17.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova mora raspolagati odgovarajućom informatičkom i drugom primjerenom opremom, stručnom literaturom i sl.

(2) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova E)3. i E)4. iz članka 13. stavka 1. i poslova G)1. iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika mora raspolagati uređajima i opremom za obavljanje tih poslova sukladno posebnim propisima odnosno odgovarajućim normama. Za obavljanje tih stručnih poslova pravna osoba je dužna od Hrvatske akreditacijske agencije pribaviti potvrdu o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti prema zahtjevima posebnih propisa (ukoliko su takvi zahtjevi propisani) odnosno prema odgovarajućim normama. Uređaje ovlaštenik mora odlagati i čuvati izvan dohvata i pristupa osoba koje nisu ovlaštene njima rukovati.

(3) Oprema i uređaji ovlaštenika moraju osiguravati vjerodostojne i pouzdane podatke o stanju okoliša i utjecajima na okoliš.

3.2. Uvjeti za tehnologiju rada

Članak 18.

(1) Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova: praćenja stanja u području zaštite okoliša uključujući i poslove osnovne karakterizacije otpada za odlaganje; izrade analiza i elaborata o tehnološkim postupcima obrade otpada, soldifikaciji ili sastavu otpada, izdavanja (izrade) izvješća o vrstama otpada, onečišćujućim tvarima, kao i proizvodima i materijalima dobivenim obradom i recikliranjem otpada, mora pretežiti dio stručnih poslova obavljati sa svojim stručnjacima, osim u slučaju korištenja usluga ovlaštenih laboratorija koji nisu u njihovom sastavu a koji imaju odgovarajuće potvrde Hrvatske akreditacijske agencije da ispunjavaju uvjete za obavljanje takvih poslova.

(2) U svrhu obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba može obavljati samo ona uzorkovanja, mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja rezultata, za koja je od Hrvatske akreditacijske agencije pribavila potvrdu o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti.

(3) Ovlaštenik koji u obavljanju stručnih poslova za koje je pribavio suglasnost prema odredbama ovoga Pravilnika treba za potrebe izvršenja konkretnog naručenog posla provesti odgovarajuće praćenje stanja, mjerenje, uzorkovanje, ispitivanje i sl., a za te poslove nema pribavljeno odgovarajuće ovlaštenje sukladno ovom Pravilniku odnosno posebnom propisu (dozvolu, suglasnost, potvrdu o akreditaciji i dr.), dužan je takve poslove obaviti korištenjem usluga pravnih osoba koje su na propisani način ovlaštene za obavljanje takvih poslova. Korištenje ovih usluga ovlaštenik dokazuje ugovorom s ovlaštenom pravnom osobom koji prilaže uz izrađeni dokument u svakom pojedinom naručenom poslu koji obavlja za nositelja zahvata, investitora odnosno operatera i dr. U ovom slučaju ovlaštenik može koristiti i usluge stranih ovlaštenih osoba na način kako je određeno ovim Pravilnikom.

(4) Ovlaštenik je dužan usluge vanjskih stručnjaka koje mora osigurati prema ovom Pravilniku osigurati putem pisanog ugovora u skladu sa zakonom.

(5) Ovlaštenik je dužan za svaki naručeni i prihvaćeni stručni posao sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

(6) Ovlaštenik je dužan za svaki pojedini naručeni posao u kojem koristi usluge stranog ovlaštenika priložiti pisane dokaze o stranom ovlašteniku u skladu s odredbama članka 32. odnosno članka 33. ovoga Pravilnika koje se u tom slučaju odgovarajuće primjenjuju.

3.3. Uvjeti za poslovnu tajnu

Članak 19.

(1) Ovlaštenik je dužan u skladu sa zakonom čuvati i zaštiti svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(2) Poslovnu tajnu u smislu stavka 1. ovoga članka dužni su čuvati i zaštiti i stručnjaci, vanjski stručnjaci, ovlaštene pravne osobe i strani ovlaštenici koje ovlaštenik angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

IV. NAČIN IZDAVANJA I ODUZIMANJA SUGLASNOSTI

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

Članak 20.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti (u daljnjem tekstu: zahtjev) se podnosi u pisanom obliku. U zahtjevu pravna osoba mora izričito navesti nazive stručnih poslova odnosno grupe/grupa poslova za koje traži suglasnost. Zahtjev mora biti propisno ovjeren od osobe koja je ovlaštena zastupati pravnu osobu.

(2) Uz zahtjev pravna osoba dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

1. Izvadak iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca;

2. za voditelja stručnih poslova:

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– popis radova u čijoj je izradi sudjelovao iz kojeg je razvidno svojstvo u kojemu je sudjelovao (koordinator, odnosno voditelj i dr.) s preslikama dijela radova odnosno radova kojima dokazuje navedeno;

3. za svakog stručnjaka:

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– popis radova u čijoj je izradi sudjelovao iz kojeg je razvidno svojstvo u kojem je sudjelovao (suradnik, izvršitelj za odgovarajuće područje i sl.) s preslikama dijela radova odnosno radova kojima dokazuje navedeno;

4. za raspolaganje radnim prostorom jedan od dokaza:

– Izvadak iz zemljišnih knjiga o vlasništvu,

– presliku kupoprodajnog ugovora na kojoj je razvidna i ovjera javnog bilježnika, ukoliko nekretnina nije upisana u zemljišne knjige,

– presliku ugovora o zakupu ili najmu na kojoj je razvidna ovjera javnog bilježnika

5. Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da raspolaže odgovarajućom opremom;

6. presliku odgovarajuće potvrde Hrvatske akreditacijske agencije ukoliko je obveza pribavljanja takve potvrde propisana ovim Pravilnikom odnosno posebnim propisom.

(3) Pravna osoba je dužna zahtjev potkrijepiti i drugim dokazima na zahtjev Ministarstva prema ocijenjenoj potrebi.

Postupak po zahtjevu

Članak 21.

(1) Ministarstvo utvrđuje urednost zahtjeva u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak. Zahtjev će se smatrati urednim kada ima propisani sadržaj i sadrži propisane dokaze i dokaze koji su zatraženi po ocjenjenoj potrebi ako je takve potrebe bilo.

(2) Neuredan zahtjev Ministarstvo će odbaciti rješenjem.

(3) Nakon što se utvrdi da je zahtjev uredan, utvrđuje se ispunjavanje propisanih uvjeta u odnosu na zahtjev. Kada se zahtjev odnosi na poslove iz područja zaštite prirode Ministarstvo je dužno zahtjev dostaviti na mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove zaštite prirode.

(4) Ispunjavanje propisanih uvjeta utvrđuje se na temelju podataka iz zahtjeva i priloženih dokaza, na temelju pribavljenog mišljenja u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, te, prema ocjenjenoj potrebi, i očevidom u radnom prostoru pravne osobe.

(5) Ukoliko je očevid u radnom prostoru potrebno provesti u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja po zahtjevu koji se odnosi na poslove zaštite prirode, ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode odredit će službenika koji će sudjelovati u očevidu.

(6) Radi donošenja pravilne odluke o zahtjevu pravne osobe Ministarstvo može obaviti uvid i u odgovarajuće dokumente koji se nalaze u radnom prostoru pravne osobe kada smatra da su ti dokumenti pravno relevantni za utvrđivanje potpunog činjeničnog stanja.

(7) O provedenom očevidu sastavlja se zapisnik u kojem se izlaže nalaz, sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak. U slučaju neusuglašenosti glede utvrđenog činjeničnog stanja kada u očevidu sudjeluje službenik tijela nadležnog za poslove zaštite prirode u nalazu će se odvojeno izložiti činjenično stanje utvrđeno u pitanjima koja se odnose na područje zaštite prirode.

Suglasnost

Članak 22.

(1) Nakon provedenog postupka u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika o zahtjevu se odlučuje rješenjem. Postupak izdavanja suglasnosti mora se provesti u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

(2) Suglasnost za obavljanje stručnih poslova se može dati pravnoj osobi koja u odnosu na zahtjev ispunjava sve uvjete propisane Zakonom, ovim Pravilnikom i posebnim propisom kada su uvjeti propisani i posebnim propisom.

(3) Suglasnost za obavljanje stručnih poslova daje se za razdoblje od tri godine kada se suglasnost pravnoj osobi daje prvi puta za odgovarajuće poslove odnosno grupu poslova. Svaka sljedeća suglasnost, koja se izdaje za iste poslove odnosno iste grupe stručnih poslova koji su bili obuhvaćeni ranijom suglasnošću, izdaje se za razdoblje od pet godina.

(4) Rokovi iz stavka 3. ovoga članka počinju teći od prvog sljedećeg dana od datuma izdavanja rješenja kojim je suglasnost izdana.

(5) Rješenje o izdavanju suglasnosti za obavljanje poslova iz područja zaštite prirode donosi se uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

(6) Kada se u postupku prema ovom Pravilniku utvrdi da je zahtjev neosnovan donosi se rješenje kojim se zahtjev odbija. Na ovo rješenje odgovarajuće se primjenjuje odredba stavka 5. ovoga članka.

Pravo na žalbu

Članak 23.

Protiv rješenja iz članka 21. stavka 2. i članka 22. ovoga Pravilnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Troškovi postupka

Članak 24.

Sve troškove (dnevnice, putne troškove i troškove smještaja) u vezi s očevidom i utvrđivanjem činjeničnog stanja prema odredbama ovoga Pravilnika snosi pravna osoba koja je podnijela zahtjev.

Članak 25.

(1) Ovlaštenik može podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti 60 dana prije isteka roka važnosti prethodno izdane suglasnosti.

(2) Kada ovlaštenik u tijeku obavljanja registrirane djelatnosti odluči da neće obavljati stručne poslove za koje je pribavio suglasnost prema Zakonu i ovom Pravilniku, dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti Ministarstvo pisanom obaviješću radi brisanja iz Očevidnika o izdanim suglasnostima.

Oduzimanje suglasnosti

Članak 26.

(1) Ministarstvo će, postupkom po službenoj dužnosti, rješenjem, ovlašteniku oduzeti suglasnost za obavljanje stručnih poslova i prije isteka roka iz članka 22. stavka 3. ovoga Pravilnika u sljedećim slučajevima:

1. Kada se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je ovlaštenik prestao ispunjavati neki od Zakonom, ovim Pravilnikom odnosno posebnim propisom propisanih uvjeta;

2. Kada Ministarstvo uvidom u odgovarajuću dokumentaciju u spisima, uključujući i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti studije koju daje Savjetodavno stručno povjerenstvo odnosno nadležno tijelo u postupku prema posebnom propisu, utvrdi da ovlaštenik stručne poslove ne obavlja na propisani način:

– tako da pri obavljanju poslova ne postupa sukladno Zakonu, ovom Pravilniku i posebnom propisu i/ili ne sudjeluje u propisanim postupcima na propisani način,

– prilikom izrade naručenih dokumenta (studija, elaborata, izvješća, programa, planova, verifikacija, proračuna i sl.,) ne postupa sukladno posebnim propisima kojima su propisani zahtjevi glede njihova obuhvata i sadržaja odnosno ne postupa sukladno propisanom i/ili odgovarajućim aktom nadležnog tijela određenom načinu prikupljanja podataka, praćenja stanja okoliša, uzorkovanja, mjerenja, ispitivanja i sl.,

– u izvršenju naručenih poslova ne primjenjuje odredbe posebnih propisa odnosno drugih materijalnih propisa čije je zahtjeve, s obzirom na propisani obuhvat dokumenta koji izrađuje, dužan na odgovarajući način stručno obraditi i primijeniti u dokumentu,

– jer je u razdoblju od 24 mjeseca u dva predmeta dvije studije koje je izradio ovlaštenik nadležno tijelo i/ili savjetodavno stručno povjerenstvo ocijenilo necjelovitima i neutemeljenima. Ova odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na elaborate, izvješća, verifikacije i druge dokumente koje ovlaštenik izrađuje po narudžbi;

3. Kada Ministarstvo utvrdi da ovlaštenik ne poštuje propisane obveze glede čuvanja i zaštite poslovne tajne.

(2) Iznimno, Ministarstvo može postupiti u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka i kada o nepravilnostima u radu ovlaštenika sazna na druge načine – od naručitelja usluga, nositelja zahvata, investitora, operatera i sl. U tom slučaju provest će se odgovarajući ispitni postupak radi potpunog utvrđivanja činjenica i donošenja pravilne odluke (rješenja).

(3) Za donošenje rješenja o oduzimanju suglasnosti dovoljno je da se utvrdi jedan od slučajeva iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Suglasnost koja se oduzima u postupku iz stavka 1. i 2. ovoga članka prestaje važiti danom pravomoćnosti rješenja kojim je suglasnost oduzeta odnosno danom isteka roka važenja suglasnosti kada rok ističe prije pravomoćnosti donesenog rješenja o oduzimanju suglasnosti.

(6) Kada se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je pravna osoba koja posjeduje potvrdu o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti za obavljanje poslova sukladno odredbama ovoga Pravilnika prestala ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je takva potvrda pribavljena, nadležna inspekcija će o tome obavijestiti tijelo koje je izdalo potvrdu radi provedbe mjera prema zakonu odnosno postupit će prema odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Podnošenje novog zahtjeva nakon oduzimanja suglasnosti

Članak 27.

(1) Pravna osoba kojoj je oduzeta suglasnost zbog prestanka ispunjavanja propisanih uvjeta može podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti kada ispuni propisane uvjete.

(2) Pravna osoba kojoj je suglasnost oduzeta zbog obavljanja poslova na način protivan propisima na temelju kojih je suglasnost pribavljena ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti prije isteka roka od godine dana od dana pravomoćnosti rješenja o oduzimanju suglasnosti.

Prestanak važenja suglasnosti

Članak 28.

(1) Suglasnost prestaje važiti:

1. danom navedenim u obavijesti ovlaštenika koji navodi kao dan prestanka bavljenja stručnim

poslovima za koje mu je izdana suglasnost Ministarstva,

2. danom brisanja pravne osobe iz sudskog registra.

(2) Ovlaštenik je bez odlaganja dužan obavijestiti Ministarstvo o nastupu uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministarstvo rješenjem utvrđuje prestanak važnosti suglasnosti prema stavku 1. ovoga članka. Nakon što rješenje postane pravomoćno ono je pravni temelj za promjenu podataka u očevidniku iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

V. OČEVIDNIK O IZDANIM SUGLASNOSTIMA

Sadržaj i način vođenja očevidnika o izdanim suglasnostima

Članak 29.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik o izdanim suglasnostima.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ovlašteniku,

– podatke o rješenju kojim je suglasnost izdana,

– podatke o stručnim poslovima za koje je suglasnost ovlašteniku izdana,

– naknadno upisane podatke o izdanim aktima koji su nastali nakon prvobitnog upisa u očevidnik

(3) Očevidnik se mora voditi ažurno upisom podataka prema vremenu nastanka akata, upisom novonastalih podataka u roku od 15 dana od pravomoćnosti pojedinog akta.

(4) Obrazac očevidnika s pobližim podacima koje očevidnik sadrži propisan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Uvjeti glede stručnih ispita

Članak 30.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ispunjavanje uvjeta o položenom stručnom ispitu iz područja zaštite okoliša i područja zaštite prirode za stručnjake i vanjske stručnjake primjenjivat će se nakon pune uspostave sustava prema posebnom propisu kojim se propisuju uvjeti i način polaganja stručnih ispita iz područja zaštite okoliša uključujući Zakonom propisani rok za primjenu toga propisa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva se da stručnjak, koji kao zaposlenik ovlaštenika ispunjava uvjete određene Zakonom pod kojima se smatra osobom s položenim stručnim ispitom, ispunjava i uvjet propisan odredbama ovoga Pravilnika glede položenog stručnog ispita iz područja zaštite okoliša uključujući i područje zaštite prirode.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, smatra se da stručnjak pravne osobe ima položen stručni ispit u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika za voditelja stručnih poslova izrade studija, voditelja stručnih poslova odnosno za voditelja poslova u području zaštite prirode ukoliko ispunjava uvjete od najmanje 10 godina radnog staža na poslovima zaštite okoliša sukladno Zakonu i pravna osoba za njega može dokazati da je bio voditelj izrade odnosno supotpisnik kao odgovorna osoba u najmanje tri studije prema kojima je proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, u razdoblju od pet godina do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, smatra se da stručnjak pravne osobe ima položen stručni ispit za voditelja stručnih poslova u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika ukoliko dokaže da ispunjava uvjete od najmanje 10 godina radnog staža na poslovima zaštite okoliša i poslovima izrade propisa iz područja zaštite okoliša odnosno izrade propisa iz područja zaštite prirode.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, do pune uspostave sustava iz toga stavka, smatrat će se da imaju položen stručni ispit za voditelja stručnih poslova sukladno članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika stručnjaci koji imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša odnosno poslovima zaštite prirode i za koje pravna osoba može dokazati da su bili voditelji ili supotpisnici kao odgovorne osobe u najmanje tri odgovarajuća izrađena dokumenta (studija, elaborat, plan i sl.) u razdoblju od pet godina do stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Što se podrazumijeva odgovarajućim dokumentom, vodeći računa i o vrsti poslova za koju se suglasnost traži, u svakom pojedinačnom slučaju ocjenjuje Ministarstvo. Nakon pune uspostave sustava iz stavka 1. ovoga članka uključujući i Zakonom propisani rok, ovi stručnjaci dužni su položiti stručni ispit za voditelja stručnih poslova u skladu s odredbama članka 7. ovoga Pravilnika.

(6) Ispunjavanje uvjeta glede stručnog ispita stručnjaka u smislu stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, utvrđuje se na temelju dostavljenih odgovarajućih dokaza i dokaza o referencama za stručnjake pravne osobe.

Članak 31.

(1) Rješenja kojima je pravnim osobama izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova praćenja stanja iz područja zaštite okoliša, isključujući poslove iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, a prema kojima rok važenja suglasnosti ističe nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi u razdoblju od dvije godine od dana proteka roka utvrđenog rješenjem. U tom razdoblju podrazumijeva se da pravna osoba ima izdanu suglasnost prema tome rješenju.

(2) U roku iz 1. stavka ovoga članka pravne sobe koje posjeduju rješenja sukladno stavku 1. ovoga članka mogu pribaviti odgovarajuću potvrdu o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Ukoliko u propisanom roku pravna osoba ne pribavi takvu potvrdu i suglasnost sukladno odredbama ovoga Pravilnika, protekom toga roka prestaje joj pravo na obavljanje stručnih poslova prema rješenju.

(3) Iznimno, pravnoj osobi, koja ne raspolaže potvrdom Hrvatske akreditacijske agencije o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti, a takva potvrda je ovim Pravilnikom propisana kao jedan od uvjeta za dobivanje suglasnosti za odgovarajuće stručne poslove, može se izdati privremena suglasnost. Ova suglasnost se može izdati pravnoj osobi koja dokaže da ispunjava sve druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i da je Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji podnijela zahtjev za izdavanje propisane potvrde. Privremena suglasnost se izdaje na rok od jedne godine računajući od dana izdavanja rješenja kojim je takva suglasnosti izdana. Pravna osoba koja za vrijeme važenja privremene suglasnosti ne pribavi propisanu potvrdu ne može ostvarivati daljnje suglasnosti primjenom ove iznimke.

Strana osoba – ovlaštenik

Članak 32.

(1) Strana osoba (u daljnjem tekstu: strani ovlaštenik) koja ima sjedište odnosno prebivalište u državi ugovornici Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (u daljnjem tekstu: država ugovornica EEP-a) može u Republici Hrvatskoj obavljati pojedine stručne poslove određene ovim Pravilnikom i to poslove one vrste, koje je ovlaštena izvoditi prema propisima države u kojoj ima prebivalište odnosno sjedište.

(2) Strani ovlaštenik sa sjedištem odnosno prebivalištem u državi ugovornici EEP-a za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka dužan je o namjeri zaključivanja ugovora s naručiteljem iz Republike Hrvatske Ministarstvu dostaviti obavijest s odgovarajućim dokazima:

1. da ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta odnosno prebivališta ima pravo obavljanja poslova iz područja zaštite okoliša i područja zaštite prirode,

2. da prema registriranoj djelatnosti iz točke 1. ovoga stavka u državi svoga sjedišta smije obavljati poslove u svezi kojih zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske odnosno da u tom pogledu nema ograničenja.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka strani ovlaštenik dostavlja na hrvatskom jeziku a dokaze dostavlja u originalu i prevedene na hrvatski jezik po ovlaštenoj osobi.

(4) Ukoliko obavijest sadrži dokaze u skladu sa stavkom 2. ovoga članka stranom ovlašteniku će se izdati potvrda o prihvaćanju obavijesti. Ukoliko obavijest ne sadrži propisane dokaze ova potvrda se neće izdati o čemu će strani ovlaštenik biti obaviješten posebnim dopisom u kojem će se navesti razlozi za neizdavanje potvrde.

Članak 33.

(1) Strani ovlaštenik koji ima sjedište u drugoj državi koja nije država ugovornica EEP-a, može u Republici Hrvatskoj obavljati pojedine stručne poslove određene ovim Pravilnikom uz uvjet da na odgovarajući način ispunjava uvjete za obavljanje takvih poslova sukladno odredbama ovoga Pravilnika, osim uvjeta registrirane djelatnosti u Republici Hrvatskoj, i da prema propisima države njegova sjedišta postoji uzajamnost za obavljanje takvih stručnih poslova za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Strani ovlaštenik iz stavka 1. ovoga članka je dužan ispunjavanje uvjeta prema ovom Pravilniku dokazati prije zaključivanja ugovora sa naručiteljem njegovih usluga u Republici Hrvatskoj na način da o namjeri zaključivanja ugovora dostavi obavijest Ministarstvu. Uz ovu obavijest strani ovlaštenik je dužan priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta u skladu sa stavkom 1. ovoga članka a osobito:

– dokaz da ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova iz područja zaštite okoliša i područja zaštite prirode te da prema registriranoj djelatnosti u državi svoga sjedišta smije obavljati poslove u svezi kojih zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske odnosno da u tom pogledu nema ograničenja.

– dokaze kojima dokazuje da na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom osobito glede stručnjaka i voditelja stručnih poslova, te

– dokaz o postojanju uzajamnosti – podatke o propisu kojim je propisana uzajamnost za pravne osobe u Republici Hrvatskoj u državi njegova sjedišta i službenom glasilu u kojem je propis objavljen.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka strani ovlaštenik dostavlja na hrvatskom jeziku a dokaze dostavlja u originalu i prevedene na hrvatski jezik po ovlaštenoj osobi.

(4) O ispunjavanju uvjeta u skladu sa odredbama ovoga članka Ministarstvo izdaje potvrdu o prihvaćanju obavijesti iz stavka 2. ovoga članka. Ukoliko Ministarstvo utvrdi da propisani uvjeti nisu ispunjeni o tome izdaje posebno rješenje.

Članak 34.

(1) Ukoliko strani ovlaštenik iz članka 32. odnosno članka 33. ovoga Pravilnika pristupi obavljanju poslova iz ovoga Pravilnika za naručitelja iz Republike Hrvatske, a da prije zaključivanja ugovora s tim naručiteljem nije pribavio potvrdu sukladno odredbama ovoga Pravilnika, zahtjev odnosno drugi podnesak naručitelja (nositelja zahvata, operatera i sl.) u postupku prema posebnim propisima, koji sadrži dokumente i podatke u čijoj izradi je sudjelovao ili ih je izradio taj strani ovlaštenik, smatrat će se neurednim jer ne sadrži vjerodostojne dokumente i dokaze.

(2) Ovlaštenik u Republici Hrvatskoj koji ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša izdanu primjenom ili odgovarajućom primjenom Uredbe o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 7/97.), a tijekom izrade naručenog dokumenta je koristio usluge stranog ovlaštenika, dužan je dokazati njegove uvjete sukladno članku 32. odnosno članku 33. ovoga Pravilnika u slučaju kada se tako izrađeni dokument prilaže uz zahtjev odnosno drugi podnesak naručitelja (nositelja zahvata, operatera i sl.) u postupku prema posebnim propisima koji se nadležnom tijelu podnosi nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko ovlaštenik iz stavka 2. ovoga članka za stranog ovlaštenika ne dokaže uvjete sukladno članku 32. odnosno sukladno članku 33. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuje odredba stavka 1. ovoga članka o neurednom zahtjevu odnosno drugom podnesku u postupku prema posebnim propisima.

Članak 35.

U slučaju obavljanja pojedinog posla prema ovom Pravilniku koji se obavlja slijedom međunarodnog javnog natječaja odnosno u slučaju da je za obavljanje takvoga posla strani ovlaštenik angažiran od strane Europske komisije u svezi s odgovarajućim projektom koji se provodi u Republici Hrvatskoj, strani ovlaštenik odnosno naručitelj njegovih usluga mora Ministarstvu dostaviti dokaze u smislu odredbe članka 32. odnosno članka 33. ovoga Pravilnika najkasnije prilikom sklapanja ugovora za izvršenje posla. Ukoliko strani ovlaštenik odnosno naručitelj njegovih usluga ne postupi na način propisan ovom odredbom odgovarajuće će se primijeniti odredba članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika o neurednom zahtjevu u postupku prema posebnim propisima.

Započeti postupci

Članak 36.

(1) Postupci izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša i pojedinih poslova iz područja zaštite prirode koji su u skladu sa Zakonom započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Zakona i odgovarajućom primjenom Uredbe o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 7/97.).

(2) Ovlaštenici koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika započeli obavljati pojedine naručene poslove sukladno uvjetima prema suglasnosti koju posjeduju, te poslove mogu i dovršiti prema tim uvjetima, bez obzira na rok važenja suglasnosti po kojoj je posao preuzet, ukoliko

(3) odgovarajućim pisanim dokumentom dokažu da je posao preuzet prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prilog

Članak 37.

Prilog I. sastavni je dio ovog Pravilnika.

Prestanak važenja Uredbe

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 7/97.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/25

Urbroj: 531-14-10-34

Zagreb, 26. travnja 2010.

Ministrica Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG I

OBRAZAC OČEVIDNIKA O IZDANIM SUGLASNOSTIMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA (iz područja zaštite okoliša i pojedinih poslova iz područja zaštite prirode)

1. PODACI O OVLAŠTENIKU

Redni broj stranice upisa: _______________________________

Naziv i sjedište ovlaštenika: _____________________________

__________________________________________________

OIB ovlaštenika ______________________________________

2. PODACI O RJEŠENJU KOJIM JE SUGLASNOST DANA

Puni naziv rješenja: ___________________________________

Naziv tijela koje je izdalo rješenje, klasa i urbroj rješenja: ______

Datum izdavanja rješenja: ______________________________

Datum do kojega važi suglasnost: _________________________

3. PODACI O STRUČNIM POSLOVIMA ZA KOJE JE SUGLASNOST OVLAŠTENIKU IZDANA

Poslovi na koje se suglasnost odnosi:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

7. ________________________________________________

4. NAKNADNO UPISANI PODACI O IZDANIM AKTIMA KOJI SU NASTALI NAKON PRVOBITNOG UPISA U OČEVIDNIK

Puni naziv akta: ________________________________________________________________________________________

Naziv tijela koje je izdalo akt i klasa i urbroj akta: _______________________________________________________________

Datum izdavanja i važenja akta: ____________________________________________________________________________

 

Copyright © Ante Borić