Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 107/15 od 07.10.2015.:

 

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 2. stavka 1. točke 51. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove donosi

 

PRAVILNIK O NATJECATELJSKOM VOZILU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju osnovni tehnički uvjeti, uvjeti uporabe i način stjecanja statusa natjecateljskog vozila, koje je posebno opremljeno, preinačeno i namijenjeno za sudjelovanje na automobilskim sportskim natjecanjima.

Članak 2.

Motorno vozilo koje je tipno ili pojedinačno odobreno te ima status natjecateljskog vozila, vozilo je kategorije M1 i N1 sukladno Direktivi 70/156/EEZ, i više ne ispunjava sve homologacijske zahtjeve i odredbe posebnog propisa kojim se uređuju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) »natjecateljsko vozilo« je motorno vozilo koja je posebno opremljeno, preinačeno i namijenjeno za sudjelovanje na automobilskim sportskim natjecanjima,

2) »Hrvatski auto i Karting savez« (u daljnjem tekstu: HAKS) je jedinstvena nacionalna udruga – nacionalni sportski savez hrvatskih automobilskih i karting sportova u koju su udruženi auto i karting sportski savezi županija i gradova, Grada Zagreba te ostali auto i karting klubovi, u skladu s posebnim zakonom,

3) »knjižica natjecateljskog vozila« (u daljnjem tekstu: KNV) je dokument koji izdaje HAKS, označen jedinstvenim brojem kojim se dokazuje status natjecateljskog vozila,

4) »vozač natjecateljskog vozila« je osoba koji ima vozačku licencu HAKS-a, a koja je regulirana posebnim pravilnikom HAKS-a,

5) »automobilska sportska natjecanja« su odobrena natjecanja od HAKS-a, na kojima licencirani vozači upravljaju natjecateljskim vozilima,

6) »FIA« (Fédération Internationale de l´Automobile) je međunarodni automobilski savez koji objedinjuje nacionalne automobilske saveze,

7) »FIA Dodatak J« je dodatak FIA Međunarodnom sportskom kodu (International Sporting Code) koji definira i propisuje tehničke zahtjeve za sve skupine natjecateljskih vozila, sigurnosne zahtjeve za vozila kao i druge odredbe koje se odnose na natjecateljska vozila,

8) »FIA Dodatak K« je dodatak FIA Međunarodnom sportskom kodu (ISC) koji definira i propisuje tehničke, i sigurnosne zahtjeve za povijesna natjecateljska vozila,

9) »FIVA« (Federation internationale des vehicules anciens) je međunarodno udruženje oldtimer (starodobnih) vozila,

10) »pregled za izdavanje KNV« (u daljnjem tekstu: Pregled) je pregled vozila radi stjecanja statusa natjecateljskog vozila, koji provodi Tehnička komisija HAKS-a.

Članak 4.

(1) Natjecateljsko vozilo mora u cijelosti odgovarati jednoj od propisanih skupina motornih vozila prema pravilnicima FIA-e ili HAKS-a.

(2) Propisane skupine motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka su:

1) Međunarodne kategorije motornih vozila prema FIA Dodatku J:

a) Skupina A:

Preinačeni serijski automobili

b) Skupina N:

Serijski automobili

c) Skupina R – GT/WRC (reli:

Preinačeni serijski automobili za reli / GT / WRC reli

d) Super 1600 / Super 2000 Rallye:

Preinačeni serijski automobili za reli

e) Vozila odobrena prema FIA Dodatku K.

Povijesna motorna vozila koja se identificiraju sa sljedećim dokumentima:

– knjižica povijesnog natjecateljskog vozila (HTP)

– knjižica povijesnog vozila za točnost (HRCP)

– FIVA iskaznica.

2) Nacionalne HAKS kategorije motornih vozila

Skupina S:

Preinačeni serijski automobili za reli natjecanja.

Članak 5.

(1) Motorno vozilo stječe status natjecateljskog vozila ako je preinačeno i opremljeno te ispunjava osnovne tehničke uvjete iz Priloga 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Utvrđivanje uvjeta iz Priloga 1. ovoga Pravilnika provodi se Pregledom koji obavlja Tehnička komisija HAKS-a.

(3) Ako se Pregledom utvrdi da vozilo ispunjava uvjete za registraciju kao natjecateljsko vozilo, Tehnička komisija HAKS-a upisuje u KNV napomenu »ZA REGISTRACIJU« te ovjerava istu. Obrazac KNV propisan je u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(4) Natjecateljsko vozilo s napomenom iz stavka 3. ovog članka registrira se sukladno posebnom propisu koji uređuje registraciju vozila i produženje važenja prometne dozvole. Prilikom registracije vozila prilaže se preslik KNV, a njezin izvornik daje se na uvid.

(5) Tehnička ispravnost natjecateljskog vozila dokazuje se redovnim tehničkim pregledom koji sadržava osnovnu provjeru tehničke ispravnosti serijskih uređaja za označavanje i rasvjetu, uređaja za upravljanje, uređaja za kočenje, ovjesa osovina i kotača, te stanja vanjštine vozila i pričvršćenosti dijelova i uređaja na vanjštini vozila.

(6) Detaljniju uputu o provedbi redovnog tehničkog pregleda natjecateljskog vozila propisuje stručna organizacija ovlaštena za poslove organiziranja i jedinstvenog provođenja tehničkog pregleda vozila.

Članak 6.

KNV mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1) ime, prezime ili naziv vlasnika vozila,

2) adresu ili sjedište vlasnika vozila,

3) jedinstveni broj registra/evidencije HAKS-a u kojoj se natjecateljsko vozilo vodi,

4) natjecateljsku kategorizaciju motornog vozila,

5) marku, tip i model tipno ili pojedinačno odobrenog vozila prije bilo koje preinake potrebne za natjecanje,

6) broj šasije,

7) obavezne preinake propisane Prilogom 1. ovoga Pravilnika, a koje su na vozilu utvrđene Pregledom,

8) popis tehničkih karakteristika koje su promijenjene u odnosu na podatke u prometnoj dozvoli,

9) posebne uvjete za prometovanje po javnim cestama, ako postoje.

Članak 7.

(1) Upravljanje natjecateljskim vozilom dopušteno je u svrhu:

– odlazak i dolazak s natjecanja i prometovanje na etapama natjecanja,

– odlazak i dolazak s ispitne / probne vožnje,

– odlazak i dolazak s Pregleda, popravka ili održavanja vozila.

(2) Pri upravljanju natjecateljskim vozilom na javnim prometnicama, u vozilu se uz licenciranog vozača smije nalaziti samo suvozač.

(3) U obavezne rubrike prometne dozvole natjecateljskog vozila upisuju se tehnički podaci tipno ili pojedinačno odobrenog vozila prije bilo koje preinake potrebne za natjecanje, u rubriku namjene vozila obavezno se upisuje »NATJECATELJSKO VOZILO«, a u napomenu prometne dozvole obavezno se upisuje jedinstveni broj KNV u obliku »HAKS-KNV BR. 123/1234«, gdje prvi broj označava redni broj u registru KNV HAKS-a, a drugi broj označava godinu u kojoj je KNV izdana. Tehničke karakteristike koje su promijenjene u odnosu na podatke u prometnoj dozvoli trebaju biti navedene u KNV.

(4) Pri prometovanju natjecateljskog vozila na javnim prometnicama (etapama), između brzinskih ispita natjecanja koja se odvijaju na prometnicama zatvorenim za javni promet, natjecateljsko vozilo mora biti označeno registarskim pločicama sukladno posebnim propisima. U okviru registriranih, službenih natjecanja, na brzinskim ispitima na kojima je javni promet privremeno obustavljen, s natjecateljskog vozila je dozvoljeno skinuti registarske pločice, ali ih je potrebno imati u vozilu.

(5) Za vrijeme vožnje na javnim prometnicama ili natjecanjima u vozilu se mora nalaziti KNV, licenca vozača i prometna dozvola vozila.

Članak 8.

(1) Vlasnik vozila, odnosno licencirani vozač dužan je bilo koje odstupanje od uvjeta propisanih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, kao i uvjeta odobrenih sukladno članku 7. stavku 3. ovoga Pravilnika, evidentirati u KNV podvrgavanjem vozila dodatnom Pregledu.

(2) Ako se ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, KNV je nevažeća.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/75

Urbroj: 530-05-1-1-2-1-5-1

Zagreb, 28. rujna 2015.

Ministar dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1 – PRILOG 2

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić