Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Objavljeno u NN 55/11 od 18.05.2011.:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 124. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/2011), a u svezi s člankom 30. i 33. Zakona o javnom okupljanju (»Narodne novine«, broj 128/99., 90/2005 i 150/2005), člankom 25. stavkom 3. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/2003, 141/06., 8/2007 – ispr., 40/2007 i 146/2008), člankom 138. stavkom 2. točkom 1. i člankom 228. stavkom 3. Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, broj: 107/2007) te člankom 119. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj: 178/2004 i 115/2006), ministar unutarnjih poslova donosi

 

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA POSEBNIH TROŠKOVA NASTALIH RADOM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

Ovim Rješenjem utvrđuju se cijene troškova kaznenog i prekršajnog postupka nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), cijene troškova za usluge koje Ministarstvo obavlja na zahtjev fizičkih i pravnih osoba te način njihovog obračuna i naplate.

Članak 2.

Cijene troškova ispitivanja i vještačenja koja se obavljaju u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« iznose:

Redni broj

Vrste ispitivanja i vještačenja

Cijena (kn)

Napomena

1.

Analiza eksploziva i droga – »ITEMISER«

300

po uzorku

2.

Analiza kationa Ion Chromatography

200

po uzorku

3.

Analiza aniona Ion Chromatography

200

po uzorku

4.

Infracrvena spektrometrija – IR

200

po uzorku

5.

UV-VIS spektrometrija

150

po uzorku

6.

Metoda HPLC

300

po uzorku

7.

Plinska kromatografija – GC

200

po uzorku

8.

Tankoslojna kromatografija –TLC

100

po uzorku

9.

Atomska spektrofotometrija

400

po uzorku

10.

Gradijent metoda

100

po uzorku

11.

Analiza krvi i mokraće na drogu

1000

po uzorku

12.

Analiza krvi ili mokraće na drogu

500

po uzorku

13.

Preliminarni test na drogu

50

po uzorku

14.

Preliminarne analize na drogu (6 vrsta)

200

po uzorku

15.

Električna ispitivanja – mjerenja

70

po uzorku

16.

Restitucija oznaka na metalima

400

po uzorku

17.

Walkerovtest

250

po uzorku

18.

Probno pucanje iz oružja

50

po uzorku

19.

Parafinska – silikonska rukavica

250

po uzorku

20.

Mikroskopsko vještačenje

350

po uzorku

21.

Analiza tragova pucanja – GSR

450

po uzorku

22.

Određivanje brzine projektila

100

po uzorku

23.

Metoda HPLC –MS

450

po uzorku

24.

Metoda GC – MS

450

po uzorku

25.

Metoda GC – HS

300

po uzorku

26.

Metoda GC – MS s HS

450

po uzorku

27.

Metoda LC-MS-MS

500

po uzorku

28.

Analiza alkohola u krvi i mokraći

750

3 uzorka

29.

Analiza alkohola u krvi ili mokraći

250

po uzorku

30.

Preliminarna kemijska ispitivanja

50

po uzorku

31.

Određivanja podrijetla biološkog traga

50

po uzorku

32.

RealTime PCR

100

po uzorku

33.

DNK analiza korištenjem »SGMplus« kita

2000

po uzorku

34.

Crno-bijela fotografija (9x13 cm)

4

po komadu

35.

Crno-bijela fotografija (13x18 cm)

8

po komadu

36.

Crno-bijela fotografija (18x24 cm)

16

po komadu

37.

Crno-bijela fotografija (20x30 cm)

30

po komadu

38.

Fotografija u boji (9x13 cm)

4

po komadu

39.

Fotografija u boji (10x15 cm)

5

po komadu

40.

Fotografija u boji (13x18 cm)

8

po komadu

41.

Fotografija u boji (20x30 cm)

30

po komadu

42.

Prijenos podataka na CD

15

po komadu

43.

DKT pretraga CYANOACRYLAT-om

150

po uzorku

44.

DKT pretraga ARDROX-om

70

po uzorku

45.

DKT pretraga BASIC YELOW-om

70

po uzorku

46.

DKT pretraga NINHIDRIN-om

100

po uzorku

47.

DKT pretraga DFO

100

po uzorku

48.

DKT pretraga AMIDOBLACK-om

100

po uzorku

49.

DKT pretraga JODOM

50

po uzorku

50.

DKT pretraga forenzičnim svjetlom

70

po uzorku

51.

Fizikalna DKT pretraga

50

po uzorku

52.

Ispitivanje tehničke ispravnosti i funkcije vatrenog oružja

200

po uzorku

53.

Komparativno mikroskopsko ispitivanje čahura i zrna

250

po uzorku

54.

Mjerenje sile okidanja

150

po uzorku

55.

DTO test

250

po uzorku

56.

NaRho test

250

po uzorku

57.

Ispitivanje sastava pomoću Micro-EDXRF

450

po uzorku

58.

Trovanje CO-analiza sastava atmosfere

450

po analizi

59.

Vještačenje mobitela i SIM-kartica

250

po uzorku

60.

Strojarska vještačenja

250

po uzorku

61.

Elektrotehnička ispitivanja

250

po uzorku

62.

PC-Crash simulacija prometne nesreće

800

po simulaciji

63.

Ispitivanje tragova na žarnim nitima žarulja

150

po uzorku

64.

Utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila

400

po uzorku

65.

Analiza oštećenja pneumatika

150

po uzorku

66.

Analiza tahografskog listića

100

po uzorku

67.

RealTime PCR Y kromosom

100

po uzorku

68.

DNK analiza korištenjem »Identifiler«

2000

po uzorku

69.

DNK analiza korištenjem Yfiler

2000

po uzorku

70.

DNK analiza korištenjem »Mini Filer« Kit-a

2000

po uzorku

71.

DNK analiza korištenjem »NGM« Kita-a

2000

po uzorku

72.

DNK analiza korištenjem »SEfiler Plus« Kit-a

2000

po uzorku

U cijenu iz stavka 1. ovoga članka uračunate su pripremne radnje za analizu i ispitivanje (pregled materijala, priprema uzorka, vaganje, otapanje, separacija, pročišćavanje i sl.) kao i materijalni troškovi.

Troškovi vještačenja i ostali troškovi čija je osnova utrošeno radno vrijeme vještaka obračunava se prema utrošenim satima rada sukladno odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj: 88/2008 i 8/2009).

Članak 3.

Cijene ispitivanja prisutnosti alkohola i opojnih droga u organizmu te izrade dokumentacije za prometnu nesreću iznose:

1. Upotreba alkotesta (alkometra)                                             80 kn

2. Test ispitivanja prisutnosti opojnih droga u organizmu            290 kn

3. Izrada skice mjesta nastanka prometne nesreće u razmjeru    200 kn

4. Izrada fotoelaborata prometne nesreće (paušalno)                 120 kn.

Članak 4.

U slučaju da je prijevoz u kaznenom ili prekršajnom postupku obavljen službenim vozilom Ministarstva, troškovi toga prijevoza utvrđuju se sukladno članku 6. ovoga Rješenja.

Članak 5.

Naknada paušalne svote troškova za izdavanje prekršajnog naloga (općeg) u policijskoj upravi ili policijskoj postaji iznosi 110 kuna.

Članak 6.

Cijena usluge pri kojoj se koriste službena vozila Ministarstva sastoji se od cijene troškova nastalih korištenjem službenog vozila i cijene sata angažiranja policijskog službenika.

Cijena korištenja vozila iznosi za:

1. osobno vozilo                                             80% od litre goriva kn/km

2. autobus                                                     250% od litre goriva kn/km

3. teretno vozilo 2,5 t i kombibus                  100% od litre goriva kn/km

4. teretno vozilo 5,0 t i interventno vozilo       150% od litre goriva kn/km

5. motocikl                                                    50% od litre goriva kn/km

6. korištenje vozila koje stoji

– ne prevaljuje kilometražu                            50 kn/h.

Cijena sata angažiranja policijskog službenika iznosi 52 kn/h, osim

a) interventne policije                                     55 kn/h

b) specijalne policije                                      59 kn/h.

Članak 7.

Cijena usluge pri kojoj se koriste plovila Ministarstva sastoji se od cijene troškova korištenja plovila i cijene sata angažiranja posade plovila.

Cijena korištenja plovila iznosi za:

1. patrolni brod – tip A                                 3.000 kn/h

2. patrolni brod – tip B                                 1.600 kn/h

3. patrolni brod – tip C                                 1.200 kn/h

4. angažiranje plovila koje čeka

na vezu ili na sidru                                         30% od gore navedene cijene.

Cijena sata angažiranja posade plovila iznosi za:

– zapovjednika ophodnog broda                   75 kn/h

– upravitelja stroja                                        72 kn/h

– policijskog službenika – mornara                43 kn/h.

Članak 8.

Cijena usluge osiguranja javne priredbe, športske, kulturne ili zabavne naravi sastoji se od cijene sata angažiranja policijskog službenika i troškova korištenja službenih vozila sukladno članku 6. ovoga Rješenja te cijene iznajmljivanja metalne ograde koja iznosi 10 kn/kom po danu.

Članak 9.

Cijena usluge pratnje (specijalnih tereta, izvangabaritnih tereta, novčanih pošiljki i dr.) sastoji se od cijene sata angažiranja policijskog službenika i troškova korištenja službenih vozila sukladno članku 6. ovoga Rješenja.

Članak 10.

Cijena usluge obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza na zahtjev stranke, sastoji se od:

1. cijene sata angažiranja policijskog službenika koji obavlja graničnu kontrolu, koja iznosi 52 kn/h,

2. troškova korištenja službenog vozila sukladno članku 6. ovoga Rješenja, odnosno troškova korištenja plovila Ministarstva sukladno članku 7. ovoga Rješenja.

Članak 11.

Cijena usluge:

1. preventivnog protueksplozijskog pregleda (sportske, kulturne, vjerske i druge manifestacije – pregledi stadiona, objekata, vanjskih površina i prostora, zrakoplova, broda, vozila, osoba i slično) na zahtjev pravne ili fizičke osobe, te

2. RTG pregled pošiljki, prtljage i tereta na zahtjev pravne ili fizičke osobe sastoji se od cijene sata angažiranja policijskog službenika te troškova korištenja psa za detekciju eksploziva, pojedine opreme, vozila, građevinskih strojeva i drugo.

Cijena sata angažiranja policijskog službenika protueksplozijskog odjela iznosi 112 kn/h, vodiča službenog psa sa psom za detekciju eksploziva iznosi 150 kn/h, a u slučaju rada s eksplozivnim sredstvima iznosi 200 kn/h.

Trošak korištenja RTG uređaja naplaćuje se 150 kn za svako uključivanje uređaja, a daljnji rad uređaja naplaćuje se 100 kn/h.

Za korištenje prijenosnih RTG uređaja kao i Scamobilea, cijena sata angažiranja policijskog službenika iz stavka 2. ovoga članka uvećava se za 20% (zbog veće opasnosti od zračenja i potrebnog dužeg vremena za pripremu uređaja za rad).

Članak 12.

Cijena usluge izdvajanja i davanja podataka iz službenih evidencija Ministarstva iznosi:

– izrada programskog rješenja     2.000,00 kn

– obrada podataka                      2.000,00 kn

– jedan slog                                 0,10 kn.

Članak 13.

Cijena usluge dresure pasa u Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa Ministarstva iznosi:

1.

Troškovi dresure psa, teoretske nastave i praktične obuke vodiča

 
 

– za jednog psa

28.800 kn

 

– jedan sat

150 kn

2.

Troškovi smještaja i prehrane vodiča

31.200 kn

3.

Hrana za psa

3.800 kn

4.

Smještaj za psa

4.800 kn

5.

Oprema za psa

1.500 kn

UKUPNO (za jednu osobu i jednog psa za osam mjeseci tečaja)

70.100 kn

2. fizičke osobe:

1.

Sat instruktora

55 kn

 

Obvezan skupni rad (s najviše 5 pasa) u trajanju od šest tjedana, tri puta tjedno po dva sata rada, bez mogućnosti smještaja i prehrane pasa.

 

Članak 14.

Cijene usluga leta helikoptera, koje Ministarstvo unutarnjih poslova pruža pravnim i fizičkim osobama, jesu:

1. Ekonomska (stvarna) cijena sata leta helikoptera, prilikom prijevoza osoba iznosi:

– za helikopter tip Bell 206             3.100,00 kuna

– za helikopter tip Bell 212             7.200,00 kuna

2. Komercijalna cijena sata leta helikoptera, prilikom prijevoza osoba iznosi:

– za helikopter tip Bell 206            5.000,00 kuna

– za helikopter tip Bell 212          10.000,00 kuna

3. Komercijalna cijena sata leta helikoptera, za medicinske letove (primarne i sekundarne), snimanja iz zraka i iskakivanje padobranaca, iznosi:

– za helikopter tip Bell 206            6.000,00 kuna

– za helikopter tip Bell 212          12.000,00 kuna

4. Komercijalna cijena sata leta helikoptera, za složene helikopterske letove (podizanje podvjesnog tereta, letovi na velikim visinama, letovi iznad mora i sl.), iznosi:

– za helikopter tip Bell 206           10.000,00 kuna

– za helikopter tip Bell 212           20.000,00 kuna.

Radi naplate troškova letenja od naručitelja po komercijalnoj cijeni, minimalno vrijeme leta iznosi jedan sat. Za letove duže od jednog sata obračunavat će se i minute.

Članak 15.

Cijene roniteljskih usluga iznose:

Red. broj

Vrsta usluge

Cijena u kunama

Napomena

1.

Iznajmljivanje kompleta opreme za ronjenje sa zrakom

150

po danu

2.

Iznajmljivanje pune boce

30

po danu

3.

Iznajmljivanje regulatora

30

po danu

4.

Iznajmljivanje kompenzatora plovnosti

30

po danu

5.

Iznajmljivanje kompletnog roniteljskog odijela

30

po danu

6.

Iznajmljivanje maske, disalice i peraja

30

komplet, po danu

7.

Iznajmljivanje svjetiljke

30

po danu

8.

Iznajmljivanje kompleta opreme za ronjenje sa zrakom za korisnike roniteljskog centra

100

po danu

9.

Punjenje boce sa zrakom

2

po litri volumena

10.

Iznajmljivanje podvodne videokamere

150

po danu

11.

Iznajmljivanje podvodnog fotoaparata

150

po danu

12.

Iznajmljivanje metal detektora

50

po danu

13.

Iznajmljivanje maske za cijelo lice s podvodnom vezom

100

po danu

14.

Iznajmljivanje scootera

100

po danu

15.

Iznajmljivanje ručnog roniteljskog lifta

50

po danu

16.

Iznajmljivanje gumenog glisera

Gorivo i ulje (po satu rada)

Dnevnica po članu posade

200

533

210

170

Paušal iznosi 200 kn, 533 kn cijena 1 sata, cijena svakog daljnjeg sata uvećava se za 210 kn, cijena paušalnog iznosa umanjuje se za 10% za najam od 5 dana i više, a 20% za najam od 10 dana i više

17.

Dnevnica ronitelja (bez obzira da li se roni ili ne)

170

po danu

18.

Uron ronitelja

400

po uronu, cijena je promjenjiva ovisno o uvjetima ronjenja, povoljni uvjeti – osnovna cijena, teški uvjeti – osnovna cijena uvećana za 100%, vrlo teški uvjeti ronjenja – osnovna cijena uvećana za 200%

19.

Roniteljski tečaj – ronitelj na dah

400

 

20.

Roniteljski tečaj – mlađi ronitelj otvorenih voda

1500

 

21.

Roniteljski tečaj – ronitelj otvorenih voda

1700

 

22.

Roniteljski tečaj – napredni ronitelj otvorenih voda

1800

 

23.

Roniteljski tečaj – ronitelj specijalnosti

700

 

24.

Roniteljski tečaj – ronitelj spasitelj

1550

 

25.

Roniteljski tečaj – ronitelj CPR i prve pomoći

600

 

26.

Roniteljski tečaj – voditelj ronjenja

2500

 

27.

Korištenje nastavnog kabineta i bazena

50

po satu, ukoliko osobe ne koriste smještaj Roniteljskog centra MUP-a

Djelatnici Ministarstva, koji za privatne potrebe pohađaju roniteljske tečajeve, plaćaju samo materijalne troškove (didaktički materijal, punjenje boca, iznajmljivanje opreme) bez uračunate satnice instruktora.

Iznajmljivanje opreme iz stavka 1. ovoga članka navedene pod rednim brojevima: 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. moguće je samo ako istom rukuje osposobljeni djelatnik Ministarstva.

Materijal snimljen podvodnom videokamerom i fotoaparatom pod rednim brojem 10. i 11. vlasništvo je Republike Hrvatske, pohranjuje se u Ministarstvu, a potencijalnom korisniku može se ustupiti na korištenje sukladno posebnom ugovoru.

Zbog potrebe obavljanja određenih poslova Ministarstva, korisnik je, prije isteka roka na koji je oprema iznajmljena, dužan, u najkraćem mogućem roku, udovoljiti zahtjevu za njezinim vraćanjem.

Članak 16.

Cijene oglasnog prostora u glasilu Ministarstva pod nazivom »Mir, ugled i povjerenje« iznose:

Format oglasa

Cijena (kn)

1/1

3.000,00

½

1.500,00

¼

1.000,00

1/6

800,00

Druga unutarnja (korice) 1/1

4.000,00

Druga unutarnja (korice) 1/2

3.000,00

Zadnja (korice) 1/1

5.000,00

Zadnja (korice) 1/2

5.000,00

Popusti: – 10% – za 3 objave

– 15% – za 6 objava

– 20% – za 12 objava.

Članak 17.

Uplate po ovom Rješenju obavljaju se na temelju ispostavljenog računa na žiroračun Državnog proračuna, broj: 1001005-1863000160, s pozivom na broj naznačen na računu.

Članak 18.

Ustrojstvene jedinice Ministarstva dužne su pratiti kretanje cijena usluga iz svog djelokruga rada.

Ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovoga članka dužne su o svakoj promjeni iznosa troškova obavljanja usluga izvijestiti ustrojstvenu jedinicu za materijalno-financijske poslove te predložiti odgovarajuću izmjenu ovoga Rješenja.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti: Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj: 151/2008 i 28/2010).

Članak 20.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-25475-2011.

Zagreb, 11. svibnja 2011.

Ministar

Tomislav Karamarko, v. r.

 

Copyright © Ante Borić