Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Objavljeno u NN 20/11 od 15.02.2011.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 10. Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/2007) ministar pravosuđa Republike Hrvatske donosi

 

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se klasificirani i neklasificirani podaci iz djelokruga Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) i osobe ovlaštene za klasificiranje podataka u Ministarstvu, razrađuju se kriteriji za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Ministarstva, regulira se promjena stupnja tajnosti i deklasifikacija podataka Ministarstva, pristup klasificiranim podacima te zaštita klasificiranih podataka.

II. KLASIFICIRANI I NEKLASIFICIRANI PODACI

Članak 2.

Klasificirani podatak je onaj koji je Ministarstvo, u propisanom postupku, takvim označilo i za koji je utvrđen stupanj tajnosti, kao i podatak kojeg je Ministarstvu tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje.

Neklasificirani podatak je podatak Ministarstva bez utvrđenog stupnja tajnosti, koji se koristi u službene svrhe, kao i podatak koji je Ministarstvu tako označenog predalo drugo državno tijelo ili pravna osoba s javnim ovlastima odnosno druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje.

Članak 3.

Podatak u bilo kojem izražajnom obliku koji je na temelju zakona ili podzakonskih propisa određen kao tajni podatak mora se označiti potpunom oznakom stupnja tajnosti.

Oznakama stupnja tajnosti označavaju se i svi izvori tajnog podatka kao što su službeni dokumenti, zbirke podataka, nacrti, crteži, skice, pokretne skice (filmovi i videozapisi), zvukovni zapisi, izvješća, obavijest i identitet osobe koja je dala obavijest, obrade i analize prikupljenih saznanja, te spisi o poduzetim mjerama i radnjama, službene zabilješke, izjave, isprave, prijave, planovi operativnih akcija, sigurnosne procjene i rješenja, pomoćne uredske i poslovne knjige i drugi izvori podataka bilo u elektroničkom, elektromagnetskom ili drugom obliku.

Kada se radi o kombinaciji klasificiranih podataka, prilikom označavanja koristi se klasifikacijska oznaka podataka s najvišim stupnjem tajnosti.

III. RAZRADA KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA

Članak 4.

Ministarstvo klasificira podatke iz svog djelokruga stupnjevima tajnosti:

– VRLO TAJNO

– TAJNO

– POVJERLJIVO

– OGRANIČENO

Članak 5.

Stupnjem tajnosti VRLO TAJNO klasificiraju se:

– podaci sadržani u aktima, koje donosi Ministarstvo vezano za suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, a koji se odnose na temeljna pitanja Ustavom utvrđenog ustrojstva Republike Hrvatske, neovisnost, cjelovitost, sigurnost, međunarodne odnose, obrambenu sposobnost i sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske, a čijim otkrivanjem bi se nanijela nepopravljiva šteta nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske.

Članak 6.

Stupnjem tajnosti TAJNO klasificiraju se:

– podaci sadržani u aktima, koje donosi Ministarstvo vezano za suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, a koji se odnose na temeljna pitanja Ustavom utvrđenog ustrojstva Republike Hrvatske, neovisnost, cjelovitost, sigurnost, međunarodne odnose, obrambenu sposobnost i sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske, a čijim otkrivanjem bi se nanijela teška šteta nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske.

Članak 7.

Stupnjem tajnosti POVJERLJIVO klasificiraju se:

– podaci sadržani u aktima, koje donosi Ministarstvo vezano za suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, a koji se odnose na temeljna pitanja Ustavom utvrđenog ustrojstva Republike Hrvatske, neovisnost, cjelovitost, sigurnost, međunarodne odnose, obrambenu sposobnost i sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske, a čijim otkrivanjem bi se nanijela šteta nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima

– administratorska zaporka

– korisničke zaporke korisničkih računa s ovlastima administratora

– podaci vezani za sigurnosne sustave zaštite podataka i informatičke infrastrukture

– dio plana osiguranja koji se odnosi na postupak sprovođenja sigurnosno rizičnog zatvorenika izvan kaznionice ili zatvora,

– dio plana osiguranja kaznionice ili zatvora koji se odnosi na osiguravanje sigurnosno rizičnog zatvorenika tijekom liječenja u ustanovi javnog zdravstva,

– postupanje (podaci, protokol, procedure) sa zaštićenim svjedokom u smislu od odredbi Zakona o zaštiti svjedoka (»Narodne novine« broj 163/03), unutar kaznionice ili zatvora

– studiju, odnosno izvješće izvodljivosti izgradnje objekta zatvorene kaznionice ili zatvora.

Članak 8.

Stupnjem tajnosti OGRANIČENO klasificiraju se:

– osobni podaci sadržani u osobnim očevidnicima državnih dužnosnika, pravosudnih dužnosnika, državnih službenika, koji se odnose na adresu stanovanja i osobne podatke njihovih članova obitelji osim podataka o imovini,

– korisničke zaporke,

– podaci vezani uz informatičke sigurnosne sustave, koji nisu označeni stupnjem tajnosti povjerljivo,

– popis administratora i njihovih ovlasti na informatičkom sustavu pravosuđa,

– informatičke procedure upravljanja rizicima u svezi očuvanja rada aplikacija,

– plan osiguranja zgrada, prostora i osoba kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda,

– kriminalističko-obavještajni podaci zatvorskog sustava,

– projekte izgradnje sustava tehničke zaštite i sredstava veze.

Članak 9.

Pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO u Ministarstvu mogu ostvariti službenici, koji imaju odgovarajući certifikat, koji su upoznati s načinom postupanja s klasificiranim podacima (sigurnosno informiran) i kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihovog djelokruga.

Pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti OGRANIČENO u Ministarstvu mogu ostvariti službenici, koji su upoznati s načinom postupanja s klasificiranim podacima (sigurnosno informiran) i kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihovog djelokruga, a temeljem ovlasti Ministra za pristup klasificiranim podacima.

IV. OSOBE OVLAŠTENE ZA ODREĐIVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 10.

Klasificiranje podataka stupnjem tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO, POVJERLJIVO i OGRANIČENO provodi ministar.

Po pisanoj ovlasti ministra klasificiranje podataka stupnjevima tajnosti iz st. 1. ovog članka provode državni tajnici, ravnatelji i druge osobe u okviru njihova djelokruga.

V. NEKLASIFICIRANI SLUŽBENI PODACI

Članak 11.

Oznakom NEKLASIFICIRANO označavaju se podaci koji nastaju u radu Ministarstva, a koriste se u službene svrhe unutar Ministarstva ili koje Ministarstvo dostavlja državnim tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvih podataka u službene svrhe odnosno u svrhu izvršenja poslova iz njihovog djelokruga.

U obavljanju poslova iz djelokruga Ministarstva, osobni podaci sadržani u zbirkama podataka iz stavka 1. ovoga članka daju se na zahtjev osobe na koju se ti podaci odnose i takvo postupanje ne predstavlja odavanje tajne.

VI. IZRADA I OZNAČAVANJE SLUŽBENOG DOKUMENTA I DRUGIH PREDMETA

Članak 12.

Službenik Ministarstva prilikom izrade službenog dokumenta, sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima i ovoga Pravilnika, označit će službeni dokument odgovarajućom oznakom stupnja tajnosti.

Službeni dokumenti s tajnim podacima s oznakom stupnja tajnosti, moraju biti naslovljeni na točno određenog primatelja i po imenu i prezimenu te nazivu ustrojstvene jedinice.

Na omotnici u kojoj se dostavljaju službeni dokumenti, u lijevom gornjem uglu upisuje se urudžbeni broj dokumenta i stavlja se pečat. U desnom gornjem uglu omotnice upisuje se oznaka stupnja tajnosti, a ispod toga upisuje se odgovarajuća oznaka načina dostave te oznaka nazivnog vremena dostave. Na sredini omotnice upisuje se naziv i adresa primatelja, a za dokumente s oznakom i ime, te funkcija osobe kojoj se dokument dostavlja.

Upisivanje i zatvaranje omotnice u kojoj se dostavljaju podaci s oznakom stupnja tajnosti obavlja dužnosnik koji je u potpisu dokumenta ili osoba koju on za to ovlasti, a otvaranje omotnice označene stupnjem tajnosti obavlja dužnosnik na kojega je dokument naslovljen ili osoba koju on za to ovlasti.

Klasificirani podaci stupnja tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO I POVJERLJIVO koji se dostavljaju tijelima na različitim lokacijama spremaju se u dvije neprozirne i čvrste omotnice. Unutarnja omotnica označava se stupnjem tajnosti, evidencijskim brojem, punim nazivom i adresom pošiljatelja i primatelja te službenim pečatom Ministarstva. Na vanjsku se omotnicu stavlja naziv i adresa pošiljatelja i primatelja, broj pošiljke u svrhu primopredaje te službeni pečat Ministarstva. Vanjska omotnica ne smije biti označena stupnjem tajnosti niti ukazivati da se radi o tajnim podacima. Na poleđinu unutarnje omotnice stavljaju se tri pečata. Između dviju omotnica prilaže se dostavni list koji nije klasificiran i koji se nakon potpisa primatelja vraća pošiljatelju.

Prilikom dostave između različitih ustrojstvenih jedinica smještenih u istom objektu, dokumenti i podaci koji sadržavaju klasificirane podatke moraju biti zatvoreni u omotnici i označeni potpunom oznakom stupnja tajnosti.

Članak 13.

Oznake stupnja tajnosti moraju biti jasno i vidljivo otisnute, strojno ili ručno upisane u slučajevima pisane dokumentacije, odnosno pripojene kao privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koji se moraju označiti, a nisu pisani dokument.

Službeni dokument pripremljen za dostavu, uz oznake propisane Uredbom o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima, na prvoj stranici mora imati upisanu odgovarajuću oznaku načina dostave (dostavljačem, telefaksom, e-poštom, brzojavno, intranetom ili poštanskom službom).

Članak 14.

Skice, karte, grafikoni i crteži moraju sadržavati potpunu oznaku stupnja tajnosti ispod kazala, naslova ili oznake mjerila u kojem je izrađena skica, karta, grafikon ili crtež odnosno na odgovarajućem slobodnom mjestu tako da ne umanjuju svrhovitost i uporabljivost tih prikaza.

Kada su skice, karte, grafikoni ili crteži presavijeni ili umotani, potpuna oznaka stupnja tajnosti mora se pridodati i na tako presavijene ili umotane predmete na način da bude svima jasna i očima čitljiva.

Članak 15.

Zvukovni zapis, analogni ili digitalni, na početku i na kraju mora sadržavati jasno snimljenu izjavu o oznakama stupnja tajnosti koje su dodijeljene snimljenom materijalu.

Zaštitni pokrov kao integralni dio medija sa zvukovnim zapisom mora imati jasno očima čitljive oznake stupnja tajnosti pripojene kao privjesak ili naljepnica.

VII. PROMIJENA STUPNJA TAJNOSTI I DEKLASIFIKACIJA PODATAKA

Članak 16.

Ministar i osobe koje on ovlasti ovlaštene su sa službenog podatka deklasificirati ili sniziti sve oznake stupnjeva tajnosti.

Zahtjev za deklasifikaciju ili snižavanje stupnja tajnosti dostavlja se Savjetniku za informacijsku sigurnost u pisanom obliku i mora biti obrazložen. Savjetnik za informacijsku sigurnost će izraditi svoje mišljenje u roku od 8 (osam) dana o podnesenom zahtjevu i dostaviti ga ministru zajedno sa zahtjevom.

Ministar donosi odluku o uklanjanju ili snižavanju oznake stupnja tajnosti sa službenog podatka ili o odbijanju zahtjeva, koja se dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Članak 17.

(1) Za vrijeme važenja stupnja tajnosti podatka, osobe iz čl. 16. st. 1. ovog Pravilnika u obvezi su trajno procjenjivati stupanj tajnosti klasificiranog podatka i izraditi periodičnu procjenu, na temelju koje se može promijeniti stupanj tajnosti ili izvršiti deklasifikacija podatka.

(2) Periodična procjena provodi se:

– za stupanj tajnosti »VRLO TAJNO« najmanje jednom u 5 godina,

– za stupanj tajnosti »TAJNO« najmanje jednom u 4 godine,

– za stupanj tajnosti »POVJERLJIVO« najmanje jednom u 3 godine,

– za stupanj tajnosti »OGRANIČENO« najmanje jednom u 2 godine.

(3) O promjeni stupnja tajnosti ili o deklasifikaciji podatka pisanim putem izvijestit će se sva tijela kojima je podatak bio dostavljen.

Članak 18.

(1) Periodična procjena izrađuje se u pisanom obliku za svaki stupanj tajnosti.

(2) Periodičnu procjena može se provesti i skupno za određene grupe podataka.

(3) Periodična procjena označava se stupnjem tajnosti podatka na koji se odnosi i prilaže se uz izvornik u arhivu vlasnika podatka.

Članak 19.

(1) Kad postoji interes javnosti, osobe iz čl. 16. st. 1. Pravilnika dužne su ocijeniti razmjernost između prava na pristup informacijama i zaštite vrijednosti propisanih u člancima 6., 7., 8. i 9. Zakona o tajnosti podataka te odlučiti o zadržavanju stupnja tajnosti, promjeni stupnja tajnosti, deklasifikaciji ili oslobađanju od obveze čuvanja tajnosti podatka.

(2) Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka zatražit će se mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

(3) Osobe iz čl. 16. st. 1. Pravilnika dužne su o deklasifikaciji izvijestiti i druga nadležna tijela propisana zakonom.

Članak 20.

Neće se ukloniti oznaka stupnja tajnosti s podatka ako bi to bilo štetno za djelovanje posebnog sigurnosnog sustava Ministarstva.

VIII. ZAŠTITA PODATAKA

Članak 21.

Mjere i standardi informacijske sigurnosti za pristup, postupanje (obrada, označavanje, prijenos i povreda tajnosti) i pohranu klasificiranih i neklasificiranih podataka propisuju se posebnim pravilnikom o informacijskoj sigurnosti.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ministarstvo mora pripremiti sve potrebne štambilje za svoj rad sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima i ovoga Pravilnika (»VRLO TAJNO«, »TAJNO«, »POVJERLJIVO«, »OGRANIČENO«, »NEKLASIFICIRANO«, »KOPIJA«, »RAZMIJENJEN PODATAK«, »ISKLJUČIVO«, »ISTJEK ROKA TAJNOSTI«, »ZABRANJENO UMNOŽAVANJE«, »OBVEZAN POVRAT NAKON UVIDA«, »OBJAVLJIVO«), u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/229 Urbroj: 514-06-03-01-11-7 Zagreb, 19. siječnja 2011.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

Copyright © Ante Borić