Objavljeno u NN 21/16 od 09.03.2016.:

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14) i članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine« broj 80/13) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

 

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE NA MJERILA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički i mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati mjerila i sustavi s mjernom funkcijom (u daljnjem tekstu: mjerila) koja se stavljaju na raspolaganje na tržištu i/ili u uporabu, prava i obveze pravnih i fizičkih osoba koje mjerila stavljaju na tržište i/ili u uporabu, postupci ocjenjivanja sukladnosti mjerila s propisanim zahtjevima, kriteriji za imenovanje prijavljenih tijela, zahtjevi za dokumente koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima prije stavljanja mjerila na tržište i/ili u uporabu, način označivanja mjerila te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva:

– Direktiva 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 96, 29. 3. 2014.) kako je zadnji put izmijenjena Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2015/13 od 31. listopada 2014. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu raspona protoka vodomjera. Tekst značajan za EGP.

Područje primjene

Članak 3.

(1) Temeljni zahtjevi koji se odnose na sve vrste mjerila utvrđeni su u Dodatku I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Postupci ocjenjivanja sukladnosti utvrđeni su u Dodatku II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Posebni zahtjevi koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila utvrđeni su u Dodacima III. – XII. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na mjerila navedena u posebnim Dodacima III. – XII., koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila (u daljem tekstu: posebni dodaci), i koji se odnose na:

– vodomjere (MI-001);

– plinomjere i uređaje za pretvorbu obujma (MI-002);

– brojila djelatne električne energije (MI-003);

– mjerila toplinske energije (MI-004);

– mjerne sustave za neprekidno i dinamičko mjerenje količina kapljevina različitih od vode (MI-005);

– automatske vage (MI-006);

– taksimetre (MI-007);

– tvarne mjere (MI-008);

– dimenzijska mjerila (MI-009) i

– analizatore ispušnih plinova (MI-010).

(5) Ovim Pravilnikom utvrđuju se zahtjevi koje mjerila iz članka 1. i 3. ovoga Pravilnika trebaju zadovoljavati sa stajališta njihova stavljanja na raspolaganje na tržištu i/ili stavljanja u uporabu.

(6) Na mjerila iz članka 1. ovoga Pravilnika ne primjenjuje se propis o elektromagnetskoj kompatibilnosti osim odredaba koje se odnose na zračenja.

Članak 4.

Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo) može za različite mjerne zadaće, kada to smatra opravdanim, propisati uporabu mjerila nad kojima se provodi zakonski mjeriteljski nadzor u slučajevima mjerenja koji odgovaraju razlozima od javnog interesa, javnog zdravlja, sigurnosti i reda, zaštite okoliša i potrošača, ubiranja poreza i pristojba te poštenog trgovanja.

Definicije

Članak 5.

Pojedini izrazi u smislu odredaba ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »akreditacija« – je akreditacija kako je definirano člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

2. »distributer« – je fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja mjerilo na raspolaganje na tržištu;

3. »gospodarski subjekt« – je proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

4. »mjerilo (mjerni instrument)« – je bilo koji uređaj ili sustav s mjernom funkcijom, u smislu odredbi iz članka 3. ovoga Pravilnika;

5. »nacionalno akreditacijsko tijelo« – je nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

6. »normativni dokument« – je dokument koji sadrži tehničke specifikacije koji je prihvatila Međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo (Organisation Internationale Metrologie Legale – u daljem tekstu: OIML);

7. »ocjenjivanje sukladnosti« – je postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni temeljni zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na mjerilo;

8. »opoziv« – je svaka mjera usmjerena na povrat mjerila koje je već stavljeno na raspolaganje krajnjem korisniku;

9. »ovlašteni zastupnik« – je svaka pravna ili fizička osoba, s poslovnim nastanom u Uniji, koju je proizvođač pismeno ovlastio da djeluje umjesto njega za posebne zadatke u smislu ovoga Pravilnika;

10 »oznaka CE« – je oznaka kojom proizvođač označuje da je mjerilo sukladno s općim načelima za stavljanje oznake CE kako je definirano člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008,

11. »podsklop« – je sklopovski uređaj (hardware), naveden kao takav, u posebnim dodacima čije su funkcije neovisne i čine mjerilo zajedno s drugim podsklopovima s kojima je spojiv ili s mjerilom s kojim je spojiv;

12. »povlačenje« – je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da mjerilo u opskrbnom lancu bude stavljeno na raspolaganje na tržištu;

13. »proizvođač« – je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi mjerilo ili daje oblikovati ili proizvesti mjerilo u cilju stavljanja mjerila na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom znakom ili ga stavlja u uporabu za vlastite potrebe;

14. »stavljanje na raspolaganje na tržištu« – je svaka isporuka mjerila za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

15. »stavljanje na tržište« – je prvo stavljanje na raspolaganje mjerila na tržištu Unije;

16. »stavljanje u uporabu« – je prvo korištenje mjerila namijenjenog krajnjem korisniku u skladu s njegovom namjenom;

17. »tehnička specifikacija« – je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje mjerilo mora ispunjavati;

18. »tijelo za ocjenjivanje sukladnosti« – je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

19. »usklađena norma« – je usklađena norma kako je definirano člankom 2. točkom 1. podtočkom c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

20. »uvoznik« – je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom na području Unije koja mjerilo iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

21. »zakonodavstvo Unije o usklađivanju« – je svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

22. »zakonski mjeriteljski nadzor« – je nadzor mjernih zadataka u području primjene mjerila s razlogom zaštite javnog interesa, javnog zdravlja, javne sigurnosti i javnog reda, zaštite okoliša i potrošača, ubiranja poreza i doprinosa te poštene trgovine.

Primjenljivost na podsklopove

Članak 6.

(1) Kada postoje posebni dodaci koji utvrđuju temeljne zahtjeve za podsklopove, na takve se podsklopove moraju s nužnim izmjenama primjenjivati i odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Podsklopovi i mjerila mogu se u svrhu utvrđivanja sukladnosti ocjenjivati neovisno i odvojeno.

Temeljni zahtjevi

Članak 7.

(1) Mjerilo mora zadovoljavati temeljne zahtjeve utvrđene u Dodatku I. ovoga Pravilnika i posebne zahtjeve utvrđene u posebnim Dodacima III. – XII. ovoga Pravilnika koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila.

(2) Ako je neophodno radi pravilne uporabe mjerila, informacije navedene u točki 9. Dodatka I., ili u jednom od posebnih Dodataka III. – XII. moraju biti na hrvatskom jeziku.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

Članak 8.

(1) Ne smije se sprječavati stavljanje na raspolaganje na tržištu i/ili stavljanje u uporabu mjerila koja zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

(2) Mjerilo se može staviti na raspolaganje na tržištu i/ili u uporabu samo ako zadovoljava zahtjeve propisane odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Mjerilo mora zadovoljavati propisane temperaturne granice, sukladno Tablici 1. iz Dodatka I., koje su za područje Republike Hrvatske utvrđene na:

– gornja temperaturna granica: 40 °C;

– donja temperaturna granica: -10 °C.

Mogu se propisati i stupnjevi vlažnosti (sa ili bez kondenzacije), te da li je mjerilo namijenjeno za uporabu na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

(4) Ako se za mjerilo definiraju različiti razredi točnosti:

a) posebni dodaci, koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila, pod naslovom »stavljanje u uporabu«, mogu naznačivati razred(e) točnosti koji se koriste za pojedine namjene mjerila;

b) u ostalim slučajevima, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo može odrediti razrede točnosti koji se upotrebljavaju za posebnu namjenu, pod uvjetom da se nalaze unutar definiranih razreda točnosti koji su utvrđeni ovim Pravilnikom.

U oba slučaja a) i b) može se koristiti mjerilo višeg razreda točnosti ako vlasnik mjerila tako odluči.

(5) Na trgovačkim sajmovima, izložbama, javnim prezentacijama ili sličnim priredbama mogu se izlagati mjerila koja nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika samo ako se vidljivom oznakom jasno označi njihova nesukladnost odnosno ne ispunjavanje propisanih uvjeta za stavljanje na tržište i/ili u uporabu.

II. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Obveze proizvođača

Članak 9.

(1) Kada stavlja svoje mjerilo na tržište i/ili ga stavlja u uporabu, proizvođač je obvezan osigurati da je mjerilo oblikovano i proizvedeno u skladu s temeljnim zahtjevima utvrđenim u Dodatku I. i u odgovarajućim posebnim dodacima koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila.

(2) Proizvođač je obvezan pripremiti tehničku dokumentaciju iz članka 19. ovoga Pravilnika i provesti ili osigurati provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti iz članka 18. ovoga Pravilnika.

(3) Kada je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka dokazana sukladnost mjerila s propisanim zahtjevima ovoga Pravilnika, proizvođač je obvezan sastaviti pismenu EU izjavu o sukladnosti i staviti oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku.

(4) Proizvođač je obvezan čuvati tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti najmanje deset (10) godina od dana stavljanja mjerila na tržište.

(5) Proizvođač je obvezan osigurati provođenje postupaka za održavanje sukladnosti serijske proizvodnje s odredbama ovoga Pravilnika. Pri tome moraju na primjeren način biti uzete u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama mjerila te promjene u usklađenim normama, normativnim dokumentima ili drugim tehničkim specifikacijama koje su navedene u EU izjavi o sukladnosti mjerila.

(6) Kada proizvođač to smatra prikladnim s obzirom na radne značajke mjerila, obvezan je uzimati uzorke mjerila koja su već stavljena na raspolaganje na tržištu, provoditi ispitivanja i, prema potrebi, voditi knjigu pritužbi te registar nesukladnih i opozvanih mjerila. O svakom takvom praćenju mora obavijestiti distributere.

(7) Proizvođač je obvezan osigurati da mjerilo koje je stavio na tržište nosi broj tipa, partije ili serije ili koji drugi element koji omogućuje njegovu identifikaciju ili, kad to ne dopušta veličina ili narav mjerila, da se traženi podaci navedu na ambalaži ili u dokumentima koji prate mjerilo u skladu s Dodatkom I. točkom 9.2. ovoga Pravilnika.

(8) Proizvođač je obvezan na mjerilu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentima koji prate mjerilo, navesti svoje ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj je dostupan u skladu s Dodatkom I. točkom 9.2. ovoga Pravilnika. Adresa mora označavati jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontakt podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(9) Proizvođač je obvezan osigurati da je uz mjerilo koje je stavio na tržište priložen primjerak EU izjave o sukladnosti te upute i podaci na hrvatskom jeziku u skladu s Dodatkom I. točkom 9.3. ovoga Pravilnika. Upute i podaci moraju biti jasni, razumljivi i shvatljivi.

(10) Ako proizvođač smatra ili ima razloga vjerovati da mjerilo koje je stavio na tržište nije sukladno s propisanim zahtjevima ovoga Pravilnika, mora bez odgode poduzeti popravne radnje kako bi se mjerilo uskladilo ili, prema potrebi povuklo s tržišta ili opozvalo. Ako mjerilo predstavlja rizik, proizvođač mora o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo kao i nadležna nacionalna tijela onih država članica u kojima je stavio mjerilo na raspolaganje na tržištu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti mjerila i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(11) Proizvođač je obvezan na opravdan zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo osigurati sve podatke i dokumente, u papirnatom ili elektroničkom obliku, nužne za dokazivanje sukladnosti mjerila s odredbama ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku ili nekom drugom jeziku lako razumljivom tom tijelu. Proizvođač mora na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo surađivati na svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja mjerilo koje je stavio na tržište.

Obveze ovlaštenog zastupnika

Članak 10.

(1) Proizvođač može na temelju pismenog ovlaštenja ovlastiti fizičku ili pravnu osobu osnovanu u Europskoj uniji za svog ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika ne mogu biti sadržane u pismenom ovlaštenju.

(2) Ovlašteni zastupnik je obvezan provoditi zadaće specificirane u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem mora omogućiti ovlaštenom zastupniku najmanje sljedeće:

– da drži EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju mjeriteljskoj inspekciji središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo u razdoblju od deset (10) godina od dana stavljanja mjerila na tržište;

– da na opravdan zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo tom tijelu dostavi sve podatke i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti mjerila;

– da na zahtjev surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za mjeriteljstvo i drugim nadležnim nacionalnim tijelima u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja mjerilo obuhvaćeno njegovim ovlaštenjem.

Obveze uvoznika

Članak 11.

(1) Uvoznik je obvezan stavljati na tržište samo mjerila koja su sukladna s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Prije stavljanja mjerila na tržište i/ili njegovog stavljanja u uporabu, uvoznik je obvezan osigurati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 18. ovoga Pravilnika, da je sastavio tehničku dokumentaciju kojom dokazuje da mjerilo nosi oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku te da su uz mjerilo priloženi primjerak EU izjave o sukladnosti i drugi potrebni dokumenti te da je proizvođač zadovoljio sve zahtjeve iz članka 9. stavaka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(3) Kada uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da mjerilo nije u skladu s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika i odgovarajućim posebnim dodatkom koji se odnosi na dotičnu vrstu mjerila, ne smije staviti mjerilo na tržište niti ga staviti u uporabu sve dok ne provede njegovo usklađivanje. Kad mjerilo predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i mjeriteljsku inspekciju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

(4) Uvoznik je obvezan na mjerilu ili kad to nije moguće na ambalaži ili u dokumentu koji prati mjerilo navesti svoje ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj je dostupan u skladu s Dodatkom I. točkom 9.2. ovoga Pravilnika. Adresa i kontakt podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(5) Uvoznik je obvezan osigurati da su uz mjerilo priložene upute i podaci na hrvatskom jeziku u skladu s Dodatkom I. točkom 9.3. ovoga Pravilnika.

(6) Uvoznik je obvezan, dok je mjerilo pod njegovom odgovornošću, osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju sukladnost mjerila s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. i odgovarajućim posebnim dodatkom koji se odnosi na dotičnu vrstu mjerila.

(7) Kada uvoznik smatra prikladnim s obzirom na radne značajke mjerila, ispituje uzorke mjerila koja su već stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuje i, prema potrebi, vodi knjigu pritužbi i registar nesukladnih i opozvanih mjerila te o svakom takvom praćenju mora obavijestiti distributere.

(8) Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da mjerilo koje je stavio na tržište nije sukladno s propisanim zahtjevima ovoga Pravilnika, mora bez odgode poduzeti popravne radnje kako bi se mjerilo uskladilo ili, prema potrebi povuklo s tržišta ili opozvalo. Ako mjerilo predstavlja rizik, uvoznik mora o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo i nadležna nacionalna tijela onih država članica u kojima je stavio mjerilo na raspolaganje na tržištu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti mjerila i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(9) Uvoznik je obvezan tijekom deset (10) godina od dana stavljanja mjerila na tržište čuvati primjerak EU izjave o sukladnosti radi njegovog stavljanja na raspolaganje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo i osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa mjeriteljskim inspektorima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo na njihov zahtjev.

(10) Uvoznik je obvezan na opravdan zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, osigurati sve podatke i dokumente, u papirnatom ili elektroničkom obliku, koji su nužni za dokazivanje sukladnosti mjerila s odredbama ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku ili nekom drugom jeziku lako razumljivom tom tijelu. Uvoznik mora na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo surađivati na svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja mjerilo koje je stavio na tržište.

Obveze distributera

Članak 12.

(1) Kada stavlja mjerilo na raspolaganje na tržištu i/ili ga stavlja u uporabu, distributer mora postupati s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika.

(2) Prije stavljanja mjerila na raspolaganje na tržištu i/ili njegova stavljanja u uporabu distributer mora provjeriti je li mjerilo označeno oznakom CE i dodatnom mjeriteljskom oznakom, je li priložena EU izjava o sukladnosti, potrebni dokumenti, upute i informacije na hrvatskom jeziku u skladu s Dodatkom I. točkom 9.3., te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve utvrđene u članku 9. stavcima 7. i 8. odnosno članku 11. stavku 4. ovoga Pravilnika.

(3) Kada distributer smatra ili ima razloga vjerovati da mjerilo nije sukladno s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. i odgovarajućim posebnim dodatkom koji se odnosi na dotičnu vrstu mjerila, ne smije stavljati mjerilo na raspolaganje na tržištu ili ga staviti u uporabu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Ako mjerilo predstavlja rizik, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača ili uvoznika te mjeriteljsku inspekciju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

(4) Dok je mjerilo pod njegovom odgovornošću distributer mora osigurati, da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost mjerila s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. te odgovarajućim posebnim dodatkom koji se odnosi na dotičnu vrstu mjerila.

(5) Kada distributer smatra ili ima razloga vjerovati da mjerilo koje je stavio na raspolaganje na tržištu i/ili u uporabu nije sukladno sa zahtjevima ovoga Pravilnika, mora osigurati provedbu potrebnih popravnih radnji, kako bi se to mjerilo uskladilo ili prema potrebi povuklo s tržišta ili opozvalo. Ako mjerilo predstavlja rizik, distributer o tome bez odgode mora obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo kao i nadležna nacionalna tijela onih država članica u kojima je mjerilo stavio na raspolaganje na tržištu, navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnostima i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(6) Distributer je obvezan na opravdan zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, osigurati sve podatke i dokumente, u papirnatom ili elektroničkom obliku, nužne za dokazivanje sukladnosti mjerila s odredbama ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku. Distributer mora na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo i drugih nadležnih nacionalnih tijela surađivati na svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja mjerilo koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Članak 13.

Ako uvoznik ili distributer stavlja mjerilo na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili ako preinačuje mjerilo koje je već stavljeno na tržište na način da to može utjecati na njegovu sukladnost s propisanim zahtjevima ovoga Pravilnika, smatrat će se proizvođačem u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Članak 14.

(1) Svaki gospodarski subjekti mora na zahtjev mjeriteljske inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo dati podatke o identitetu:

– svakog gospodarskog subjekta koji mu je isporučio mjerilo;

– svakog gospodarskog subjekta kojem je isporučeno mjerilo.

(2) Gospodarski subjekti su obvezni podatke iz stavka 1. ovoga članka predočiti, na zahtjev, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo u razdoblju od deset (10) godina nakon što im je isporučeno mjerilo odnosno tijekom deset (10) godina nakon što su isporučili mjerilo.

III. SUKLADNOST MJERILA

Pretpostavka o sukladnosti mjerila

Članak 15.

(1) Pretpostavlja se sukladnost mjerila s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika i s odgovarajućim posebnim dodacima koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila, za ona mjerila koja su proizvedena prema usklađenim normama ili njihovim dijelovima, a čiji je popis oznaka objavljen u »Službenom listu Europske unije«.

(2) Pretpostavlja se sukladnost mjerila s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika i s odgovarajućim posebnim dodacima koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila, za ona mjerila koja su proizvedena prema dijelovima normativnih dokumenata, a čiji je popis oznaka objavljen u »Službenom listu Europske unije«.

(3) Proizvođač može odabrati bilo koje tehničko rješenje koje zadovoljava temeljne zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika i odgovarajućim posebnim dodacima koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila. Međutim, da bi iskoristio pretpostavku o sukladnosti, proizvođač mora ispravno primijeniti rješenja navedena u odgovarajućim usklađenim normama ili normativnim dokumentima iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Pretpostavlja se sukladnost s odgovarajućim ispitivanjima navedenima u članku 19. stavku 3. točki i. ako je odgovarajući program ispitivanja proveden u skladu s odgovarajućim dokumentima navedenima u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka i ako rezultati ispitivanja osiguravaju sukladnost s temeljnim zahtjevima.

Objavljivanje upućivanja na normativne dokumente

Članak 16.

Na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo ili na vlastitu inicijativu Europska komisija, prema potrebi:

a) određuje normativne dokumente i, u popisu, ukazuje na one njihove dijelove čije zadovoljavanje daje pretpostavku o sukladnosti s odgovarajućim temeljnim zahtjevima utvrđenim ovim Pravilnikom u Dodatku I. i odgovarajućim posebnim dodacima koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila;

b) objavljuje upućivanje na normativne dokumente i popis iz točke a) ovoga članka u »Službenom listu Europske unije«.

Povlačenje upućivanja na normativne dokumente

Članak 17.

(1) Kada središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo smatra da normativni dokument iz članka 16. ovoga Pravilnika, čija je oznaka objavljena ili se namjerava objaviti u »Službenom listu Europske unije«, ne zadovoljava u potpunosti temeljne zahtjeve iz Dodatka I. i iz odgovarajućih posebnih dodataka koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila, o tome mora obavijestiti informacijsku središnjicu u skladu s propisom o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja.

(2) Ako Europska komisija obavijesti informacijsko središte da je potrebno povući upućivanja na određeni normativni dokument iz objave u »Službenome listu Europske unije«, ravnatelj središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo objavit će povlačenje te nacionalne norme s popisa norma u »Narodnim novinama«.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se u skladu sa savjetodavnim postupkom Europske komisije sukladno Uredbi (EU) br. 182/2011.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

Članak 18.

(1) Ocjenjivanje sukladnosti mjerila s odgovarajućim temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika mora se provoditi, po izboru proizvođača, primjenom jednog od postupaka ocjenjivanja sukladnosti ili primjenom odgovarajućih posebnih dodataka koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila.

(2) Postupci ocjenjivanja sukladnosti utvrđeni su u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(3) Zapisi i prepiske koji se odnose na postupke ocjenjivanja sukladnosti mogu biti na hrvatskom jeziku ili na nekom drugom jeziku koji prijavljeno tijelo prihvati.

Tehnička dokumentacija

Članak 19.

(1) Tehnička dokumentacija mora sadržavati oblikovno i tehničko rješenje, postupak proizvodnje i rad mjerila, opisano na razumljiv način te mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika.

(2) Tehnička dokumentacija mora biti dovoljno detaljna kako bi se osiguralo ispunjavanje sljedećih zahtjeva:

– definiranje mjeriteljskih značajki,

– obnovljivost mjeriteljskih značajki proizvedenog mjerila kad se ono ispravno ugodi uporabom propisanih sredstava i

– cjelovitost mjerila

(3) Tehnička dokumentacija u mjeri u kojoj je to bitno za ocjenjivanje i identifikaciju tipa i/ili mjerila mora sadržavati sljedeće podatke:

a) opći opis mjerila,

b) oblikovno i tehničko rješenje na razini zamisli i proizvodne nacrte te planove sastavnica, podsklopova, krugova,

c) proizvodne postupke kojima se osigurava istovjetnost proizvodnje,

d) ako je primjenjivo, opis elektroničkih uređaja s nacrtima, dijagramima, dijagramima tijeka s logičkim podacima i opće podatke o programskim rješenjima kojima se objašnjavaju njihove značajke i rad,

e) opise i objašnjenja nužna za razumijevanje točaka (b), (c) i (d) ovoga članka, uključujući rad mjerila,

f) popis usklađenih normi i/ili normativnih dokumenata iz članka 15. ovoga Pravilnika, primijenjeni u cijelosti ili djelomično,

g) opise rješenja prihvaćenih za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva kada usklađene norme i/ili normativni dokumenti iz članka 15. ovoga Pravilnika nisu primijenjeni, uključujući popis ostalih relevantnih tehničkih specifikacija koje su primijenjene,

h) rezultate proračuna za oblikovanje, ispitivanja,

i) kad je to potrebno, odgovarajuće rezultate ispitivanja kako bi se dokazalo da tip i/ili mjerila zadovoljavaju:

– zahtjeve ovoga Pravilnika pod utvrđenim nazivnim radnim uvjetima i pod posebnim okolišnim smetnjama,

– specifikacije o trajnosti za plinomjere, vodomjere, mjerila toplinske energije te za mjerila kapljevina različitih od vode.

j) EU potvrda o ispitivanju tipa ili potvrde EU o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja mjerila koje sadržavaju dijelove istovjetne dijelovima iz oblikovnog i tehničkog rješenja.

(4) Proizvođač mora odrediti mjesta za stavljanje plombi i oznaka.

(5) Proizvođač mora odrediti uvjete za spojivost mjerila sa sučeljima i podsklopovima kad je to bitno.

EU izjava o sukladnosti

Članak 20.

(1) EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano zadovoljavanje temeljnih zahtjeva navedenih u Dodatku I. i u posebnim dodacima koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila.

(2) EU izjava o sukladnosti mora biti sastavljena prema uzorku iz Dodatka XIII. ovoga Pravilnika i sadržavati elemente određene u odgovarajućim modulima iz Dodatka II. ovoga Pravilnika i redovito se ažurirati. EU izjava o sukladnosti mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili na nekom drugom jeziku koji je razumljiv službenicima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstva.

(3) Kada se na mjerilo primjenjuje više pravnih akata Europske unije kojima se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti. Navedena izjava sadrži popis primijenjenih pravnih akata Europske unije, navodeći gdje su službeno objavljeni.

(4) Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost mjerila sa zahtjevima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Oznaka sukladnosti

Članak 21.

Sukladnost mjerila s odredbama ovoga Pravilnika označuje se stavljanjem oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake u skladu s odredbama članka 22. ovoga Pravilnika.

Opća načela za oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku

Članak 22.

(1) Za oznaku CE vrijede opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(2) Dodatna mjeriteljska oznaka sastoji se od velikog slova »M« i dviju posljednjih znamenki godine njezina stavljanja uokvirenih pravokutnikom. Visina pravokutnika mora biti jednaka visini oznake CE.

(3) Opća načela utvrđena u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na odgovarajući način i na dodatnu mjeriteljsku oznaku.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake

Članak 23.

(1) Oznaka CE mora se staviti na mjerilo ili na njegovu natpisnu pločicu na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način. Ako to nije moguće ili to ne dopušta narav mjerila, oznaka se mora staviti na dokumente koji prate mjerilo i na ambalažu, ako postoji.

(2) Ako se mjerilo sastoji od skupa uređaja, koji nisu podsklopovi i rade zajedno, oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka moraju se staviti na glavni uređaj mjerila.

(3) Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka moraju se staviti prije stavljanja mjerila na tržište.

(4) Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka mogu se, ako je to opravdano, staviti na mjerilo tijekom proizvodnog procesa.

(5) Dodatna mjeriteljska oznaka mora se nalaziti neposredno iza oznake CE.

Iza oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake mora se nalaziti identifikacijski broj prijavljenog tijela, ako je to tijelo bilo uključeno u fazu kontrole proizvodnje, u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela mora staviti sâmo tijelo ili proizvođač odnosno njegov ovlašteni zastupnik, prema uputama tog tijela.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela mora biti neizbrisiv ili samouništiv pri pokušaju uklanjanja.

(6) Nakon oznake CE, dodatne mjeriteljske oznake i mogućeg identifikacijskog broja prijavljenog tijela može slijediti i druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili poseban način uporabe mjerila.

IV. PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Obavješćivanje

Članak 24.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obvezno je službenim putem obavijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o tijelima koja je ovlastilo za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Nadležno tijelo koje provodi prijavljivanje

Članak 25.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo je ujedno i tijelo koje provodi prijavljivanje u području mjeriteljstva i odgovorno je za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te za praćenje rada prijavljenih tijela, uključujući sukladnost s člankom 30. ovoga Pravilnika.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo može prenijeti poslove ocjenjivanja sukladnosti hrvatskom nacionalnom akreditacijskom tijelu u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Zahtjevi koji se odnose na nadležno tijelo koje provodi prijavljivanje

Članak 26.

(1) Tijelo koje provodi prijavljivanje mora raspolagati dostatnim brojem stručno osposobljenih djelatnika za ispravnu provedbu svojih poslova te mora pri postupku prijavljivanja primjenjivati načela objektivnosti i nepristranosti te štititi tajnost prikupljenih podataka.

(2) Tijelo koje provodi prijavljivanje mora biti uspostavljeno na način da nije u sukobu interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

(3) Tijelo koje provodi prijavljivanje mora biti organizirano i djelovati na način da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

(4) Tijelo koje provodi prijavljivanje ne smije nuditi niti obavljati poslove koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

Obveze obavješćivanja za nadležno tijelo koje provode prijavljivanje

Članak 27.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obavješćuje Europsku komisiju o svojim postupcima vezanim uz ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o praćenju rada tih tijela kao i o svim promjenama koje se na njih odnose te o tome obavješćuje središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

Zahtjevi koje moraju ispunjavati prijavljena tijela

Članak 28.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju koje je donijelo središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, da bi moglo biti prijavljeno, mora ispunjavati uvjete utvrđene u stavcima 3. do 11. ovoga članka.

(3) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.

(4) Tijelo za ocjenjivane sukladnosti mora biti tijelo koje ima svojstvo treće strane neovisno o organizaciji ili mjerilu koje ocjenjuje.

Tijelo koje pripada poslovnoj udruzi ili interesnoj zajednici koje predstavljaju ili zastupaju poduzeća uključena u oblikovanje, proizvodnju, isporuku, sklapanje, uporabu ili održavanje mjerila koje ocjenjuje, može se smatrati tijelom za ocjenjivanje sukladnosti pod uvjetom da ono dokaže svoju neovisnost te da ne postoji sukob interesa.

(5) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti konstruktor, proizvođač, distributer, uvoznik, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj mjerila koji se ocjenjuje, kao ni ovlašteni zastupnik niti jedne od tih strana. To ne isključuje uporabu mjerila koja ocjenjuju, koje je nužno za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu takvih mjerila za osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, rukovodstvo tijela za ocjenjivanje sukladnosti i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti, njegov direktor i osoblje koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili konstrukciju, stavljanje na tržište, ugradnju ili uporabu ili održavanje takvih mjerila, niti smiju zastupati stranke uključene u navedene aktivnosti. Ne smiju sudjelovati ni u kakvim djelatnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To posebno vrijedi za usluge savjetovanja. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih podataka između proizvođača i prijavljenog tijela u svrhu ocjenjivanja sukladnosti.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora osigurati da aktivnosti njegovih tvrtka kćeri ili podizvođača ne utječu na povjerljivost, objektivnost i nepristranost u obavljanju poslova ocjenjivanja sukladnosti.

(6) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i njegovi djelatnici moraju provoditi poslove ocjenjivanja sukladnosti s najvišim stupnjem profesionalnoga poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti u području mjeriteljstva, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili na rezultate njihovih poslova na ocjenjivanju sukladnosti posebno od strane osoba ili skupina osoba koje su zainteresirane za rezultate tih poslova.

(7) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti u stanju obavljati sve poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje je ovlašteno u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika i za koje je prijavljeno bez obzira na to obavlja li sâmo te poslove ili se ti poslovi obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora tijekom postupka ocjenjivanja sukladnosti za kategoriju mjerila za koje je prijavljeno raspolagati:

– djelatnicima s tehničkim znanjem te zadovoljavajućim i primjerenim iskustvom za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti,

– opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti koji osiguravaju transparentnost i sposobnost obnavljanja tih postupaka. Mora imati uspostavljene odgovarajuće protokole i postupke kojima su jasno razgraničeni poslovi i zadaće koje obavlja kao prijavljeno tijelo od ostalih djelatnosti,

– postupci za obavljanje djelatnosti koji uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem ono djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog mjerila te veličinu ili vrstu serije proizvodnog procesa.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora raspolagati potrebnim sredstvima koja omogućuju ispravno obavljanje tehničkih i administrativnih poslova povezanih s ocjenjivanjem sukladnosti te imati dostupnu potrebnu opremu ili sredstva.

(8) Djelatnici odgovorni za poslove ocjenjivanja sukladnosti moraju imati:

– odgovarajuće tehničko i stručno obrazovanje koje obuhvaća sve poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno,

– primjereno znanje o zahtjevima ocjenjivanja koja obavljaju i potrebno ovlaštenje za obavljanje tih ocjenjivanja,

– primjereno znanje i razumijevanje temeljnih zahtjeva iz Dodatka I. i iz odgovarajućih posebnih dodataka koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila, primjenjivih usklađenih normi i normativnih dokumenata te odgovarajućih odredbi usklađenog zakonodavstva Unije i nacionalnog zakonodavstva i

– sposobnost sastavljanja potvrda, zapisa i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

(9) Nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova visokog rukovodstva i djelatnika odgovornih za provedbu poslova ocjenjivanja sukladnosti mora biti zajamčena.

Zarada visokog rukovodstva i djelatnika odgovornih za provedbu poslova ocjenjivanja sukladnosti zaposlenih u tijelu za ocjenjivanje sukladnosti ne smije ovisiti o broju provedenih ocjenjivanja niti o njihovim rezultatima.

(10) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora imati policu osiguranja od odgovornosti.

(11) Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju čuvati poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju njihovih poslova iz Dodatka II. ili prema odredbama nekog drugog nacionalnog propisa koji se primjenjuje na ocjenjivanje sukladnosti mjerila, osim u slučaju kada ih zahtijeva središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo. Vlasnička prava su zaštićena.

(12) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora sudjelovati u odgovarajućim djelatnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenih tijela uspostavljene prema usklađenom zakonodavstvu Europske unije ili osigurati da njegovi djelatnici odgovorni za provedbu poslova ocjenjivanja sukladnosti budu informirani o tim djelatnostima te primjenjivati opće upute, upravne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Pretpostavka o sukladnosti prijavljenih tijela

Članak 29.

Kada tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u odgovarajućim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, a čije su oznake objavljene u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da zadovoljava zahtjeve iz članka 28. ovoga Pravilnika ukoliko su ti zahtjevi obuhvaćeni primjenjivim usklađenim normama.

Tvrtke kćeri prijavljenih tijela i sklapanje ugovora prijavljenih tijela s podizvođačima

Članak 30.

(1) Ako prijavljeno tijelo za određene poslove u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvođačem ili ih prenosi na tvrtku kćer, mora osigurati da podizvođač ili tvrtka kći ispunjava zahtjeve iz članka 28. ovoga Pravilnika i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

(2) Prijavljeno tijelo mora preuzeti punu odgovornost za poslove koje obavljaju podizvođači ili tvrtke kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

(3) Aktivnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti mogu se ugovoriti s podizvođačem ili ih može obaviti tvrtka kći isključivo uz suglasnost podnositelja zahtjeva.

(4) Prijavljeno tijelo mora čuvati na raspolaganju tijelu koje provodi prijavljivanje odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenu kvalifikacija podizvođača ili tvrtke kćeri i rada koji oni obavljaju u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

Akreditirana kućna tijela

Članak 31.

(1) Radnje na ocjenjivanju sukladnosti može obavljati akreditirano kućno tijelo za poduzeće čiji je ono dio u svrhu provedbe postupaka utvrđenih u Dodatku II. (Modul A2) i (Modul C2). To tijelo mora činiti zasebni i samostalni dio poduzeća i ne smije sudjelovati u oblikovanju, proizvodnji, dobavi, ugradnji, uporabi ili održavanju mjerila koje ocjenjuje.

(2) Akreditirano kućno tijelo mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008;

– to tijelo i njegovo osoblje moraju biti organizacijski prepoznatljivi i imati metode izvješćivanja unutar poduzeća čiji je ono dio;

– to tijelo i njegovo osoblje ne smiju biti odgovorni za oblikovanje, proizvodnju, isporuku, ugradbu, rad niti održavanje mjerila koje ocjenjuju niti smiju biti uključeni u djelatnosti koje bi mogle biti u sukobu s njihovom neovisnom prosudbom ili nepristranošću u odnosu na aktivnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti;

– to tijelo mora pružati svoje usluge isključivo poduzeću čiji je ono dio.

(3) Akreditirano kućno tijelo se ne prijavljuje državama članicama Europske unije niti Europskoj komisiji, ali podatke koji se odnose na njegovu akreditaciju dostavlja poduzeće čiji je ono dio ili nacionalno akreditacijsko tijelo središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo koje je ujedno i tijelo koje provodi prijavljivanje u području mjeriteljstva, na njegov zahtjev.

Zahtjev za prijavljivanje

Članak 32.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo.

(2) Uz zahtjev za prijavljivanje mora biti priložen opis aktivnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti, modul ili moduli ocjenjivanja sukladnosti, mjerilo ili mjerila za koja to tijelo tvrdi da je osposobljeno te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 28. ovoga Pravilnika.

(3) Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može osigurati potvrdu o akreditaciji, ono mora osigurati središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo dokumentirane dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redovito praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 28. ovoga Pravilnika.

Postupak prijavljivanja

Članak 33.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo prijavljuje samo ona tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 28. ovoga Pravilnika.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice o imenovanim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti pomoću sredstva za elektroničko prijavljivanje, koje je razvila i kojim upravlja Europska komisija.

(3) Prijava sadrži podatke o vrsti(-ama) mjerila za koje(-a) je svako pojedino tijelo imenovano i, ako je potrebno, o razredima točnosti mjerila, rasponu mjerenja, mjeriteljskoj tehnologiji i svakim drugim značajkama mjerila koja ograničavaju raspon prijavljivanja. Prijava mora obuhvaćati sve pojedinosti o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje sukladnosti, mjerilu ili mjerilima o kojima je riječ te odgovarajuću potvrdu o stručnosti.

(4) Ako se prijava ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 32. stavka 2. ovoga Pravilnika, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo osigurava Europskoj komisiji i ostalim državama članicama dokumentirani dokaz kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao i postojanje mehanizma za osiguranje redovitog praćenja rada tog tijela te trajnog ispunjavanja zahtjeva iz članka 28. ovoga Pravilnika.

(5) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti se smatra prijavljenim tijelom u smislu ovoga Pravilnika i može započeti obavljanje poslova prijavljenog tijela samo ako Europska komisija ili države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijave, ako je potvrda o akreditaciji bila priložena uz prijavu odnosno u roku od dva mjeseca ako potvrda o akreditaciji nije bila priložena.

(6) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice o svim naknadnim bitnim izmjenama prijave.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

Članak 34.

(1) Europska komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje samo jedan identifikacijski broj, bez obzira je li to tijelo prijavljeno prema jednom ili više pravnih akata Unije.

(2) Europska komisija objavljuje i ažurira popis prijavljenih tijela koja su prijavljena u skladu s ovim Pravilnikom, uključujući njihove identifikacijske brojeve i aktivnosti za koje su prijavljena.

Izmjene u prijavi

Članak 35.

(1) U slučaju da središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo utvrdi ili bude obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne ispunjava zahtjeve iz članka 28. ovoga Pravilnika ili da ne izvršava svoje obveze, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo će ograničiti, ukinuti ili povući prijavu, ovisno o stupnju neispunjenja zahtjeva ili neizvršenja obveza i o tome će odmah obavijestiti Europsku komisiju i druge države članice.

(2) U slučaju ograničenja, ukidanja ili povlačenja prijave ili u slučaju da prijavljeno tijelo prestane s poslovanjem, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo će poduzeti odgovarajuće mjere kojima će osigurati da predmete toga tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili će predmete na zahtjev staviti na raspolaganje mjeriteljskoj inspekciji središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

Slučaj osporavanja stručnosti prijavljenog tijela

Članak 36.

U slučaju osporavanja stručnosti prijavljenog tijela središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo na zahtjev Europske komisije dostavlja sve podatke koji su bili temelj za prijavljivanje ili one podatke temeljem kojih i nadalje može obavljati poslove prijavljenog tijela.

Operativne obveze prijavljenih tijela

Članak 37.

(1) Prijavljena tijela su obvezna provoditi postupke ocjenjivanja sukladnosti u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

(2) Ocjenjivanje sukladnosti treba se provoditi na optimalan način izbjegavajući nepotrebna opterećenja gospodarskih subjekata. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti pri obavljanju svoje djelatnosti mora uzeti u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovo ustrojstvo, stupanj složenosti tehnologije određenog mjerila te količinu ili vrstu serije proizvodnog procesa, poštujući pritom stupanj prinudnosti propisa i razinu zaštite potrebne za postizanje sukladnosti mjerila sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

(3) Ako prijavljeno tijelo utvrdi da proizvođač ne zadovoljava temeljne zahtjeve iz Dodatka I. i iz odgovarajućih posebnih dodataka koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila odnosno iz odgovarajuće usklađene norme, normativnog dokumenta ili druge tehničke specifikacije, zahtijevat će od proizvođača poduzimanje odgovarajućih popravnih radnji te ne smije izdati potvrdu o sukladnosti.

(4) Ako prijavljeno tijelo tijekom nadzora sukladnosti nakon izdavanja potvrde utvrdi da mjerilo više nije sukladno, mora zahtijevati od proizvođača poduzimanje popravnih radnji i prema potrebi ukinuti ili povući potvrdu o sukladnosti.

(5) Prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, ukida ili povlači izdane potvrde u slučaju da nisu poduzete popravne radnje ili nemaju zahtijevani učinak.

Postupak žalbe na odluke prijavljenih tijela

Članak 38.

Prijavljeno tijelo i podnositelj zahtjeva uredit će ugovorom, sklopljenim u pisanom obliku, međusobna prava i obveze u vezi s provedbom postupka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući žalbeni postupak.

Obveze prijavljenog tijela koje se odnose na obavješćivanje

Članak 39.

(1) Prijavljeno tijelo obvezno je obavješćivati središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo:

a) o svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde o sukladnosti;

b) o svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete za prijavljivanje;

c) o svakom zahtjevu za podacima koji je primilo od mjeriteljske inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, a koji se odnosi na poslove ocjenjivanja sukladnosti;

d) o poslovima ocjenjivanja sukladnosti provedenim u okviru njegove prijave te o svim drugim provedenim poslovima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvođačima, a na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

(2) Prijavljeno tijelo osigurava drugim tijelima prijavljenim u skladu s ovim Pravilnikom, a koja obavljaju slične poslove na ocjenjivanju sukladnosti i koja obuhvaćaju ista mjerila, odgovarajuće podatke o pitanjima koja se odnose na negativne, a na zahtjev i na pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

Razmjena iskustva

Članak 40.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo sudjeluje u razmjeni iskustava između nacionalnih tijela država članica Europske unije odgovornih za politiku prijavljivanja, u organizaciji Europske komisije.

Koordinacija prijavljenih tijela

Članak 41.

(1) Prijavljeno tijelo je obvezno sudjelovati u radu skupine ili skupina prijavljenih tijela koja su prijavljena u skladu s ovim Pravilnikom. Europska komisija osigurava potrebnu koordinaciju i suradnju među svim prijavljenim tijelima u obliku sektorskih i međusektorskih skupina prijavljenih tijela.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo osigurava da tijela koja je prijavilo sudjeluju u radu te skupine ili tih skupina izravno ili preko imenovanih predstavnika.

V. NADZOR NAD TRŽIŠTEM EUROPSKE UNIJE I KONTROLA MJERILA KOJA ULAZE NA TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE

Članak 42.

Prilikom nadzora nad tržištem, na mjerila se primjenjuju odredbe članka 15. stavka 3. i članaka 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Način postupanja s mjerilima koja predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

Članak 43.

(1) Ako mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo ima dovoljno razloga vjerovati da mjerilo obuhvaćeno ovim Pravilnikom predstavlja rizik za zaštitu javnog interesa obuhvaćenog ovim Pravilnikom, ono ocjenjuje ispunjava li navedeno mjerilo sve relevantne zahtjeve iz ovoga Pravilnika. Gospodarski subjekti prema potrebi surađuju s mjeriteljskom inspekcijom u tu svrhu.

(2) Ako tijekom ocjenjivanja propisanog u stavku 1. ovoga članka mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo ustanovi da mjerilo nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, mjeriteljska inspekcija zahtijeva da gospodarski subjekt bez odgode provede sve odgovarajuće popravne radnje kako bi mjerilo uskladio s tim zahtjevima, povukao mjerilo s tržišta ili ga opozvao u razumnom propisanom roku koji je primjeren naravi rizika. Na navedene mjere primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo o tome obavješćuje odgovarajuće prijavljeno tijelo.

(3) Ako mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo smatra da se nesukladnost ne odnosi samo na područje Republike Hrvatske, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijeva od gospodarskog subjekta obavješćuju Europsku komisiju i druge države članice.

(4) Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih popravnih radnji u pogledu svih mjerila koja je stavio na raspolaganje na tržištu Europske unije.

(5) Ako gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće popravne radnje u razdoblju navedenom u stavku 2. ovoga članka, mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo poduzima odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranilo ili ograničilo dostupnost mjerila na tržištu Republike Hrvatske, povuklo mjerilo s tržišta ili ga opozvalo.

Mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo bez odgode o takvim mjerama obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice.

(6) Informacije iz stavka 5. ovoga članka uključuju sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke nužne za identifikaciju mjerila koje nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, podrijetlo mjerila, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih mjera te argumente određenog gospodarskog subjekta. Mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo posebno navodi je li nesukladnost posljedica sljedećeg:

a) toga da mjerilo ne ispunjava zahtjeve u vezi s aspektima zaštite javnog interesa iz ovoga Pravilnika ili

b) nedostataka u usklađenim normama ili normativnim dokumentima iz članka 15. ovoga Pravilnika koji se odnosi na pretpostavku o sukladnosti.

(7) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obavješćuju Europsku komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su mu na raspolaganju u svezi s nesukladnošću određenog mjerila te o svim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom mjerom u drugoj državi članici.

(8) Ako države članice ili Europska komisija u roku od tri mjeseca od primitka informacije iz stavka 5. ovoga članka ne podnesu prigovor na privremenu mjeru središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, mjera se smatra opravdanom.

(9) Za mjerila koja dokazano predstavljaju rizik na nacionalnoj razini mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo osigurava trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje mjerila s tržišta Republike Hrvatske.

Sukladna mjerila koja predstavljaju rizik

Članak 44.

(1) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 43. stavkom 1. ovoga Pravilnika utvrdi da mjerilo predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa, iako je sukladno s odredbama ovoga Pravilnika, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osiguralo da to mjerilo nakon stavljanja na tržište više ne predstavlja rizik, da ga se povuče s tržišta ili opozove u razumnom roku koji ono propiše i koji je primjeren naravi rizika.

(2) Gospodarski subjekt mora osigurati poduzimanje popravnih radnji u vezi sa svim mjerilima koja je stavio na raspolaganje na tržištu Europske unije.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo o tome odmah obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice. Navedene informacije obuhvaćaju sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke nužne za identifikaciju određenog mjerila, podrijetlo i opskrbni lanac mjerila, vrstu rizika te trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

Formalna nesukladnost

Članak 45.

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 43. ovoga Pravilnika, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo može zahtijevati od gospodarskog subjekta da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

a) oznaka CE ili dodatna mjeriteljska oznaka nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 23. ovoga Pravilnika;

b) oznaka CE ili dodatna mjeriteljska oznaka nije stavljena;

c) identifikacijski broj prijavljenog tijela, kada je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje, nije stavljen u skladu s člankom 23. ovoga Pravilnika ili uopće nije stavljen;

d) EU izjava o sukladnosti nije priložena uz mjerilo;

e) EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

f) tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

g) podaci iz članka 9. stavka 8. ili članka 11. stavka 4. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

h) nije ispunjen neki drugi administrativni zahtjev iz članka 9. ili članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka nastavi, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničilo ili zabranilo stavljanje na raspolaganje mjerila na tržištu ili kako bi osiguralo njegov opoziv ili povlačenje s tržišta.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 46.

(1) Mjerila koja su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u uporabi mogu se podnositi na redovito ili izvanredno ovjeravanje sve dok zadovoljavaju zahtjeve iz propisa na temelju kojih su stavljena u uporabu.

(2) Neće se sprječavati stavljanje na raspolaganje na tržištu i/ili stavljanje u uporabu mjerila koja su bila obuhvaćena i koja su zadovoljavala odredbe Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 85/2013) a koja su stavljena na tržište prije 20. travnja 2016. godine.

(3) Mjerila koja na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila mogu se staviti na tržište i/ili u uporabu u Republici Hrvatskoj do dana prestanka važenja rješenja o odobrenju tipa mjerila, a najkasnije do 30. listopada 2016. godine.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 85/2013).

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/01

Urbroj: 558-01/2-16-1

Zagreb, 4. ožujka 2016.

Zamjenik ravnatelja mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

DODATAK I. – DODATAK XIII.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić