Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Objavljeno u NN 75/08 od 01.07.2008.:

 

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Na temelju članaka 10. Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/2007) ravnatelj donosi

 

PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: DUZS), klasificirani i neklasificirani podaci, osobe ovlaštene za određivanje klasificiranih podataka i izmjenu ili uklanjanje stupnja tajnosti, stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka i pristup klasificiranim podacima DUZS-a.

II. KLASIFICIRANI I NEKLASIFICIRANI PODACI Članak 2.

Klasificirani podaci su podaci koji imaju određen jedan od stupnjeva tajnosti naveden u odredbama čl. 4. do čl. 7. ovoga Pravilnika kao i podaci koje je kao klasificirane DUZS-u predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom DUZS surađuje. Neklasificirani podatak je podatak bez utvrđenog stupnja tajnosti koji se koristi u službene svrhe, kao i podatak koji je DUZS-u tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje. Sigurnosnim oznakama označava se podatak koji je na temelju zakona ili podzakonskih propisa određen kao tajni podatak i svi izvori tajnog podatka kao što su službeni dokumenti, zbirke podataka, nacrti, crteži, skice, slike, pokretne slike (filmovi i video­zapisi), zvukovni zapisi, izvješća, obavijesti i identitet osobe koja je dala obavijest, obrade i analize prikupljenih saznanja, te spisi o poduzetim mjerama i radnjama, službene zabilješke, izjave, isprave, prijave, planovi operativnih akcija, sigurnosne procjene i rješenja, pomoćne uredske i poslovne knjige i drugi izvori podataka, bilo u elektroničkom, elektromagnetskom ili drugom obliku. Kada se radi o kombinaciji klasificiranih podataka, prilikom označavanja koristi se klasifikacijska oznaka podatka s najvišim stupnjem tajnosti.

III. OSOBE OVLAŠTENE ZA ODREĐIVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA Članak 3.

Klasificiranje podataka stupnjem tajnosti POVJERLJIVO provode ravnatelj i zamjenik ravnatelja, a klasificiranje podataka stupnjem tajnosti OGRANIČENO provode pomoćnici ravnatelja u okviru njihova djelokruga rada, sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima i ovoga Pravilnika. Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu pisanim putem prenijeti ovlast za klasificiranje podataka i na druge osobe isključivo u okviru njihova djelokruga rada.

IV. STUPNJEVI TAJNOSTI KLASIFICIRANIH PODATAKA Članak 4.

Stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka su: – POVJERLJIVO – OGRANIČENO.

Članak 5.

Oznakom POVJERLJIVO označavaju se podaci i svi izvori podataka čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu javnoj sigurnosti: – o djelovanju informatičkog, radiokomunikacijskog i telekomunikacijskog sustava DUZS-a, – koji su sadržani u procesu nabave kao i sam postupak nabave materijalno-tehničkih sredstava za potrebe djelovanja ustrojstvenih jedinica DUZS-a čije je djelovanje označeno stupnjem tajnosti POVJERLJIVO, – o propusnicama djelatnika za pristup podacima, zbirkama i podatkovnim sustavima s oznakom POVJERLJIVO, – o objedinjenom pregledu lokacija, elementima jedinstvenog sustava za uzbunjivanje te upravljanju jedinstvenim sustavom za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj, – koji se odnose na sredstva i postupak provedbe kriptološke zaštite. Oznakom POVJERLJIVO označavaju se svi elaborati, procjene, projekti, planovi, rješenja izvodljivosti i prateća dokumentacija o namjeravanim ili ostvarenim uredskim, računalnim i telekomunikacijskim sustavima i sredstvima koja će se koristiti od trenutka nastajanja ili prikupljanja, pristupa, obrade, primopredaje i prijenosa do pohrane ili uništenja podataka s oznakom POVERLJIVO te mediji za pohranu podataka s istom oznakom. Ukoliko se podaci sadržani u zbirkama podataka iz stavka 1. ovoga članka daju na zahtjev osobe na koju se ti podaci odnose, takvo postupanje ne predstavlja odavanje tajne.

Članak 6.

Oznakom OGRANIČENO označavaju se podaci i svi izvori podataka čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu sigurnosti građana: – o djelovanju informatičkog, radiokomunikacijskog i telekomunikacijskog sustava 112 i podacima i zvukovnim zapisima u izvršavanju zadaća Službe za sustav 112 (o identitetu žrtve, osobnim podacima i telefonskom broju pozivatelja i slično) – koji su sadržani u procesu nabave kao i sam postupak nabave materijalno-tehničkih sredstava u okviru informatičkog, radiokomunikacijskog i telekomunikacijskog sustava 112. Oznakom OGRANIČENO označavaju se službeni sustavi i sredstva koja se koriste od trenutka nastajanja, pristupa, obrade, primopredaje i prijenosa do pohrane ili uništenja podataka s oznakom OGRANIČENO te mediji za pohranu podataka s istom oznakom. Ukoliko se podaci sadržani u zbirkama podataka iz stavka 1. ovoga članka daju na zahtjev osobe na koju se ti podaci odnose, kao i kada se daju pojedinačni podaci iz zbirke podataka svih telefonskih brojeva i njihovih korisnika u službenoj telekomunikacijskoj mreži DUZS-a, takvo postupanje ne predstavlja odavanje tajne.

Članak 7.

Za podatke označene kao POSLOVNA, BANKOVNA, JAVNOBILJEŽNIČKA, PROFESIONALNA TAJNA ili neka druga vrsta tajne definirane drugim zakonskim i podzakonskim aktima, provode se sve djelatne mjere i postupci kao da se radi o podacima s oznakom OGRANIČENO.

Članak 8.

Svi klasificirani dokumenti neovisno o stupnju tajnosti vode se u jedinstvenoj evidenciji (Urudžbeni upisnik) s oznakama propisanim u članku 4. Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima.

Članak 9.

Za pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti OGRANIČENO nije potrebno posjedovanje certifikata. Pravo pristupa podacima stupnja tajnosti OGRANIČENO i neklasificiranim podacima koji nastaju u DUZS-u imaju službenici DUZS-a kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga.

V. NEKLASIFICIRANI SLUŽBENI PODACI Članak 10.

Oznakom NEKLASIFICIRANO označavaju se podaci i svi izvori podataka sadržani u zbirkama koje se vode u DUZS-u, ako nisu označeni kao POVJERLJIVO ili OGRANIČENO, odnosno podaci samo za službenu uporabu. Neklasificirani dokumenti vode se u upisnicima akata bez stupnjeva tajnosti i mogu biti bez oznake ili označeni oznakom NEKLASIFICIRANO. U obavljanju poslova iz djelokruga DUZS-a, osobni podaci sadržani u zbirkama podataka iz stavka 1. ovoga članka daju se na zahtjev osobe na koju se ti podaci odnose i takvo postupanje ne predstavlja odavanje tajne.

VI. MEĐUNARODNO RAZMJENJIVI PODACI Članak 11.

Međunarodno razmjenjivi podaci su službeni podaci koji se na temelju međunarodnog ugovora dostavljaju međunarodnoj organizaciji, drugoj državi odnosno državnom tijelu ili se od njih zaprimaju. Uz podatak iz stavka 1. ovoga članka koji se dostavlja u inozemstvo mora biti sadržano sljedeće upozorenje: »Ovaj dokument i svi sadržani prilozi mogu se koristiti samo u svrhu za koju su dostavljeni. Primatelj dokumenta vodit će brigu o zaštiti tajnosti podataka sadržanih u dokumentu sukladno vlastitim propisima o zaštiti tajnosti podataka. Dokument i njegov sadržaj ne smije se bez odobrenja DUZS-a objavljivati i davati na korištenje drugoj strani. Nakon prestanka potrebe za njegovim korištenjem, a najkasnije u roku od 6 mjeseci dokument se mora uništiti.«.

Članak 12.

Službeni dokumenti zaprimljeni od međunarodnih organizacija i drugih država označavaju se obaveznim otiskivanjem sigurnosne oznake u ovisnosti o sadržaju zaprimljenog dokumenta. Kada je službeni dokument dostavljen drugoj državi, na arhivski primjerak otiskuje se sigurnosna oznaka RAZMIJENJEN PODATAK bez obzira na postojeće sigurnosne oznake na službenom dokumentu.

VII. IZRADA I OZNAČAVANJE SLUŽBENOG DOKUMENTA I DRUGIH PREDMETA Članak 13.

Službenik DUZS-a prilikom izrade službenog dokumenta, sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima i ovoga Pravilnika, označit će službeni dokument odgovarajućom oznakom stupnja tajnosti. Službeni dokumenti s tajnim podacima s oznakom moraju biti naslovljeni na točno određenog primatelja po imenu i prezimenu te nazivu ustrojstvene jedinice. Na omotnici u kojoj se dostavljaju službeni dokumenti, u lijevom gornjem uglu upisuje se urudžbeni broj dokumenta i stavlja se pečat. U desnom gornjem uglu omotnice upisuje se oznaka stupnja tajnosti, a ispod toga upisuju se odgovarajuća oznaka načina dostave te oznaka nazivnog vremena dostave. Na sredini omotnice upisuje se naziv i adresa primatelja, a za dokumente s oznakom i ime te funkcija osobe kojoj se dokument dostavlja. Upisivanje i zatvaranje omotnice u kojoj se dostavljaju podaci sa oznakom stupnja tajnosti obavlja rukovoditelj koji je u potpisu dokumenta ili osoba koju on za to ovlasti, a otvaranje omotnice označene stupnjem tajnosti obavlja rukovoditelj na kojega je dokument naslovljen ili osoba koju on za to ovlasti. Prilikom dostave između različitih ustrojstvenih jedinica smještenih u istom objektu, dokumenti i podaci koji sadržavaju klasificirane podatke moraju biti zatvoreni u omotnici i označeni potpunom sigurnosnom oznakom.

Članak 14.

Sigurnosne oznake moraju biti jasno i vidljivo otisnute, strojno ili ručno upisane u slučajevima pisane dokumentacije, odnosno, pripojene kao privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koje se moraju označiti, a nisu pisani dokument. Službeni dokument pripremljen za dostavu, uz oznake propisane Uredbom o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima, na prvoj stranici mora imati upisanu odgovarajuću oznaku načina dostave (teklićem, telefaksom, e-poštom, brzojavno, intranetom, sustavom Europol ili poštanskom službom).

Članak 15.

Skice, karte, grafikoni i crteži moraju sadržavati potpunu sigurnosnu oznaku ispod kazala, naslova ili oznake mjerila u kojem je izrađena skica, karta, grafikon ili crtež odnosno na odgovarajućem slobodnom mjestu tako da ne umanjuju svrhovitost i uporabljivost tih prikaza. Kada su skice, karte, grafikoni ili crteži presavinuti ili umotani, potpuna sigurnosna oznaka mora se pridodati i na tako presavinute ili umotane predmete na način da bude svima jasna i očima čitljiva.

Članak 16.

Fotografije, filmovi (uključujući i negative) i ostali slikovni i zvukovni zapisi s tajnim podacima te njihovi zaštitni pokrovi moraju imati jasno i očima čitljivu potpunu sigurnosnu oznaku.

Članak 17.

Fotografije se označavaju na način da se potpuna sigurnosna oznaka ispisuje na vrhu ili u dnu fotografije ukoliko se fotografija izrađuje računalnom tehnologijom, i to na način da potpuna sigurnosna oznaka ne utječe na kvalitetu ili uporabnu vrijednost fotografije. U slučajevima kada to nije moguće potpuna sigurnosna oznaka otiskuje se na poleđini svake fotografije. Negativi fotografija označavaju se na način da se potpuna sigurnosna oznaka utisnuta u plastificiranu markicu pričvrsti kao privjesak na negativ. Pričvršćivanje se mora obaviti na dijelu negativa koji ne sadrži snimljeni materijal.

Članak 18.

Potpuna sigurnosna oznaka mora biti jasno i očima čitljivo prikazana na svakoj foliji ili slajdu i to u gornjem desnom kutu svake folije ili slajda.

Članak 19.

Filmovi i videotrake ili slični nosači slikovnog zapisa koji sadrže službene podatke moraju sadržavati i potpunu sigurnosnu oznaku, i to pridodanu na početak i kraj snimljenog materijala kako bi bile jasne i očima čitljive prilikom svake projekcije. Zaštitni pokrov kao integralni dio filma ili videozapisa mora imati jasno i očima čitljivu potpunu sigurnosnu oznaku pripojenu kao privjesak ili naljepnica.

Članak 20.

Zvukovni zapis, analogni ili digitalni, na početku i na kraju mora sadržavati jasno snimljenu izjavu o sigurnosnim oznakama koje su dodijeljene snimljenom materijalu. Zaštitni pokrov kao integralni dio medija sa zvukovnim zapisom mora imati jasno i očima čitljive sigurnosne oznake pripojene kao privjesak ili naljepnica.

Članak 21.

Dokumenti i ostali izvori podataka koji se u tijeku nastave koriste kao pomagalo za uvježbavanje rukovanja s tajnim podacima moraju biti označeni: »(sigurnosna oznaka) – samo za potrebe nastave«.

VIII. OSOBE OVLAŠTENE ZA UKLANJANJE ILI SNIŽAVANJE SIGURNOSNIH OZNAKA SA PODATAKA Članak 22.

Ravnatelj je ovlašten sa službenog podatka ukloniti ili sniziti sve oznake stupnjeva tajnosti. Zahtjev za uklanjanje ili snižavanje stupnja tajnosti mora biti postavljen ravnatelju u pisanom obliku i obrazložen. Ravnatelj donosi odluku o uklanjanju ili snižavanju sigurnosne oznake sa službenog podatka ili o odbijanju zahtjeva koja se dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Članak 23.

Neće se ukloniti oznaka stupnja tajnosti sa službenog podatka ako bi to bilo štetno za djelovanje posebnih sigurnosno-tehnoloških sustava DUZS-a.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 24.

Služba za sustav 112 dužna je izvršiti sve potrebne prilagodbe telekomunikacijskih i informatičkih sustava te kriptološku sigurnost i zaštitu podataka, radi usklađivanja poslovanja DUZS-a s odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Služba zajedničkih poslova dužna je pripremiti sve potrebne štambilje za poslovanje ustrojstvenih jedinica DUZS-a sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima i ovoga Pravilnika (»POVJERLJIVO«, »OGRANIČENO«, »NEKLASIFICIRANO«, »KOPIJA«, »RAZMIJENJEN PODATAK«, »ISKLJUČIVO«, »ISTJEK ROKA TAJNOSTI«, »ZABRANJENO UMNOŽAVANJE«, »OBAVEZAN POVRAT NAKON UVIDA«, »OBJAVLJIVO«), u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-02/07-04/16 Broj: 543-01-09-01-08-3 Zagreb, 19. lipnja 2008.

Ravnatelj Damir Trut, mr. sig., v. r.

Copyright © Ante Borić