Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Objavljeno u NN 34/15 od 25.03.2015.:

 

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 9. stavka 1. Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (»Narodne novine«, broj 84/13 i 20/14), uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva, klasa: 310-02/15-01/05, urbroj: 526-04-01-02/1-15-02, od 5. veljače 2015., Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. ožujka 2015. godine donijela

 

ODLUKU O IZNOSU NAKNADA ZA SUDJELOVANJE U SUSTAVU JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije koje korisnici Registra jamstva podrijetla električne energije (u daljnjem tekstu: Registar) plaćaju energetskom subjektu HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, kao tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije u Republici Hrvatskoj.

II.

Godišnje naknade za vođenje korisničkog računa u Registru iznose kako slijedi:

R. br.

Vrsta korisničkog računa u Registru

Iznos godišnje naknade [kn] (bez PDV-a)

1.

Korisnički račun povlaštenog proizvođača električne energije

 

1.a

s ukupnom instaliranom snagom svih postrojenja registriranih u Registru većom ili jednakom 0,5 MW

5.000,00

1.b

s ukupnom instaliranom snagom svih postrojenja registriranih u Registru manjom od 0,5 MW

100,00

2.

Korisnički račun ostalih korisnika Registra

10.000,00

III.

Osim godišnjih naknada za vođenje korisničkog računa u Registru iz točke II. ove Odluke, korisnici Registra plaćaju godišnju naknadu za svako pojedino proizvodno postrojenje registrirano u Registru u iznosu kako slijedi:

R. br.

Instalirana snaga postrojenja

Iznos godišnje naknade [kn] (bez PDV-a)

1.

veća od 10 MW

18.000,00

2.

veća od 5 MW do uključivo 10 MW

8.000,00

3.

veća od 1 MW do uključivo 5 MW

500,00

4.

veća od 300 kW do uključivo 1 MW

200,00

5.

veća od 30 kW do uključivo 300 kW

100,00

6.

do uključivo 30 kW

50,00

IV.

Pojedinačne naknade za izdavanje i prijenos (uvoz, izvoz i prijenos unutar Registra) jamstava podrijetla električne energije iznose kako slijedi:

R. br.

Postupak nad jamstvom podrijetla električne energije

Iznos naknade [kn/jamstvu] (bez PDV-a)

1.

Izdavanje jamstva podrijetla električne energije

0,23

2.

Uvoz jamstva podrijetla električne energije

0,23

3.

Izvoz jamstva podrijetla električne energije

0,23

4.

Prijenos jamstva podrijetla električne energije s jednog korisničkog računa na drugi korisnički račun unutar Registra

0,00

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/05

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 20. ožujka 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić