Objavljeno u NN 123/15 od 11.11.2015.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU e-Spis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15) u članku 3. iza podstavka 15. dodaju se podstavci 16., 17., 18., 19. i 20. koji glase:

»Algoritam dodjele postupka osobi upisanoj na listu A i listu B stečajnih upravitelja je dio sustava eSpis i skup je definiranih pravila za automatsku nasumičnu dodjelu postupka.

Obnašatelj dužnosti je zajednički naziv za: povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja i stečajnog povjerenika.

Aktivna uloga je uloga obnašatelja dužnosti od trenutka izbora do trenutka razrješenja u određenom stečajnom postupku ili do trenutka zaključenja stečajnog postupka u kojemu je imenovan.

Mentor je stečajni upravitelj upisan na listu mentora nadležnog trgovačkog suda.

Algoritam za dodjelu mentora stečajnom upravitelju je skup definiranih pravila za automatsku dodjelu mentora stečajnom upravitelju.«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Članove Stalnog verifikacijskog tijela iz reda sudaca predlaže predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 1. točki 3. riječ: »admistratore« zamjenjuje se riječju: »administratore«.

Članak 4.

U članku 39. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ako su pogrešno odabrani preduvjeti za dodjelu spisa, vrsta spora i naselje predmeta, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu predmeta.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka upisničar će prilikom ponovljene automatske dodjele odabrati rješavatelje u sudu koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje određene vrste predmeta unutar određene zone.«.

Članak 5.

U članku 40. stavku 4. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja zbog korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele četiri mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.«.

Dosadašnji stavci 5. do 12. postaju stavci 6. do 13.

U dosadašnjem stavku 11. koji je postao stavak 12., riječi: »stavka 9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »stavka 10. i 11.«.

U dosadašnjem stavku 12. koji je postao stavak 13., brojka: »8.« zamjenjuje se brojkom: »9.«, a riječi: »stavka 4., 5., 6. i 9.« zamjenjuju se riječima: » stavka 4., 5., 6., 7., 10. i 11.«.

Članak 6.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

Ovršni predmet u kojem je došlo do promjene sredstva ovrhe dodjeljuje se u rad istom rješavatelju koji ga je već rješavao korištenjem iznimke u automatskoj dodjeli, osim ako se predmet ne može dodijeliti istom rješavatelju, kada će predsjednik suda pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.«.

Članak 7.

U članku 43. stavku 3. točki 3. iza riječi: »pohrana« dodaju se riječi: »i proglašenje«.

Članak 8.

U članku 50. stavku 4. riječ: »presuda« zamjenjuje se riječju: »odluka«.

Članak 9.

U članku 53. točki 2. umjesto točke iza riječi: »dodjelu« stavlja se zarez.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. predmeti koji se osnivaju za vrijeme dežurstva sudaca dodjeljuju se u rad rješavatelju koji je dežuran korištenjem iznimke u automatskoj dodjeli.«.

Članak 10.

U članku 59. točki 1. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »60«.

Članak 11.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Standardna statistička izvješća su:

1. S1.1.1. Neriješeni predmeti po godinama – za datum početka procesa – po vrsti postupka.

2. S1.1.3. Neriješeni predmeti po godinama – za datum osnivanja – po vrsti postupka.

3. S1.3.1. Neriješeni predmeti po godinama – za datum početka procesa – po upisnicima.

4. S1.3.3. Neriješeni predmeti po godinama – za datum osnivanja – po upisnicima.

5. S1.4.1. Neriješeni predmeti po godinama – za datum početka procesa – po upisnicima po sucu.

6. S1.4.3. Neriješeni predmeti po godinama – za datum osnivanja – po upisnicima po sucu.

7. S1.4.4. Neriješeni predmeti po godinama – za datum dodjele – po upisnicima po sucu.

8. S1.5.1. Riješeni predmeti po godinama za datum početka procesa – po vrsti postupka.

9. S1.5.3. Riješeni predmeti po godinama za datum osnivanja – po vrsti postupka.

10. S1.7.1. Riješeni predmeti po godinama za datum početka procesa – po upisnicima.

11. S1.7.3. Riješeni predmeti po godinama za datum osnivanja – po upisnicima.

12. S1.8.1. Riješeni predmeti po godinama za datum početka procesa – po upisnicima po sucu.

13. S1.8.3. Riješeni predmeti po godinama za datum osnivanja – po upisnicima po sucu.

14. S1.8.4. Riješeni predmeti po godinama za datum dodjele – po upisnicima po sucu.

15. S10 – PSRP – Izvješće o prosječnoj starosti riješenih predmeta.

16. S11.1. Izvješće o broju i trajanju ročišta po sucu i sudskom savjetniku.

17. S2.1. – SSI – Sumarno statističko izvješće o broju primljenih riješenih i neriješenih predmeta.

18. S2.2. – SSI – skraćen – za ispis.

19. S2.5. – SSI – skraćen stari predmeti – Sumarno statističko izvješće o broju primljenih riješenih i neriješenih predmeta po datumu početka procesa.

20. S2.6. – SSI – skraćen stari predmeti – Sumarno statističko izvješće o broju primljenih riješenih i neriješenih predmeta – po datumu osnivanja.

21. S3.1. – PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja (u periodu).

22. S3.2. – PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja (u periodu) s radnim danima.

23. S4.2. – PSI – skraćen – za ispis – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja (u periodu).

24. S4.5. – PSI – skraćen stari predmeti – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja po upisnicima (u periodu) – starost predmeta po datumu osnivanja.

25. S4.6. – PSI – skraćen stari predmeti – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja po upisnicima (u periodu) – starost predmeta po datumu početka procesa.

26. S5.1. – PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja po vrsti spora u periodu.

27. S6.3. – OPT – Izvješće o opterećenju sudaca i sudskih savjetnika dodijeljenim predmetima.

28. S9.1. – Izvješće o predmetima ostavina (primljeno, riješeno, neriješeno) – sud i javni bilježnici.«.

Članak 12.

U članku 82. stavku 2. točki 28., točka iza riječi: »sudionicima« briše se.

Iza točke 28. dodaju se točke 29., 30. i 31. koje glase:

»29. Pregled po člancima zakona

30. Sudski vještaci

31. Rok za rješavanje – VTS pregled.«.

Članak 13.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»Ovlaštena osoba ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa dužna je u sustav eSpis, bez odgode, unijeti listu A i listu B stečajnih upravitelja za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda te evidentirati svaku promjenu koja se odnosi na sadržaj lista.«.

Članak 14.

Iza članka 137. dodaju se članci 137.a do 137.g koji glase:

»Članak 137.a

(1) Rješavatelj predmeta pokreće algoritam za dodjelu postupka obnašatelju dužnosti.

(2) Dodjela postupaka u rad obnašateljima dužnosti obavlja se primjenom algoritma za dodjelu postupaka osobi upisanoj na listu A i listu B stečajnih upravitelja.

(3) Pojedine vrste postupaka dodjeljuju se obnašateljima dužnosti prema šifrarnicima uloga obnašatelja dužnosti u postupku (predstečajnom postupku, prethodnom postupku, stečajnom postupku, skraćenom postupku i slučajevima u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi).

Članak 137.b

(1) Rješavatelj može odrediti ponovljenu automatsku dodjelu postupka samo u slučaju ako smatra da izabrani stečajni upravitelj ne raspolaže potrebnom stručnošću ili poslovnim iskustvom potrebnim za vođenje određenog stečajnog postupka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka rješavatelj u sustavu eSpis briše aktivnu ulogu izabranog stečajnog upravitelja prije ponovljene automatske dodjele.

Članak 137.c

(1) Rješavatelj ne koristi automatsku dodjelu ako je u predstečajnom postupku koji je prethodio stečajnom postupku imenovan povjerenik ili je u prethodnom postupku imenovan privremeni stečajni upravitelj.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka rješavatelj će povjerenika odnosno privremenog stečajnoga upravitelja imenovati stečajnim upraviteljem korištenjem funkcionalnosti sustava eSpis »promjena uloge«, nakon čega će ga razriješiti stare uloge u sustavu eSpis.

Članak 137.d

(1) Rješavatelj ne koristi automatsku dodjelu ako je na prvom ili kojem kasnijem ročištu nakon imenovanja stečajnoga upravitelja skupština vjerovnika, umjesto stečajnoga upravitelja kojeg je imenovao sud, izabrala drugog stečajnoga upravitelja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka rješavatelj će u sustavu eSpis odabrati izabranu osobu s liste, a prethodno imenovanog stečajnog upravitelja razriješiti aktivne uloge u sustavu eSpis.

Članak 137.e

(1) Rješavatelj je obvezan u sustav eSpis, bez odgode, upisati datum:

1. imenovanja obnašatelja dužnosti,

2. razrješenja obnašatelja dužnosti,

3. promjene uloge obnašatelja dužnosti,

4. zaključenja stečajnog postupka.

(2) Rješavatelj u sustav eSpis ne upisuje datum izbora obnašatelja dužnosti koji se generira automatski u trenutku pokretanja algoritma za dodjelu postupka obnašatelju dužnosti.

(3) Datum zaključenja stečajnog postupka smatra se datumom prestanka aktivne uloge obnašatelja dužnosti u sustavu eSpis.

Članak 137.f

(1) Predsjednik trgovačkog suda dužan je listu mentora dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(2) Ovlaštena osoba ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa dužna je u sustav eSpis, bez odgode, unijeti listu mentora te evidentirati svaku promjenu koja se odnosi na sadržaj liste.

Članak 137.g

(1) Ovlaštena osoba suda pokreće algoritam za dodjelu mentora stečajnom upravitelju.

(2) Dodjela mentora obavlja se automatskom kružnom dodjelom.«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-03-02-02-02-15-11

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Ministar Orsat Miljenić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić