Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 47/02 od 30.04.2002.:

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

 

PRAVILNIK O LISTI STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju strojevi i uređaji s povećanim opasnostima i obveze poslodavca da ispituje njihovu ispravnost.

Članak 2.

Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima su oni pri čijem korištenju postoji povećana opasnost po sigurnost i zdravlje radnika unatoč primjene osnovnih pravila zaštite na radu.

Članak 3.

Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima utvrđuju se u Listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (u daljnjem: Lista) koja glasi:

LISTA STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA

1. Dizalice na mehanizirani pogon nosivosti preko 10 kN, iznimno konzolne dizalice na privremenim radilištima preko 2kN

2. Dizala preko 2kN, podizne košare i radne platforme preko 3 m visine, fasadna dizala i fasadne skele na mehanizirani pogon

3. Samohodni strojevi s uređajem na dizanje ili prenošenje tereta ili za utovar ili istovar tereta nosivosti preko 2kN

4. Samostalni mehanizirani transporteri za prijenos čvrstog ili rastresitog tereta neovisno o položaju i na zahvatno-prijenosno sredstvo, kod kojih postoji mogućnost ulaska dijela tijela u opasni prostor

5. Vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon koja moraju imati kočnicu

6. Brzohodni strojevi za obradu i preradu drveta i drugih materijala s ručnim prinošenjem predmeta obrade (brzina oštrice alata preko 15 m/s):

6.a. kružne pile neovisno o broju alata, načinu posmaka i prinošenju materijala

6.b. tračne pile neovisno o broju alata i načinu posmaka

6.c. stolarske ravnalice

6.d. stolarske debljače za jednostranu obradu

6.e. stolarske glodalice

7. Prijenosne lančane pile

8. Stabilne brusilice i tarne rezalice s ručnim prinošenjem pred­meta obrade

9. Strojevi za ubrizgavanje i tlačno oblikovanje mase, stro­jevi za centrifugalno i tlačno lijevanje metala

10. Strojevi i uređaji s otvorenim sustavom zahvatnih valjaka i s ručnim prinošenjem materijala

11. Centrifuge, industrijske mješalice, pokretne mješalice za beton na privremenim radilištima

12. Mehanizirane preše, štance, strojne škare i drugi strojevi s hodom otvorenog alata preko 6 mm i brzinom alata preko 3 cm/s s ručnim posluživanjem

13. Kotlovnice za centralno grijanje toplinskog učinka preko 50kW

14. Reaktori, kompresori snage preko 0.5 kW i drugi strojevi i uređaji s posudom za plinove pod tlakom koje po tehničkim propisima moraju imati ventil sigurnosti

15. Parni i vrelovodni kotlovi, kotlovi i peći s plamenikom na plinovito ili tekuće gorivo

16. Predtlačne i potlačne komore

17. Industrijski strojevi za mljevenje i drobljenje s ručnim prinošenjem materijala

18. Mehanizirani uređaji na samohodnom stroju za šumsko izvlačenje trupaca, uređaji za rastezanje metalnih profila i drugi slični uređaji snage preko 2 kN

19. Uređaji za proizvodnju acetilena

20. Uređaji za nanos i sušenje lakozapaljivih premaznih sred­stava

21. Kamioni s tlačnim mehanizmom namijenjeni za ručni uto­var otpada

22. Strojevi i uređaji za proizvodnju eksploziva i piro­teh­ničkih sredstava

23. Tehnološke linije i kombinirani strojevi i uređaji koji sadrže neki od tipova strojeva i uređaja navedenih u prethodnim točkama

24. Strojevi i uređaji za radove pod zemljom:

24.a. lokomotive i vagoneti s kočnicom

24.b. hidraulični uređaji za podupiranje svodne konstrukcije

24.c. strojevi koji imaju ugrađeni motor s unutarnjim izgaranjem

Članak 4.

Poslodavac je dužan, u skladu s važećim propisima o načinu is­pi­ti­vanja strojeva i uređaja, obavljati ispitivanje strojeva i ure­đaja utvrđenih u ovoj Listi u sljedećim slučajevima:

– prije njihovog stavljanja u uporabu,

– najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,

– poslije rekonstrukcije a prije ponovnog početka korištenja,

– prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljeni i ponovno sastavljeni.

Članak 5.

Poslodavac je osim ispitivanja iz članka 4. ovoga Pravilnika dužan redovito obavljati preglede strojeva i uređaja iz ove Liste koja koristi radi utvrđivanja da li su na njima primjenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika, kako bi se osiguralo da strojevi i uređaji u svakom trenutku budu ispravni.

Ako se pregledom utvrdi da je došlo do promjena koje ugro­žavaju sigurnost i zdravlje radnika dužan je stroj odnosno uređaj isključiti iz korištenja do dovođenja istog u ispravno stanje.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/02-01/06 Urbroj: 524-08-02-4 Zagreb, 24. travnja 2002.

Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, v. r.

 

Copyright © Ante Borić