Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 43/14 od 04.04.2014.:

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Na temelju članka 10. Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/2007 i 86/2012) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

 

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA KLASIFICIRANJE PODATAKA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže razrađuju kriteriji za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Članak 2.

U ovom se Pravilniku koriste pojmovi kako su definirani člankom 2. Zakona o tajnosti podataka.

II. KRITERIJI ZA KLASIFICIRANJE PODATAKA

Članak 3.

Do stupnja tajnosti POVJERLJIVO klasificiraju se:

– izvješća Republike Hrvatske Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (Dodatni protokol) o stanju nuklearnog materijala i posebne opreme u mirnodopskim djelatnostima

– izvješća o provedbi obrambenih priprema Zavoda

– podaci o nuklearnim djelatnostima, nuklearnom materijalu i posebnoj opremi

– detaljni podaci o smještaju (nacrti i slično), planiranom prijevozu i mjerama vezanim uz sigurnost radioaktivnih izvora

– dokumentacija o računalnim i komunikacijskim sustavima i ostali podaci upotrebom kojih može biti omogućen neovlašten pristup klasificiranim podacima

– ostali podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a osobito vrijednostima iz članka 6. Zakona o tajnosti podataka.

Članak 4.

Stupnjem tajnosti OGRANIČENO klasificiraju se sljedeći podaci:

– registri nuklearnog materijala i posebne opreme

– registri nuklearnih djelatnosti

– popunjeni upitnici za sigurnosnu provjeru.

Članak 5.

Stupnjem tajnosti OGRANIČENO mogu se klasificirati i drugi podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća Zavoda u obavljanju poslova iz članka 5. Zakona o tajnosti podataka.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tajnosti podataka Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost (»Narodne novine« br. 15/2009).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/2 Urbroj: 542-04-02-14-1 Zagreb, 28. ožujka 2014.

Ravnatelj mr. sc. Saša Medaković, v. r.

 

Copyright © Ante Borić