Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Objavljeno u NN 57/14 od 09.05.2014.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 83/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. svibnja 2014. godine donijela

 

UREDBU O STANDARDIMA I UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI GRANIČNI PRIJELAZI ZA UČINKOVITO I SIGURNO OBAVLJANJE GRANIČNE KONTROLE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se standardi i uvjeti izgradnje i opremanja koje moraju ispunjavati granični prijelazi, u cilju učinkovitog i sigurnog obavljanja granične kontrole.

(2) Ako međunarodnim instrumentom nije drugačije određeno, na standarde i uvjete izgradnje i opremanja graničnih prijelaza na zajedničkim lokacijama primjenjivat će se ova Uredba.

Članak 2.

(1) Opremu potrebnu za obavljanje poslova granične kontrole na graničnim prijelazima osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Kada na graničnom prijelazu graničnu kontrolu obavlja carina, Ministarstvo stavlja na raspolaganje službenicima Carinske uprave opremu potrebnu za obavljanje granične kontrole.

II. OPĆI STANDARDI I UVJETI IZGRADNJE I OPREMANJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 3.

(1) Pri izgradnji i opremanju graničnih prijelaza mora se osigurati da prostorije u pripadajućim čvrstim objektima imaju sljedeću infrastrukturu:

– električnu energiju,

– vodu,

– sanitarni čvor,

– adekvatno grijanje i/ili hlađenje,

– telekomunikacijske kapacitete i telefonske linije,

– slabostrujnu instalaciju tehnikom generičkog kabliranja.

(2) Kad objekti i prostorije graničnih prijelaza nemaju priključak na javnu električnu mrežu potrebno je osigurati vlastiti agregat čija će snaga biti dovoljna za pokretanje svih električnih uređaja za osvjetljenje, minimalno: 8000 vata.

(3) Objekti i prostori graničnog prijelaza, ovisno o vrsti graničnog prijelaza, moraju imati:

– kontrolne kućice,

– natkrivena kontrolna mjesta kao zaštitu od vremenskih nepogoda,

– ogradu,

– prikladno osvjetljenje kontrolnih mjesta i područja graničnog prijelaza,

– branike ili polubranike,

– prikladno mjesto za kontrolu vozila izvan prometne trake,

– prikladno mjesto za vez i kontrolu plovila (u lukama za pomorski promet i lukama unutarnjih voda),

– parkirna mjesta za službena vozila,

– prikladni uredski namještaj.

(4) Ograda na graničnim prijelazima u pomorskom, riječnom i zračnom prometu mora biti visoka minimalno dva metra.

Članak 4.

Veličinu objekta i prostorija na graničnom prijelazu te potrebnu opremu utvrđivat će pojedinačno za svaki granični prijelaz ministarstvo nadležno za financije, na prijedlog nadležnih ministarstava.

III. KATEGORIZACIJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 5.

U smislu ove Uredbe, granični prijelazi dijele se na velike, srednje i male.

Članak 6.

(1) Veliki granični prijelazi su:

1. Granični prijelazi u cestovnom prometu: Macelj, Bregana, Kaštel, Bajakovo, Slavonski Brod, Plovanija, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići.

2. Granični prijelazi u pomorskom prometu: Rijeka, Split, Dubrovnik.

3.Granični prijelazi u zračnom prometu: Zagreb, Split, Dubrovnik.

(2) Srednji granični prijelazi su:

1. Granični prijelazi u cestovnom prometu: Pasjak, Rupa, Metković, Klek, Zaton Doli, Slavonski Šamac, Mursko Središće, Goričan, Maljevac, Dubrava Križovljanska, Požane, Jurovski Brod, Bregana Naselje, Gunja, Ilok, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Vinjani Donji, Gornji Brgat, Kamensko, Orah, Vinjani Gornji, Hrvatska Kostajnica, Otok Virje, Hum na Sutli, Mali Prolog, Erdut, Harmica, Tovarnik, Dvor, Trnovec, Duboševica, Pribanjci, Goričan, Lupinjak, Prud, Županja.

2. Granični prijelazi u željezničkom prometu: Savski Marof, Koprivnica, Tovarnik, Metković, Šapjane, Čakovec, Kotoriba, Beli Manastir, Volinja, Slavonski Šamac.

3. Granični prijelazi u pomorskom prometu: Pula, Šibenik, Zadar.

4. Granični prijelazi u zračnom prometu: Pula, Rijeka, Zadar.

(3) Mali granični prijelazi su svi granični prijelazi koji nisu navedeni u stavcima 1. i 2. ovoga članka, uključujući i riječne granične prijelaze.

IV. STANDARDI I UVJETI IZGRADNJE I OPREMANJA PREMA KATEGORIZACIJI GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 7.

Granični prijelazi, uz opće standarde i uvjete navedene u članku 3. ove Uredbe, moraju raspolagati odgovarajućim objektima i policijsko-tehničkom i drugom opremom.

Članak 8.

(1) Veliki granični prijelazi moraju imati:

– prostorije za službene potrebe,

– čekaonicu,

– prostorije za zadržavanje (m – ž),

– prostorije za pregled osoba i stvari (prva i druga linija kontrole),

– prostoriju za tražitelje azila,

– skladište za oduzete predmete,

– skladište opreme i naoružanja,

– prostorije za rad policijskih službenika,

– prostorije za rad djelatnika drugih državnih tijela,

– prostorije za smještaj generičkog kabliranja objekta i komunikacijske opreme,

– tranzitnu zonu (za granične prijelaze u pomorskom i zračnom prometu).

(2) Veliki granični prijelazi moraju biti opremljeni sljedećom policijsko-tehničkom i drugom opremom:

– štambilji propisani za obavljanje granične kontrole,

– uređaji za ispitivanje vjerodostojnosti putnih isprava,

– stereomikroskop,

– uređaj za pregled teško dostupnih dijelova vozila,

– CO2 detektor za pregled vozila,

– prijenosna rasvjeta i svjetiljke,

– fiksna i mobilna informatička i mrežna oprema,

– RFID čitač putnih isprava,

– čitač registarskih oznaka,

– brojač vozila,

– neprekidno napajanje (UPS, agregat),

– kriptološka oprema,

– telekomunikacijski i radiokomunikacijski sustav,

– prenaponska zaštita (strujna i linijska),

– sustav video-nadzora.

Članak 9.

(1) Srednji granični prijelazi moraju imati:

– prostorije za službene potrebe,

– čekaonicu,

– prostorije za zadržavanje (m – ž),

– prostorije za pregled osoba i stvari (druga linija kontrole),

– prostoriju za tražitelje azila,

– skladište za oduzete predmete,

– skladište opreme i naoružanja,

– prostorije za rad policijskih službenika,

– prostorije za rad djelatnika drugih državnih tijela,

– prostorije za smještaj generičkog kabliranja objekta i komunikacijske opreme,

– tranzitnu zonu (za granične prijelaze u pomorskom i zračnom prometu).

(2) Srednji granični prijelazi moraju biti opremljeni sljedećom policijsko-tehničkom i drugom opremom:

– štambilji propisani za obavljanje granične kontrole,

– uređaji za ispitivanje vjerodostojnosti putnih isprava,

– uređaj za pregled teško dostupnih dijelova vozila,

– CO2 detektor za pregled vozila,

– prijenosna rasvjeta i svjetiljke,

– fiksna i mobilna informatička i mrežna oprema,

– RFID čitač putnih isprava,

– neprekidno napajanje (UPS, agregat),

– kriptološka oprema,

– telekomunikacijski i radiokomunikacijski sustav,

– prenaponska zaštita (strujna i linijska),

– sustav video nadzora.

Članak 10.

(1) Mali granični prijelazi moraju imati prostorije za rad policijskih službenika i djelatnika drugih državnih tijela (druga linija kontrole).

(2) Mali granični prijelazi moraju biti opremljeni sljedećom policijsko-tehničkom i drugom opremom:

– štambilji propisani za obavljanje granične kontrole,

– uređaj za ispitivanje vjerodostojnosti putnih isprava,

– uređaj za pregled teško dostupnih dijelova vozila,

– fiksna i mobilna informatička i mrežna oprema,

– RFID čitač putnih isprava,

– neprekidno napajanje (UPS, agregat),

– kriptološka oprema,

– telekomunikacijski i radiokomunikacijski sustav,

– prenaponska zaštita (strujna i linijska),

– prijenosna rasvjeta i svjetiljke,

– sustav video nadzora.

Članak 11.

(1) Privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok od petnaest dana do tri mjeseca, ovisno o vrsti graničnog prijelaza, moraju imati:

– primjeren objekt montažno-demontažnog tipa površine do 12 m,

– rasvjetu i agregat za električnu energiju,

– vodu (za piće i sanitarnu),

– stalnu ili mobilnu telefonsku liniju,

– pokretni ručni radiouređaj,

– pokretni sanitarni čvor,

– branik ili polubranik,

– prikladno uređenu površinu na kojoj se nalazi područje graničnog prijelaza,

– uređaj za ispitivanje vjerodostojnosti putnih isprava,

– štambilje propisane za obavljanje granične kontrole.

(2) Privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok do petnaest dana moraju imati:

– pokretni sanitarni čvor,

– mobilnu telefonsku liniju,

– pokretni radiouređaj,

– štambilje propisane za obavljanje granične kontrole.

Članak 12.

Sukladno Analizi rizika koju izrađuje Ministarstvo i na temelju odluke ministra nadležnog za unutarnje poslove, svi granični prijelazi (veliki, srednji ili mali) mogu se opremiti i sljedećom policijskom opremom:

– uređaj za detekciju radioaktivnosti,

– uređaj za detekciju droga i eksploziva,

– uređaj za mjerenje gustoće materijala,

– uređaj za detekciju otkucaja srca,

– brojač vozila.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Nadležna državna tijela i operatori dužni su uskladiti standarde i uvjete na graničnim prijelazima prema odredbama ove Uredbe u roku od šest mjeseci od dana njezinoga stupanja na snagu.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole (»Narodne novine«, broj 141/2004).

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/52

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 8. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

 

Copyright © Ante Borić