PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 112/14 od 24.09.2014.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 20. stavka 9. i članka 78. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014), ministar nadležan za rad donosi

 

PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU IZ ZAŠTITE NA RADU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

1) osposobljavanje za rad na siguran način,

2) osposobljavanje i usavršavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu,

3) način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblici stalnog stručnog usavršavanja i vođenje registra izdanih uvjerenja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu mogu obavljati poslodavci za vlastite potrebe te osobe ovlaštene za osposobljavanja iz zaštite na radu.

I. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Članak 3.

(1) Osposobljavanje radnika za rad na siguran način (u daljnjem tekstu: osposobljavanje radnika) provode stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika).

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka se ne primjenjuju na naučnike te učenike i studente na praksi čije je osposobljavanje uređeno posebnim propisom.

Članak 4.

(1) Osposobljavanje radnika provodi se prema programu osposobljavanja koji se mora temeljiti na procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine otklanjanja.

(2) Poslodavci mogu, ako imaju zaposlenog stručnjaka zaštite na radu, sami izrađivati programe osposobljavanja i provoditi osposobljavanje ili osposobljavanje mogu povjeriti osobi ovlaštenoj za osposobljavanje radnika.

(3) Program osposobljavanja radnika treba sadržavati popis pisanih uputa za rad na siguran način za sve poslove koje radnik obavlja.

(4) Program osposobljavanja radnika se sastoji od teoretskog osposobljavanja koje se provodi za sve radnike ovisno o poslovima koje će obavljati i praktičnog osposobljavanja na mjestu rada, osim za poslove s malim rizicima za koje je dovoljno provesti teoretsko osposobljavanje.

(5) Program osposobljavanja radnika mora obuhvaćati i upute proizvođača opreme i opasnih kemikalija koje radnik koristi tijekom rada.

Članak 5.

Stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja su oslobođeni od obveze osposobljavanja za rad na siguran način.

Članak 6.

(1) O provedenom osposobljavanju radnika sastavlja se zapisnik u kojemu se navode podaci:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) radnika koji se osposobljava,

2) poslovi koje će radnik obavljati i mjesto obavljanja tih poslova,

3) naziv, sjedište i OIB poslodavca,

4) ime, prezime i OIB osoba koje su uključene u osposobljavanje,

5) mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja radnika,

(2) Praktični dio osposobljavanja radnika provodi ovlaštenik koji neposredno rukovodi radom osposobljavanog radnika i stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje radnika.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC ZOS).

Članak 7.

(1) Poslodavac je obvezan čuvati zapisnik o osposobljavanju radnika.

(2) Poslodavac je obvezan Zavodu za unaprjeđivanje zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) dostaviti elektroničku obavijest o provedenom osposobljavanju radnika u skladu s provedbenim propisom.

II. OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA I POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Članak 8.

Osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja (zaposleni kod poslodavca ili sam poslodavac), odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu.

Članak 9.

(1) Program osposobljavanja ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu naveden je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (PRILOG 1.).

(2) Trajanje osposobljavanja prema programu iz stavka 1. ovoga članka iznosi najmanje 7 školskih sati.

Članak 10.

(1) Osposobljavanje iz članka 8. ovoga Pravilnika provodi se teoretski i o njemu se vodi zapisnik (Obrazac ZOOP).

(2) Poslodavac je obvezan Zavodu dostaviti elektroničku obavijest o provedenom osposobljavanju radnika iz članka 8. ovoga Pravilnika u skladu s provedbenim propisom.

(3) Ovlaštenik je obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje.

(4) Poslodavac je obvezan omogućiti ovlašteniku i povjereniku radnika, stručna usavršavanja koja provode središnja tijela državne uprave nadležna za zaštitu na radu.

III. STRUČNI ISPITI ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

Članak 11.

(1) Stručni ispiti za stručnjaka zaštite na radu su opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

(2) Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu kandidati polažu prema programu koji je u prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (PRILOG 2.).

(3) Opći dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu.

(4) Posebni dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus).

(5) Status stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) ima osoba koja je:

1) završila najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položila državni stručni ispit iz područja zaštite na radu u tijelima državne uprave nadležnim za zaštitu na radu, i

2) završila najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položila državni stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu.

Članak 12.

(1) Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

(2) Za prijavu polaganja stručnog ispita može se koristiti obrazac koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-1).

(3) Prijava za polaganje stručnog ispita s priloženom dokumentacijom mora sadržavati sve podatke navedene u obrascu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Prijava za polaganje stručnog ispita ide u proceduru tek nakon uplate ispitne pristojbe koju kandidat mora uplatiti najkasnije 60 dana od primljene obavijesti ministarstva.

(5) Ministar nadležan za rad (u daljnjem tekstu: ministar) rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka je izvršno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 13.

(1) Usmeni dio stručnog ispita, kandidat polaže pred Ispitnom komisijom za stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Komisija S).

(2) O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i članovi Komisije S.

(3) Zapisnik o općem dijelu stručnog ispita se vodi na obrascu SIS-2, koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Zapisnik o posebnom dijelu stručnog ispita se vodi na obrascu SIS-3, koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Ministar odlukom utvrđuje listu ispitivača koji mogu biti članovi Komisije S i tajnika Komisije S.

Članak 14.

(1) Komisiju S i predsjednika Komisije za svaki ispitni rok imenuje rukovodeći službenik ustrojstvene jedinice za zaštitu na radu ministarstva s liste ispitivača iz članka 13. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Komisiju S za opći dio stručnog ispita čine tri ispitivača od kojih je jedan predsjednik.

(3) Komisiju S za posebni dio stručnog ispita čine tri ispitivača od kojih je jedan predsjednik.

Članak 15.

(1) O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidat mora biti obaviješten 30 dana prije dana održavanja stručnog ispita.

(2) Kandidat može pisanim podneskom, uz odgovarajući dokaz opravdane spriječenosti, odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje.

(3) Ako kandidat bez opravdanog razloga određenog dana ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita.

Članak 16.

(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

(2) Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u većem iznosu te se u tom slučaju nadoplaćuje razlika.

Članak 17.

(1) Kandidat je položio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ako ga svi članovi komisije ocjene s ocjenom »položio«.

(2) Kandidat je položio posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ako ga svi članovi komisije ocjene s ocjenom »položio«.

(3) Kandidat koji je prijavio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ispite polaže isti dan.

Članak 18.

(1) Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, može zahtijevati ponovno polaganje ispita najkasnije u roku od 90 dana od dana od kada ga nije položio, a ispit može polagati najviše tri puta.

(2) Kandidat koji nije položio posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, može zahtijevati ponovno polaganje ispita najkasnije u roku od 90 dana od dana od kada ga nije položio, a ispit može polagati najviše tri puta.

(3) Kandidatu koji istoga dana polaže opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, a koji položi samo opći dio, izdat će se uvjerenje o položenom općem dijelu ispita, a ponovno polaganje posebnog dijela može zatražiti na način i u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako u roku iz stavka 1. i 2. ovoga članka kandidat ne podnese zahtjev za ponovno polaganje ispita, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita.

(5) Ako kandidat ne položi ispit u roku od 1 godine od dana podnošenja zahtjeva, obustavit će se postupak polaganja.

Članak 19.

(1) Kandidatu koji je položio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, izdaje se uvjerenje o položenom općem dijelu stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu, na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-4 ).

(2) Kandidatu koji je položio posebni dio stručnog ispita izdaje se uvjerenje o položenom posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-5).

(3) Kandidatu koji je položio opći i posebni dio stručnog ispita istoga dana, izdaje se uvjerenje o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-6).

Članak 20.

Administrativne i tehničke poslove obavlja tajnik Komisije S.

Članak 21.

(1) Visinu troškova stručnog ispita odlukom utvrđuje ministar.

(2) Predsjedniku, članovima i tajniku komisije S pripada naknada za rad na temelju odluke koje donosi ministar.

Članak 22.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju izdanih uvjerenja prema obrascu SIS-7, koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-7).

(2) U evidenciji iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1) broj uvjerenja,

2) ime i prezime kandidata, OIB, stupanj i smjer obrazovanja,

3) datum polaganja ispita,

4) vrsta uvjerenja,

5) datum izdavanja uvjerenja iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju iz stavka 1. ovoga članka u papirnatom i elektroničkom obliku.

IV. STRUČNI ISPIT ZA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Članak 23.

(1) Pravo polaganja stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta (koordinator I) i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II) ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osoba koja ima najmanje završen studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva ili stručni studij sigurnosti sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (posebni dio) ima pravo polaganja stručnog ispita samo za koordinatora II.

(3) Status koordinatora I i II ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i koja je položila stručni ispit po posebnom propisu iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus) i koja je stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio).

(4) O statusu koordinatora iz stavka 3. ovoga članka, ministarstvo donosi rješenje.

Članak 24.

Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu polaže se prema programu za koordinatore zaštite na radu, koji je u prilogu 3. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (PRILOG 3.).

Članak 25.

(1) Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu.

(2) Za prijavu polaganja stručnog ispita može se koristiti obrazac koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIK-1).

(3) Prijava za polaganje stručnog ispita s priloženom dokumentacijom mora sadržavati sve podatke navedene u obrascu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Prijava za polaganje stručnog ispita ide u proceduru tek nakon uplate ispitne pristojbe koju kandidat mora uplatiti najkasnije 60 dana od primljene obavijesti ministarstva.

(4) Ministar rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita.

(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka je izvršno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 26.

(1) Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, kandidat polaže pred Ispitnom komisijom za stručni ispit za koordinatora zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Komisija K).

(2) O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i članovi Komisije K.

(3) Zapisnik o stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu vodi se na obrascu SIK-2, koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIK 2).

(4) Ministar odlukom utvrđuje listu ispitivača koji mogu biti članovi Komisije K i tajnika Komisije K iz redova državnih službenika središnjih tijela državne uprave.

(5) Na listu ispitivača iz stavka 4. ovoga članka, osobe predlaže i ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

Članak 27.

(1) Komisiju K i predsjednika Komisije za svaki ispitni rok imenuje rukovodeći službenik ustrojstvene jedinice za zaštitu na radu ministarstva s liste ispitivača iz članka 25. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Komisiju K čine tri ispitivača, od kojih je jedan predsjednik.

Članak 28.

(1) O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidat mora biti obaviješten 30 dana prije dana održavanja stručnog ispita.

(2) Kandidat može pisanim podneskom, uz odgovarajući dokaz opravdane spriječenosti, odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje.

(3) Ako kandidat bez opravdanog razloga određenog dana ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita.

Članak 29.

(1) Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu sastoji se od tri ispitne cjeline.

(2) Kandidat je položio stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, ako je položio sve tri cjeline, koje su članovi komisije ocijenili s ocjenom »položio«.

(3) Kandidat koji nije položio jednu cjelinu stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu, može zahtijevati ponovno polaganje te cjeline u roku od 30 dana od dana kada ga nije položio, a ispit može polagati najviše tri puta.

(4) Kandidat koji nije položio dvije cjeline stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu, može zahtijevati ponovno polaganje ispita u roku od 30 dana od dana kada ga nije položio, a ispit može polagati najviše tri puta.

(5) Ako u roku iz stavka 3. i 4. ovoga članka kandidat ne podnese zahtjev za ponovno polaganje ispita, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita.

Članak 30.

Kandidatu koji je položio stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu, na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIK-3 ).

Članak 31.

Administrativne i tehničke poslove obavlja tajnik komisije K.

Članak 32.

(1) Visinu troškova stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu, odlukom utvrđuje ministar.

(2) Predsjedniku, članovima i tajniku komisije K pripada naknada za rad na temelju odluke koje donosi ministar.

Članak 33.

(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

(2) Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u većem iznosu te se u tom slučaju nadoplaćuje razlika.

Članak 34.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su položile stručni ispit za koordinatora zaštite na radu.

(2) U evidenciji iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1) broj uvjerenja

2) ime i prezime kandidata, OIB, stupanj i smjer obrazovanja,

3) datum polaganja ispita,

4) vrsta uvjerenja,

5) datum izdavanja uvjerenja iz članka 30. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju iz stavka 1. ovoga članka u papirnatom i elektroničkom obliku.

V. KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Članak 35.

(1) Poslodavac je obvezan omogućiti stručnjacima zaštite na radu stručno usavršavanje koje provode središnja tijela državne uprave nadležna za zaštitu na radu.

(2) Koordinatori zaštite na radu dužni su se usavršavati.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 37.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03).

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 29/05).

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 69/05).

(5) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 101/09 i 40/10).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/50 Urbroj: 524-03-02-01/1-14-22 Zagreb, 16. rujna 2014.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA OVLAŠTENIKA, POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

1. Osnovni pojmovi iz zaštite na radu.

2. Procjena rizika.

3. Osposobljavanje iz zaštite na radu.

4. Obveze i prava poslodavaca, radnika i ovlaštenika radnika za zaštitu na radu.

5. Poslovi zaštite na radu.

6. Posebni propisi ovisno o djelatnosti poslodavca.

7. Posljedice neprovođenja zaštite na radu za poslodavca.

PRILOG 2.

PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

I. OPĆI DIO

Pravno uređivanje zaštite na radu

Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)

Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)

Procjena rizika

II. POSEBNI DIO

1. Građevine namijenjene za rad

Lokacija građevina namijenjenih za rad

Vodovod i kanalizacija

Odstranjivanje štetnih otpadaka

Radni prostor

Veličina i visina prostorija

Podovi, zidovi, stropovi i krovovi, prozori, vrata

Prometnice

Unutarnja stubišta, vanjske stepenice, pokretne stepenice, vertikalni prilazi

Prirodna i umjetna osvijetljenost

Grijanje, hlađenje i provjetravanje prostorija

Buka i vibracije

Pomoćne prostorije

Održavanje mjesta rada, radne i druge opreme

Pružanje prve pomoći

Plan evakuacije i spašavanja

2. Radna oprema (postrojenja, strojevi, uređaji, sredstva za prijenos materijala i oprema za povremeni rad na visini)

Opće odredbe vezano za uporabu

Obveze poslodavca

Obveze radnika

Zahtjevi koje moraju ispunjavati radnici za korištenje određene radne opreme

Postavljanje radne opreme

Natpisi i upute

Zahtjevi u svezi s pogonskom energijom

Rukovanje radnom opremom

Sigurnosni uređaji i naprave

Kontrolni instrumenti i naprave

Radna oprema kod koje nastaje statički elektricitet

Radna oprema kod koje se oslobađa prašina

Radna oprema s opasnim radnim tvarima

Radna oprema kod koje nastaju visoke ili niske temperature

Radna oprema kod koje nastaje buka ili vibracije

Popravak, održavanje i transport radne opreme

Radna oprema za dizanje tereta

Uporaba radne opreme za dizanje tereta

Radna oprema za dizanje slobodno visećih tereta

3. Znakovi sigurnosti

Opće i posebne obveze poslodavca u svezi sa znakovima sigurnosti

Opći zahtjevi vezano za znakove sigurnosti

Označavanje sadržaja spremnika i instalacija

Označavanje opreme za gašenje

Označavanje prepreka, opasnih područja i prometnih putova

Svjetlosni i zvučni znakovi

Davanje znakova rukom i govorno komuniciranje

4. Osobna zaštitna oprema

Obveze poslodavca

Obveze radnika

Procjena rizika i izbor osobne zaštitne opreme za zaštitu: glave, sluha, očiju i lica, organa za disanje, ruku, nogu, kože, trupa i trbuha, cijelog tijela, od pada u dubinu i od električne energije

5. Radni okoliš

Čimbenici radnog okoliša

Nadzor nad stanjem radnog okoliša

Svrha i provedba ispitivanja radnog okoliša

Propisi prema kojima se vrše ispitivanja u radnom okolišu

Prateći dokumenti

Mikroklima

Buka i vibracije

Zaprašenost

Osvijetljenost i rasvjeta

Neionizirajuća i ionizirajuća zračenja

Kemijske štetnosti

Biološke štetnosti

Poduzimanje mjera na temelju stanja utvrđenih ispitivanjima

6. Siguran rad s opasnim kemikalijama

Klasifikacija opasnih kemikalija

Propisi kojima je regulirano rukovanje s opasnim kemikalijama

Označavanje opasnih kemikalijama

Obveze proizvođača, isporučitelja i korisnika opasnih kemikalija

Osposobljavanje radnika za rad s opasnim kemikalijama

Transport i skladištenje opasnih kemikalija

Opasni otpadci

7. Siguran rad pri korištenju električne energije

Podzakonski propisi, tehnički propisi, hrvatske norme

Opasno djelovanje električne struje na čovjeka

Pravila za sigurno korištenje električne energije

– zaštita od udara električne struje;

– zahtjevi glede električnih instalacija;

– sigurno korištenje električnih strojeva i uređaja.

Posluživanje i rad s električnim uređajima i opremom

– električni uređaji i oprema s visokim naponom;

– električni uređaji i oprema s niskim naponom;

– zaštitna oprema za rad na električnim uređajima i opremi;

– uzemljenje.

Opasne pojave

– atmosfersko pražnjenje;

– statički elektricitet;

– indukcija;

– elektromagnetski valovi.

Unutarnji nadzor

8. Unutarnji transport i skladištenje

Unutarnji transport

Ručno prenošenje tereta

Načela i pravila za sigurnu uporabu transportnih sredstava

Pravila zaštite pri sprječavanju rizika kod transportnih operacija

Manipulacija vozilima unutarnjeg transporta

Skladištenje

Obrazac ZOS

.....................................................................................

naziv, sjedište i OIB poslodavca

ZAPISNIK o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način

za radnika ……………………………………..

ime, prezime, OIB

Poslovi koje će radnik obavljati i mjesto obavljanja tih poslova:

   
   
   
   
   
   
   

Mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja radnika,

Ime, prezime i OIB osoba koje su uključene u osposobljavanje,

Na osnovi provedenog teoretskog dijela osposobljavanja, stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje ocjenjuje:

Radnik je u teoretskom dijelu osposobljen za rad na siguran način za poslove na koje je raspoređen.

Stručnjak zaštite na radu: .................................... …...........................

(ime i prezime) (potpis)

Osposobljeni radnik: ............................................... .............................

(ime i prezime) (potpis)

PRAKTIČNI DIO PROVJERE

Niže potpisane osobe su na mjestu rada utvrdile da:

 

Radnik prije početka rada pregleda mjesto rada te o uočenim nedostacima izvještava poslodavca ili njegovog ovlaštenika

 

Radnik pravilno koristi sredstva rada

 

Radnik pravilno koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu i nakon korištenja je vraća na za to određeno mjesto

 

Radnik pravilno koristi i samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja zaštite na sredstvima rada

 

Radnik odmah obavještava poslodavca, njegovog ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu ili povjerenika radnika za zaštitu na radu o svakoj situaciji koju smatra značajnim i izravnim rizikom za sigurnost i zdravlje, o nepostojanju ili nedostatku uputa za takvu situaciju, kao i o bilo kojem uočenom nedostatku u organiziranju i provedbi zaštite na radu

 

Radnik posao obavlja u skladu s pravilima zaštite na radu, pravilima struke te pisanim uputama poslodavca

 

Radnik prije odlaska s mjesta rada ostavlja sredstva rada koja je koristio, u takvom stanju da ne ugrožavaju ostale radnike ili sredstva rada

                  

Radnik surađuje s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu

 
   

Praktični dio provjere završen je dana ...................., ...................................                                                                                   (mjesto rada)

.................................................................................................................

Praktičnu provjeru su obavili:

1. Neposredni ovlaštenik: ............................................................................                                                                    (ime i prezime)

.................................. .............................................................................             (potpis)                                                    (funkcija)

2. Stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje: .................................                                                                                            (potpis)

Na osnovi provedenog osposobljavanja, stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje ocjenjuje:

3. Radnik je osposobljen za rad na siguran način na poslovima i zadacima na koje je raspoređen.

Stručnjak zaštite na radu: ................................. ............................................                                           (ime i prezime)                             (potpis)

Obrazac ZOOP

.............................................................

naziv, sjedište i OIB poslodavca

ZAPISNIK o osposobljenosti

………………………………….

ime, prezime, OIB

za obavljanje poslova ovlaštenika/povjerenika radnika za zaštitu na radu

Poslovi koje će ovlaštenik/povjerenik radnika obavljati i mjesto obavljanja poslova:

Sadržaj osposobljavanja:

 

1. Osnovni pojmovi iz zaštite na radu

 

2. Procjena rizika

 

3. Osposobljavanje iz zaštite na radu

 

4. Obveze i prava poslodavaca, radnika i ovlaštenika radnika za zaštitu na radu

 

5. Poslovi zaštite na radu

              

6. Posebni propisi ovisno o djelatnosti poslodavca

 

7. Posljedice neprovođenja zaštite na radu za poslodavca

 

Mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja,

Ime, prezime i OIB osoba koje su uključene u osposobljavanje,

Na osnovi provedenog osposobljavanja, prema propisanom programu osposobljavanja, stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje ocjenjuje:

Ovlaštenik/Povjerenik je osposobljen za obavljanje poslova zaštite na radu.

Stručnjak zaštite na radu: ...................................... .............................

(ime i prezime) (potpis)

Ovlaštenik/Povjerenik: ......................................... ................................

(ime i prezime) (potpis)

 

Obrazac SIS-1  

Republika Hrvatska

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

ZAHTJEV

za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Redni broj

PODATAK

 

1.

Ime i prezime

 

2.

Dan, mjesec i godina rođenja

 

3.

OIB

 

4.

Mjesto stanovanja

                          

5.

Kontakt-telefon

 

6.

Školska sprema,/naziv završenog fakulteta, visoke, više ili srednje škole, smjer, stupanj

 

7.

Opći dio ispita/

Posebni dio ispita/

Opći i posebni dio ispita

 

8.

Tko snosi troškove polaganja ispita (ime i prezime/naziv tvrtke i adresa/sjedište)

 

9.

Djelatnost poslodavca

 

10.

Preslika diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju

 

11.

Preslika izvatka iz registra Trgovačkog suda poslodavca kod kojega je kandidat zaposlen

 

U __________________

                                                                                   Podnositelj zahtjeva                                                                               _____________________

 

Obrazac SIS-2

ISPITNA KOMISIJA ZA STRUČNI ISPIT

ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

(OPĆI DIO)

Zagreb,

ZAPISNIK

I. ____________________ pristupio-la je dana _____________     (ime i prezime kandidata)

polaganju općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu pred Ispitnom komisijom u sastavu:

1. ___________________ predsjednik

2. ___________________ član

3. ___________________ član

(Zapisnici s pitanjima su u prilogu i sastavni su dio ovoga zapisnika)

II. Nakon završenog općeg dijela stručnog ispita, Ispitna komisija utvrđuje:

1. ____________________ je položio-la opći dio stručnog ispita          (ime i prezime)

2. ____________________ nije položio-la opći dio stručnog ispita          (ime i prezime)

Predsjednik _________________

Član ______________________

Član ______________________

 

Obrazac SIS-3  

ISPITNA KOMISIJA ZA STRUČNI ISPIT

ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

(POSEBNI DIO)

Zagreb,

ZAPISNIK

I. _______________________ pristupio-la je dana __________      (ime i prezime kandidata)

polaganju posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu pred Ispitnom komisijom u sastavu:

1. _________________ predsjednik

2. _________________ član

3. _________________ član

(Zapisnici s pitanjima su u prilogu i sastavni su dio ovoga zapisnika)

II. Nakon završenog posebnog dijela stručnog ispita, Ispitna komisija utvrđuje:

1. __________________ je položio-la posebni dio stručnog ispita(ime i prezime)

2. _________________ nije položio-la posebni dio stručnog ispita        (ime i prezime)

Predsjednik _________________

Član ______________________

Član ______________________

 

Obrazac SIS-4  

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ispitna komisija za stručni ispit stručnjaka zaštite na radu

KLASA: _____________________

URBROJ: ____________________

Zagreb: _____________________

Na temelju članka 19. stavka 1. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, broj……….), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izdaje

UVJERENJE O POLOŽENOM OPĆEM DIJELU STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

__________________________________________________                                  Ime i prezime, OIB

dana ____________ pred Ispitnom komisijom je položio-la

opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Ovo uvjerenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. stavka 2. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Predsjednik Ispitne komisije ____________________

                                                                        MP

Evidencijski broj uvjerenja

_____________________

Obrazac SIS-5

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ispitna komisija za stručni ispit stručnjaka zaštite na radu

KLASA: ____________________

URBROJ: ________________

Zagreb: __________________

Na temelju članka 19. stavka 2. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, broj ….), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izdaje

UVJERENJE O POLOŽENOM POSEBNOM DIJELU STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

__________________________________________________                            Ime i prezime, OIB

dana ____________ pred Ispitnom komisijom je položio-la

posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Ovo uvjerenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. stavka 2. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Predsjednik Ispitne komisije ______________________

                                                                   MP

Evidencijski broj uvjerenja

_____________________

Obrazac SIS-6  

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ispitna komisija za stručni ispit stručnjaka zaštite na radu

KLASA: ___________________

URBROJ: __________________

Zagreb: ___________________

Na temelju članka 19. stavka 3. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, broj……….) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izdaje

UVJERENJE O POLOŽENOM OPĆEM I POSEBNOM DIJELU STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

__________________________________________________                                Ime i prezime, OIB

dana _________ pred Ispitnom komisijom je položio-la

opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Ovo uvjerenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. stavka 2. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Predsjednik Ispitne komisije ____________________

                                                             MP

Evidencijski broj uvjerenja

_____________________

 

Obrazac SIS-7  

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO RADA I

MIROVINSKOGA SUSTAVA

REGISTAR IZDANIH UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

Broj uvjerenja

Ime i prezime kandidata

OIB

Stupanj i smjer obrazovanja

Datum polaganja

Vrsta uvjerenja

Datum izdavanja uvjerenja

Napomena

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

PRILOG 3.

SADRŽAJ PROGRAMA STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU

1. Propisi u području zaštite na radu i u području gradnje građevina

Opći ciljevi:

– poznavanje važećih propisa ili dijelova propisa, kojima se uređuje gradnja.

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– opći pojmovi u području zaštite na radu;

– svrha stručnog osposobljavanja;

– važeći propisi koji uređuju gradnju građevina;

– odredbe u svezi s projektiranjem;

– poznavanje, sadržaja i izrade elaborata zaštite na radu;

– poznavanje oblika i sadržaja zaštite od požara;

– odredbe u svezi s građevinskom dozvolom;

– odredbe u svezi s gradnjom;

– važeći propisi kojima se uređuje i provodi zaštita na radu;

– Zakon o zaštiti na radu;

– Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada;

– Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima;

– drugi propisi koji se odnose na zaštitu na radu u graditeljstvu.

2. Dužnosti koordinatora za zaštitu na radu

Opći ciljevi:

– poznavanje zadaća različitih sudionika u gradnji;

– poznavanje zadaća koordinatora u fazi projektiranja i koordinatora u fazi izvođenja projekta;

– aktivnosti koordinatora u fazi projektiranja i koordinatora u fazi izvođenja radova i njihovog sudjelovanja s ostalim učesnicima na radu pri provedbi načela zaštite na radu;

– međudjelovanje obavljanja različitih poslova na istoj lokaciji;

– mjere za provedbu koji su na raspolaganju koordinatoru.

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– uloga i zadaće koordinatora;

– različite faze projektiranja i gradnje objekta te dužnosti i obveze različitih sudionika pri gradnji (ugovorna dokumentacija);

– način provedbe dužnosti koordinatora;

– ciljevi, sastav i sadržaj različitih sredstava koordinacije: plan izvođenja radova, poznavanje sadržaja projekta, vođenje evidencije o radu koordinacije;

– obavještavanje radnika.

3. Otklanjanje i smanjivanje rizika na radu

Opći ciljevi:

– poznavanje različitih načina koordinacije sigurnosti na radu;

– sposobnost prepoznavanja i procjenjivanja rizika na radu:

– opći rizici, kojima su izloženi radnici; – rizici koji su posljedica istovremenog ili uzastopnog (jednog za drugim) rada različitih izvođača na gradilištu; – rizici pri izvođenju naknadnih radova na građevinama.

– sposobnost određivanja mjera za sprečavanje rizika u pojedinim fazama gradnje (koordinator predlaže preventivne mjere, pri čemu mora dati prednost poduzimanju mjera u fazi izrade projekta i pri tome voditi računa o troškovima, učinkovitosti i radu u skladu s propisima);

– sposobnost provođenja tih mjera od strane različitih izvođača u svim fazama gradnje.

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– opća načela zaštite;

– procjenjivanje rizika;

– različite preventivne mjere za sprječavanje nesreća na radu i očuvanja zdravlja radnika te mjerila za izbor tih mjera;

– analiza najčešćih rizika i primijenjenih preventivnih mjera na gradilištu (u fazi pripreme projekta);

– čimbenici okoliša (određivanje radilišta, ograđivanje radilišta od okolnog terena i uređenje pristupa, geološki čimbenici, okolina radilišta, postojeće mreže i infrastruktura);

– osiguranje prve pomoći, sanitarne opreme, mjesta za odmor, odgovarajuće prehrane i napitaka;

– rukovanje teretima;

– zemljani radovi;

– skladištenje;

– rad na velikim visinama i/ili rad koji se odvija na različitim razinama;

– uporaba medija i različitih oblika energije na radu (privremene električne instalacije, komprimirani zrak, voda);

– uporaba opasnih proizvoda (kemijske tvari, radioaktivne i ionizirajuće tvari);

– promet i uporaba radne opreme;

– kretanje ljudi;

– odstranjivanje otpada (prikupljanje, skladištenje i odvoz);

– specifični uvjeti (buka, prašina, zračenje);

– grubi građevinski radovi;

– završni građevinski radovi;

– utvrđivanje posebno opasnih radova i definiranje odgovarajućih načina sprečavanja rizika pri tim radovima;

– studije o rizicima i preventivnim mjerama pri naknadnim radovima na građevinama nakon završetka radova;

– kretanje ljudi, pristup do radnih mjesta;

– radovi na krovu;

– radovi na fasadi;

– rad pod zemljom i na tehničkim lokacijama, cjevovodima (voda, plin, telefon, kabelska televizija i sl.);

– rad s radnom opremom (viličari, radni strojevi, dizalice i dr.);

– održavanje instalacija za distribuciju tekućina i energije;

– postupak u vezi ozljede na radu na gradilištu.

4. Primjena pravila zaštite na radu u fazi pripreme projekta

Opći ciljevi:

– sposobnost da se u početnoj fazi projektiranja predvide, utvrde i odrede prioriteti procijenjenih rizika, koji bi mogli nastati iz različitih arhitektonskih, tehničkih, tehnoloških i organizacijskih područja i iz radnog okoliša (bliže i daljnje okoline);

– sposobnost određivanja preventivnih mjera koje moraju biti sadržane u natječajnoj dokumentaciji: popis uvjeta natječaja, ocjena troškova, plan izvođenja radova, dokumentacija projekta i sposobnost izrade plana izvođenja radova;

– sposobnost donošenja organizacijskih odluka, vođenja i održavanja gradilišta;

– sposobnost izrade dokumentacije, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– različite faze izrade projekta i postupci koje je potrebno provesti prije početka radova;

– proučavanje dokumentacije i nacrta koji su dio projekta sa stanovišta sprečavanja rizika (zaštite na radu) pri izvođenju građevinskih radova;

– identificiranje rizika koje nije moguće otkloniti te utvrđivanje specifičnih (posebnih) rizika uz definiranje odgovarajućih mjera i tehnika za sprječavanje rizika na radu;

– poznavanje načina vođenja sastanaka s različitim sudionicima (investitor, projektant, zaposlenima u projektnom birou, predstavnicima tvrtki) te poznavanje načina davanja odgovarajućih informacija u vezi s osiguranjem zaštite na radu;

– izrada plana izvođenja radova uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično radilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na radilištu;

– određivanje pravila organiziranja, vođenja i održavanja radilišta, uključujući i pravila uporabe skupne zaštitne opreme i instalacija te pravila, kojima je cilj izbjegavanje rizika, koji proizlaze iz istovremenog odvijanja različitih aktivnosti na radilištu.

5. Primjena pravila zaštite na radu u fazi izvođenja projekta.

Opći ciljevi:

– poznavanje oblika i sadržaja plana izvođenja radova;

– sposobnost predviđanja situacija, koje bi mogle dovesti do rizika prije početka građevinskih radova.

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– određivanje radnih zadaća koordinatora;

– različite faze radova i radne zadaće različitih sudionika pri gradnji (zadaće, obveze, ugovorna dokumentacija);

– postupak izmjene plana izvođenja radova koji su u tijeku;

– poznavanje načina vođenja sastanaka s različitim izvođačima (sudionicima) te poznavanje načina davanja odgovarajućih informacija u svezi s osiguranjem (primjenom) zaštite na radu;

– sastavljanje službenih obavijesti, izvješća sa sastanaka ili o obilasku gradilišta, vođenje knjige poduzetih mjera za siguran rad.

Mjera za siguran rad:

– nadzor nad provedbom zaštite na radu na radilištu, prepoznavanje i procjena rizika te određivanja odgovarajućih preventivnih mjera koje je potrebno provesti;

– pravila i zahtjevi koji se odnose na uporabu zajedničke radne opreme (montaža, uporaba, održavanje i rastavljanje);

– način obavještavanja sudionika na radu.

6. Inspekcijski nadzor i mjere

 

Obrazac SIK-1  

Republika Hrvatska

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

ZAHTJEV za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu

Redni broj

PODATAK

 

1.

Ime i prezime

 

2.

Dan, mjesec i godina rođenja

 

3.

OIB

 

4.

Mjesto stanovanja

 

5.

Kontakt telefon

 

6.

Stručni ili akademski naziv stečen studiranjem

 

7.

Tko snosi troškove polaganja ispita (ime i prezime/naziv tvrtke i adresa/sjedište)

                 

8.

Strukovno područje – djelatnost za koje se podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita (koordinator I/koordinator II)

 

9.

Presliku diplome

 

10

Preslika dokumenta o položenom stručnom ispitu

                         

U __________________

Podnositelj zahtjeva _____________________

Obrazac SIK-2  

ISPITNA KOMISIJA ZA STRUČNI ISPIT

KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Zagreb,

ZAPISNIK

I. ___________________________ pristupio-la je dana ___________________________          (ime i prezime kandidata)

polaganju stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu ___________________________                                                                                     Koordinator I, Koordinator II)

pred Ispitnom komisijom u sastavu:

1. ______________________ predsjednik

2. ______________________ član

3. ______________________ član

(Zapisnici s pitanjima su u prilogu i sastavni su dio ovoga zapisnika)

II. Nakon završenog stručnog ispita, Ispitna komisija utvrđuje da je:

1. _____________ je položio-la stručni ispit za koordinatora _______      (ime i prezime)                                                                                      (I , II)

2. ____________ nije položio-la stručni ispit za koordinatora ______      (ime i prezime)                                                                                       (I , II)

3. _____________ upućuje se na popravni ispit iz ______________      (ime i prezime)                                                               (naziv ispitne cjeline)

Predsjednik _________________

Član ______________________

Član ______________________

 

Obrazac SIK-3  

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu

KLASA: ___________________

URBROJ:_________________

U Zagrebu, ________________

Na temelju članka 30. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, br. …….) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izdaje

UVJERENJE o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu

__________________________________________________                      (ime i prezime kandidata, OIB)

dana _______ pred Ispitnom komisijom položio-la stručni ispit za

koordinatora zaštite na radu u fazi _________________________                                                  (izrade projekta, izvođenja radova)

Ovo uvjerenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. stavka 1. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Predsjednik Ispitne komisije _____________________

                                                                     MP

Evidencijski broj uvjerenja

_____________________

 

Obrazac SIK-4  

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO RADA I

MIROVINSKOGA SUSTAVA

REGISTAR IZDANIH UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Broj uvjerenja

Ime i prezime kandidata

OIB

Stupanj i smjer obrazovanja

Datum polaganja

Vrsta uvjerenja

Datum izdavanja uvjerenja

Napomena

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić