Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

Objavljeno u NN 126/03 od 07.08.2003.:

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96. i 114/03.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Članak 1.

U Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine« br. 114/02. i 131/02) u članku 15. stavku 1. točka 5 mijenja se i glasi:

»5. ime i prezime te stručnu spremu za sve osobe koje sudjeluju u postupku ispitivanja a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu.,«

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ime i prezime te stručnu spremu za sve osobe koje sudjeluju u postupku ispitivanja a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu.,«

 Članak 3.

U prilogu 1. - Popis tehničke opreme pod B/ZA BUKU briše se alineja 3.

Članak 4.

U obrascu SU iza riječi: »(inventarski broj)« dodaju se dvije crte te ispod niže crte riječi:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 »(podaci koji pobliže određuje stroj te mjesto ispitivanja)«

 Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/03-01/15 Urbroj: 524-08-03-1 Zagreb, 29. srpnja 2003.

Ministar  rada i socijalne skrbi  Davorko Vidović, v. r.

 

Copyright © Ante Borić