Baza je ažurirana 26.09.2023. 

zaključno sa NN 110/23

Objavljeno u NN 106/07 od 17.10.2007.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Temeljem članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96, 94/96 i 114/03) i članka 31. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01 i 177/04) i članka 53. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93 i 33/05) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz prethodnu suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAJMANJIM ZAHTJEVIMA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA RADNIKA TE TEHNIČKOM NADGLEDANJU POSTROJENJA, OPREME, INSTALACIJA I UREĐAJA U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

Članak 1.

U Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine« br. 39/06 od 10. 4. 2006.) članak 13. mijenja se i glasi: »Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavljaju inspekcijska tijela u okviru svoje nadležnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara, rudarstva i elektroenergetike, sukladno posebnim propisima.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-01/07-01/217 Urbroj: 526-08-03/3-07-1 Zagreb, 10. listopada 2007.

Ministar Branko Vukelić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić