Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Objavljeno u NN 129/15 od 27.11.2015.: 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015), u članku 8. stavku 1. točki a) nakon riječi: »objekta«, riječi: »u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva« zamjenjuju se riječima: »za preradu proizvoda ribarstva«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Povezana društva u smislu članka 3. stavka 3. Preporuka Komisije 2003/361/EZ smatraju se jednim korisnikom te isti može podnijeti jedan Zahtjev za potporu unutar iste operacije tijekom jednog natječaja iz članka 11. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 9. dodaju se novi stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Ukoliko korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili ukoliko je obveznik javne nabave, ali ima nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.

(11) Korisnik je dužan dokazati ispunjavanje uvjeta iz članka 8. stavka 1. točke e) kroz poslovni plan na način kako je definirano Natječajem.«

Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 12. i 13.

Članak 3.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »stavku 2.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 3.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 3.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »stavka 2. točki b)« zamjenjuju se riječima: »stavka 3. točke b)«.

Članak 4.

U članku 23. stavku 4. riječi: »Agencija za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »Upravljačko tijelo«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2415 Urbroj: 525-13/1081-15-3 Zagreb, 18. studenoga 2015.

Ministar Tihomir Jakovina, v. r.

 

Copyright © Ante Borić