Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 107/14 od 05.09.2014.:

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/1997., 107/2007. i 94/2013.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i trajanje programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića.

(2) Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Sadržaj programa predškole

Članak 2.

(1) Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

(2) Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

(3) Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

(4) Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

(5) Osobni potencijal i cjeloviti razvoj svakog djeteta odnosi se na njegove tjelesne, emocionalne, socijalne, komunikacijske, stvaralačke i spoznajne mogućnosti i zrelosti koje u toj dobi treba poticati da bi dosegnule svoj optimalni razvoj i to ne samo utjecajima u obiteljskom okruženju, nego i preko djetetova interaktivnog odnosa s njegovim vršnjacima, odgojiteljima i drugim stručnjacima te neposrednom prirodnom i društvenom okolinom.

(6) Okruženje u kojem se provodi program predškole predstavlja niz čimbenika koji potiču i usmjeravaju djetetov tjelesni, socijalno-emocionalni, komunikacijski i spoznajni razvoj te utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina (prostor, oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, događaji, aktivnosti).

(7) Prostor za provedbu programa predškole mora biti prilagođen psihofizičkim osobinama djeteta u godini dana prije polaska u osnovnu školu i slijediti higijensko-zdravstvene i odgojno-obrazovne standarde.

(8) Dječji vrtić/osnovna škola i druga ustanova koja provodi program predškole obvezna je surađivati s roditeljima djece u godini dana prije polaska u školu, ustanovama i pojedincima koji mogu sudjelovati u odgoju i obrazovanju te skrbi za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu te pridonijeti kvaliteti programa predškole.

Trajanje programa predškole

Članak 3.

(1) Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u skladu s organizacijom rada odgojno-obrazovne ustanove.

(2) Program predškole može se provoditi i s manjim brojem sati (ali ne manjim od 150 sati), i to samo tamo gdje ne postoji mogućnost provođenja 250-satnog programa zbog iznimno malog broja djece – do pet, otežanih uvjeta dolaska ili boravka djece te zbog nekih drugih objektivnih teškoća.

(3) Organizatori programa predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima sadržaje programa predškole provodit će u sklopu redovitog programa.

(4) Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa organizatori tog programa mogu autonomno, sukladno svojim mogućnostima i godišnjem planu i programu rada, prilagoditi vrijeme njegove provedbe.

(5) Program predškole mora se ravnomjerno i kontinuirano tjedno provoditi neovisno o predviđenim satima i dnevnim terminima, a pri organizaciji rada daje se prednost prijepodnevnoj provedbi programa.

(6) Značajan čimbenik uspješnog i kontinuiranog provođenja programa je i stalnost voditelja programa predškole.

(7) U sklopu provedbe 250-satnoga odnosno najmanje 150-satnoga trajanja programa predškole treba predvidjeti najmanje 10% od ukupnog broja sati za provedbu drugih aktivnosti izvan ustanove (posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi i sl.) koje je poželjno organizirati i u većem broju sati ovisno o mogućnostima i potrebama nositelja i sudionika programa.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 601-02/14-03/00313

Urbroj: 533-28-14-0002

Zagreb, 25. kolovoza 2014.

Ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.

 

Copyright © Ante Borić