Baza je ažurirana 26.09.2023. 

zaključno sa NN 110/23

Objavljeno u NN 75/13 od 20.06.2013.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI OPASNIM TVARIMA PRI RADU I O BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, broj 13/09), iza članka 1. dodaje se novi članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva Komisije 91/322/EEZ od 29. svibnja 1991. o utvrđivanju indikativnih graničnih vrijednosti primjenom Direktive Vijeća 80/1107/EEZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (SL L 177, 5. 7. 1991.)

– Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (Četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5. 5. 1998.)

– Direktiva Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor) (SL L 142, 16. 6. 2000.)

– Direktiva Komisije 2006/15/EC od 7. veljače 2006. o utvrđivanju drugog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni Direktive 91/322/EEC i 2000/39/EC (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor) (SL L 38, 9. 2. 2006.)

– Direktiva Komisije 2009/161/EU od 17. prosinca 2009. o utvrđivanju trećeg popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i izmjeni Direktive Komisije 2000/39/EZ (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor) (SL L 338, 19. 12. 2009.).«

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. i 3. se brišu.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ: »pripravci« zamjenjuje se, u odgovarajućem broju i padežu riječju »smjese«.

Članak 4.

Mijenja se Prilog I: Granične vrijednosti izloženosti opasnim tvarima pri radu, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/72

Urbroj: 524-03-01-02/1-13-7

Zagreb, 31. svibnja 2013.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG I

GRANIČNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI OPASNIM TVARIMA PRI RADU

Oznake:

CAS: Chemical Abstract Service Number

EC/EINECS: European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances

GVI (granična vrijednost izloženosti): je granica od prosjeka vremenski izmjerenih koncentracija (prosječna koncentracija) tvari (plinovi, pare, aerosoli, prašine) u zraku na mjestu rada u zoni disanja radnika pri temperaturi od 20 °C i tlaku zraka od 1013 mbara, a koja prema sadašnjim saznanjima ne dovodi do oštećenja zdravlja pri svakodnevnom osamsatnom radu (uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje), a izražena je u ml/m³ (ppm), odnosno u mg/m³ ili u broju vlakana/cm³;

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti): je ona koncentracija tvari kojoj radnik može bez opasnosti od oštećenja zdravlja biti izložen kroz kraće vrijeme. Izloženost takvoj koncentraciji opasne tvari može trajati najviše 15 minuta i ne smije se ponoviti više od četiri puta tijekom radnog vremena. Između dvije izloženosti toj koncentraciji mora proći najmanje 60 minuta. Vrijednosti kratkotrajne izloženosti se izražavaju u ml/m³ (ppm) ili mg/m³.

ppm: 1ml/m³ ili 1cm³/m³;

ppm = 24,04/M x mg/m³

mg/m³ = M/24,04 x ppm (M = molna masa u g/mol)

(24,04 = molni volumen plina u l/mol kod 200C i 1,013 bara)

X: broj vlakana tvari na 1 cm³ (ml)

U: ukupna prašina

R: respirabilna prašina

(GVI se odnose na ukupne prašine, osim ako nije posebno naznačeno da se odnose na respirabilnu prašinu)

Karc. kat. 1: tvari za koje je dokazano da su karcinogene za ljude

Karc. kat. 2: tvari koje su vjerojatno karcinogene za ljude

Karc. kat. 3: tvari koje izazivaju zabrinutost zbog mogućeg karcinogenog djelovanja na ljude

Muta. kat. 1: tvari za koje se zna da su mutagene za ljude

Muta. kat. 2: tvari koje su vjerojatno mutagene za ljude

Muta. kat. 3: tvari koje izazivaju zabrinutost zbog mogućeg mutagenog djelovanja na ljude

Repr. kat. 1: – tvari za koje se zna da smanjuju plodnost kod ljudi i/ili

– tvari za koje se zna da iskazuju razvojnu toksičnost kod ljudi

Repr. kat. 2: – tvari koje vjerojatno smanjuju plodnost kod ljudi i/ili

– tvari koje vjerojatno uzrokuju razvojnu otrovnost kod ljudi

Repr. kat. 3: – tvari za koje se pretpostavlja da bi mogle smanjiti plodnost kod ljudi i/ili

– tvari za koje se pretpostavlja da bi mogle iskazati razvojnu otrovnost kod ljudi

EU0 – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene obvezujuće granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2003/18/ EC, Direktivi 99/38/EC i Direktivi 98/24/EC

EU – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 91/322/ EEC

EU* – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2000/39/ EC (prva lista)

EU** – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2006/15/ EC (druga lista)

EU*** – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2009/161/ EU (treća lista)

Naznake: E: eksplozivno; O: oksidirajuće; F+: vrlo lako zapaljivo; F: lako zapaljivo; T+: vrlo otrovno; T: otrovno; Xn: Štetno; C: nagrizajuće; Xi: nadražujuće; N: opasno za okoliš; K (Skin): naznaka da tvar može štetno djelovati kroz kožu

 

CAS

broj

EC

broj

IME TVARI

GVI

KGVI

Karc.

kat.

Muta.

kat.

Repr.

kat.

Naznake

ppm

mg/m³

X

ppm

mg/m³

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

75-07-0

200-836-8

Acetaldehid

20

37

 

50

92

3

   

F+, Xn,

2

108-24-7

203564-8

Acetanhidrid

0,5

2,5

 

 2

 10

     

K; C

3

50-78-2

200-064-1

o-Acetil-salicilna kiselina

 

5

 

 

 

     

 

4

67-64-1

200-662-2

Aceton

500

 1210

 

1500

3620

     

F, Xi EU*

5

75-05-8

200-835-2

Acetonitril

40

68

 

60

102

     

K, F, EU**

Xn

6

79-06-1

201-173-7

Akrilamid

 

0,3

 

 

 

2

2

3

K; T

Karc,

7

79-10-7

201-177-9

Akrilna kiselina;

Prop-2-enonska kiselina

2

4

           

K; C, N

8

107-13-1

203-466-5

Akrilonitril

2

4,4

 

 

 

2

   

K; F, T, N Karc.

9

107-02-8

203-453-4

Akrolein (akrilaldehid)

0,1

0,23

 

0.3

0,7

     

K; F, T+, N

10

309-00-2

206-215-8

Aldrin (ISO)

 

0,25

     

3

   

T, N

11

107-18-6

203-470-7

Alil-alkohol

2

4,8

 

5

12,1

     

K, T, EU*

N

12

107-11-9

203-463-9

Alilamin

 

5

           

K; F, T, N

13

106-92-3

203-442-4

Alil-glicidil-eter;

Alil-2,3-epoksipropil-eter;

Prop-2-en-1-il-2,3-epoksipropil-eter

5

22

 

10

44

3

3

3

K; Xn

14

-

-

Aluminijevi alkilni spojevi (trietil, trimetil i dr.)

 

2

 

 

 

     

 

15

7429-90-5

 

Aluminij

 

10 (U)

4(R)

             

16

1344-28-1

215-691-6

Aluminijev oksid

 

10 (U)

4(R)

             

17

-

-

Aluminijeve topive soli

 

2

 

 

 

     

 K; C

18

625-16-1

-

Amilacetat, tert

50

270

 

100

540

     

EU*

19

141-43-5

205-483-3

2-aminoetanol;

Etanolamin

1

2,5

 

3

7,6

     

K, EU**

C

20

99-55-8

202-765-8

2-Amino-4-nitrotoluen:

5-Nitro-otoluidin

 

0,5

   

1,5

3

   

T

21

504-29-0

207-988-4

2-Aminopiridin

0,5

2

 

         

 

22

61-82-5

200-521-5

Amitrol (ISO);

1,2,4-Triazol-3-ilamin

 

0,2

         

3

Xn, N

23

7664-41-7

231-635-3

Amonijak, bezvodni

20

14

 

50

36

     

K, T, N, EU*

24

12125-02-9      

235-186-4

Amonijev klorid

 

10

 

 

20

     

Xn

25

7773-06-0

231-871-7

Amonijev sulfamidat

 

10

 

 

 20

     

 

26

69-53-4

200-709-7

Ampicilin

 

0,1

             

27

108-31-6

203-571-6        

Anhidrid maleinske kiseline

 

1

 

3

       

C, Sen

28

552-30-7

209-008-0

Anhidrid trimetilne kiseline;

1,2-Anhidrid benzen-1,2,4-trikarboksilne kiseline

 

0,04

   

0,12

     

Xn, Sen

29

62-53-3

200-539-3

Anilin

 

1

   

4

3

3

 

K, T, N

30

90-04-0

201-963-1

o-Anisidin

0,1

0,5

     

2

3

 

K, T

31

104-94-9

203-254-2

p-Anisidin

0,1

0,5

           

K, T+, N

32

7783-56-4

232-009-2

Antimonov trifluorid (kao Sb)

 

0,5

           

T, N

33

10025-91-9

233-047-2

Antimonov triklorid (kao Sb)

 

0,5

           

K; C, N

34

1309-64-4

215-175-0

Antimonov trioksid (kao Sb)

 

0,5

     

3

   

Xn

35

7647-18-9

231-601-8

Antimonov pentaklorid (kao Sb)

 

0,5

           

K; C, N

36

7440-36-0

231-146-5

Antimon i drugi spojevi kao (Sb) osim atimonovog trihidrida

 

0,5

           

Xn, N

37

86-88-4

201-706-3

Antu (ISO);

1-(1-naftil)-2-tiourea (alfa-naftil-tiourea)

 

0,3

     

3

   

T+

38

26125-61-1

-

p-Aramid respirabilna vlakna

   

0,5

           

39

1327-53-3

215-481-4

Arsenov trioksid (kao As);

Diarsenov trioksid

 

0,1

     

1

   

K; T+, N

40

1303-28-2

215-116-9

Arsenov pentoksid (kao As);

Diarsenov pentoksid;

Arsenov oksid

 

0,1

     

1

   

T, N

41

7778-39-4

231-901-9

Arsenska kiselina i njezine soli

 

0,1

     

1

   

T, N

42

7440-38-2

231-148-6

Arsen i drugi arsenovi spojevi

 

0,1

           

T, N

43

7784-42-1

232-066-3

Arsin

0,05

0,16

           

F+, T+, N

44

8052-42-4

232-490-9

Asfalt (bitumen)

 

5

   

10

       

45

1912-24-9

217-617-8

Atrazin (ISO);

2-kloro-4-etilamin-6-izopropilamin-1,3,5-triazin

 

2

           

Xn, N

46

77536-66-4

-

Azbest-aktinolit

   

0,1

         

EU0

47

12172-73-5

-

Azbest-amosit

   

0,1

         

EU0

48

77536-67-5

-

Azbest-antofilit

   

0,1

         

EU0

49

12001-29-5

-

Azbest-krizotil

   

0,1

         

EU0

50

12001-28-4

-

Azbest-krokidolit

   

0,1

         

EU0

51

77536-68-6

-

Azbest-tremolit

   

0,1

         

EU0

52

86-50-0

201-676-1

Azinfos-metil

 

0,2

           

K; T+, N

53

41083-11-8

255-209-1

Azociklotin;

1-(tricikloheksailstanil) – 1H-1,2,4-triazol

 

01

   

0,2

     

K; T+, N

54

123-77-3

204-650-8

C,C’-azodi(formamid)

 

1,0

   

3,0

     

Xn, Sen

55

7440-50-8

231-159-6

Bakar, dim

Bakar prašina (kao Cu)

 

0,2

1

   

2

       

56

513-77-9

208-167-3

Barijev karbonat

 

0,5

           

Xn

57

13477-00-4

236-760-7

Barijev klorat

 

0,5

           

O, Xn, N

58

10361-37-2

233-788-1

Barijev klorid

 

0,5

           

T

59

13465-95-7

236-710-4

Barijev perklorat

 

0,5

           

O, Xn

60

1304-29-6

215-128-4

Barijev peroksid

 

0,5

           

O, Xn

61

50864-67-0

256-814-3

Barijev polisulfid

 

0,5

           

K; Xi, N

62

-

-

Barijevi drugi topivi spojevi

 

0,5

           

EU**

63

7727-43-7

231-784-4

Barijev sulfat

 

10 (U)

4 (R)

             

64

17804-35-2

241-775-7

Benomil;

(ISO);

metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

0,8

10

       

2

2

T, N

65

71-43-2

200-753-7

Benzen

1

3,25

     

1

2

 

K; F, T Karc

EU0

66

92-87-5

202-199-1

Benzidin;

1,1’-bifenil-4,4’-diamin; 4,4’-diaminobifenil; bifenil-4,4’-ilendiamin

1

       

1

   

T, N

67

85-68-7

201-622-7

Benzil butil ftalat (BBP)

 

5

         

2 i 3

T, N

68

100-44-7

202-853-6

Benzilklorid;

α-klorotoluen

0,5

2,6

 

1,5

7,9

2

   

T, Karc

69

   

Benzini

100

300

     

2

2

 

T

70

50-32-8

200-028-5

benzo[a]piren;

benzo[def]krizen

 

0,005

   

0,02

2

2

2

T, N

71

98-07-7

202-634-5

Benzotriklorid;

α,α,α-triklorotoluen

0,5

2,6

     

2

   

T

72

7440-41-7

231-150-7

Berilij

 

0,002

     

2

   

T+

73

1304-56-9

215-133-1

Berilijev oksid

 

0,002

     

2

   

T+

74

-

-

Berilijevi spojevi (kao Be) osim aluminij berilij silikata

 

0,002

     

2

   

T+, N, Karc

75

92-52-4

202-163-5

Bifenil;

difenil

0,2

1

           

Xi, N

76

80-05-7

 

Bisfenol A

Ukupna prašina

 

10

           

EU***

77

117-81-7

204-211-0

Bis(2-etilheksil)-ftalat;

Di-(2-etil-heksil)-ftalat; DEHP

 

5

   

10

   

2

T

78

542-88-1

208-832-8

Bis(klorometil)-eter;

oksibis(klorometan)

0,001

0,005

     

1

   

K; T+ Karc

79

77-22-2

200-945-0

Bornan-2-on

2

13

 

3

19

       

80

1303-86-2

215-125-8

Borov oksid (dibor trioksid)

 

10

   

20

   

2

T

81

10294-33-4

233-657-9

Borov tribromid

     

1

10

     

K; T+, C

82

314-40-9

206-245-1

Bromacil (ISO)

1

11

 

2

22

       

83

7726-95-6

231-778-1

Brom

0,1

0,7

           

EU**

T+,C, N

84

74-96-4

200-825-8

Bromoetan;

Etil-bromid

5

20

     

3

   

F, Xn

85

593-60-2

209-800-6

Bromoetilen

5

20

     

2

   

F+, T

86

74-83-9

200-813-2

Bromometan;

metilbromid

5

20

 

15

59

 

3

 

K; T, N

87

106-97-8

203-448-7

Butan

600

1450

 

750

1810

     

F+

88

106-97-8

203-448-7

Butan s ≥ 0,1% 1,3-Butadiena

10

22

     

1

2

 

F+, T

89

106-99-0

203-450-8

1,3-Butadien;

buta-1,3-dien

10

22

     

1

2

 

F+, T Karc

90

71-36-3

200-751-6

Butan-1-ol;

n-butanol

     

50

154

     

K; Xn

91

78-92-2

201-158-5

Butan-2-ol

100

308

 

150

462

     

Xi

92

78-93-3

201-159-0

Butanon (metil-etil-keton)

200

600

 

300

900

     

K, F, Xi EU*

93

123-86-4

204-658-1

n-Butil-acetat

150

724

 

200

966

       

94

105-46-4

203-300-1

sec-Butil-acetat

200

966

 

250

1210

     

F

95

540-88-5

208-760-7

tert-Butil-acetat

200

966

 

250

1210

     

F

96

141-32-2

205-480-7

n-Butil-akrilat

2

11

 

10

53

     

Xi, EU*

97

109-73-9

203-699-2

Butilamin

5

15

           

F, C

98

89-72-5

201-933-8

2-sec.-Butilfenol

5

31

           

K

99

2426-08-6

219-376-4

Butil-glicidil-eter;

Butil-2,3-epoksipropil-eter

25

135

     

3

3

 

Xn

100

592-34-7

209-750-5

Butil-kloroformat;

butil-ester kloroformatne kiseline

1

5,7

           

T

101

138-22-7

205-316-4

Butil-laktat

5

30

             

102

111-76-2

203-905-0

2-Butoksietanol;

Etilen-glikol monobutil-eter; butilov celosolv

20

98

 

50

246

     

K, EU*

Xn

103

112-07-2

203-933-3

2-Butoksietil-acetat;

Butil-glikol-acetat

20

133

 

50

333

     

K, EU*

Xn

104

112-34-5

203-961-6

2-(2-Butoksietoksi)etanol;

Dietilen-glikol monobutil-eter

10

67,5

 

15

101,2

     

EU**

Xi

105

9004-34-6

232-674-9

Celuloza

 

10 (U)

4 (R)

   

20 (U)

       

106

21351-79-1

244-344-1

Cezijev hidroksid

 

2

             

107

420-04-2

206-992-3

Cianamid;

karbanonitril

0,58

1

           

K, EU**

T

108

-

-

Cianidi (kao CN)

 

5

             

109

506-77-4

208-052-8

Cianogen klorid

     

0,3

0,77

       

110

74-90-8

200-821-6

Cianovodik

4,7

5

 

10

11

     

F+, T+, N, K

111

13121-70-5

236-049-1

Ciheksanit (ISO);

Hidroksitricikloheksilstanid;

tri(cikloheksil)kositrov

 

0,1

           

Xn, N

112

110-82-7

203-806-2

Cikloheksan

200

700

           

EU**

F, Xn, N

113

108-93-0

203-630-6

Cikloheksanol

50

208

           

Xn

114

108-94-1

203-631-1

Cikloheksanon

10

40,8

 

20

81,6

     

K, EU*

N

115

108-91-8

203-629-0

Cikloheksilamin

10

41

           

C

116

120-92-3

204-435-9

Ciklopentanon

 

690

           

Xi

117

7646-85-7

231-592-0

Cinkov klorid, dim

 

1

   

2

     

C, N

118

557-05-1

209-151-9

Cinkov distearat

 

10 (U)

4 (R)

   

20

       

119

1314-13-2

215-222-5

Cinkov oksid

 

5

   

10

       

120

-

-

Cirkonijevi spojevi (kao Zr)

 

5

   

10

       

121

94-75-7

202-361-1

2,4-D (ISO) (2,4-diklorofenoksioctena kiselina)

 

10

   

20

     

Xn

122

50-29-3

200-024-3

DDT (uobičajeni naziv nije prihvaćen od ISO);

Klorfenotan (INN);

dikofan; 1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan;

diklorodifenil-trikloroetan

 

0,5

   

1,5

3

   

T, N

123

131-17-9

205-016-3

Dialil-ftalat

 

5

           

Xn, N

124

83968-18-7

281-495-2

Dialkil 79 ftalat

 

5

             

125

615-05-4

210-406-1

2,4-Diaminoanisol

 

0,5

     

2

3

 

K; T, N

126

101-77-9

202-974-4

4,4’-Diaminodifenilmetan;

4,4’-Metilendianilin

0,1

0,8

     

2

3

 

K; T, N

127

61790-53-2

-

Diatomejska zemlja, prirodna

 

1,2

             

128

334-88-3

206-383-7

Diazometan

 

0,01

     

2

   

T

129

94-36-0

202-327-6

Dibenzoil peroksid;

benzoil peroksid

 

5

           

E, Xi

130

1304-82-1

215-135-2

Dibizmut-tritelurid

 

10

   

20

       

131

106-93-4

203-444-5

1,2-Dibromoetan

0,5

3,9

     

2

   

K; T, N Karc,

132

96-12-8

202-479-3

1,,2-Dibromo-3-kloropropan

0,005

0,05

     

2

2

1

T

133

107-66-4

203-509-8

Dibutil hidrogen fosfat

1

8,7

 

2

17

       

134

84-74-2

201-557-4

Dibutil-ftalat;

DBP

 

5

   

10

   

2 i 3

T,N

135

84-61-7

201-545-9

Dicikloheksil-ftalat

 

5

             

136

77-73-6

201-052-9

Diciklopentadien (3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden)

5

27

           

F, Xn, N

137

60-57-1

200-484-5

Dieldrin (ISO)

 

0,25

     

3

   

T+, N

138

109-89-7

203-716-3

Dietilamin

5

15

 

10

30

     

EU**

F, C

139

100-37-8

202-845-2

2-Dietil-aminoetanol;

N,N–dietil-etanolamin

10

50

           

C

140

111-40-0

203-865-4

Dietilentriamin;

2,2’-iminodietilamin

1

4,3

           

K; C

141

60-29-7

200-467-2

Dietil-eter;

Eter

100

308

 

200

616

     

EU*

F+, Xn

142

84-66-2

201-550-6

Dietil-ftalat

 

5

   

10

       

143

64-67-5

200-589-6

Dietilsulfat

0,05

0,32

     

2

2

 

K; T Karc

144

122-39-4

204-539-4

Difenilamin

 

10

   

20

     

T, N

145

101-84-8

202-981-2

Difenil-eter

1

7,1

             

146

1314-80-3

215-242-4

Difosforov pentasulfid;

Fosforov pentasulfid

 

1

           

EU**

F, Xn, N

147

84-69-5

201-553-2

Diizobutil-ftalat

 

5

             

148

26761-40-0

247-977-1

Diizodecil-ftalat

 

5

             

149

28553-12-0

249-079-5

Diizononil-ftalat

 

5

             

150

27554-26-3

248-523-5

Diizooctil-ftalat

 

5

             

151

108-18-9

203-558-5

Diizopropilamin

5

21

           

F, C

152

108-20-3

203-560-6

Diizopropil-eter

250

1060

 

310

1310

     

F

153

7572-29-4

-

Dikloroacetilen

     

0,1

0,39

3

   

E, Xn

154

95-50-1

202-425-9

1,2-Diklorobenzen;

o-diklorobenzen

20

122

 

50

306

     

K, EU*

Xn, N

155

106-46-7

203-400-5

1,4-Diklorobenzen;

p-diklorobenzen

20

122

 

50

306

3

   

Xn, N EU*

156

91-94-1

202-109-0

3,3’-Diklorobenzidin;

3,3’-Diklorobifenil-4,4’-ilendiamin

0,003

0,03

     

2

   

K; T, N

157

764-41-0

212-121-8

1,4-diklorobut-2-en

0,01

0,05

 

0,03

0,15

2

   

K; T+, N

158

118-52-5

204-258-7

1,3-Dikloro-5,5-dimethil-

hidantoin

 

0,2

   

0,4

       

159

75-34-3

200-863-5

1,1-Dikloroetan

100

             

K, F, Xn EU*

160

107-06-2

203-458-1

1,2-Dikloroetan;

Etilendiklorid

5

21

     

2

   

K; F, T Karc

161

75-35-4

200-864-0

1,1-Dikloroetilen;

Viniliden klorid

2

8

 

20

80

3

   

F+, Xn

162

540-59-0

208-750-2

1,2-Dikloroetilen, cis; trans

200

806

 

250

1010

     

F, Xn

163

75-43-4

200-869-8

Diklorofluorometan

10

43

             

164

75-09-2

200-838-9

Diklorometan;

metilen klorid

100

350

 

300

1060

3

   

K; Xn BGV

165

101-14-4

202-918-9

2,2’-Dikloro-4,4-metilendianilin;

4,4’-metilen bis(2-kloroanilin)

 

0,005

     

2

   

K; T, N Karc, BGV

166

78-87-5

201-152-2

1,2-Dikloropropan;

Propilen diklorid

75

350

 

110

510

     

F, Xn

167

542-75-6

208-826-5

1,3-Dikloropropen;

(Z)-1,3-dikloropropen

0,11

0,5

 

0,44

2

     

K; T, N

168

75-99-0

200-923-0

2,2-Dikloropropionska kiselina;

Dalapon

1

6

           

Xi

169

85-00-7

201-579-4

Dikvat dibromid

 

0,5

   

1

     

T+, N

170

127-19-5

204-826-4

N,N-Dimetilacetamid

10

36

 

20

72

   

2

K, EU*

T

171

121-69-7

204-493-5

N,N-Dimetilanilin

5

25

 

10

50

3

   

K; T, N

172

598-56-1

209-940-8

N,N-Dimetiletilamin; Etildimetilamin

10

30

 

15

46

     

F+, C

173

124-40-3

204-697-4

Di-metilamin

2

3,8

 

5

9,4

     

F+, Xn, EU*

174

108-01-0

203-542-8

2-Dimetil-aminoetanol;

N,N-dimetil-etanolamin

2

7,4

 

6

22

     

C

175

115-10-6

204-065-8

Dimetil-eter

1000

1920

           

F+ EU*

176

68-12-2

200-679-5

Dimetilformamid;

N,N-dimetilformamid

5

15

 

10

30

   

2

Skin

EU***

T

177

108-83-8

203-620-1

2,6-Dimetil-heptan-4-on:

Di-izobutil-keton

25

148

           

Xi

178

131-11-3

205-011-6

Dimetil-ftalat

 

5

   

10

       

179

540-73-8

-

1,2-Dimetilhidrazin

 

0,1

     

2

   

K; T, N

180

13360-57-1

236-412-4

Dimetil-sulfamoil-klorid

 

0,1

     

2

   

K; T+

181

77-78-1

201-058-1

Dimetil-sulfat

0,05

0,26

     

2

3

 

K; T+ Karc

182

119-90-4

204-355-4

3,3-Dimetoksibenzidin;

o-Dianisidin

0,003

0,03

 

0,012

0,12

2

   

K; T

183

109-87-5

203-714-2

Dimetoksimetan

1000

3160

 

1250

3950

       

184

7681-57-4

231-673-0

Dinatrij disulfit;

Nnatrijev metabisulfit

 

5

           

Xn

185

1330-43-4

215-540-4

Dinatrijev tetraborat bezvodni; Borna kiselina, dinatrijeva sol

 

1

         

2

T

186

1303-96-4

215-540-4

Dinatrijev tetraborat dekahidrat;

boraks dekahidrat

 

5

         

2

T

187

11130-12-4

-

Dinatrijev tetraborat pentahidrat

 

1

             

188

25154-54-5

246-673-6

Dinitrobenzen (svi izomeri)

0,15

1

 

0,5

3,5

     

K; T+, N

189

25321-14-6

246-836-1

Dinitrotoluen (svi izomeri)

 

1,5

     

2

3

3

K; T, N

190

534-52-1

208-601-1

DNOC; 4,6-Dinitro-o-krezol

 

0,2

       

3

 

K; T+, N

191

84-76-4

201-560-0

Dinonil ftalat

 

5

             

192

123-91-1

204-661-8

1,4-Dioksan

20

73

     

3

   

EU***

K, F, Xn

193

78-34-2

201-107-7

Dioksation (ISO);

1,4-Dioksan-2,3-diil-O,O,O’,O’-tetraetil-di(fosforoditioat)

 

0,2

           

K; T+, N

194

10025-67-9

233-036-2

Disumporov diklorid;

sumporov klorid

     

1

5,6

     

T, C, N

195

128-37-0

204-881-4

2,6-Di-tert-butil-p-krezol

 

10

             

196

96-69-5

202-525-2

6,6’-Di-tert-butil-4,4’-hiodi-m-krezol

 

10

   

20

       

197

330-54-1

206-354-4

Diuron; (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-urea

 

10

     

3

   

Xn, N

198

10024-97-2

233-032-0

Didušikov oksid

50

90

             

199

7697-37-2

231-714-2

Dušična kiselina

     

1

2,6

     

EU**

O, C

200

10102-44-0

233-272-6

Dušikov dioksid

3

6

 

5

10

     

T+, C

201

10102-43-9

233-271-0

Dušikov monoksid

25

30

           

EU

202

115-29-7

204-079-4

Endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetil-sulfit;

1,4,5,6,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilendimetilen-sulfit

 

0,1

   

0,3

     

K; T+, N

203

13838-9

237-553-4

Enfluran

50

383

             

204

106-89-8

203-439-8

Epiklorhidrin;

1-kloro-2,3-epoksipropan

0,5

1,9

 

1,5

5,8

2

   

K; T Karc

205

114-07-8

204-040-1

Eritromicin

 

0,4

             

206

64-17-5

200-578-6

Etanol;

Etil-alkohol

1000

1900

           

F

207

75-08-1

200-837-3

Etantiol (etil-merkaptan)

0,5

1,3

 

2

5,2

     

F, Xn, N

208

141-78-6

205-500-4

Etil-acetat

200

   

400

       

F, Xi

209

140-88-5

205-438-8

Etil-akrilat

5

21

 

10

42

     

EU***,, F, Xn

210

75-04-7

200-834-7

Etilamin

2

3,8

 

6

11

     

EU*

F+, Xi

211

7085-85-0

 

Etil-cianoakrilat

     

0,3

1,5

       

212

100-41-4

202-849-4

Etilbenzen

100

442

 

200

884

     

K EU*, F, Xn

213

107-15-3

203-468-6

Etilendiamin;

1,2-Diaminoetan

10

25

           

K; C

214

628-96-6

211-063-0

Etilen dinitrat;

Etilen-glikol dinitrat

0,05

0,3

           

K; E, T+

215

107-21-1

203-473-3

etandiol;

Etilenglikol

20

52

 

40

104

     

K, EU* Xn

216

151-56-4

205-793-9

Etilenimin;

aziridin

0,5

0,9

     

2

2

 

K; F, T+, N

217

2104-64-5

218-276-8

O-etil-O-4-nitrofenil-fenil-fosfonotioat;

EPN

 

0,5

           

K; T+, N

218

75-21-8

200-849-9

Etilen-oksid;

oksiran

5

9,2

     

2

2

 

F+, T

Karc

219

109-94-4

203-721-0

Etil-format

100

308

 

150

462

       

220

24468-13-1

246-278-9

2-Etilheksil kloroformat

1

8

             

221

541-41-3

208-778-5

Etil-kloroformiat

1

4,5

           

F, T+

222

100-74-3

202-885-0

4-Etilmorfolin

5

24

 

20

96

     

K

223

110-80-5

203-804-1

2-Etoksietanol;

etilen-glikol monoetil-eter

2

8

         

2

Skin

EU***, T

224

111-15-9

203-839-2

2-Etoksietil-acetat;

etil-glikol acetat

2

11

         

2

Skin EU***, K, T

225

106-50-3

203-404-7

p-Fenilendiamin

 

0,1

           

K; T+, N

226

122-60-1

204-557-2

Fenilglicidil-eter;

2,3-epoksipropil-fenil-eter;

1,2-epoksi-3-fenoksipropan

 

1

     

2

3

 

K; T

227

100-63-0

59-88-1

27140-08-5

52033-74-6

202-873-5

200-444-7

248-259-0

257-622-2

Fenilhidrazin;

Fenilhidrazinijev klorid;

Fenilhidrazin hidroklorid;

Fenilhidrazinijev sulfat (2:1)

5

22

     

2

3

 

K; T, N

228

98-83-9

202-705-0

2-fenilpropen;

α-metilstiren

50

246

 

100

492

     

Xi, EU* N

229

944-22-9

213-408-0

Fonofos (ISO);

O-etil-fenil-etil-fosfonoditioat

 

0,1

           

K; T, N

230

108-95-2

203-632-7

Fenol

2

8

 

4

16

 

3

 

Skin EU***, K, T, C

231

115-90-2

204-114-3

Fensulfotion (ISO);

O,O-dietil-O-4-metil-sulfinil-fenil-fosforotioat

 

0,1

           

K; T+, N

232

900-95-8

212-984-0

Fentin acetat (ISO);

Trifenilkositrov acetat

 

0,1

   

0,2

3

 

3

K; T+, N

233

76-87-9

200-990-6

Fentin hidroksid (ISO);

Trifenilkositrov hidroksid

 

0,1

   

0,2

3

 

3

K; T+, N

234

55-38-9

200-231-9

Fention (ISO);

O,O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-fosforotioat

 

0,2

       

3

 

K; T, N

235

7782-41-4

231-954-8

Fluor

1

1,58

 

2

3,16

     

O,T+,C, EU*

236

-

-

Fluoridi (anorganski kao F)

 

2,5

           

EU*

237

16961-83-4

241-034-8

Fluorosilicijska kiselina... %

 

2,5

           

C

238

50-00-0

200-001-8

Formaldehid

2

2,5

 

2

2,5

3

   

T

239

75-12-7

200-842-0

Formamid

20

37

 

30

56

   

2

T

240

98-01-1

202-627-7

2-Furaldehid (Furfural)

2

8

 

5

20

3

   

K, T,

241

298-02-2

206-052-2

Forat (ISO);

O,O-dietil-tiometil-fosforoditioat

 

0.05

   

0,2

     

K; T+, N

242

7803-51-2

232-260-8

Fosfin (fosforovodik)

0,1

0,14

 

0,2

0,28

     

EU**

F+, T+, N

243

10025-87-3

233-046-7

Fosforil triklorid

0,2

1,3

 

0,6

3,8

     

T+, C

244

98-00-0

202-626-1

Furfuril-alkohol

10

40

           

K; Xn

245

7664-38-2

231-633-2

fosforna kiselina; Ortofosforna

 

1

   

2

     

C, EU*

246

10026-13-8

233-060-3

Fosforov pentaklorid

 

1

           

EU**,T+

247

1314-56-3

215-236-1

Fosforov pentoksid

0,2

1

           

EU**, C

248

7719-12-2

231-749-3

Fosforov triklorid

 

1,1

 

0,5

2,9

     

T+, C

249

7723-14-0

231-768-7

Fosfor

 

0,1

 

0,3

       

F

250

75-44-5

200-870-3

Fozgen;

karbonil-klorid

0,02

0,08

 

0,1

0,4

     

T+ EU*

251

85-44-9

201-607-5

Ftalanhidrid

 

4

   

12

     

Xn, Sen

252

7782-65-2

231-961-6

Germanijev tetrahidrid

0,2

0,64

 

0,6

1,9

       

253

56-81-5

200-289-5

Glicerol

 

10

             

254

111-30-8

203-856-5

Glutaraldehid;

glutaral;

1,5-pentandial

0,05

0,2

 

0,05

0,2

     

T, N Sen

255

-

-

Građevinski keramički vatrootporan materijal

-vlakna i specijalno ciljana vlakna

 

5

1

           

256

-

-

Halogeni platinski spojevi (kao Pt)

 

0,002

             

257

151-67-7

205-796-5

Halotan

10

82

             

258

110-54-3

203-777-6

n-Heksan

20

72

         

3

EU**,F, Xn, N

259

591-78-6

209-731-1

Heksan-2-on;

metil-butil-keton; butil-metil-keton; metil-n-butil-keton

5

21

         

3

K, T,

260

142-82-5

205-563-8

n-Heptan

500

2085

           

EU*

F, Xn, F

261

110-43-0

203-767-1

Heptan-2-on;

metil-amin-keton

50

238

 

100

475

     

K, EU*

Xn

262

106-35-4

203-388-1

Heptan-3-on;

butil-etil-keton

20

95

           

Xn EU*

263

302-01-2

206-114-9

Hidrazin

0,02

0,03

 

0,1

0,13

2

   

K, T, N, Karc,

264

123-31-9

204-617-8

Hidrokinon;

1,4-dihidroksibenzen;

kinol

 

0,5

     

3

3

 

Xn, N

265

75-86-5

200-909-4

2-Hidroksi-2-metilpropionitril;

2-Cianopropan-2-ol;

Aceton cianohidrin

0,25

0,9

           

K; T+, N

266

123-42-2

204-626-7

4-Hidroksi-4-metil-pentan-2-on (diaceton-alkohol)

50

241

 

75

362

     

Xi

267

999-61-1

220-852-9

Hidroksipropil-akrilat

0,5

2,7

           

K, T,

268

111-42-2

203-868-0

2,2’-iminodietanol;

dietanolamin

3

15

           

Xn

269

95-13-6

202-393-6

Inden

10

48

 

15

72

       

270

7440-74-6

231-180-0

Indij i spojevi (kao In)

 

0,1

   

0,3

       

271

7440-65-5

231-174-8

Itrij

 

1

   

3

       

272

110-19-0

203-745-1

Izobutil-acetat [2]

150

724

 

187

903

     

F

273

   

Izocijanati, svi (kao NCO)

 

0,02

   

0,07

     

Sen

274

26675-46-7

247-897-7

Izofluran

50

383

             

275

26952-21-6

248-133-5

Izooktanol (smjesa izomera)

50

271

             

276

78-78-4

201-142-8

Izopentan;

2-Metilbutan

1000

3000

           

EU**

F+, Xn, N

277

123-92-2

204-662-3

Izopentilacetat

50

270

 

100

540

     

EU*

278

108-21-4

203-561-1

Izopropil-acetat

     

200

849

     

F, Xi

279

108-23-6

203-563-2

Izopropil-kloroformat

1

5,1

             

280

7553-56-2

231-442-4

Jod

     

0,1

1,1

     

Xn, N

281

75-47-8

200-874-5

Jodoform

0,6

9,8

 

1

16

       

282

74-88-4

200-819-5

Jodometan;

metil-jodid;

2

12

     

3

   

K, T,

283

7440-43-9

231-152-8

Kadmijevi (nepiroforni) spojevi (kao Cd)

 

0,025

     

2

3

3

T+, N

284

7790-79-6

232-222-0

Kadmijev fluorid (kao Cd)

 

0,025

     

2

2

2

T+, N

285

7790-80-9

232-223-6

Kadmijev jodid (kao Cd)

 

0,025

           

T, N

286

10108-64-2

233-296-7

Kadmijev klorid (kao Cd)

 

0,025

     

2

2

2

T+, N

287

1306-19-0

215-146-2

Kadmijev oksid (nepiroforni kao Cd)

 

0,025

   

0,05

2

3

3

T+,N Karc

288

10124-36-4

233-331-6

Kadmijev sulfat (kao Cd)

 

0,025

     

2

2

2

T+, N

289

1306-23-6

215-147-8

Kadmijev sulfid i pigmenti (kao Cd)

 

0,03 (R)

     

2

3

3

T, N, Karc

290

156-62-7

205-861-8

Kalcijev cianamid

 

0,5

   

1

     

Xn

291

1305-62-0

215-137-3

Kalcijev hidroksid

 

5

           

EU

292

1305-78-8

215-138-9

Kalcijev oksid

 

2

             

293

1344-95-2

215-710-8

Kalcijev silikat

 

10 (U)

4 (R)

             

294

1310-58-3

215-181-3

Kalijev hidroksid;

kaustična potaša

       

2

     

C

295

7722-64-7

231-760-3

Kalijev permanganat

 

5

           

O, Xn, N

296

1332-58-7

310-194-1

Kaolin

 

2 (R)

             

297

105-60-2

203-313-2

e-Kaprolaktam

(prašina i pare)

 

10

   

40

     

Xn EU*

298

133-06-2

205-087-0

Kaptan (ISO);

1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklorometiltio)ftalimid

 

5

   

15

3

   

T, N

299

463-51-4

207-336-9

Keten

0,5

0,87

 

1,5

2,6

       

300

7782-50-5

231-959-5

Klor

     

0,5

1,5

     

EU** T, N

301

10049-04-4

233-162-8

Klorov dioksid

0,1

0,28

 

0,3

0,84

     

O, T+, N

302

107-20-0

203-472-8

Kloroacetaldehid

     

1

3,3

3

   

T+, N

303

532-27-4

208-531-1

Kloroacetofenon

0,05

0,32

             

304

106-47-8

203-401-0

4-Kloranilin

0,04

0,2

     

2

   

K; T, N

305

108-90-7

203-628-5

Klorobenzen (monoklorobenzen)

5

23

 

15

70

     

K, EU** Xn, N

306

75-45-6

200-871-9

Klorodifluorometan

1000

3600

           

EU*

307

75-00-3

200-830-5

Kloroetan

100

268

     

3

   

EU** F+,Xn

308

107-07-3

203-459-7

2–Kloretanol;

etilen-klorohidrin

     

1

3,4

     

K, T+

309

67-66-3

200-663-8

Kloroform;

Triklorometan

2

10

     

3

   

K EU* Xn

310

74-87-3

200-817-4

Klorometan

50

105

 

100

210

3

   

F+, Xn

311

100-00-5

202-809-6

1-Kloro-4-nitrobenzen

 

1

   

2

3

3

 

K; T, N

312

79-11-8

201-178-4

Kloroctena kiselina

0,3

1,2

           

K; T, N

313

95-69-2

202-441-6

4-Kloro-o-toluidin

 

0,01

     

2

3

 

K; T, N

314

7790-94-5

232-234-6

Klorosulfonska kiselina

 

1

           

C

315

2921-88-2

220-864-4

Klorpirifos (ISO);

O,O-dietil-O-3,5,6-trikloro-2-piridil-fosforotioat

 

0,2

   

0,6

     

K; T; N

316

7440-48-4

231-158-0

Kobalt i spojevi (kao Co)

 

0,1

           

Xn

317

7646-79-9

231-589-4

Kobaltov diklorid (kao Co)

 

0,1

     

2

3

2

T, N

318

10124-43-3

233-334-2

Kobaltov sulfat (kao Co)

 

0,1

     

2

3

2

T, N

319

7440-31-5

231-141-8

Kositar, anorganski spojevi, osim SnH4 (kao Sn)

 

2

           

EU

320

-

-

Kositar, organski spojevi, osim ciheksatin (kao Sn)

 

0,1

   

0,2

     

K,

321

-

-

Kremena zemlja (amorfna)

 

6 (U)

2,4 (R)

             

322

1319-77-3

215-293-2

Krezol (svi izomeri)

5

22

           

T, EU

323

76-14-2

200-937-7

Kriofloran

1000

7110

 

1250

8890

       

324

14464-46-1

238-455-4

Kristalni SiO2 (kristobalit)

 

0,05

             

325

14808-60-7

238-878-4

Kristalni SiO2, kvarc

 

0,1

             

326

15468-32-3

239-487-1

Kristalni SiO2, tridimit

 

0,05

             

327

7440-47-3

231-157-5

Krom, metal (kao Cr)

 

2

           

EU**

328

-

-

Kromovi (II) anorganski netopivi spojevi (kao Cr)

 

2

           

EU**

329

24613-89-6

246-356-2

Krom (III) kromat;

dikromov tris(kromat);

kromov kromat

 

2

     

2

   

O, T, C, N

330

-

-

Kromovi (III) anorganski netopivi spojevi (kao Cr)

 

2

     

2

2

 

EU** O, T, N

331

1333-82-0

215-607-8

Kromov (VI) trioksid

 

0,05

     

1

2

3

O,T+, N

332

14977-61-8

239-056-8

Kromil diklorid;

kromov oksiklorid

 

0,05

     

2

2

 

O,T,C,N

333

   

Kromovi (VI) spojevi (kao Cr)

 

0,05

     

2

2

2

O, T+, N Karc, Sen, BGV,

EU**

334

1330-20-7

215-535-7

Ksilen (svi izomeri)

50

221

 

100

442

     

K, EU* K, Xn

335

108-38-3

203-576-3

m-Ksilen

50

221

 

100

442

     

K, EU*

336

95-47-6

202-422-2

o-Ksilen

50

221

 

100

442

     

K, EU* Xn

337

106-42-3

203-396-5

p-Ksilen

50

221

 

100

442

     

K, EU* Xn

338

98-82-8

202-704-5

Kumen

20

100

 

50

250

     

K, EU* Xn

339

-

-

Kvarcni pijesak

 

0,1

(R)

             

340

60676-86-0

262-373-8

Kvarcno staklo

 

0,08 (R)

             

341

1317-65-3

215-279-6

Limeston (sedimentna stijena)

 

10 (U)

4 (R)

             

342

7580-67-8

231-484-3

Litijev hidrid

 

0,025

           

EU

343

1310-65-2

215-183-4

Litijev hidroksid

       

1

       

344

546-93-0

208-915-9

Magnezijev karbonat; Magnezit

 

10 (U)

4 (R)

             

345

1309-48-4

215-171-9

Magnezijev oksid, dim

 

10 (U)

4 (R)

             

346

7439-96-5

231-105-1

Mangan i njegovi anorganski spojevi (kao Mn)

 

0,5

             

347

121-75-5

204-497-7

Malation (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O,O-dimetil-fosforoditioat

 

10

           

K; Xn,N

348

79-41-4

201-204-4

Metakrilna kiselina;

2-Metil-propenonska kiselina

20

72

 

40

143

     

C

349

126-98-7

204-817-5

Metakrilonitril;

2-Metil-2-propen nitril

1

2,8

           

K; F, T

350

67-56-1

200-659

Metanol

200

260

           

K, EU**

F, T

351

74-93-1

200-822-1

Metantiol;

Metil-merkaptan

0,5

1

           

F+, T, N

352

79-20-9

201-185-2

Metil-acetat

200

616

 

250

770

     

F, Xi

353

96-33-3

 

Metil-akrilat

5

18

 

10

36

     

EU***

354

626-38-0

210-946-8

1-Metil-butil-acetat

50

270

 

100

540

     

EU*

355

624-83-9

 

Metil-izocianat

     

0,02

       

EU***

356

75-55-8

200-878-7

2-metilaziridin;

propilenimin

 

0,05

     

2

   

K; F, T+, N

357

123-51-3

204-633-5

3-Metil-1-butanol

100

366

 

125

458

       

358

137-05-3

205-275-2

Mekrilat;

Metil-2-cianoakrilat

     

0,3

1,4

     

Xi

359

101-77-9

202-974-2

4,4’-Metilendianilin (4,4’-Diaminodifenilmetan)

0,01

0,08

     

2

2

 

K; T, N Karc, BVG

360

1338-23-4

215-661-2

Metil-etil-keton peroksid

     

0,2

1,5

       

361

80-62-6

201-297-1

Metil-metakrilat

metil-2-metil-prop-2-enoat

50

   

100

       

EU*** F, Xi

362

583-60-8

209-513-6

2-Metilcikloheksanon

50

233

 

75

350

     

Xn

363

25639-42-3

247-152-6

Metilcikloheksanol

50

237

 

75

356

       

364

100-61-8

202-870-9

N-Metilanilin

0,5

2,2

           

K, T, N

365

110-12-3

203-737-8

5-Metil-heksan-2-on;

Izoamil-metil-keton

20

95

           

EU* K, Xn

366

541-85-5

208-793-7

5-Metil-heptan-3-on

10

53

 

20

107

     

EU* Xi

367

107-41-5

203-489-0

2-Metil-pentan-2,4-diol

25

123

 

25

123

     

Xi

368

108-11-2

203-551-7

4-Metil-pentan-2-ol;

metil-izobutil-karbiniol

25

106

 

40

170

     

K; Xi

369

108-10-1

203-550-1

4-Metil-pentan-2-on;

izobutil-metil-keton

20

83

 

50

208

     

K, EU* F, Xn

370

78-83-1

201-148-0

2-Metil-propan-1-ol

(Izobutanol)

50

154

 

75

231

     

Xi

371

75-65-0

200-889-7

2-Metil-propan-2-ol;

Tert-butil-alkohol

100

308

 

150

462

     

F, Xn

372

872-50-4

212-828-1

n-metil-2-pirolidon

10

40

 

20

80

     

Skin EU*** Xi

373

1634-04-4

216-653-1

MTBE;

Tert-butil-metil-eter;

2-Metoksi-2-metil-propan

50

183,5

 

100

367

     

EU*** F, Xi

374

109-86-4

203-713-7

2-Metoksietanol;

etilen-glikol monometil-eter

1

           

2

Skin EU*** T

375

111-77-3

203-906-6

2-(2-Metoksietoksi)etanol;

Dietilen-glikol monometil-eter

10

50,1

         

3

K, EU** X

376

110-49-6

203-772-9

2-Metoksietil-acetat;

metil-glikol-acetat

1

           

2

Skin EU*** T

377

108-65-6

203-603-9

2-Metoksi-1-metil-etil-acetat

50

275

 

100

550

     

K, EU* Xi

378

34590-94-8

252-104-2

(2-Metoksimetiletoksi)– – propanol

50

308

           

K, EU*

379

107-98-2

203-539-1

1-Metoksi-2-propanol;

monopropilen-glikol metil-eter

100

375

 

150

568

     

K, EU*

380

108-67-8

203-604-4

Mezitilen;

1,3,5-Trimetilbenzen

20

100

           

EU* Xi, N

381

12001-26-2

-

Mika (tinjac, liskum)

 

10 (U)

0,8 (R)

             

382

-

-

MMMF (strojno mineralno vlakno)

 

5

2

           

383

-

-

Molibdenovi spojevi (kao Mo)

-topivi spojevi

-netopivi spojevi

 

5

10

   

10

20

       

384

110-91-8

203-815-1

Morfolin

10

36

 

20

72

     

EU** K, C

385

64-18-6

200-579-1

Mravlja kiselina, > 90%

5

9

           

EU** C

386

   

Nafte

100

400

     

2

2

 

T

387

91-20-3

202-049-5

Naftalen

10

50

     

3

   

EU, Xn, N

388

68476-85-7

270-704-2

Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena);

naftni plin;

[[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]

1000

1750

 

1250

2180

1

2

 

F+, T Karc

389

136-78-7

205-259-5

Natrij 2-(2,4-diklorfenoksi)etil hidrogensulfat (Dislul)

 

10

   

20

     

Xn

390

26628-22-8

247-852-1

Natrijev azid

 

0,1

   

0,3

     

K, EU* T+, N

391

7631-90-5

231-548-0

Natrijev hidrogensulfit;

natrijev bisulfit

 

5

           

Xn

392

1310-73-2

215-185-5

Natrijev hidroksid;

kaustična soda

       

2

     

C

393

463-82-1

207-343-7

Neopentan (2,2-Dimetilpropan)

1000

3000

           

EU** F+, N

394

7440-02-0

231-111-4

Nikal

 

0,5

     

3

   

T

395

-

-

Nikal – anorganski spojevi osim nikal-tetrakarbonila

– topivi u vodi (kao Ni)

– netopivi u vodi (kao Ni)

(karcinogeni su oksidi i sulfidi)

 

0,1

0,5

     

1

   

K; T, N, Karc

396

54-11-5

200-193-3

Nikotin (ISO);

3-(N-metil-2-pirolidinil)piridin

 

0,5

           

K, EU** T+,N

397

98-95-3

202-716-0

Nitrobenzen

0,2

1

     

3

 

3

K, EU** T, N

398

75-52-5

200-876-6

Nitrometan

100

254

 

150

381

     

Xn

399

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropan

5

19

     

2

   

T Karc

400

88-72-2

201-853-3

2-Nitrotoluen

 

0,5

     

2

2

3

K; T, N

401

64-19-7

200-580-7

Octena kiselina

10

25

           

EU, C

402

460-19-5

207-306-5

Oksalonitril;

Cianogen

10

22

           

F, T, N

403

144-62-7

205-634-3

Oksalna kiselina

 

1

           

EU** Xn

404

101-80-4

202-977-0

4,4’-Oksidianilin;

p-Aminofenil eter

 

0,1

     

2

2

3

T, N

405

79-57-2

201-212-8

Oksitetraciklin

 

0,1

             

406

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi anorganski spojevi (kao Pb)*

 

0,15

         

1 i 3

EU0, T, N

407

111-46-6

203-872-2

2,2’-Oksibisetanol; Dietilen-glikol

23

101

           

Xn

408

20816-12-0

244-058-7

Osmijev tetroksid (kao Os);

osmijeva kiselina

0,0002

0,002

 

0,0006

0,006

     

T+

409

10028-15-6

233-069-2

Ozon

     

0,2

0,4

       

410

103-90-2

203-157-5

Paracetamol

 

10 (U)

             

411

8002-74-2

232-315-6

Parafinski vosak, dim

 

2

   

6

       

412

1910-42-5

217-615-7

Parakvat diklorid;

1,1-dimetil-4,4’-bipiridinij-diklorid

 

0,08 (R)

           

T+, N

413

13463-40-6

236-670-8

Pentakarbonilželjezo (kao Fe)

0,01

0,08

             

414

115-77-5

204-104-9

Pentaeritritol

 

10 (U)

4 (R)

   

20

       

415

87-86-5

201-778-6

Pentaklorofenol

 

0,001

     

3

   

K; T+, N

416

109-66-0

203-692-4

Pentan

1000

3000

           

EU**, F+, Xn, N

417

107-87-9

203-528-1

Pentan-2-on

200

716

 

250

895

       

418

96-22-0

202-490-3

Pentan-3-on;

dietil-keton

200

716

 

250

895

     

F, Xi

419

628-63-7

211-047-3

Pentil-acetat (svi izomeri)

50

270

 

100

540

     

EU*

420

620-11-1

-

3-Pentil-acetat

50

270

 

100

540

     

EU*

421

1918-02-1

217-636-1

Pikloram (4-amino-3,5,6-trikloropiridin-2-karboksilik acid)

 

10

   

20

       

422

88-89-1

201-865-9

Pikrinska kiselina;

2,4,6-trinitrofenol

 

0,1

   

0,3

     

EU, E, T

423

110-85-0

203-808-3

Piperazin

 

0,1

   

0,3

   

3

EU*, Xn, C

424

142-64-3

205-551-2

Piperazin-dihidroklorid

 

0,1

   

0,3

     

Sen

425

110-89-4

203-813-0

Piperidin

1

3,5

           

K, F, T

426

7440-06-4

231-116-1

Platina metal

 

1

           

EU

427

-

-

Platina spojevi, topivi (osim određenih halogenih spojeva platine) (kao Pt)

 

0,002

             

428

1336-36-3

215-648-1

Poliklorobifenili (PCB)

 

0,1

           

K; Xn, N

429

9002-86-2

-

Polivinilklorid

 

10 (U)

4 (R)

             

430

8003-34-7

232-319-8

Piretrum (pročišćen od osjetljivih laktona)

 

1

           

EU**

431

504-29-0

207-988-4

2-Piridilamine

0,5

2

 

2

7,8

       

432

110-86-1

203-809-9

Piridin

5

15

 

10

33

     

EU, F, Xn

433

120-80-9

204-427-5

Pirokatekol;

1,2-dehidroksibenzen

5

23

           

Xn

434

-

-

Prašina brašna

 

10

   

30

     

Sen

435

   

Prašina drva

-tvrdog

-mekanog

 

5

5

     

1

   

EU0

436

10101-41-4

-

Prašina gipsa

 

10(U)

4 (R

             

437

7782-42-5

231-955-3

Prašina grafita

 

10(U)

4 (R)

             

438

-

-

Prašina gume (procesna)

-dim gume

 

6

0,6

     

2

   

Karc

439

-

-

Prašina lijevanog željeza

 

10 (U)

4 (R)

             

440

-

-

Prašina pepela od goriva

 

10 (U)

4 (R)

             

441

-

-

Prašina pamuka

 

2,5

             

442

65997-15-1

266-043-4

Prašina portland cementa

 

10 (U)

4 (R)

             

443

1302-74-5

-

Prašina smirka (korund)

 

10 (U)

4 (R)

             

444

-

-

Prašina škroba

 

10 (U)

4 (R)

             

445

-

-

Prašina vune (procesna)

 

10

             

446

-

-

Prašina žita

 

10

           

Sen

447

26499-65-0

-

Prašina žbuke (mort)

 

10 (U)

4 (R)

             

448

57-55-6

200-338-0

Propane-1,2-diol

-ukupno pare i čestice

-čestice

150

474

10

             

449

71-23-8

200-746-9

Propan-1-ol;

n-Propanol

200

500

 

250

625

     

K; F, Xi

450

67-63-0

200-661-7

Propan-2-ol;

izopropil-alkohol;

izopropanol

400

999

 

500

1250

     

F, Xi

451

109-60-4

203-686-1

Propil-acetat

200

849

 

250

1060

     

F, Xi

452

75-56-9

200-879-2

Propilen oksid;

1,2-Epoksipropan;

Metil-oksiran

5

12

     

2

2

 

F+, T

453

79-09-4

201-176-3

Propionska kiselina

10

31

 

20

62

     

EU*, C

454

107-19-7

203-471-2

Prop-2-in-1-ol;

propargil-alkohol

1

2,3

 

3

7

     

K; T, N

455

114-26-1

204-043-8

Propoksur (ISO);

2-izopropiloksifenol-N-metil-karbamat;

2-izopropoksifenil-metil-karbamat

 

0,5

   

2

     

T, N

456

525-66-6

208-378-0

Propranolol

 

2

   

6

       

457

108-46-3

203-585-2

Rezorcinol;

1,3-benzendiol

10

45

           

K, EU**, Xn, N

458

7440-16-6

231-125-0

Rodij (kao Rh)

-dim i prašina metala

-topivi spojevi

 

0,1

0,001

   

0,3

0,003

       

459

8050-09-7

232-475-7

Rosin (dim);

Kolofonij

 

0,05

   

0,15

     

Xi, Sen

460

83-79-4

 

Rotenon(ISO)

 

5

   

10

       

461

57-50-1

200-334-9

Saharoza D (+)

 

10

   

20

       

462

7782-49-2

231-957-4

Selen

 

0,1

           

T

463

-

-

Selen-spojevi osim kadmijeva sulfoselenida i vodikovog selenida

 

0,1

           

T, N

464

7803-62-5

232-263-4

Silan (SiH4)

 

0,5

0,67

 

1

1,3

     

465

7440-21-3

231-130-8

Silicij

 

10 (U)

4 (R)

             

466

409-21-2

206-991-8

Silicijev karbid

 

10 (U)

4 (R)

             

467

7440-22-4

231-131-3

Srebro, metal

 

0,1

           

EU*

468

-

231-131-3

Srebro ((topive soli kao Ag)

 

0,01

           

EU**

469

100-42-5

202-851-5

Stiren

100

430

 

250

1080

     

Xn

470

57-92-1

200-355-3

Streptomicin

 

0,1

             

471

3689-24-5

222-995-2

Sulfotep;

(ISO);

O,O,O,O-tetraetil-ditiopirofosfat

 

0,1

           

K, EU*, T+, N

472

2699-79-8

220-281-5

Sulfuril difluorid

5

21

 

10

42

     

T,N

473

2551-62-4

219-854-2

Sumpor heksafluorid

1000

6070

 

1250

7590

       

474

7664-93-9

231-639-5

Sumporna kiselina

 

0,05

           

C

EU***

475

7446-09-5

231-195-2

Sumporov dioksid

2

5

 

5

10

     

T, C

476

1395-21-7

9014-01-1

232-752-2

Suptilizin

 

0,00004

           

Xn, Sen

477

-

-

Talijevi spojevi, topivi (kao Ta)

 

0,1

           

K, T+

478

14807-96-6

238-877-9

Talk (Mg3H2(SiO3)4)

 

1(R)

             

479

7440-25-7

231-135-5

Tantal

 

5

   

10

       

480

13494-80-9

236-813-4

Telur i spojevi (kao Te) osim vodikov telurid

 

0,1

             

481

26140-60-3

247-477-3

Terfenili, svi izomeri

     

0,5

4,8

       

482

8006-64-2

232-350-7

Terpentinsko ulje

100

566

 

150

850

     

Xn, N

483

79-27-6

201-191-5

1,1,2,2-Tetrabromoetan

0,5

7,2

           

K; T+

484

811-97-2

212-377-0

1,1,1,2-Tetrafluoroetan (Norfluran)

1000

4240

             

485

109-99-9

203-726-8

Tetrahidrofuran

50

150

 

100

300

     

K, EU*, F, Xi

486

13463-39-3

236-669-2

Tetrakarbonilnikal (kao Ni);

Niklov tetrakarbonil

     

0,1

0,24

3

 

2

F, T+, N

487

127-18-4

204-825-9

Tetrakloroetilen

50

345

 

100

689

3

   

N, Xn

488

7722-88-5

231-767-1

Tetranatrij-pirofosfat

 

5

             

489

7719-09-7

231-748-8

Tionil-klorid;

Tionil-diklorid;

     

1

4,9

     

C

490

13463-67-7

236-675-5

Titanov dioksid

 

10 (U)

4 (R)

             

491

108-88-3

203-625-9

Toluen

50

192

 

100

384

   

3

K, EU**, F, Xn

492

98-59-9

202-684-8

p-Toluensulfonil klorid (Tosil klorid)

       

5

       

493

119-93-7

204-358-0

4,4’-i-o-Toluidin

0,003

0,03

 

0,012

0,12

2

   

K; T, N

494

95-53-4

202-429-0

o-Toluidin;

2-Aminotoluen

0,2

0,89

     

2

   

K; T, N Karc,

495

126-73-8

204-800-2

Tributil-fosfat, svi izomeri

 

5

   

5

3

   

Xn

496

121-44-8

204-469-4

Trietilamin

2

8,4

 

3

12,6

     

K, EU*, F, C

497

115-86-6

204-112-2

Trifenil-fosfat

 

3

   

6

       

498

2451-62-9

219-514-3

Triglicidil isocianurat (TGIC);

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

 

0,1

       

2

 

T, Karc

499

120-82-1

204-428-0

1,2,4-Triklorobenzen

2

15,1

 

5

37,8

     

K, EU*, Xn, N

500

71-55-6

200-756-3

1,1,1-Trikloroetan;

Metil kloroform

100

555

 

200

1110

     

EU*, Xn, N

501

79-01-6

201-167-4

Trikloroetilen

100

550

 

150

820

2

3

 

T, Karc, K

502

76-06-2

200-930-9

Trikloronitrometan;

Kloropikrin

0,1

0.68

 

0,3

2,1

     

T+

503

98-07-7

202-634-5

α,α,α-Triklorotoluen;

benzotriklorid

0,012

0,1

     

2

   

T

504

78-30-8

201-103-5

Trikrezil-fosfat;

tritolil-fosfat;

o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p

 

0,1

   

0,3

     

T, N

505

137-17-7

205-282-0

2,4,5-Trimetilanilin

 

1

     

2

   

K; T, N

506

95-63-6

202-436-9

1,2,4 Trimetilbenzen

20

100

           

EU*, Xn, N

507

526-73-8

208-394-8

1,2,3 Trimetilbenzen

20

100

           

EU*

508

25551-13-7

247-099-9

Trimetilbenzen svi izomeri

25

125

           

Xn, N

509

78-59-1

201-126-0

3,5,5-Trimetil-cikloheks-2-enon; Izoforon

     

5

29

3

   

Xn

510

121-45-9

204-471-5

Trimetil-fosfit

2

10

             

511

118-96-7

204-289-6

2,4,6-Trinitrotoluen (TNT)

 

0,5

           

K; E, T, N

512

1333-86-4

215-609-9

Ugljik-crni

 

3,5

   

7

       

513

124-38-9

204-696-9

Ugljikov dioksid

5000

9000

           

EU**

514

75-15-0

200-843-6

Ugljikov disulfid

5

15

         

3

Skin

EU***

515

630-08-0

211-128-3

Ugljikov monksid

30

35

 

200

232

   

1

F+, T BVG

516

56-23-5

200-262-8

Ugljikov tetraklorid;

tetraklorometan

2

13

     

3

   

K;T, N

517

1314-62-1

215-239-8

Vanadijev pentoksid;

divanadijev pentaoksid

 

0,05

       

3

3

T, N

518

81-81-2

201-377-6

Varfarin

 

0,5

   

1,5

   

1

T

519

108-05-4

 

Vinil acetat

5

17,6

 

10

35,2

     

EU***

520

75-01-4

200-831-0

Vinil-klorid monomer;

kloroetilen

3

7,77

     

1

   

EU0, F+, T Karc

521

75-35-4

200-864-0

Viniliden klorid (1,1-dikloretilen)

10

40

     

3

   

F+, Xn

522

10035-10-6

233-113-0

Vodikov bromid

     

2

6,7

     

EU*,C

523

7664-39-3

231-634-8

Vodikov fluorid

1,8

1,5

 

3

2,5

     

EU*, T+, C

524

7647-01-0

231-595-7

Vodikov klorid

5

8

 

10

15

     

EU*, T, C

525

7722-84-1

231-765-0

Vodikov peroksid

1

1,4

 

2

2,8

     

O,C

526

7783-07-5

231-978-9

Vodikov selenid (as Se)

0,02

0,07

 

0,05

0,17

     

EU*

527

7783-06-4

231-977-3

Vodikov sulfid

5

7

 

10

14

     

EU***, F+, T+, N

528

-

-

Volfram i njegovi spojevi (netopivi)

 

5

   

3

       

529

-

-

Volfram spojevi (topivi)

 

1

   

5

       

530

1309-37-1

215-168-2

Željezov(III) oksid, dim (kao Fe)

 

5

   

10

       

531

1309-37-1

215-168-2

Željezov(III) oksid, prašina;

Rumenilo

 

10 (U)

4 (R)

             

532

-

-

Željezo-soli (kao Fe)

 

1

   

2

       

533

7439-97-6

231-106-7

Živa anorganski spojevi (kao Hg)

 

0,05

           

T, N

534

   

Živa i dvovalentni anorganski spojevi žive uključujući živin(II) oksid i živin(II) klorid (mjeren kao živa)

 

0,

02

           

EU***

535

-

-

Živa organski spojevi (kao Hg)

 

0,01

           

T, N

PRILOG II

OBVEZUJUĆE GRANIČNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI NA MJESTU RADA RADNIKA PREMA EC DIREKTIVAMA

Naznaka:

K; može štetno djelovati na kožu i/ili kroz kožu

Oznake opasnosti:

F: lako zapaljivo

F+: vrlo lako zapaljivo

T: otrovno

CAS: Chemical Abstract Service Number

EC/EINECS: European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances

GVI (granična vrijednost izloženosti): je granica od prosjeka vremenski izmjerenih koncentracija (prosječna koncentracija) tvari (plinovi, pare, aerosoli, prašine) u zraku na mjestu rada u zoni disanja radnika pri temperaturi od 20 °C i tlaku zraka od 1013 mbara, a koja prema sadašnjim saznanjima ne dovodi do oštećenja zdravlja pri svakodnevnom osamsatnom radu (uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje), a izražena je u ml/m³ (ppm), odnosno u mg/m³ ili u broju vlakana /cm³;

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti): je ona koncentracija kemikalije kojoj radnik može bez opasnosti od oštećenja zdravlja biti izložen kroz kraće vrijeme. Izloženost takvoj koncentraciji štetnih tvari može trajati najviše 15 minuta i ne smije se ponoviti više od četiri puta tijekom radnog vremena. Između dvije izloženosti toj koncentraciji mora proći najmanje 60 minuta. Vrijednosti kratkotrajne izloženosti se izražavaju u ml/m³ (ppm) ili mg/m³.

ppm: 1ml/m³; ppm= 24,04/M x mg/m³

vlakna/ml: broj vlakana neke tvari na 1 mililitar (cm³)

Karc. kat. 1: tvari za koje je dokazano da su karcinogene za čovjeka

Muta. kat. 2: tvari koje su vjerojatno mutagene za čovjeka

Repr. kat. 1: – tvari za koje se zna da smanjuju plodnost u čovjeka i/ili

– tvari za koje se zna da iskazuju razvojnu toksičnost u ljudi

1*: neki spojevi olova osim reproduktivno toksičnog djelovanja mogu imati i karcinogeno djelovanje

Red. br.

CAS broj

EC

KEMIKALIJA

GVI

KGVI

Karc. kat.

Muta. Kat.

Repr. kat.

Označavanje;

Direktiva

ppm

mg/m³

vlakna/ml

ppm

mg/m³

       

1.

77536-66-4

 

Azbest-aktinolit

   

0,1

   

1

   

T

DIR 2003/18/EC

2.

77536-67-5

 

Azbest-antofilit

   

0,1

   

1

   

T

DIR 2003/18/EC

3.

12001-29-5

 

Azbest-krizotil

   

0,1

   

1

   

T

DIR 2003/18/EC

4.

12001-28-4

 

Azbest-krokidolit

   

0,1

   

1

   

T

DIR 2003/18/EC

5.

12172-73-5

 

Azbest-grunerit (amosit)

   

0,1

   

1

   

T

DIR 2003/18/EC

6.

77536-68-6

 

Azbest-tremolit

   

0,1

   

1

   

T

DIR 2003/18/EC

7.

71-43-2

200-753-7

Benzen

1

3,25

-

-

-

1

2

 

K; F, T;

DIR 99/38/EC

8.

   

Tvrda prašina drveta

 

5

-

-

-

1

   

T

DIR 99/38/EC Sen

9.

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi anorganski spojevi

 

0,15

-

-

-

1*

 

1

T, N

DIR 98/24/EC

10.

75-01-4

200-831-0

Vinil klorid monomer

3

7,77

-

-

-

1

   

F+, T

DIR 99/38/EC

PRILOG III

SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE GRANICA IZLOŽENOSTI za kemijske tvari, koje su razvrstane kao opasne u skladu s važećim propisima ili ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u opasne kemikalije, a za koje u Prilogu I ovoga Pravilnika nisu utvrđene granične vrijednosti izloženosti

Razred opasnosti

Granice izloženosti

Razvrstavanje prema vrsti opasnosti

Oznake za opasne tvari

prašina

mg/m³

pare

ppm

A

>1 – 10

>50 – 500

Tvari koje vjerojatno nisu opasne po zdravlje, nadraživanje kože i očiju (Xi)

R36, R38, R66, R67 i sve tvari koje nemaju neku od R oznaka iz razreda B – E

B

>0,1 – 1

>5 – 50

Akutna štetnost

(Xn)

R20, R21, R22, R20/21, R20/22, R21/22, R20/21/22, R33, R65

C

>0,01 – 0,1

>0,5 – 5

Akutna otrovnost, jako nadraživanje i nagrizanje, nadraživanje dišnog sustava, dermalna preosjetljivost, kronična štetnost

(T, C, Xi, Xn)

R23, R24, R25, R23/24, R23/25, R24/25, R23/24/25, R34, R35, R37, R36/37, R37/38, R36/37/38, R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/24/25, R39/23/25, R39/23/24/25, R41, R43, R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22

D

< 0,01

< 0,5

Akutna otrovnost, karc. kat. 3, kronična otrovnost, reproduktivna otrovnost

(T+, Xn,, T)

R26, R27, R28, R26/27, R26/28, R27/28, R26/27/28, R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27 R39/26/28, R39/27/28, R39/26/27/28, R40, R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25, R60, R61, R62, R63, R64

E

Potražiti savjet specijalista

Inhalacijska preosjetljivost, karc. kat. 1 i 2, muta. kat. 1, 2 i 3

(T, Xn)

R42, R42/43, R45, R46, R49, R68

ZNAČENJE OZNAKA UPOZORENJA

Razred opasnosti A

R36 Nadražuje oči

R38 Nadražuje kožu

R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu

Razred opasnosti B

R20 Štetno ako se udiše

R21 Štetno u dodiru s kožom

R22 Štetno ako se proguta

R20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom

R20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta

R21/22 Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta

R20/21/22 Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R33 Opasnost od učinka nakupljanja

R65 Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta

Razred opasnosti C

R23 Otrovno ako se udiše

R24 Otrovno u dodiru s kožom

R25 Otrovno ako se proguta

R23/24 Otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom

R23/25 Otrovno ako se udiše i ako se proguta

R24/25 Otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta

R23/24/25 Otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R34 Izaziva opekotine

R35 Izaziva teške opekotine

R37 Nadražuje dišni sustav

R36/37 Nadražuje oči i dišni sustav

R37/38 Nadražuje dišni sustav i kožu

R36/37/38 Nadražuje oči, dišni sustav i kožu

R39/23 Otrovno: ako se udiše opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/24 Otrovno: u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/25 Otrovno: ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/24 Otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/24/25 Otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/25 Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/24/25 Otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R41 Opasnost od teških ozljeda očiju

R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

R48/20 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisan

R48/21 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože

R48/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem

R48/20/21 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože

R48/20/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem

R48/20/21/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem

Razred opasnosti D

R26 Vrlo otrovno ako se udiše

R27 Vrlo otrovno u dodiru s kožom

R28 Vrlo otrovno ako se proguta

R26/27 Vrlo otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom

R26/28 Vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta

R27/28 Vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta

R26/27/28 Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R39/26 Vrlo otrovno: udisanjem opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/27 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/28 Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/27 Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/28 Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/27/28 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/27/28 Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R40 Ograničena saznanja o kancerogenim učincima

R48/23 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem

R48/24 Otrovno: opasnost teških oštećenja pri duljem izlaganju putem kože

R48/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem

R48/23/24 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože

R48/23/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem

R48/24/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem

R48/23/24/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem

R60 Može smanjiti plodnost

R61 Može štetno djelovati na plod

R62 Moguća opasnost smanjenja plodnosti

R63 Moguća opasnost štetnog djelovanja na plod

R64 Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka

Razred opasnosti E

R42 Udisanje može izazvati preosjetljivost

R42/43 Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom

R45 Može izazvati rak

R46 Može izazvati nasljedna genetska oštećenja

R49 Može izazvati rak ako se udiše

R68 Moguća opasnost od nepovratnih učinaka

PRILOG IV

BIOLOŠKE GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA PROFESIONALNU IZLOŽENOST ŠTETNIM KEMIJSKIM TVARIMA

Štetna kemijska tvar

Karakteristični pokazatelj

Biološki uzorak

Vrijeme uzorkovanja

Biološke granične vrijednosti

Napomena

METALI I METALOIDI

Arsen (elementaran i anorganski spojevi)

arsen

mokraća

na kraju smjene ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

0,93 µmol/L

70 µg/L)

hrana bogata živežnim namirnicama iz mora značajno povisuje nalaz

Aluminij

Aluminij

mokraća

na kraju radne smjene

200mg/L

 

Kadmij

kadmij

krv

nije kritično

0,09 µmol/L (10 µg/L)

pušenje značajno povisuje nalaz

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

10,06 µmol/mol kreatinina* (10 µg/g kreatinina*)

 

Krom (VI) topljivi spojevi

krom

mokraća

jednokratni uzorak na kraju smjene

65,27µmol/mol kreatinina* (30 µg/g kreatinina*)

 

Nikal (topljivi spojevi)

nikal

plazma

na kraju radne smjene

0,17 µmol/L (10 µg/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

134,87 µmol/mol kreatinina* (70 µg/g kreatinina*)

 

Olovo (elementarno i anorganski spojevi)

olovo

krv

nije kritično

70µg Pb/100ml krvi**

EU

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

43,68 µmol/mol kreatinina* (80 µg/g kreatinina*)

 

dehidrataza δ – aminolevulinske kiseline

krv

nije kritično

15 U/LE

 

protoporfirin u eritrocitima

krv

nakon izloženosti tijekom 2-3 mjeseca (uzorak zaštititi od svjetla)

2,67 µmol/LE (1,50 mg/LE)

interferencija manjka željeza (sideropenična anemija)

Olovni tetraalkil

olovo

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

43,68 µmol/mol kreatinina* (80 µg/g kreatinina*)

 

Živa (elementarna i anorganski spojevi)

živa

krv

nije kritično

0.15 µmol/L (30 µg/L)

 

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

28,20 µmol/mol kreatinina* (50 µg/g kreatinina*)

 

Metil-živa

živa

krv

nije kritično

0,50 µmol/L (100 µg/L)

 

Živa (organski spojevi)

živa

krv

nije kritično

100 mg/L

 

NEMETALI

Fluor

fluoridi

mokraća

prije radne smjene

23,82 mmol/mol kreatinina* (4,0 mg/g kreatinina*)

 Isto HR i SL

na kraju radne smjene

41,68 mmol/mol kreatinina* (7,0 mg/g kreatinina*)

 

Ugljikov monoksid

Karboksihemoglobin

(COHb)

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol COHb/mol Hb (5%)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

ugljikov monoksid

krv

na kraju radne smjene

0,56 mol/L (12,5 mL/L)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

0,75 µmol/L (18 ppm)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

Ugljikov bisulfid

jod azidni test

mokraća

na kraju radne smjene

Vašak indeks E-6,5

 

2-tiotiazolidin-4-karboksilna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

3,47 mmol/mol kreatinina* (5 mg/g kreatinina*)

 

Cianovodična kiselina

(cianovodik); cianidi i alfatski nitrili

tiocianati

mokraća

mokraća skupljena tijekom 24 sata

0,11 mmol/24 sata (6,5 mg/24 sata)

pušenje povisuje nalaz

omjer između tiocianata u mokraći (mg/g kreatinina) i karboksihemoglobina u krvi (%)

mokraća i krv

mokraća i krv skupljeni na kraju radne smjene

< 3

interferencija pušenja isključena

Fluorovodična kiselina

(vodikov fluorid) i anorganski fluorovi spojevi

fluoridi

mokraća

na kraju radne smjene

7,0 mg/g kreatinina*

 

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,0 mg/g kreatinina*

ALIFATSKI I ALICIKLIČKI NESUPSTITUIRANI UGLJIKOVODICI

n-Heksan

n-heksan

krv

za vrijeme izloženosti

1,74 µmol/L (150 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

1,66 µmol/L (40 ppm)

 

2-heksanol

mokraća

na kraju radne smjene

0,22 mmol/mol kreatinina* (0,20 mg/g kreatinina*)

interferencija istodobne izloženosti metil metil-ketonu

2,5-heksandion

mokraća

na kraju radne smjene

5,25 mmol/mol kreatinina* (5,30 mg/g kreatinina*)

interferencija istodobne izloženosti metil metil-ketonu

2-Heksanon

2,5-heksandion i 4,5-dihidroksi-2-heksanon

mokraća

na kraju radne smjene

5 mg/L

 

4-Metilpentan-2-on

4-Metilpentan-2-on

mokraća

nije kritično

3,5 mg/L

 

Cikloheksan

cikloheksan

izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

9,15µmol/L (220 ppm)

 9,15 mol/l

cikloheksanol

krv

za vrijeme izloženosti

4,49 µmol/L (450 µg/L)

 

mokraća

za vrijeme druge polovice radne smjene

3,61 mmol/mol kreatinina* (3,20 mg/g kreatinina*)

 

AROMATSKI UGLJIKOVODICI

Benzen

benzen

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,99 mmol/L (0,12 ppm)

pušenje povisuje nalaz

fenol

mokraća

na kraju radne smjene

54,09 mmol/mol kreatinina* (45,0 mg/g kreatinina*)

interferencija normalno prisutnog fenola (< 8 mg/L) i istodobne izloženosti fenolu

Klorobenzen

ukupni 4-klorokatehol

mokraća

prije idućeg radnog dana

70 mg/g kreatinina*

 

na kraju radne smjene

300 mg/g kreatinina*

Toluen

toluen

krv

na kraju radne smjene

10,85 µmol/L (1,0 mg/L)

 

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

0,83 µmol/L (20 ppm)

 

hipurna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

1,58 mol/mol kreatinina* (2,50 g/g kreatinina*)

hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz

o-krezol

mokraća

na kraju radne smjene

1,05 mmol/mol kreatinina* (1,0 mg/g kreatinina*)

 

Ksilen

ksilen

krv

na kraju radne smjene

14,13 µmol/L (1,50 mg/L)

uzimanje alkohola prije izloženosti ksilenu povisuje nalaz

metilhipurna kiselina

krv

na kraju radne smjene

0,88 mol/mol kreatinina* (1,50 g/g kreatinina*)

 

Etilbenzen

etilbenzen

krv

za vrijeme izloženosti

14,13 µmol/L (1,50 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

83,20 nmol/L (2 ppm)

 

bademova kiselina

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

1,12 mol/mol kreatinina* (1,50 g/g kreatinina*)

 

Stiren

stiren

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,19 µmol/L (20,0 µg/L)

 

miješani izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

1,66 nmol/L (40 ppb)

 

za vrijeme izloženosti

0,75 µmol/L (18 ppm)

 

bademova kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

0,74 mol/mol kreatinina* (1,0 g/g kreatinina*)

 

fenilglioksilna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

0,18 mol/mol kreatinina* (240,0 mg/g kreatinina*)

 

KLORIRANI ALIFATSKI UGLJIKOVODICI

Diklorometan

(metilen-klorid)

diklorometan

krv

na kraju radne smjene

9,42 µmol/L (800,0 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

1,46 µmol/L (35 ppm)

 

karboksihemoglobin

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol COHb/mol Hb (5%)

pušenje značajno povisuje nalaz

Tetraklorometan

tetraklorometan

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

1,6 ml/m³

 

krv

na kraju radne smjene

70 mg/L

1,1,1-Trikloroetan (metil-kloroform)

1,1,1-trikloroetan

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,12 µmol/L (550 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,87 µmol/L (21 ppm)

 

trikloroetanol

mokraća

na kraju radne smjene

22,71 mmol/mol kreatinina* ((30,0 mg/g kreatinina*)

 

Trikloroetilen

trikloroetilen

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,30 µmol/L (0,04 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene i na kraju radnog tjedna

20,80 nmol/L (0,5 ppm)

 

trikloroetanol

krv

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

26,77 µmol/L (4,0 mg/L)

uzimanje alkohola prije izloženosti trikloretilenu povisuje nalaz

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

94,63 mmol/mol kreatinina* (125 mg/g kreatinina*)

 

trikloroctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

51,92 mmol/mol kreatinina* (75,0 mg/g kreatinina*)

 

Tetrakloroetilen (perkloroetilen)

tetrakloroetilen

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

6,03 µmol/L (1,0 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,42 µmol/L (10 ppm)

 

2-Bromo-2-kloro-1,1,1-trifluoroetan

trifluoroctena kiselina

krv

na kraju radne smjene

2,5 mg/L

 

AMINO I NITRO DERIVATI AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA

Anilin

methemoglobin

(MetHb)

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol MetHb/mol Hb (5%)

interferencija anorganskih nitrita i klorata, alifatskih nitrata i nitrita; interferencija normalno prisutnog MetHb (< 1%)

p-aminofenol

mokraća

na kraju radne smjene

10,37 mmol/mol kreatinina* (10,0 mg/g kreatinina*)

 

Nitrobenzen

methemoglobin

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol MetHb/mol Hb (5%)

interferencija anorganskih nitrita i klorata, alifatskih nitrata i nitrita; interferencija normalno prisutnog MetHb (< 1%)

p-nitrofenol

mokraća

na kraju radne smjene

4,07 mmol/mol kreatinina* (5,0 mg/g kreatinina*)

 

ALKOHOLI/ACETATI

Metanol

metanol

mokraća

na kraju radne smjene

24,7 mmol/mol kreatinina* (7,0 mg/g kreatinina*)

 

2– Propanol

aceton

krv

na kraju radne smjene

50 mg/L

 

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

2-Etoksietanol

etoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

 

2-Etoksietil-acetat

etoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

KETONI

Aceton

aceton

krv

na kraju radne smjene

0,34 mmol/L (20,0 mg/L)

interferancija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)

mokraća

na kraju radne smjene

38,95 mmol/mol kreatinina* (20,0 mg/g kreatinina*)

interferancija endogenog acetona (< 1,4 mg/L)

Etil-metil-keton

(2-butanon)

etil-metil-keton

mokraća

na kraju radne smjene

4,08 mmol/mol kreatinina* (2,6 mg/g kreatinina*)

 

ALDEHIDI

Furfural

(2-furilmetan)

furoična kiselina

(2-furankarboksilna kiselina

mokraća

za vrijeme izloženosti zadnja 2 sata radne smjene

0,20 mmol/mol kreatinina* (200,0 mg/g kreatinina*)

 

AMIDI

N,N-Dimetil-formamid

N,N-dimetil-formamid

krv

na kraju izloženosti tijekom 4 sata

20,52 µmol/L (1,50 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

41,60 nmol/L (1 ppm)

 

N-metil-formamid

krv

na kraju radne smjene

16,93 µmol/L (1,0 mg/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

76,60 mmol/mol kreatinina* (40,0 mg/g kreatinina*)

 

FENOLI

Fenol

fenol

mokraća

na kraju radne smjene

0,30 mol/mol kreatinina* (250 mg/g kreatinina*)

interferancija normalno prisutnog fenola

(< 8 mg/L) i istodobne izloženosti benzenu

p-terc-Butilfenol (PTBP)

PTBP

mokraća

na kraju radne smjene

2 mg/L

 

PESTICIDI

1,2,3,4,5,6-Heksaklorcikloheksan (y-izomer) (»Lindan«)

1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan

krv

nakon izloženosti tijekom 1 mjeseca

68,77 nmol/L (20,0 µg/L)

 

Endrin

endrin

krv

nije kritično

26,25 nmol/L (10,0 µg/L)

 

Organofosforni insekticidi

aktivnost acetil-kolinesteraze

krv

na kraju radne smjene

30% inhibicije

(Sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)

plazma

na kraju radne smjene

50% inhibicije

 

eritrociti

na kraju radne smjene

30% inhibicije

 

Paration

p-nitrofenol

mokraća

na kraju radne smjene

1,63 mmol/mol kreatinina* (2,0 mg/g kreatinina*)

 

Karbamatni insekticidi

aktivnost acetil-kolinesteraze

krv

na kraju radne smjene

30% inhibicije

(Sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)

plazma

na kraju radne smjene

50% inhibicije

 

eritrociti

na kraju radne smjene

30% inhibicije

 

Karbaril

ukupni 1-naftol

mokraća

na kraju radne smjene

2,97 mmol/mol kreatinina* (10,0 mg/g kreatinina*)

 

Dinitro-o-krezol

dinitro-o-krezol

krv

na kraju radne smjene

0,05 mmol/L (10,0 mg/L)

 

Tetrahidrofuran

tetrahidrofuran

mokraća

na kraju radne smjene

8 mg/L

 

*Za sve rezultate koji se izražavaju na kreatinin, koncentracije kreatinina < 0,5 g/L i > 3,0 g/L ne mogu se uzeti u obzir

** Liječnički nadzor treba obaviti kad je granična vrijednost olova u krvi radnika viša od 40 µg/100 ml krvi.

EU – granična vrijednost po Direktivi EU

 

 

 

Copyright © Ante Borić