Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 114/02 od 01.10.2002.:

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

 

PRAVILNIK O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA TE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kadrovski i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac odnosno ovlaštena ustanova ili trgovačko društvo za obavljanje ispitivanja u radnom okolišu te ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, postupak dobivanja i prestanka ovlaštenja za obavljanje ispitivanja kada ta ispitivanja obavlja sam poslodavac, te sadržaje i oblik isprava i način njihova izdavanja kada ispitivanja obavljaju sam poslodavac ili ovlaštena ustanova odnosno trgovačko društvo.

Članak 2.

Ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća ispitivanje fizikalnih (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije) i kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para i prašina).

Ispitivanje strojeva i uređaja obuhvaća ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima utvrđenih Pravilnikom o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

II. KADROVSKI I TEHNIČKI UVJETI

Članak 3.

Ovlaštena ustanova ili trgovačko društvo može obavljati ispitivanja iz članka 2. ovoga Pravilnika ako ima ovlaštenje izdano u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu.

Poslodavac može sam obavljati ispitivanja iz članka 2. ovoga Pravilnika na temelju ovlaštenja ako ispunjava kadrovske i tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Ovlaštenje za obavljanje ispitivanja u radnom okolišu u dijelu ispitivanja i analize fizikalnih čimbenika može se izdati poslodavcu ako ima zaposlena, s najmanje polovicom radnog vremena, najmanje dva stručnjaka zaštite na radu koji imaju visoku stručnu spremu odgovarajućeg tehničkog smjera od kojih jedan mora imati stručnu spremu smjera strojarstva, strojarstva i brodogradnje ili fizike i jedan smjera kemije, kemijske tehnologije ili elektrotehnike i koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Ovlaštenje za obavljanje ispitivanja u radnom okolišu u dijelu ispitivanja i analize kemijskih čimbenika može se izdati poslodavcu ako ima zaposlenog, s najmanje polovicom radnog vremena najmanje jednog stručnjaka zaštite na radu koji ima visoku stručnu spremu smjera kemije ili kemijske tehnologije i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Uz ispunjavanje kadrovskih uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka poslodavac mora raspolagati tehničkom opremom iz popisa u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovlaštenje za obavljanje ispitivanja strojeva i uređaja s pove­ćanim opasnostima može se izdati poslodavcu ako ima zaposlena s najmanje polovicom radnog vremena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu koji imaju visoku stručnu spremu različitog tehničkog smjera, od kojih barem jedan mora imati stručnu spremu smjera strojarstva i jedan smjera elektrotehnike, te koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Uz kadrovske uvjete utvrđene stavkom 1. ovoga članka mora raspolagati i potrebnom tehničkom opremom popis koje se nalazi u dodatku i koji čini sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 6.

Stručnjacima zaštite na radu iz članka 4. stavka 1. i 2. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika smatraju se osobe koje su položile opći i poseban dio stručnog ispita prema odredbama Pravilnika o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu.

Članak 7.

Tehnička oprema iz članka 4. stavka 3. i članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, mora biti čuvana i održavana na način koji je preporučen u uputama proizvođača opreme.

Poslodavac je dužan o tehničkoj opremi voditi dokumentaciju, koja mora sadržavati slijedeće podatke:

– naziv uređaja,

– ime proizvođača,

– oznaku tipa i serijski broj,

– godinu proizvodnje,

– godinu stavljanja u uporabu, i

– datum zadnjeg umjeravanja.

Uređaji iz Priloga 1. za koje postoji obveza umjeravanja moraju se umjeravati na način i u rokovima koji su određeni propisima odnosno prema preporuci proizvođača.

Članak 8.

Poslodavac mora za sve poslove ispitivanja koje obavlja izraditi poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja tih ispitivanja.

Poslovnici moraju biti izrađeni u skladu s ISO 10013.

Postupci, uvjeti i metode koji su normirani moraju se propisati u poslovniku na način na koji su normirani.

III. POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA

Članak 9.

Ovlaštenje za obavljanje ispitivanja iz članka 2. ovoga Pra­vil­nika izdaje se na pisani zahtjev.

Zahtjev se podnosi ministarstvu nadležnom za rad (u dalj­njem tekstu: ministarstvo).

Zahtjev mora sadržavati:

– navod poslova iz članka 2. ovog Pravilnika za koje se traži ovlaštenje,

– izvadak iz odgovarajućeg registra,

– ugovore o radu sa stručnjacima zaštite na radu koji će obavljati ispitivanja s dokazima o stručnom smjeru, stupnju stručne spreme, radnom iskustvu u struci te položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu,

– dokaze o vlasništvu odnosno najmu tehničke i mjerne opreme te popis opreme,

– dokumentaciju o tehničkoj opremi,

– poslovnik o postupcima, metodama i standardima koje će upotrebljavati pri obavljanju ispitivanja za koje se traži ovla­štenje.

Članak 10.

O zahtjevu iz članka 9. ovoga Pravilnika ministar odlučuje rješenjem na temelju dostavljene dokumentacije iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika i nalaza komisije koju imenuje ministar.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Komisija iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika je komisija iz članka 17. Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu.

Članak 12.

Poslodavac odnosno ustanova ili trgovačko društvo kojem je izdano ovlaštenje dužno je o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta potrebnih za dobivanje ovlaštenja obavijestiti ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Ministar će rješenjem ukinuti ovlaštenje u slijedećim slu­čajevima:

– ako poslodavac odnosno ustanova ili trgovačko društvo više ne ispunjava neki od uvjeta iz članka 4. do 7. ovoga Pravilnika,

– ako je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih podataka.

– na prijedlog inspekcije rada ako se utvrdi da se poslovi obavljaju nestručno i suprotno važećim propisima

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

IV. EVIDENCIJE

Članak 13.

Ministarstvo vodi evidenciju izdanih ovlaštenja koja sadrži:

– redni broj upisa,

– ime i adresu pravne osobe,

– datum podnošenja zahtjeva,

– broj i datum rješenja kojim je izdano ovlaštenje,

– opseg ovlaštenja

– datum upisa ovlaštenja u evidenciju,

– broj i datum rješenja kojim je oduzeto ovlaštenje.

V. POSTUPAK ISPITIVANJA I SADRŽAJ, OBLIK I NAČIN IZDAVANJA ISPRAVA O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA TE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA

Članak 14.

Poslodavac odnosno ovlaštena ustanova ili trgovačko dru­štvo koje obavlja ispitivanja radnog okoliša i ispitivanja strojeva i uređaja vodi evidenciju o svim predmetima ispitivanja, postupcima i uvjetima ispitivanja, rezultatima ispitivanja i tehničkoj opremi koja je korištena prilikom ispitivanja.

Članak 15.

O obavljenom ispitivanju radnog okoliša sastavlja se zapisnik koji sadrži najmanje slijedeće podatke:

1. naziv i sjedište korisnika prostorija i prostora kod kojeg se obavljaju ispitivanja;

2. naziv i sjedište pravne osobe koja obavlja ispitivanja;

3. vrste ispitivanja koje se obavljaju;

4. skicu prostorija, prostora i neposrednog okoliša i opis prostorija i prostora s opisom namjene pojedinih prostorija i prostora, opisom procesa koji se u njima odvijaju i opisom opreme koja se u njima nalazi;

5. ime i prezime, stručnu spremu i podatke o položenom stručnom ispitu svih osoba koje sudjeluju u postupku ispitivanja;

6. datum početka i završetka ispitivanja;

7. podatke o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena;

8. podatke o vanjskim uvjetima koji mogu utjecati na rezultate ispitivanja;

9. podatke o štetnostima koje nastaju u radnim prostorijama odnosno prostorima zavisno od procesa rada;

10. metode, postupci, norme i tehnička oprema korištena prilikom ispitivanja;

11. uvjete pod kojima je obavljeno ispitivanje;

12. rezultate ispitivanja prikazane tabelarno odnosno dijagramima;

13. usporedne podatke o izmjerenim i dopuštenim vrijednostima za pojedine štetnosti u radnoj okolini;

14. zaključak da rezultati ispitivanja zadovoljavaju propisane uvjete, ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane uvjete.

Ako je u ispitivanju sudjelovalo više osoba, svaka se od njih vlastoručno potpisuje iza podataka o ispitnoj radnji koju je obavila.

Zapisnik vlastoručno potpisuju sve osobe koje su obavile ispitivanje.

Ukoliko poslodavac odnosno ovlaštena ustanova ili trgo­va­čko društvo iznimno povjeri ispitivanje pojedinog parametra drugom poslodavcu odnosno ustanovi ili trgovačkom društvu koje je za to ispitivanje ovlašteno ili ima u svom sastavu znanstveno-istraživački laboratorij, obvezno je uz vlastiti zapisnik priložiti i izvorni zapisnik pravne osobe koja je obavila ispitivanje.

Članak 16.

O obavljenom ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opas­nostima sastavlja se zapisnik koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište korisnika stroja i uređaja s povećanim opa­s­no­stima;

2. naziv i sjedište pravne osobe koja obavlja ispitivanja;

3. podatke kojima se pobliže određuje stroj s opisom namjene i položaja stroja ili uređaja u prostoru;

4. osnovne podatke o radnim tvarima i sirovinama koje stroj ili uređaj koriste u radu i osnovne podatke o izradcima;

5. ime i prezime, stručnu spremu te podatke o položenom stručnom ispitu svih osoba koje učestvuju u postupku ispitivanja;

6. datum početka i završetka ispitivanja;

7. podaci o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena tijekom ispitivanja;

8. metode, postupci, norme i tehnička oprema korištena prilikom ispitivanja;

9. podatke o vanjskim uvjetima koji mogu utjecati na rezultate ispitivanja;

10. zaključak da rezultati ispitivanja zadovoljavaju propisane uvjete, ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane uvjete.

Ako je u ispitivanju sudjelovalo više osoba, svaka se od njih vlastoručno potpisuje iza podataka o ispitnoj radnji koju je obavila.

Zapisnik vlastoručno potpisuju sve osobe koje su obavile ispitivanje.

Članak 17.

Ako radni okoliš odnosno stroj ili uređaj s povećanim opasnostima ispunjava sve uvjete pravila zaštite na radu o tome se izdaje uvjerenje.

Kod ispitivanja u radnom okolišu uvjerenje može izdati ovlašteni poslodavac odnosno ustanova ili trgovačko društvo ako je na temelju rezultata ispitivanja i zaključka u zapisniku utvr­đeno da rezultati ispitivanja zadovoljavaju svim propisanim uvje­tima.

Kod ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima uvje­renje može izdati ovlašteni poslodavac odnosno ustanova ili trgovačko društvo samo ako je na temelju rezultata ispitivanja i zaključka u zapisniku utvrđeno da rezultati ispitivanja zadovoljavaju svim propisanim uvjetima.

Članak 18.

Uvjerenje iz članka 17. ovoga Pravilnika mora sadržavati slijedeće podatke:

1. naziv i sjedište poslodavca, ustanove ili trgovačkog dru­štva koje je izdalo uvjerenje;

2. broj uvjerenja i datum izdavanja;

3. broj i datum izdavanja rješenja o ovlaštenju za obavljanje ispitivanja radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima;

4. navode propisa kojima je određena obveza ispitivanja, način ispitivanja, te sadržaj i oblik isprave;

5. predmet ispitivanja: podaci kojima se pobliže određuje prostorija ili prostor u kojem je vršeno ispitivanje i koji parametri radnog okoliša su ispitivani; ili podaci kojima se pobliže određuje stroj ili uređaj koji je ispitivan i mjesto na kojem se nalazio u trenutku ispitivanja;

6. naziv i sjedište korisnika;

7. navod zapisnika o ispitivanju;

8. izreku da predmet ispitivanja zadovoljava propisanim uvjetima zaštite na radu i;

9. mjesto i datum izdavanja;

10. rok valjanosti uvjerenja ili propisani rok za slijedeće ispitivanje;

11. ime i prezime, stručnu spremu te vlastoručni potpis ovla­štene osobe kod poslodavca odnosno u ustanovi ili trgovačkom društvu koja je ocijenila dokaze iz zapisnika.

Obrazac uvjerenja o ispitivanju radnog okoliša ( Obrazac-RO) i obrazac uvjerenja o ispitivanju stroja ili uređaja s pove­ćanim opasnostima ( Obrazac-SU ) su sastavni dio ovoga Pravil­nika

Članak 19.

Poslodavac odnosno ovlaštena ustanova ili trgovačko društvo o ispitivanjima u radnom okolišu i o ispitivanjima stro­jeva i uređaja s povećanim opasnostima vodi evidenciju izdanih uvjerenja po kronološkom redu izdavanja.

Evidencija izdanih uvjerenja može se voditi na računalu.

Članak 20.

Rješenja o izdavanju ovlaštenja kao i rješenja o prestanku ovlaštenja objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Troškove postupka izdavanja ovlaštenja snosi podnositelj zahtjeva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Poslodavci odnosno ustanove ili trgovačka društva koja obav­ljaju ispitivanja iz članka 2. ovoga Pravilnika na temelju rješenja o ovlaštenju izdanog prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužni su u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika poslove ispitivanja uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti izdavanje novog ovla­šte­nja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ispitivanju određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (»Narodne novine«, br. 52/84.) i Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme radnika i teh­ničke opremljenosti koje moraju ispunjavati organizacije koje poslove zaštite na radu obavljaju kao svoju osnovnu ili sporednu djelatnost (»Narodne novine«, br. 13/84.).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/02-01/25 Urbroj: 524-08-02-03 Zagreb, 9. rujna 2002.                                                       

Ministar Davorko Vidović, v. r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 1.

POPIS TEHNIČKE OPREME*

A) ZA MEHANIČKE I ELEKTRIČNE VELIČINE

– instrumenti za mjerenje duljine, mase, vremena i temperature,

– mjerač broja okretaja,

– mjerači za električne veličine (otpor, , napon, snaga i dr)

– mjerač izolacijskog otpora,

– mjerač uzemljenja,

– ispitivač dielektrične čvrstoće.

B)  ZA BUKU

– mjerač buke na temelju standarda IEC 651 i IEC 804 za tip 1,

– frekvencijski analizator prema zahtjevima standarda IEC 225,

– oprema za frekvencijsku analizu u realnom vremenu pri vremenski prihvatljivim razinama.

C) ZA OSVIJETLJENOST

– mjerač osvijetljenosti (lx) s korekcijom boje (V(I)) i kosinusnom korekcijom.

D) ZA ISPITIVANJE I ODREĐIVANJE KONCENTRACIJA OPASNIH TVARI

Vrste mjerenja:

1. prašine,

2. prašine u obliku vlakana,

3. anorganskih plinova i para,

4. organskih plinova i para,

5. tvari koje zahtijevaju posebne analitičke tehnike.

Skupni zahtjevi u pogledu opreme za svih pet točaka su:

– crpke za uzimanje uzoraka,

– osobni dozimetri,

– odgovarajuće glave za pričvršćivanje na crpke za uzimanje rczličitih uzoraka,

– sprave za umjeravanje crpki,

– umjereni kronometar ili drugi mjerač vremenc,

– mjerač temperature, hidrometar, barometar, anemometar,

– sustav za obradu i pohranu podataka.

Zahtjevi za opremu po pojedinim točkama su:

1. za prašinu:

– stacionarni sustav za uzimanje uzoraka za finu i ukupnu prašinu s odgovarajućim glavama za uzimanje,

– kalibrirana analitička vaga,

– oprema za kondicioniranje filtara,

– mjerna sprava za procjenjivanje koncentracije respirabilne prašine,

– oprema za konimetrijsku analizu prašine

2. za prašinu u obliku vlakana

– odgovarajuće glave, deklarirane za uzimanje uzoraka pra­šine u obliku vlakana,

– fazno kontrastni optički mikroskop.

3. za anorganske plinove i pare:

– oprema za uzorkovanje u tekuće i krute apsorpcijske medije,

– spektrofotometar UV/VIS/IR

– sustav za kontinuirano praćenje koncentracije tvari u zraku s direktnim očitavanjem,

– metoda za potenciometrijsko određivanje koncentracija tvari.

4. za organske plinove i pare:

– oprema za uzorkovanje u tekuće i krute apsorpcijske medije,

– kapilarni plinski kromatograf s FID detektorom,

– spektrofotometar UV/VIS/IR

– postupak ili sustav za identifikaciju tvari,

– sustav za kontinuirani prijam koncentracija tvari u zraku s direktnim očitavanjem.

5. za tvari koje zahtijevaju posebne analitičke tehnike:

– visokotlačni tekućinski kromatograf (HPLC), instrument za određivanje ukupnog organskog ugljika, kapilarni plinski kromatograf s različitim detektorima

E)  ZA MIKROKLIMU

– mjerni instrument za mjerenja temperature zraka, relativne vlažnosti, brzine gibanja zraka i toplinskih zračenja.

* (Članak 5. stavak 2. Pravilnika)

 

OBRAZAC-RO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i sjedište poslodavca odnosno ustanove ili trgovačkog društva koje izdaje uvjerenje)

na temelju članka 53. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96 i 94/96) i

članka 17. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

(»Narodne novine« br. 114/02.) izdaje

UVJERENJE

o ispitivanju radnog okoliša

Kod  _____________________________________________________________

                                  (naziv i sjedište korisnika)

obavljeno je ispitivanje radnog okoliša ____________________________________

_________________________________________________________________

                         (podaci kojima se pobliže određuje radni okoliš)

Ispitivanje radnog okoliša obavljeno je u skladu s člankom 50. Zakona o zaštiti  na radu, o čemu  je sastavljen zapisnik.

Na osnovi zapisnika o ispitivanju radnog okoliša od __________________________

                                                                                                  (datum)   

utvrđeno je da radni okoliš ispunjava sve uvjete utvrđene pravilima zaštite na radu.

Ponovno ispitivanje potrebno je obaviti najkasnije do _________________________

                                                                                                (datum)  

Broj uvjerenja: ______________

U ________________________

       (mjesto i datum izdavanja)

M P

                                         Ovlaštena osoba

                  ___________________________________

                              (ime, prezime, stručna sprema)

 

                            _____________________________________                                                       (vlastoručni potpis)      

 

______________________________________________________________________________

 

Ispitivanje je obavljeno na temelju rješenja o ovlaštenju Ministarstva rada i socijalne skrbi

__________________________________

      (broj i datum rješenja o ovlaštenju)

 

OBRAZAC-SU

_____________________________________________________________________

(naziv i sjedište poslodavca odnosno ustanove ili trgovačkog društva koje izdaje uvjerenje)

na temelju članka 53. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96 i 94/96) i članka

17. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

(»Narodne novine« br. 114/02.) izdaje

UVJERENJE

o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima

Kod  ________________________________________________________________

                                             (naziv i sjedište korisnika)

obavljeno je ispitivanje stroja-uređaja* _______________________________________

                                                                             (naziv stroja ili uređaja)  

____________________      _____________________        _____________________

          (proizvođač)                              (tvornički broj)                         (inventarski broj)

Ispitivanje stroja-uređaja obavljeno je u skladu s člankom 52. Zakona o zaštiti na radu, o čemu

je sastavljen zapisnik.

Ispitivanje radnog okoliša obavljeno je u skladu s člankom 50. Zakona o zaštiti na radu, o čemu

je sastavljen zapisnik.

Na osnovi zapisnika o ispitivanju radnog okoliša od ____________________

                                                                                               (datum)   

utvrđeno je da radni okoliš ispunjava sve uvjete utvrđene pravilima zaštite na radu.

Ponovno ispitivanje potrebno je obaviti najkasnije do ____________________

                                                                                               (datum)  

Broj uvjerenja: ________________

U __________________________

       (mjesto i datum izdavanja)

M P

                                         Ovlaštena osoba

                     ________________________________

                              (ime, prezime, stručna sprema)

 

                    _________________________________

                                       (vlastoručni potpis)

* nepotrebno precrtati _________________________________________________________________________

Ispitivanje je obavljeno na temelju rješenja o ovlaštenju Ministarstva rada i socijalne skrbi

_________________________________

      (broj i datum rješenja o ovlaštenju)

 

Copyright © Ante Borić