Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Objavljeno u NN 119/15 od 30.10.2015.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. stavka 11. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 139/10 i 19/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela

 

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

Članak 1.

U Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15), u članku 6. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana«.

Članak 2.

Podnaslov iznad članka 11. i članak 11. mijenjaju se i glase:

»Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola

Članak 11.

(1) U Mišljenju unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti navodi se mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja, broj planiranih i obavljenih revizija u prethodnoj godini, podaci o obavljenim revizijama u prethodnoj godini i provedenim preporukama, uključujući i preporuke iz ranijih razdoblja koje su provedene u prethodnoj godini i podaci o neprovedenim preporukama.

(2) Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana temelji se na obavljenim revizijama i praćenju provedbe preporuka unutarnje revizije.

(3) Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana sastavlja se na obrascu iz priloga 5. ove Uredbe.«.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, do 31. ožujka tekuće godine, za ministarstvo, odnosno drugo državno tijelo, Ministarstvu financija dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.

(2) Načelnici općina, gradonačelnici, odnosno župani, do 31. ožujka tekuće godine, Ministarstvu financija dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.

(3) Čelnici obveznika koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe Hrvatskome saboru, uz godišnje izvješće o radu, radi provjere njihovog sadržaja.

(4) Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, do 28. veljače tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.

(5) Predsjednici uprava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, do 31. ožujka tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.

(6) Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, do 31. ožujka tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.

(7) Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 28. veljače tekuće godine, načelniku, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.

(8) Predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu jedne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.

(9) Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač jedna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.

(10) Predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja, a svim ostalim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije.

(11) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkih društava koja su zajednički osnovale, a od kojih niti jedna nema najveći udio u vlasništvu, obvezne su međusobno se dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predsjednici uprave trgovačkih društava, do 31. ožujka tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu. O dogovoru su dužne najkasnije do 28. veljače tekuće godine pisanim putem izvijestiti trgovačko društvo i Ministarstvo financija.

(12) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su osnivači drugih pravnih osoba obvezne su međusobno se dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čelnici drugih pravnih osoba, do 31. ožujka tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu. O dogovoru su dužne najkasnije do 28. veljače tekuće godine pisanim putem izvijestiti pravnu osobu i Ministarstvo financija.

(13) Ako se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dogovore sukladno stavcima 11. i 12. ovoga članka, svaka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja ima udio u vlasništvu trgovačkog društva ili je osnivač pravne osobe, ima obvezu provjeriti sadržaj Izjava i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe trgovačkog društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravne osobe kojoj su osnivači više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 4. riječi: »stavcima 5. i 6.« brišu se.

Članak 5.

Članak 14.a mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik je obvezan Izjavu iz članka 3. ove Uredbe, priloge i svu ostalu dokumentaciju temeljem koje se daje Izjava čuvati najmanje sedam godina od završetka godine u kojoj se Izjava daje.

(2) Obveznici iz članka 12. ove Uredbe kojima se dostavljaju izjave i drugi akti iz članka 6. ove Uredbe obvezni su čuvati ih najmanje sedam godina od završetka godine u kojoj se Izjava daje.«.

Članak 6.

Prilog 2.a iz članka 20. stavka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15) zamjenjuje se novim Prilogom 2.a, a Prilog 5. novim Prilogom 5. koji su sastavni dio ove Uredbe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/110

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 29. listopada 2015.

Predsjednik Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 2.a

Obveznik ___________________________________

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU _______

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca1

N/P

DA

NE2

PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

1.

Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

 

 

 

link na web-stranicu

2.

Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

     

vezne tablice

ovo pitanje nije primjenjivo za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika za prva tri mjeseca naredne godine

3.

Za ciljeve iz strateškog plana utvrđeni su i procijenjeni rizici (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

     

tablica rizika

4.

Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od Ministarstva financija izradilo je i dostavilo proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na:

– visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i

– visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti

(odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa i upute

5.

Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti upute s limitima, odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na:

– visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i

– visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti,

a u razdoblju privremenog financiranja, ministarstvo je, nakon primitka uputa za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca proračunske godine od Ministarstva financija, izradilo i dostavilo upute s limitima plana za prva tri mjeseca proračunske godine korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa i upute

6.

Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana, a u razdoblju privremenog financiranja, sadrži procjenu prihoda i primitaka iskazanih po vrstama, rashoda i izdataka predviđenih za prva tri mjeseca proračunske godine, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama

 

 

 

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

7.

Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana

 

 

 

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

8.

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju

 

 

 

preslika odnosno referenca obrazloženja financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

pitanje nije primjenjivo za proračunske korisnike državnog proračuna za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika za prva tri mjeseca naredne godine

9.

Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana, a u razdoblju privremenog financiranja, financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka iskazanih po vrstama, rashoda i izdataka predviđenih za prva tri mjeseca proračunske godine, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama

 

 

 

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

10.

Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

provesti analizu na način da se zbroje prihodi i rashodi iz financijskih planova proračunskih korisnika te prihodi i rashodi iz financijskog plana nadležnog ministarstva bez proračunskih korisnika te usporede s podacima u usklađenom financijskom planu

11.

Godišnji plan rada je sastavljen u skladu sa strateškim i financijskim planom i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

     

link na web stranicu

12.

Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavničkom tijelu na usvajanje upućen je i plan razvojnih programa koji sadrži ciljeve te prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

 

 

 

preslika odnosno referenca plana razvojnih programa

13.

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uputio je prijedlog proračuna i projekcija predstavničkom tijelu na donošenje u zakonom predviđenom roku

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je prijedlog proračuna i projekcija predan predstavničkom tijelu

14.

Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

 

broj i naziv službenog glasila i datum objave

15.

Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu, donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine

 

 

 

broj i naziv službenog glasila i datum objave za proračune

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca za proračunske i izvanproračunske korisnike

pitanje nije primjenjivo za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika za prva tri mjeseca naredne godine

16.

Čelnik je u roku 30 dana od stupanja na snagu državnog proračuna donio odluku o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

     

preslika odluke

17.

Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa

18.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/ davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

 

preslike odnosno reference dobivenih i danih suglasnosti

1 Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje

2 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE3

DJELOMIČNO4

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA

19.

Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima

 

 

 

 

preslika odnosno referenca pisane procedure

20.

Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike Hrvatske odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

preslike odnosno reference dobivenih suglasnosti na uzorku od najviše 20

21.

Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta

 

 

 

 

na uzorku od najviše 10 investicijskih projekata dokazati povezanost s proračunom i projekcijama, odnosno s financijskim planom i priložiti preslike odnosno reference provedenih vrednovanja

22.

Preraspodjele su izvršene u skladu s odredbama Zakona o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa s odobrenom preraspodjelom

23.

Postoji jasna procedura naplate prihoda

       

preslika odnosno referenca pisane procedure iz koje su vidljive vrste prihoda koje se naplaćuju, mjere naplate koje će poduzimati, vremensko razdoblje nakon kojeg se pokreće pojedina mjera naplate, slučajeve u kojima treba pribaviti instrumente osiguranja plaćanja, praćenje naplate po poduzetim mjerama, osobe koje će obavljati navedene poslove i slično

24.

Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun prema važećim propisima

 

 

 

 

na uzorku od 10% dospjelih nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100

25.

Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

 

dokaz o uplati namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u nadležni proračun i preslika odnosno referenca odluke

26.

Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun

 

 

 

 

dokaz o načinu praćenja

27.

Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom

       

izvještaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih proračunom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu)

usporedba izvršenja i financijskog plana iz koje se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih financijskim planom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu) za proračunske i izvanproračunske korisnike

28.

 

 

 

 

 

nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj u Tablici: Testiranja uz pitanje 24. danoj u dodatku 1 Upitnika

29.

Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih

 

 

 

 

uzorak od 5% ukupnog broja svih transfera i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih transfera, a najviše 100

29.1.

Dostupne su preslike odnosno reference ugovora koji su podloga za isplate

 

 

 

 

preslike odnosno reference ugovora

29.2.

Obavljene su provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima su na godišnjoj razini izvršene isplate iznad 20.000,00 kuna

 

 

 

 

preslika odnosno referenca zapisnika izvršene kontrole određenog broja krajnjih korisnika (uzorak) koji su na godišnjoj ostvarili iznad 20.000,00 kuna od proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

29.3.

Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izviješća

30.

Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere

 

 

 

 

provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine

30.1.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

30.2.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

30.3.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

30.4.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

30.5.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

30.6.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

30.7.

Oprema je instalirana i u upotrebi

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

31.

Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja

 

 

 

 

preslika odnosno referenca pisane procedure

32.

Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe

 

 

 

 

preslika odnosno referenca na pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga gradiva

33.

Imenovana je osoba za nepravilnosti (odgovaraju ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

       

preslika odnosno referenca odluke o imenovanju ili link na web stranicu gdje su objavljeni podaci o osobi za nepravilnosti

3 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

4 Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE5

DJELOMIČNO6

JAVNA NABAVA

dokazati na uzorku od 5% ugovora/objava/provedenih postupaka javne nabave

34.

U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

 

 

 

 

preslike odnosno reference ugovora, navesti članak u kojem stoje odredbe o instrumentima urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

35.

Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom

       

preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora

36.

Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

 

 

 

 

oznake i datum objave

37.

Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

 

oznake i datum objave

38.

Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) dostupan je popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetske stranice ili broj i naziv službenog glasila ili druga oznaka mjesta gdje je popis objavljen

39.

Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetskih stranicama gdje je objavljen plan nabave

40.

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.

 

 

 

 

preslika odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

41.

U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude

 

 

 

 

imena osoba koje su sudjelovale u pripremi tehničke dokumentacije i preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

42.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bili su različiti od osoba koje prate provedbu ugovora

 

 

 

 

preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena osoba koje prate provedbu ugovora

43.

Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetskih stranicama gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

44.

Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave

 

 

 

 

preslika odnosno referenca ovitka predmeta

45.

Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi

 

 

 

 

preslike odnosno reference dokumentacije o nabavi i sklopljenih ugovora

46.

Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvješća

47.

Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

       

preslika odnosno referenca akta

5 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

6 Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara »NIJE PRIMJENJIVO – N/P«.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE7

DJELOMIČNO8

RAČUNOVODSTVO

48.

Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju

 

 

 

 

uzorak 1% svih dokumenata temeljem kojih su evidentirani poslovni događaji (ulazni računi, obračuni i dr.), a najviše 100

49.

Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena

 

 

 

 

uzorak 1% svih narudžbenica, a najviše 100

50.

U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju

 

 

 

 

uzorak 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora

51.

Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe

 

 

 

 

preslike odnosno reference dokumenata na uzorku 5% svih dokumenata, a najviše 100

52.

Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvještaja ili druge dokumentacije na uzorku 1% izvršenih usluga, a najviše 100

53.

O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove

 

 

 

 

preslike odnosno reference odobrenih privremenih odnosno konačnih situacija na uzorku 5% svih ugovora

54.

Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

55.

Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa po ugovorima sklopljenim temeljem postupaka javne nabave, a najviše 100

56.

Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom

 

 

 

 

Uzorak 1% svih računa, a najviše 100

57.

Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan, što je naznačeno na računu

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

58.

Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

59.

Nakon provjere suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

60.

Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

uzorak 1% svih uplata, a najviše 100

61.

Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

uzorak 5% svih donacija i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih primljenih i danih donacija

62.

Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama

 

 

 

 

preslika odnosno referenca odluke o provođenju popisa

63.

Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga čelniku

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvještaja

64.

Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

klasifikacijska oznaka Pravilnika o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva odnosno odgovarajući dokaz

65.

Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)

 

 

 

 

dio analitičke evidencije po izvorima financiranja i programima (projektima i aktivnostima) ili referenca iz pitanja 23.

66.

Uspostavljena je evidencija svih ugovora

 

 

 

 

preslika odnosno referenca dijela evidencije

67.

Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom

 

 

 

 

preslika odnosno referenca dijela evidencije

7 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

8 Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE9

IZVJEŠTAVANJE I OSTALO

68.

Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

preslike odnosno reference referentnih stranica financijskih izvještaja

69.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa

70.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – nositelji decentraliziranih funkcija)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa

71.

Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je polugodišnji i godišnji izvještaj predan predstavničkom tijelu te broj i naziv službenog glasila i datum objave izvještaja

72.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa

73.

Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornost (odgovaraju nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dostavljaju izjave o fiskalnoj odgovornosti)

     

preslika odnosno referenca dopisa ili pismena o izvršenim kontrolama

74.

Uspostavljen je sustav dokumentiranja podataka o rizicima i izvještavanja o najznačajnijim rizicima i postoji jasna procedura o upravljanju rizicima (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije

     

preslika registra rizika, izvještaja i internog akta (sva tri zahtjeva treba ispuniti)

75.

Internim aktom (uputom, sporazumom) uređen je način komunikacije, izvještavanja i drugih aktivnosti s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti (odgovaraju ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)

     

preslika odnosno referenca akta

9 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

PRILOG 5.

Obveznik ___________________________________

MIŠLJENJE UNUTARNJE REVIZIJE O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA ZA PODRUČJA KOJA SU BILA REVIDIRANA U ____________ GODINI

I. MIŠLJENJE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA ZA REVIDIRANA PODRUČJA

[dati mišljenje o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola na osnovi: obavljenih revizija u prethodnoj godini, uzimajući u obzir provedene preporuke unutarnje revizije (uključujući i preporuke iz ranijih razdoblja provedene u prethodnoj godini) i neprovedene preporuke unutarnje revizije]

II. BROJ PLANIRANIH I OBAVLJENIH REVIZIJA U ____GODINI

Ukupno planirane revizije

Ukupno obavljene revizije

Obrazloženje

[navesti broj]

[navesti broj]

[obrazložiti razliku ostvarenog i planiranog]

III. PODACI O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE U____ GODINI

Rb

Obavljena revizija

Datum konačnog revizijskog izvješća

Područje revidiranja

Izraženomišljenje

Pozitivni nalazi

Utvrđene slabosti

Preporuke za unaprjeđenje

Preporuka provedena

1.

[naziv revizije]

[datum izvješća]

[navesti područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti]

[navesti kategoriju mišljenja]

[navesti ključne kontrole koje funkcioniraju]

[navesti ključne slabosti/nalaze]

[navesti ključne preporuke]

[navesti DA ili NE uz navođenje razloga neprovođenja]

2.

               

IV. PODACI O PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ RANIJIH RAZDOBLJA KOJE SU PROVEDENE U _____ GODINI

Rb

Obavljena revizija

Datum konačnog revizijskog izvješća

Područje revidiranja

Provedene preporuke iz ranijih razdoblja

1.

[naziv revizije]

[datum izvješća]

[navesti područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti]

[navesti ključne preporuke]

2.

       

V. PODACI O NEPROVEDENIM PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ RANIJIH RAZDOBLJA

Rb

Obavljena revizija

Datum konačnog revizijskog izvješća

Područje revidiranja

Preporuke kojima je istekao rok provedbe

Razlog neprovođenja preporuke

Poduzete mjere

1.

[naziv revizije]

[datum izvješća]

[navesti područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti]

[navesti ključne preporuke]

[navesti razlog]

[navesti koje su mjere poduzete u vezi s neprovedenom preporukom]

2.

           

Mjesto i datum:_________________

_______________________________________________

[potpis rukovoditelja unutarnje revizije]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić