Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 22/16 od 11.03.2016.:

 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 48/14, 150/14 i 133/15) u članku 6. stavak 2. briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-12/2

Urbroj: 531-01-16-3

Zagreb, 7. ožujka 2016.

Ministar Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

 

Copyright © Ante Borić