Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 95/15 od 04.09.2015.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14, u daljnjem tekstu: Zakon) AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d., Zagreb, Širolina 4, (u daljnjem tekstu: Poslodavac i/ili Društvo), s jedne strane i Nezavisni cestarski sindikat, Zagreb, Širolina 4, s druge strane (u daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su u Zagrebu dana 4. kolovoza 2015. godine sljedeći

 

II. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 1.

Ovim Dodatkom Kolektivnog ugovora (u daljnjem tekstu: Dodatak) mijenja se i dopunjuje Kolektivni ugovor Društva sklopljen dana 3. srpnja 2015. godine (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor).

Članak 2.

(1) Razvrstavanje i vrednovanje radnih mjesta s pripadajućim grupama i koeficijentima utvrđena člankom 64. Kolektivnog ugovora u sebi sadrže i stalni dodatak iz članka 55. stavak. 1. alineje 3. Pravilnika o radu od 0,20, a što nije posebno navedeno u Kolektivnom ugovoru.

(2) Stoga stranke Kolektivnog ugovora suglasno mijenjaju članak 64. stavak 1. na način da se iza tabele s POPISOM RADNIH MJESTA RASVRSTANIH PO SLOŽENOSTI I KOEFICIJENTIMA dodaje novi tekst koji glasi:

»Koeficijenti radnih mjesta iz gornje tabele u sebi uključuju stalni dodatak od 0,20 iz članka 55. stavak 1. alineje 3. Pravilnika o radu od 17. lipnja 2014. godine.«

Članak 3.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ovaj Dodatak primjenjuje se od 1. dana u mjesecu u kojem je Dodatak sklopljen i objavljuje se na oglasnoj ploči na poslovnoj adresi Poslodavca.

Članak 5.

Ovaj Dodatak sastavljen je u sedam (7) istovjetnih primjeraka, od kojih Poslodavac zadržava dva (2) primjerka, Sindikat zadržava dva (2) primjerka, dva (2) primjerka dostavljaju se Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Upravi za rad i tržište rada te jedan (1) primjerak »Narodnim novinama«, Službeni list Republike Hrvatske.

Ug.br.: 06-33/15

Zagreb, 4. kolovoza 2015.

ZA AUTOCESTU RIJEKA – ZAGREB d.d.                                                      ZA SINDIKAT

                 Direktor Društva                                                                         Nezavisni cestarski sindikat

                 Josip Šala, v. r.                                                                       Mijat Stanić, predsjednik, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić