Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 108/13 od 30.08.2013.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. godine donijela

 

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, broj 82/2010), u članku 2. stavku 1. točki 1. podstavku 1. iza slova: »(B)«briše se zarez i dodaju se riječi: »osim vađenja soli (08.93),«.

U točki 2. podtočki 2.1. iza riječi: »prostori« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim staklenika i plastenika,«.

U podtočki 2.1. podstavku 3. umjesto točke stavlja se zarez i iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– vađenje soli (08.93).«.

Iza podtočke 2.1. dodaje se podtočka 2.1.1. koja glasi:

»2.1.1. U tarifni razred 2. podrazred 2.1. pripadaju i zatvoreni poslovni prostori i to: staklenici i plastenici koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti:

– poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (A) i

– prerađivačka industrija (C).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. u stupcu Tarifni razred, iza tarifnog razreda 2 dodaje se podrazred 2.1. koji glasi:

»

 

2.1.

0,10 kn mjesečno

«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »Na zahtjev obveznika« i zarez brišu se, a riječ: »naknada« zamjenjuje se riječju: »Naknada«.

Stavak 2. briše se.

Članak 4.

Svi upravni postupci obračuna naknade za uređenje voda započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/99

Urbroj: 50301-05/25-13-2

Zagreb, 29. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić