Povezani zakoni

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

pročišćeni tekst zakona

NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15

na snazi od 01.08.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 01.08.2015. zaključno sa NN 84/15

DIO PRVI  

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1. (NN 81/13)

Ovim se Zakonom uređuje:

1. financijsko poslovanje poduzetnika,

2. rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza,

3. postupak predstečajne nagodbe,

4. financijski nadzor trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima,

te druga pitanja s tim u vezi.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– odredbe Direktive 2011/07/EU Europskog parlamenta i Vijeća od dana 16. veljače 2011. godine o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima (SL 048, P. 0001 – 0010, 23. 02. 2011.).

Pojmovi

Članak 3. (NN 144/12, 81/13, 78/15)

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »poduzetnik« jest fizička i pravna osoba, koja samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi,

2. »osobe javnog prava« jesu javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika,

3. »financijsko poslovanje« čini pribavljanje financijskih sredstava, upravljanje financijskim sredstvima te raspoređivanje sredstava financiranja radi osiguranja uvjeta za obavljanje gospodarske djelatnosti,

4. »pravila poslovno-financijske struke« jesu pravila financijskog poslovanja uređena posebnim zakonima te druga iskustvena pravila financijskog poslovanja,

5. »novčane obveze« jesu iznos glavnice koji je trebao biti plaćen u roku predviđenom ugovorom ili zakonom, uključujući poreze i druga obvezna davanja navedena u računu ili drugom odgovarajućem zahtjevu za isplatu,

6. »likvidnost« jest sposobnost pravodobnog ispunjavanja dospjelih novčanih obveza,

7. »solventnost« jest trajnija sposobnost ispunjavanja svih svojih novčanih obveza,

8. »adekvatnost kapitala« jest odnos između dugoročnih izvora financiranja i opsega i vrste poslova koju poduzetnik obavlja te rizika kojima je izložen u poslovanju,

9. »osnova za plaćanje« jest osnova za plaćanje prema odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kao i osnova za plaćanje prema odredbama posebnog zakona ukoliko se izvršava u Financijskoj agenciji sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima,

10. »financijsko restrukturiranje« jest postupak koji se provodi na temelju prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja radi postizanja stanja likvidnosti i solventnosti,

11. »postupak predstečajne nagodbe« jest postupak koji se provodi radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika,

12. »vjerovnici« u postupku predstečajne nagodbe jesu osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe imaju osiguranu ili neosiguranu tražbinu prema dužniku,

13. »prioritetne tražbine« jesu tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u brutoiznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

14. »osigurane tražbine« jesu imovinskopravne tražbine vjerovnika osigurane razlučnim pravom,

15. »neosigurane tražbine« jesu imovinskopravne tražbine vjerovnika koje nisu osigurane razlučnim pravom,

16. »poslovne transakcije« jesu transakcije između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu,

17. »zakašnjenje s plaćanjem« označava plaćanje koje nije izvršeno u roku predviđenom ugovorom ili zakonom.

18. »kamata za kašnjenje s plaćanjem« jest zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem ili kamata po stopi ugovorenoj između poduzetnika,

19. »zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem« jest osnovna kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem po stopi koja je jednaka iznosu referentne stope uvećana za 8 postotnih poena,

20. »referentna stopa« jest osnovna kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem a jednaka je prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu umanjenoj za 3 postotna poena.

21. »dan« u glavi II. odjeljku 4. jest kalendarski dan.

 

GLAVA II.   TEMELJNA PRAVILA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

Odjeljak 1.   Primjena odredbi o financijskom poslovanju

Članak 4.

(1) Glava II. ovoga Zakona odnosi se na trgovačka društva (u daljnjem tekstu: društvo), a na odgovarajući način i na druge poduzetnike.

(2) Za dionička društva s monističkim sustavom upravljanja, odredbe o upravi i nadzornom odboru na odgovarajući način se primjenjuju na upravni odbor.

(3) Odredbe ove glave ne odnose se na financijske institucije, kreditne unije, investicijska društva i društva za upravljanje investicijskim fondovima, kreditne institucije, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet čija je pretežita djelatnost pružanje platnih usluga i institucije za elektronički novac čija je pretežita djelatnost izdavanje elektroničkog novca.

Odjeljak 2.   TEMELJNE OBVEZE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Temeljne obveze uprave

Članak 5.

(1) Uprava je dužna, u smislu ovoga Zakona, u vođenju poslova društva poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala likvidnost i solventnost društva.

(2) Uprava je dužna upravljati imovinom i obvezama društva tako da je društvo sposobno ispuniti sve svoje dospjele obveze.

(3) Uprava je dužna osigurati sustavno praćenje, procjenu i strategiju održavanja, odnosno dosezanja adekvatne razine kapitala u odnosu na vrstu, opseg i složenost poslovne djelatnosti koju društvo obavlja i rizike kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo u obavljanju te poslovne djelatnosti.

Temeljne obveze članova nadzornog odbora

Članak 6.

Nadzorni odbor dužan je, u smislu ovoga Zakona, nadzirati stanje likvidnosti i solventnosti društva.

Odjeljak 3.   RIZICI U FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Upravljanje rizicima

Članak 7.

(1) Upravljanje rizicima obuhvaća utvrđivanje, mjerenje ili procjenu te praćenje rizika, uključujući izvješćivanje o rizicima kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo tijekom svoga poslovanja.

(2) Uprava je dužna osigurati da društvo provodi redovne mjere upravljanja rizicima te da postupa u skladu s pravilima poslovno-financijske struke, s obzirom na opseg i vrstu poslova koje društvo obavlja.

(3) Pod pojmom rizik podrazumijevaju se svi rizici kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u poslovanju, osobito kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik i rizik likvidnosti.

(4) Kreditni rizik je rizik gubitka uloženih novčanih sredstava zbog zakašnjenja dužnika društva.

(5) Tržišni rizik je rizik od gubitaka zbog promjene cijena robe, valuta i financijskih instrumenta ili promjena kamatnih stopa.

(6) Operativni rizik je rizik od gubitka zbog pogrešaka, prekida ili šteta uzrokovanih neadekvatnim internim procesima, osobama, sustavima ili vanjskim događajima uključujući rizik izmjena pravnih propisa.

(7) Rizik likvidnosti je rizik gubitka zbog nemogućnosti ispunjenja dospjelih obveza.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Članak 8.

Mjere koje je uprava dužna poduzeti za razvoj i provedbu politike redovnog upravljanja rizikom likvidnosti su:

1. planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redovni tijek poslovanja,

2. redovito praćenje i upravljanje likvidnošću,

3. određivanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili uklanjanje uzroka nelikvidnosti i identificiranje drugih mogućnosti.

Praćenje i osiguranje adekvatnosti kapitala

Članak 9.

(1) Uprava je dužna poduzeti sve potrebne mjere da društvo raspolaže s dovoljno dugoročnih izvora financiranja s obzirom na opseg i vrstu poslovne djelatnosti.

(2) Uprava je dužna redovito pratiti da je društvo ostvarilo adekvatnost kapitala.

(3) Smatra se da je nastala neadekvatnost kapitala u društvu, ako je gubitak iz tekuće godine zajedno s prenesenim gubicima dosegnuo polovinu visine temeljnog kapitala društva.

Dužnosti uprave i nadzornog odbora u slučaju neadekvatnosti kapitala

Članak 10.

(1) U slučaju kad je kapital društva postao neadekvatan uprava je dužna:

1. u roku od osam dana analizirati uzroke nastanka neadekvatnosti kapitala i predložiti mjere potrebne za ostvarenje adekvatnosti kapitala te ih dostaviti nadzornom odboru, koji je dužan o istom dati mišljenje u roku od osam dana od primitka,

2. početi provoditi mjere iz točke 1. ovoga stavka koje su u njezinoj nadležnosti (nalaženje adekvatnih izvora financiranja) i za koje je dobila suglasnost,

3. odmah sazvati skupštinu i predložiti provođenje mjera koje su potrebne za ostvarenje adekvatnosti kapitala koje su u njezinoj nadležnosti (primjerice smanjenje temeljnog kapitala društva radi pokrivanja nepokrivenih gubitaka uz istodobno povećanje temeljnog kapitala).

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka uprava je dužna provesti u roku od 90 dana.

Odjeljak 4.   ISPUNJENJE NOVČANIH OBVEZA

Predmet

Članak 10.a (NN 81/13)

(1) Ovaj odjeljak odnosi se na poslovne transakcije između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze.

(2) Odredbe ovoga odjeljka ne primjenjuju se na novčane obveze koje su obuhvaćene postupcima koji se vode na temelju odredbi ovoga Zakona i Stečajnog zakona.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika

Članak 11. (NN 81/13)

(1) U poslovnim transakcijama među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može se ugovoriti u pisanom obliku i dulji rok ispunjenja novčane obveze, a koji rok ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 360 dana.

(3) Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

(4) Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:

1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili

2. dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu:

– ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili,

– ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili

3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.

(5) Rok za pregled predmeta obveze iz stavka 4. točke 3. ovoga članka ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze.

(6) Iznimno, ako je to opravdano posebnim okolnostima, kao što je to primjerice posebna narav predmeta obveze, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, ugovorne strane mogu ugovoriti u pisanom obliku i duži rok od roka iz stavka 5. ovoga članka.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava

Članak 12. (NN 81/13)

(1) U poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona, može se ugovoriti u pismenom obliku i duži rok ispunjenja novčane obveze, ako je to objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora, ali ne duži od 60 dana.

(3) Ako ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

(4) Rok za ispunjenje novčane obveze iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka počinje teći od dana određenog člankom 11. stavkom 4. ovoga Zakona.

(5) U poslovnim transakcijama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, na rok za pregled predmeta obveze primjenjuje se odredba članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

(6) Rok za pregled predmeta obveze iz članka 11. stavka 6. ovoga Zakona mora biti naveden u natječajnoj dokumentaciji.

Posljedice dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze

Članak 12.a (NN 81/13, 78/15)

(1) Ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.

(2) Stopa zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze jednaka je referentnoj stopi uvećanoj za 8 postotnih poena.

(3) U poslovnim transakcijama između poduzetnika moguće je ugovoriti drukčiju stopu kamata za kašnjenje s plaćanjem, ali ne veću od stope zakonskih kamata za kašnjenje s plaćanjem iz stavka 2. ovoga članka, a koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora. Ako su kamate ugovorene ali nije određena njihova stopa, obračunavaju se zakonske kamate za kašnjenje s plaćanjem.

(4) Prosječnu kamatnu stopu iz stavka 2. ovoga članka za referentno razdoblje određuje Hrvatska narodna banka prema utvrđenoj metodologiji i dužna ju je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti u »Narodnim novinama«.

(5) Referentno razdoblje iz stavka 4. ovoga članka za objavu na dan 1. siječnja obuhvaća razdoblje od 1. svibnja do 31. listopada, a referentno razdoblje za objavu na dan 1. srpnja obuhvaća razdoblje od 1. studenoga do 30. travnja.

Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama

Članak 13. (NN 144/12, 81/13)

(1) U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze, vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u kunama u protuvrijednosti 40 eura.

(2) Vjerovnik ima pravo na posebnu naknadu iz stavka 1. ovoga članka bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikovog zakašnjenja.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ni na koji način ne umanjuju, ne ograničavaju niti isključuju pravo vjerovnika na naknadu štete, troškove postupka prisilne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog zakašnjenja.

Ništetnost pojedinih odredbi ugovora

Članak 14. (NN 81/13)

(1) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. i članka 12. ovoga Zakona, činidba ili praksa, kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na kamate za kašnjenje s plaćanjem ili pravo vjerovnika na posebnu naknadu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. i članka 12. ovoga Zakona, činidba ili praksa, kojom se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu.

(3) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 360 dana i odredba ugovora između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana.

(4) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana ako to nije objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora.

(5) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima kojom je ugovoren:

1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana,

2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,

ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.

(6) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren:

1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana,

2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,

ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.

(7) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovorena drugačija stopa kamata od stope zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem.

(8) Utvrđenje ništetnosti ugovornih odredaba iz stavka 1. do stavka 6. ovoga članka i ugovornih odredbi o visini stope kamata za kašnjenje s plaćanjem sadržanih u standardiziranim ugovorima, zabrana uporabe takvih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima te zabrana uporabe drugih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima, kojima se protivno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje očigledno neravnopravni položaj u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčanih obveza, kolektivni je interes vjerovnika novčanih obveza, radi čije zaštite ovlašteni tužitelj može podnijeti tužbu radi zaštite kolektivnih interesa i prava u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju pravila parničnog postupka.

(9) Ovlašteni tužitelj iz stavka 8. ovoga članka je komorsko i/ili interesno udruženje poduzetnika, te svaka pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom koja se u sklopu svoje registrirane ili propisane djelatnosti bavi zaštitom kolektivnih interesa vjerovnika novčanih obveza zajamčenih odredbom stavka 8. ovoga članka.

(10) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra gospodarstva uredbom odrediti osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava vjerovnika novčanih obveza.

Obročna otplata

Članak 14.a (NN 81/13)

Ako se u poslovnim transakcijama između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze ugovori obročna otplata, odredbe ovoga Zakona o pravnim posljedicama iz članka 12.a i 13., primjenjuju se na svaki obrok zasebno.

Odjeljak 5.   OBVEZE PODUZETNIKA KOD NASTANKA NELIKVIDNOSTI

Nelikvidnost

Članak 15. (NN 144/12, 81/13)

(1) Nelikvidnost, u smislu ovoga Zakona, nastaje kad poduzetnik ne može u određenom vremenskom razdoblju ispuniti novčane obveze koje dospijevaju u tom razdoblju.

(2) Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:

1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim izvještajima za proteklu financijsku godinu, ili

2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.

Insolventnost

Članak 16. (NN 144/12, 81/13)

(1) Insolventnost nastaje kad poduzetnik:

1. postane nesposoban za plaćanje, ili

2. postane prezadužen.

(2) Poduzetnik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Okolnost da je poduzetnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti ili djelomično tražbine nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje.

(3) Smatra se da je poduzetnik nesposoban za plaćanje ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka poduzetnika, naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

(4) Smatra se da je poduzetnik prezadužen ako vrijednost njegove imovine ne pokriva postojeće obveze. Neće se smatrati da je poduzetnik prezadužen ako se prema okolnostima slučaja može osnovano pretpostaviti da će nastavkom poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću. Neće se smatrati da je prezaduženo trgovačko društvo osoba, ako je koji od njegovih članova koji solidarno odgovaraju za njegove obveze, fizička osoba.

Postupanje poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti

Članak 17. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje.

(2) Smatra se da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:

1. prioritetne tražbine,

2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,

3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.),

4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,

5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,

6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima,

7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.

(3) Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj.

(4) Radnjama iz stavka 3. ovoga članka osobito se smatraju: preusmjeravanje novčanih i financijskih tijekova na drugu osobu, davanje zajma, isplaćivanje predujma dobiti ili dobiti, isplaćivanje dividende, obavljanje prijenosa prava na treće osobe, osobito na povezana društva.

(5) Poduzetnik je dužan od nastanka nelikvidnosti poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti.

(6) Osim redovnih poslova, iz stavka 2. ovoga članka, poduzetnik može poduzimati i druge poslove koji su predviđeni kao mjera financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Od trenutka otvaranja postupka predstečajne nagodbe do sklapanja predstečajne nagodbe poduzetnik može obavljati i druga plaćanja i poduzimati druge radnje na temelju prethodno pribavljene suglasnosti povjerenika predstečajne nagodbe.

(8) Od sklapanja predstečajne nagodbe poduzetnik može poduzimati i poslove koji su sadržani u sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe

Članak 18.

(1) Ukoliko poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe dužnik ne može uspostaviti stanje likvidnosti, dužan je, u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

(2) Ako je dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen dužan je bez odgađanja, a najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

 

DIO DRUGI   POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE

GLAVA III.

Odjeljak 1.   OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 19.

Glavom III. ovoga Zakona uređuju se uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, postupak predstečajne nagodbe i pravne posljedice njegova otvaranja i provedbe.

Svrha predstečajne nagodbe

Članak 20.

Postupak predstečajne nagodbe provodi se s ciljem da se:

1. dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan,

2. vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.

Načelo dobrovoljnosti

Članak 21.

Predstečajna nagodba smatra se sklopljenom ako na nju dobrovoljno pristanu dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona.

Načelo jednakog postupanja prema vjerovnicima

Članak 22.

U postupku predstečajne nagodbe dužnik je dužan jednako postupati prema svim vjerovnicima istog položaja i ne poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Načelo postupanja u dobroj vjeri

Članak 23.

Vjerovnik i dužnik tijekom predstečajne nagodbe ne smiju poduzimati radnje kojima se može prouzročiti šteta.

Načelo pristupa podacima

Članak 24.

Radi pravilne procjene njegovog financijskog stanja i mogućnosti financijskog restrukturiranja dužnik je dužan osigurati nagodbenom vijeću, povjereniku predstečajne nagodbe i vjerovnicima, pravodoban i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje, a koji se odnose na njegovu imovinu, kapital, obveze, poslovanje i poslovne planove.

Dužnik u postupku predstečajne nagodbe

Članak 25.

(1) Postupak predstečajne nagodbe može se provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem. Dužnikom pojedincem u smislu ovoga Zakona smatraju se trgovac pojedinac i obrtnik.

(2) Postupak predstečajne nagodbe ne može se provesti nad financijskom institucijom, kreditnom unijom, investicijskim društvom i društvom za upravljanje investicijskim fondovima, kreditnom institucijom, društvom za osiguranje i reosiguranje, leasing društvom, institucijom za platni promet i institucijom za elektronički novac.

(3) Postupak predstečajne nagodbe ne može se provesti nad Republikom Hrvatskom, fondovima koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, mirovinskim i invalidskim fondovima djelatnika, samostalnih gospodarstvenika i individualnih poljoprivrednika, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Nad pravnom osobom čija je osnovna djelatnost proizvodnja predmeta naoružanja i vojne opreme, odnosno pružanje usluga Hrvatskoj vojsci postupak predstečajne nagodbe ne može se otvoriti bez prethodne suglasnosti Ministarstva obrane. Ako Ministarstvo obrane ne uskrati svoju suglasnost za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti nagodbenog vijeća, smatrat će se da je suglasnost dana. Ako Ministarstvo obrane uskrati svoju suglasnost, za obveze dužnika u postupku predstečajne nagodbe solidarno odgovara Republika Hrvatska.

Stvarna nadležnost

Članak 26.

(1) Postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provodi se u regionalnim centrima Financijske agencije, čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu dužnika.

(2) U regionalnim centrima postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provode nagodbena vijeća.

(3) U postupcima predstečajne nagodbe u kojima ukupan iznos dužnikovih obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna, isključivo su nadležna nagodbena vijeća regionalnog centra u Zagrebu.

(4) Predstečajna nagodba sklapa se pred trgovačkim sudom, nadležnim prema sjedištu dužnika.

Odjeljak 2.   OPĆE ODREDBE U POSTUPKU PRED FINANCIJSKOM AGENCIJOM

Načela postupka

Članak 27. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Postupak predstečajne nagodbe je hitan i mora se dovršiti pred nagodbenim vijećem najkasnije u roku od 120 dana od dana njegovog otvaranja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Postupak predstečajne nagodbe pokreće se samo na prijedlog dužnika.

(3) Dužnik koji podnosi prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe dužan je imati u poslovnoj banci otvoren transakcijski račun za poslovanje.

(4) Prijedlozi, izjave i prigovori u postupku predstečajne nagodbe ne mogu se davati, odnosno podnositi ako se propusti rok, odnosno izostane s ročišta na kojem ih je trebalo dati, odnosno podnijeti, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(5) Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, Financijska agencija, odnosno, nagodbeno vijeće će podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom u roku od 8 dana nakon izvršnosti rješenja o obustavi.

(6) U slučaju kada Financijska agencija odnosno nagodbeno vijeće prema odredbama ovoga Zakona podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, oslobođena je plaćanja pristojbi i troškova vezanih za pokretanje stečajnog postupka.

Javna priopćenja

Članak 28. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Pismena (odluke, pozivi, obavijesti i sl.) donesena u postupku predstečajne nagodbe koje je potrebno javno objaviti, objavljuju se na web-stranici Financijske agencije. U objavljenom pismenu treba točno navesti tvrtku, odnosno naziv dužnika, OIB i njegovo sjedište i poslovnu adresu. Smatrat će se da je priopćenje obavljeno protekom osmoga dana od dana objave pismena.

(2) Javno priopćenje smatra se urednom dostavom. Javno priopćenje smatra se dokazom da je dostava pismena uredno obavljena svim strankama.

(3) Podaci koji se objavljuju u tijeku postupka predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije jesu:

– tvrtka ili naziv, sjedište i poslovna adresa, odnosno ime i prezime, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB dužnika,

– organizacijska jedinica Financijske agencije pred kojom se vodi postupak i poslovni broj predmeta,

– ime i prezime, sjedište, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB povjerenika predstečajne nagodbe,

– rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe,

– oglas kojim se pozivaju vjerovnici da prijave svoje tražbine,

– sva rješenja i zaključci doneseni u postupku predstečajne nagodbe,

– planovi financijskog restrukturiranja i sva dokumentacija dostavljena tijekom postupka,

– svi izvještaji dostavljeni tijekom postupka,

– formatizirani obrazac za glasovanje,

– zapisnik o glasovanju vjerovnika,

– oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom,

– popis obveza dužnika sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe,

– ponuda dužnika vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe s nacrtom predstečajne nagodbe,

– novi odnosno izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja, s izmijenjenim nacrtom predstečajne nagodbe,

– podatak da je predstečajna nagodba pred nadležnim trgovačkim sudom sklopljena i potpisana predstečajna nagodba.

(4) Na web-stranicama Financijske agencije objavljuju se i izmjene i dopune plana financijskog i operativnog restrukturiranja i izmjene ostalih dostavljenih isprava, te izmjene i dopune ponude dužnika vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe s izmjenama i dopunama nacrta predstečajne nagodbe.

(5) Nagodbeno vijeće može odlučiti da se pojedine isprave neće objaviti na web-stranici ako takve isprave nisu od važnosti za postupak predstečajne nagodbe, ili takve isprave nije dopušteno objaviti radi zaštite osobnih podataka..

Odluke u postupku

Članak 29.

(1) Odluke u postupku predstečajne nagodbe donose se u obliku rješenja, odnosno zaključka.

(2) Zaključkom se odlučuje o postupovnim pitanjima.

Pravni lijekovi

Članak 30. (NN 144/12, 81/13)

(1) Protiv rješenja može se izjaviti žalba, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Rok za žalbu je osam dana.

(3) Ako je ovim Zakonom propisano da se rješenje mora dostaviti određenim osobama, rok za podnošenje žalbe teče od dana dostave rješenja, a za ostala rješenja protekom osmog dana od dana objave na web-stranicama Financijske agencije.

(4) Žalba se podnosi prvostupanjskom tijelu koje je donijelo rješenje. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.

(5) Prvostupanjsko tijelo dužno je žalbu dostaviti drugostupanjskom tijelu u roku od tri dana od njezinog primitka.

(6) Drugostupanjsko tijelo dužno je odlučiti o žalbi u roku od osam dana od primitka žalbe.

(7) Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Protiv zaključka nije dopuštena žalba.

(9) U postupku predstečajne nagodbe ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje, niti podnositi prijedlog za obnovu postupka.

Odgovarajuća primjena Zakona o općem upravnom postupku

Članak 31.

U postupku predstečajne nagodbe odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Odjeljak 3.   TIJELA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Tijela

Članak 32.

Tijela u postupku predstečajne nagodbe su nagodbeno vijeće i povjerenik predstečajne nagodbe.

Nagodbeno vijeće

Članak 33.

(1) Postupak predstečajne nagodbe   vodi predsjednik vijeća u vijeću od tri člana: (u daljnjem tekstu: nagodbeno vijeće).

(2) Predsjednika i članove nagodbenog vijeća imenuje ministar financija. Predsjednik i članovi nagodbenog vijeća moraju biti hrvatski državljani sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – pravne ili ekonomske struke. Predsjednik vijeća mora biti magistar prava.

(3) Predsjednik vijeća, izvan ispitnog postupka brine sam ili davanjem povjereniku predstečajne nagodbe odgovarajuće upute o ispitivanju stanja sredstava i poslovanja dužnika, o pregledavanju popisa vjerovnika, popisa dužnika, prijavljenih tražbina i postupanju dužnika u smislu odredbe članka 17. ovoga Zakona, a obavlja i druge poslove u vezi s pripremom ispitnog postupka, odnosno odluka nagodbenog vijeća.

Povjerenik predstečajne nagodbe

Članak 34.

(1) Kad nagodbeno vijeće utvrdi da je udovoljeno uvjetima za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, zaključkom će odrediti povjerenika predstečajne nagodbe.

(2) Uvjeti za određivanje povjerenika predstečajne nagodbe isti su kao i uvjeti za imenovanje stečajnog upravitelja.

(3) Povjerenika predstečajne nagodbe imenuje nagodbeno vijeće s liste stečajnih upravitelja.

Dužnosti povjerenika predstečajne nagodbe

Članak 35. (NN 144/12, 81/13)

Povjerenik predstečajne nagodbe dužan je:

1. ispitati vjerodostojnost dostavljene dokumentacije u pogledu poslovanja i imovine dužnika,

2. pregledati prijavljene tražbine,

3. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te poslovanje u prodaji roba, odnosno usluga, pazeći pri tome da se ne oštećuje imovina dužnika,

4. podnijeti prijavu nagodbenom vijeću ako dužnik postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona,

5. nadzirati pravodobnost i potpunost podmirenja troškova postupka predstečajne nagodbe,

6. obavljati i druge poslove u skladu s ovim Zakonom.

Nadzor nad radom povjerenika

Članak 36.

(1) Nadzor nad radom povjerenika predstečajne nagodbe obavlja nagodbeno vijeće.

(2) Dužnik i vjerovnici mogu protiv postupanja povjerenika predstečajne nagodbe podnijeti prigovor nagodbenom vijeću.

(3) Protiv odluke nagodbenog vijeća donesene u obavljanju nadzora nad radom povjerenika predstečajne nagodbe te protiv rješenja o razrješenju žalba nije dopuštena.

Razrješenje povjerenika predstečajne nagodbe

Članak 37.

(1) Nagodbeno vijeće može povjerenika predstečajne nagodbe koji svoju dužnost obavlja neprimjereno razriješiti samo ili na zahtjev vjerovnika.

(2) Povjerenik predstečajne nagodbe može biti razriješen i kada to sam zatraži.

Nagrada i naknada troškova za rad

Članak 38. (NN 144/12, 81/13)

(1) Povjerenik predstečajne nagodbe ima pravo na nagradu za rad te pravo na naknadu stvarnih troškova.

(2) O nagradama i naknadama iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nagodbeno vijeće prema tarifi koju će pravilnikom propisati ministar financija.

(3) Ako je povjerenik predstečajne nagodbe razriješen zbog nesavjesnog obavljanja svojih dužnosti, nema pravo na nagradu za svoj rad.

Odjeljak 4.   POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE

Prijedlog za otvaranje postupka

Članak 39.

(1) Dužnik u stanju nelikvidnosti ili insolventnosti dužan je predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, dužnik koji nema imovine ili je njegova imovina male ili neznatne vrijednosti i nema zaposlenih, a u stanju je nelikvidnosti ili insolventnosti, može predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe.

(3) Do okončanja postupka predstečajne nagodbe nije dopušteno pokrenuti stečajni postupak.

(4) Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nije dopušten ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.

Obveza davanja podataka

Članak 40. (NN 81/13)

Osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora dužnika, kao i radnici dužnika, i u slučaju ako im je prestala dužnost, odnosno zaposlenje, dužni su nakon podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, nagodbenom vijeću i povjereniku predstečajne nagodbe, na njegov zahtjev, bez odgode, pružiti sve potrebne podatke i obavijesti.

Sadržaj prijedloga

Članak 41. (NN 144/12, 81/13)

(1) Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe mora sadržavati:

1. tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište i poslovnu adresu, adresu prebivališta te OIB dužnika i zahtjev da se nad dužnikom provede postupak predstečajne nagodbe,

2. izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,

3. plan financijskog restrukturiranja,

4. plan operativnog restrukturiranja,

5. izvješće ovlaštenog revizora koje sadrži: pozitivno mišljenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja,

6. popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike,

7. izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati opis pregovora s vjerovnicama, ukoliko ih je bilo, a koji su prethodili zahtjevu za pokretanje postupka, uključujući i potrebne obavijesti dostavljene vjerovnicima koji sudjeluju u postupku da bi mogli donijeti odluku o planu financijskog restrukturiranja.

(3) Nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe dužnik je dužan predati nagodbenom vijeću popis obveza sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe, najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

(4) Dužnik je dužan najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja o utvrđenju tražbina, dostaviti plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine prema rješenju o utvrđenju tražbina, ukoliko ranije dostavljeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne obuhvaća sve tražbine koje su utvrđene rješenjem.

(5) Ne može se pristupiti glasovanju za plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji ne obuhvaća sve utvrđene tražbine.

(6) Ukoliko plan financijskog i operativnog restrukturiranja ili izmijenjeni ili novi plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne obuhvaća sve utvrđene tražbine, nagodbeno vijeće zaključkom će pozvati dužnika odnosno vjerovnike koji su predložili plan financijskog i operativnog restrukturiranja, da u roku određenom zaključkom dostave plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji će obuhvaćati sve utvrđene tražbine. U slučaju da dužnik, odnosno vjerovnici koji su predložili plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne dostave usklađeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja u roku određenom zaključkom, nagodbeno vijeće će rješenjem postupak obustaviti.

Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika

Članak 42. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora sadržavati:

1. financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za provođenje postupka predstečajne nagodbe, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode sukladno poreznim propisima kada je dužnik obrtnik obveznik poreza na dohodak,

2. popis tražbina radnika,

3. popis obveza prema vjerovnicima koji sadrži sljedeće elemente:

– tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu i adresu prebivališta te OIB vjerovnika za svaku pojedinačnu obvezu,

– ukupnu vrijednost obveza na dan priloženih financijskih izvještaja i učešće u ukupnoj vrijednosti obveza na dan priloženih financijskih izvještaja,

– popis razlučnih prava razlučnih vjerovnika koji su osobni vjerovnici dužnika i popis razlučnih prava razlučnih verovnika koji nisu osobni vjerovnici dužnika s naznakom:

a.) stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo,

b.) pravne osnove stjecanja razlučnog prava,

c.) pokrenutih ovršnih/javnobilježničkih ili drugih sudskih odnosno izvansudskih postupaka na stvarima ili pravima dužnika na kojima postoji razlučno pravo.

– oznaku prava izdvojenog namirenja uz svaku pojedinačnu obvezu prema vjerovniku s naznakom stvari ili prava na kojima postoji izlučno pravo,

– popis vjerovnika koji prema dužniku imaju uvjetnu tražbinu po osnovi solidarnog jamstva, sudužništva ili bankovne garancije, uz naznaku o kojoj se osnovnoj obvezi i prema kojem vjerovniku radi, odnosno za koju je tražbinu to jamstvo ili garancija dano.

4. visinu prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije datuma sastavljanja financijskih izvještaja iz točke 1. ovoga stavka,

5. popis dužnikovih dužnika s naznakom tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese, odnosno imena i prezimena, poslovne adrese i adrese prebivališta te OIB dužnikovih dužnika za svaku pojedinačnu obvezu i ukupni iznos duga,

6. popis svih postupaka pokrenutih na zahtjev dužnika pred sudovima ili javnopravnim tijelima.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe

Članak 43. (NN 81/13)

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja mora sadržavati:

1. opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

2. izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja,

3. opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava,

4. opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti poslovanja,

5. plan poslovanja za razdoblje od pet godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana,

6. planiranu bilancu na zadnji dan petogodišnjeg razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja,

7. analizu tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja,

8. ponudu dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina,

9. izračun troškova restrukturiranja.

Mjere iz plana financijskog restrukturiranja

Članak 44. (NN 81/13)

Financijsko restrukturiranje jest plan mjera koje je potrebno provesti da bi dužnik postao likvidan i solventan (u daljnjem tekstu: mjere financijskog restrukturiranja), a koje uključuju:

1. smanjenje i odgodu dospjelosti dužnikovih obveza,

2. u društvima kapitala povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu ili stvarima ili pravima, od strane postojećih članova društva odnosno dioničara ili trećih osoba kao novih članova društva odnosno dioničara,

3. otplatu u ratama, izmjenu rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenta osiguranja,

4. unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbina,

5. otpust duga, otpis kamata, izmjenu kamatnih stopa,

6. izvršenje, izmjenu ili odricanje od založnog prava,

7. davanje dodatnih sredstava osiguranja od strane dužnika ili trećih osoba, uključujući davanje jamstava i garancija,

8. pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital,

9. povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja,

10. druge mjere na temelju kojih se u skladu s pravilima financijske struke omogućava da dužnik postane likvidan i solventan.

Ponuda vjerovnicima

Članak 45. (NN 144/12,81/13)

(1) Dužnik može ponuditi vjerovnicima način i rok ispunjenja tražbina, a ako predlaže njihovo smanjenje, i postotak koji predlaže, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, nominalni iznos tražbina koje nakon smanjenja preostaju za namirenje, te ostale uvjete namirenja tražbina.

(2) Ako dužnik predlaže isplatu tražbina u smanjenom iznosu, postotak što ga dužnik nudi vjerovnicima za namirenje njihovih tražbina ne može biti manji od 30% – ako se plaćanje nudi u roku do najviše četiri godine, niti manji od 40% – ako se plaćanje nudi u roku koji je duži od četiri godine.

Pretvorba tražbina u udjele u kapitalu kao alternativni prijedlog

Članak 46. (NN 144/12, 81/13)

(1) Ako je dužnik organiziran kao društvo kapitala, i ako u planu financijskog restrukturiranja nudi mjeru iz članka 44. točke 8. ovoga Zakona, dužan je ponuditi vjerovnicima da po vlastitom izboru:

1. pristanu na smanjenje tražbina i odgodu rokova ispunjenja tražbina i/ili,

2. svoje tražbine unesu u temeljni kapital društva dužnika u postupku povećanja temeljnog kapitala.

(2) Ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dužnik je dužan dati vjerovnicima s osiguranim i/ili neosiguranim tražbinama.

(3) Dužnik je dužan ponuditi svim vjerovnicima jednaki broj dionica ili jednak nominalni iznos poslovnih udjela razmjerno visini njihovih tražbina odnosno u slučajevima kada nominalni iznos poslovnih udjela ne odgovara postotku udjela u članskim pravima i obvezama, poslovne udjele koji postotno daju jednaka članska prava i obveze razmjerno visini njihovih tražbina.

(4) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka da vjerovnicima s osiguranim tražbinama, može im ponuditi veći broj dionica ili veći nominalni iznos udjela za osiguranu tražbinu unesenu u temeljni kapital, od broja dionica ili nominalnog iznosa udjela, koju nudi za neosiguranu tražbinu, unesenu u temeljni kapital.

(5) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka daje vjerovnicima s neosiguranim tražbinama, može im ponuditi manji broj dionica ili manji nominalni iznos udjela za prenesenu tražbinu.

(6) Ponuda dužnika vjerovnicima mora sadržavati:

1. u odnosu na neosigurane tražbine vjerovnika:

– ako je dužnik organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću, nominalni iznos udjela koji će vjerovnik steći za unos tražbina u temeljni kapital, ili

– ako je dužnik organiziran kao dioničko društvo, broj i nominalni iznos dionica koji će vjerovnik steći za unos tražbina u temeljni kapital, a ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa, njihov broj,

2. u odnosu na osigurane i prioritetne tražbina vjerovnika:

– opis i ukupan iznos prioritetnih tražbina, ukupan iznos osiguranih tražbina te izjavu da predstečajna nagodba ako bude sklopljena neće imati učinak na imatelje prioritetnih i osiguranih tražbina,

– podatke iz točke 1. ovoga stavka, ako je dužnik dao vjerovnicima osiguranih tražbina ponudu da svoje tražbine unesu u temeljni kapital u postupku povećanja temeljnog kapitala,

3. u odnosu na način povećanja temeljnog kapitala:

– najmanji ukupni iznos neosiguranih ili osiguranih tražbina, koji vjerovnici trebaju unijeti u temeljni kapital društva dužnika, da bi se mogla uspostaviti likvidnost i solventnost dužnika.

(7) Na postupak povećanja temeljnog kapitala dužnika radi provedbe financijskog restrukturiranja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim odredbi koje se odnose na procjenu vrijednosti stvari i prava za obveze prema vjerovnicima koje se u postupku predstečajne nagodbe pretvaraju u temeljni kapital.

(8) Stjecatelji koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.

Nacrt predstečajne nagodbe

Članak 46.a (NN 81/13)

(1) Nacrt predstečajne nagodbe sastavljen u obliku pravnog akta, treba sadržavati sve elemente ovršne isprave, a osobito:

1. način uređenja odnosa s pojedinim razlučnim vjerovnicima,

2. visinu, način, oblik i rokove namirenja tražbina svakog pojedinog vjerovnika ili skupine vjerovnika u jednakom pravnom položaju u pogledu namirenja,

3. obveze dužnika prema svim vjerovnicima na provedbu mjera koje podrazumijevaju provedbu postupka smanjenja ili povećanja temeljnog kapitala društva dužnika, ako je dužnik društvo kapitala,

4. obveze dužnika na sklapanje, u određenom roku, posebnih ugovora na temelju sklopljene predstečajne nagodbe, radi naknadnog uređenja odnosa s pojedinim vjerovnicima, u pogledu davanja dodatnih osiguranja tražbina zasnivanjem založnih i drugih prava podobnih za upis u javne knjige ili promjene u postojećim upisima osiguranja tražbina, ili u pogledu uvjeta za posebne oblike namirenja prijenosom nekretnina, pokretnina ili prava na vjerovnika radi namirenja tražbina i dr.

5. obveze dužnika na ispunjenje prioritetnih tražbina radnika,

6. druge posebne obveze dužnika prema pojedinim ili svim vjerovnicima, sadržane u planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

(2) Dužnik je dužan najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja o utvrđenju tražbina dostaviti nagodbenom vijeću nacrt predstečajne nagodbe, koji je po svome sadržaju usklađen s planom financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine.

(3) U slučaju izmjene plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnik je dužan dostaviti i izmijenjeni nacrt predstečajne nagodbe zajedno s planom restrukturiranja, a ako se radi o planu financijskog i operativnog restrukturiranja kojeg su predložili vjerovnici, vjerovnici su dužni dostaviti i izmijenjeni nacrt predstečajne nagodbe zajedno s izmijenjenim planom restrukturiranja.

Izvješća od strane ovlaštenog revizora

Članak 47. (NN 144/12. 81/13)

(1) Izvješća ovlaštenog revizora moraju sadržavati:

– izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,

– izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,

– izvješće revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

(2) Revizija se obavlja sukladno propisima koji uređuju reviziju i revizijskim standardima primjenjivim na opisane angažmane.

(3) U izvješću revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja moraju biti izraženi stavovi o:

1. nelikvidnosti i insolventnosti društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja,

2. tome da li će provedba financijskog i operativnog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost društva.

(4) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na mišljenje revizora, odnosno na njegovo razumno uvjerenje. Na izvješću revizora mora biti jasno naznačeno da li je mišljenje pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja.

(5) Pozitivno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:

1. utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan, i

2. da će provedba plana financijskog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.

(6) Negativno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:

1. utvrdi da je dužnik likvidan i solventan, ili

2. da provedba plana financijskog restrukturiranja neće omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.

(7) Revizor ima pravo na nagradu za rad te na naknadu stvarnih troškova.

(8) Revizor odgovara za izdana izvješća sukladno propisima koji uređuju reviziju.

Rok za donošenje rješenja o prijedlogu

Članak 48. (NN 144/12, 81/13)

(1) Nagodbeno vijeće dužno je odlučiti o prijedlogu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u roku od osam dana.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći:

1. ako je nagodbeno vijeće pozvalo podnositelja da dopuni prijedlog, protekom roka za dopunu,

2. u ostalim slučajevima, od dana zaprimanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbi ovoga Zakona, na prijedlog dužnika nagodbeno vijeće može privremenom mjerom naložiti Financijskoj agenciji, da zastane s provedbom ovrhe i osiguranja i dopusti dužniku raspolaganje s novčanim sredstvima po računu i prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ako bi time dužniku nastala nenadoknadiva šteta. U tom slučaju nagodbeno vijeće zaključkom će odmah imenovati povjerenika predstečajne nagodbe.

(4) Za vrijeme trajanja privremene mjere iz stavka 1. ovoga članka neće se provoditi ovrha niti osiguranje na novčanim sredstvima ovršenika u Financijskoj agenciji te će se deblokirati računi ovršenika i ovršeniku dozvoliti raspolaganje s novčanim sredstvima po računu. Iznimno, ako se radi o postupku osiguranja iz kaznenog postupka, za prestanak postupanja po tom rješenju zatražit će se suglasnost od nadležnog suda.

(5) U slučaju kada je određena privremena mjera iz stavka 3. ovoga članka, a dužnik obavlja plaćanja protivno odredbi članka 17. ovoga Zakona, nagodbeno vijeće ukinut će rješenje o privremenoj mjeri a prema okolnostima slučaja može rješenjem obustaviti postupak.

Postupovne prepreke za vođenje postupka predstečajne nagodbe

Članak 49. (NN 112/13)

(1) Nagodbeno vijeće odbacit će prijedlog za predstečajnu nagodbu:

1. ako je prijedlog podnesen za vrijeme trajanja prethodno sklopljene predstečajne nagodbe,

2. ako nije protekao rok od dvije godine od ispunjenja obveza iz prethodno sklopljene predstečajne nagodbe,

3. ako prijedlog nije podnesen od strane ovlaštenog predlagatelja,

4. ako dužnik po pozivu nagodbenog vijeća nije dopunio prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe pa sadržaj prijedloga nije u skladu s odredbama ovoga Zakona,

5. ako ne postoji pozitivno mišljenje ovlaštenog revizora,

6. ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak,

7. ako dužnik u vrijeme podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i za vrijeme trajanja postupka pred nagodbenim vijećem nema otvoren u poslovnoj banci transakcijski račun za poslovanje.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5. i 7. ovoga članka Financijska agencija, odnosno nagodbeno vijeće će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku 8 dana nakon izvršnosti rješenja o odbacivanju, ako postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka.

Otvaranje postupka predstečajne nagodbe

Članak 50.

Nagodbeno vijeće donijet će rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe ako ne postoje postupovne prepreke iz članka 49. ovoga Zakona, a ispunjeni su i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom.

Sadržaj rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

Članak 51. (NN 144/12, 81/13)

(1) U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe posebno će se navesti podaci o:

1. tvrtki, odnosno nazivu, OIB-u dužnika, sjedištu ili poslovnoj adresi, odnosno imenu i prezimenu dužnika, sjedište i poslovna adresa i adresa prebivališta dužnika,

2. imenu, prezimenu, OIB-u i adresi povjerenika predstečajne nagodbe,

3. danu, satu i minuti otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

(2) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objave oglasa na web-stranici Financijske agencije, prijave svoje tražbine.

(3) Razlučni vjerovnici dužni su uz prijavu tražbine obavijestiti nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog prava, i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo.

(4) Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi izlučnog prava, i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo izlučno pravo.

(5) Razlučni vjerovnici dužni su uz prijavu svoje tražbine dati i pisanu izjavu odriču li se ili ne prava na odvojeno namirenje. Ako uz prijavu razlučnog vjerovnika nije dostavljena izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje, smatrat će se da se vjerovnik nije odrekao prava na odvojeno namirenje.

(6) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavaju dužniku.

(7) Rješenjem o otvaranju predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće zakazat će prvo ročište osmi dan od isteka roka za prijavu tražbina, osim u skraćenom postupku.

(8) Vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak predstečajne nagodbe.

(9) Vjerovnici dužnika pojedinaca prijavljuju samo tražbine proizašle iz ili vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika.

(10) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće odredit će da se otvaranje postupka predstečajne nagodbe upiše u sudski, odnosno obrtni ili drugi odgovarajući upisnik, u zemljišne knjige, upisnik brodova, upisnik brodova u izgradnji, upisnik zrakoplova, upisnik prava intelektualnog vlasništva i druge propisane upisnike prema podacima dostavljenim sukladno sadržaju prijedloga iz članka 41. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.

Objava oglasa

Članak 52.

(1) O otvaranju postupka predstečajne nagodbe vjerovnici se obavještavaju oglasom.

(2) Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe sadrži:

1. naziv i adresu tijela Financijske agencije pred kojim se vodi postupak,

2. tvrtku, odnosno naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište poslovnu adresu ili adresu prebivališta te

3. izvod iz rješenja o otvaranju postupka,

4. poziv svim vjerovnicima da u roku od 30 dana od dana objave oglasa na web-stranici Financijske agencije, podneskom u dva primjerka s dokazima, prijave nagodbenom vijeću svoje tražbine,

5. mjesto, dan i sat održavanja ročišta,

6. plan financijskog restrukturiranja,

7. izvještaj ovlaštenog revizora i

8. dan objave oglasa.

(3) Oglas se objavljuje na web-stranici Financijske agencije istoga dana kad je doneseno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

Dostava i objava rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

Članak 53. (NN 144/12, 81/13)

(1) Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe dostavit će se tijelima koja vode upisnike navedene u članku 51. stavku 8. ovoga Zakona, koje je dužnik naveo u svojoj prijavi.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su po službenoj dužnosti na temelju dostavljenoga rješenja zabilježiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe u propisane upisnike.

(3) Nagodbeno vijeće može naložiti povjereniku predstečajne nagodbe da rješenja o otvaranju predstečajne nagodbe dostavi vjerovnicima i dužnicima dužnika čija je adresa poznata.

Prijava tražbina

Članak 54. (112/13)

(1) Prijava tražbina sadrži:

1. tvrtku odnosno naziv, OIB, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta vjerovnika,

2. pravnu osnovu tražbine i njezinu visinu,

3. dokaz o postojanju tražbine i njezine visine,

4. naznaku o postojanju ovršne isprave.

(2) Prijavi tražbina iz stavka 1. ovoga članka u prijepisu se prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.

(3) Nepotpunu prijavu nagodbeno vijeće će odbaciti, ako u roku određenom za dopunu prijave, vjerovnik ne otkloni nedostatke.

Izlučni vjerovnici

Članak 55.

Izlučni vjerovnik je osoba koja na temelju kojega svoga stvarnog ili obveznog prava može dokazati da neki predmet ne pripada u imovinu dužnika te nije vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe. Njezino će se pravo na izdvajanje predmeta utvrđivati prema pravilima koja se primjenjuju za ostvarivanje tih prava izvan postupka predstečajne nagodbe.

Razlučni vjerovnici

Članak 56. (NN 144/12, 81/13)

(1) Razlučni vjerovnici su vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj dužnikovoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.). Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje imaju pravo pokrenuti i voditi sudski ili javnobilježnički ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava i nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

(2) Vjerovnik čija prava proizlaze iz sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine prijenosom vlasništva stvari ili prijenosom prava u postupku predstečajne nagodbe ima pravni položaj razlučnog vjerovnika.

Pravo odvojenog namirenja ostalih založnih vjerovnika

Članak 57. (NN 144/12, 81/13)

(1) Vjerovnici koji na nekom predmetu iz imovine dužnika imaju kakvo založno pravo koje nije upisano u javnu knjigu, u skladu s ovim Zakonom smatraju se razlučnim vjerovnicima.

(2) Zakonsko založno pravo najmodavca ili zakupodavca u postupku predstečajne nagodbe ne može se ostvarivati za najamninu ili zakupninu koja se duguje za vrijeme ranije od posljednjih godinu dana prije otvaranja postupka, kao ni za naknadu štete zbog otkaza najma ili zakupa. Ova ograničenja ne odnose se na založna prava zakupodavca poljoprivrednoga zemljišta za dužnu zakupninu.

Ostali razlučni vjerovnici

Članak 58.

S vjerovnicima iz članka 57. ovoga Zakona izjednačeni su:

1. vjerovnici kojima je dužnik radi osiguranja njihove tražbine predao neku pokretnu stvar ili prenio neko pravo,

2. vjerovnici koji imaju pravo zadržanja nekoga predmeta, jer su nešto upotrijebili u korist toga predmeta, u mjeri u kojoj njihova tražbina po toj osnovi ne prelazi još postojeću korist,

3. vjerovnici koji pravo zadržanja imaju na temelju zakona,

4. Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne samouprave te druge javne pravne osobe, ako predmet za koji postoji obveza plaćanja carine ili poreza po zakonu služi osiguranju javnih davanja.

Razlučni vjerovnici u postupku predstečajne nagodbe

Članak 59. (NN 144/12, 81/13)

(1) Razlučni vjerovnik je vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe ako mu je dužnik osobno odgovoran i ako se odrekne prava na odvojeno namirenje tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe. Razlučni vjerovnik ne može sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe kao vjerovnik niti davati naknadno odricanje od prava na odvojeno namirenje ako nije podnio prijavu tražbine u roku za prijavu tražbina, a postojanje i visinu njegove tražbine i razlučnog prava dužnik nije naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje obvezuje razlučnog vjerovnika samo tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe i obvezuje ga na propuštanje pokretanja odvojenog namirenja iz predmeta založnog i drugog prava koji predmet je sastavni dio imovine dužnika dok postupak predstečajne nagodbe traje i za vrijeme do dužnikovog kašnjenja u ispunjenju obveze dužnika prema tom vjerovniku iz sklopljene i odobrene predstečajne nagodbe. Ako postupak predstečajne nagodbe bude obustavljen, izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje prestaje obvezivati razlučnog vjerovnika danom objave rješenja o obustavi postupka.

(3) Izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje ne utječe na sadržaj i pravne učinke založnih i drugih prava koji su osnova razlučnog prava.

(4) Izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe razlučni vjerovnik može predati nagodbenom vijeću tijekom trajanja postupka pred nagodbenim vijećem ali najkasnije na ročištu za glasovanje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja o kojem se glasuje ako taj plan obuhvaća i način ispunjenja tražbine tog vjerovnika, a svakako prije objave početka glasovanja o planu financijskog i operativnog restrukturiranja o kojem se glasuje.

(5) Vjerovnik koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka sudjeluje u postupku predstečajne nagodbe i glasovanju o planu financijskog restruktuiranju s pravom glasa koje se utvrđuje prema vrijednosti njegove utvrđene tražbine. Prije početka glasovanja, njegova tražbina naknadno će se rješenjem utvrditi ako nije utvrđena iz razloga naknadnog odricanja od prava na odvojeno namirenje.

(6) Razlučni vjerovnik može opozvati svoju izjavu o odricanju prava na odvojeno namirenje, jedino u slučaju ako je nakon davanja te izjave došlo do izmjene plana financijskog i operativnog restrukturiranja koja utječe na tražbinu tog vjerovnika. Opoziv izjave o odricanju prava na odvojeno namirenje može se dati najkasnije na ročištu za glasovanje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja, a svakako prije objave početka glasovanja o planu financijskog i operativnog restrukturiranja. U tom slučaju, tražbina tog vjerovnika neće se uzimati kao utvrđena.

Odjeljak 5.   ISPITNI POSTUPAK

Prvo ročište

Članak 60. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Na prvom ročištu utvrđuju se tražbine prema prijavama vjerovnika i ispravama dostavljenim od strane dužnika.

(2) Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika te tražbine za koje postoji ovršna isprava smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala.

(3) Tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika smatraju se utvrđenima ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Tražbine za koje je dužnik koristio pravo na odbitak pretporeza smatraju se utvrđenim osim ako dužnik ne dokaže protivno.

(5) Nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku pojedinu tražbinu unosi u kojoj je mjeri utvrđena, odnosno osporena.

(6) Tražbine razlučnih vjerovnika ne utvrđuju se ukoliko vjerovnik nije dostavio izjavu o odricanju prava na odvojeno namirenje i takve tražbine ne ulaze u tablicu ispitanih tražbina iz stavka 5. ovoga članka, niti u iznos prijavljenih tražbina sukladno stavku 7. ovoga članka, već za njih nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu. Takve tražbine mogu se naknadno utvrditi rješenjem, u slučaju da vjerovnik naknadno dostavi izjavu kojom se odriče od prava na odvojeno namirenje, sukladno odredbama ovog zakona.

(7) Na temelju tablice iz stavka 5. ovoga članka nagodbeno vijeće donosi rješenje kojim odlučuje o tome u kojem su iznosu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine.

(8) Ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25% vrijednosti prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

(9) Iznimno od odredbe stavka 8. ovoga članka postupak se može nastaviti, ako dužnik i svi vjerovnici s utvrđenim tražbinama koji su prisutni na ročištu postignu suglasnost da se postupak nastavi.

(10) Dužnik obrazlaže prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja, ponudu vjerovnicima i nacrt predstečajne nagodbe te daje izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te daljnji podaci predani nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe u svemu odgovaraju stvarnom stanju.

(11) Nakon izlaganja dužnika o prijedlogu, izjašnjava se povjerenik predstečajne nagodbe.

(12) O prijedlozima dužnika predsjednik nagodbenog vijeća otvara raspravu u kojoj imaju pravo sudjelovati vjerovnici, dužnik, povjerenik predstečajne nagodbe te predsjednik i članovi nagodbenog vijeća. O prijedlozima vjerovnika iznesenim na ročištu, glede izmjena u predloženom planu financijskog i operativnog restrukturiranja te nacrtu predstečajne nagodbe izjašnjava se dužnik. Ako u pogledu prijedloga vjerovnika postoji suglasnost između dužnika i natpolovične većine na ročištu prisutnih vjerovnika s utvrđenim tražbinama, dužnik može zatražiti od nagodbenog vijeća dodatni rok za izradu izmjena i dopuna plana financijskog i operativnog restrukturiranja i nacrta predstečajne nagodbe.

(13) Ako se na ročištu postigne potrebna većina za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja, nagodbeno vijeće rješenjem utvrđuje:

1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona,

2. da je postupak proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(14) Žalba protiv rješenja iz stavka 13. ovoga članka odgađa izvršenje rješenja.

(15) Ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo, rješenje iz stavka 13. ovoga članka mora sadržavati naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta osoba koje su dale jamstvo s naznakom njihove solidarne odgovornosti za ispunjenje dužnikovih obveza iz plana financijskog restrukturiranja prema svim vjerovnicima dužnika odnosno naznaku obveza i njihovu visinu, te vjerovnika kojemu ih dužnik duguje ako se jamstvo daje za pojedine obveze dužnika. Jamstvo dano u postupku predstečajne nagodbe proizvodi učinke u tom postupku i obvezuje jamca na sklapanje predstečajne nagodbe na strani dužnika u opsegu preuzetog jamstva ako do sklapanja predstečajne nagodbe dođe.

Prethodna suglasnost za pretvaranje potraživanja kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe

Članak 61.

(1) Ako je planom financijskog restrukturiranja ili izmijenjenim planom financijskog restrukturiranja predloženo pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika, kojim bi kreditna institucija prešla ograničenje ulaganja u kapital nefinancijskih institucija prema propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, prije zakazivanja ročišta za glasovanje kreditna institucija dužna je zatražiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe.

(2) Uz obrazloženi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je priložiti plan financijskog restrukturiranja.

(3) O izdavanju prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka dužna je odlučiti u roku od deset radnih dana od dana primitka zahtjeva. Odluka mora biti obrazložena.

(4) Prethodna suglasnost iz stavka 1. ovoga članka ne obvezuje kreditnu instituciju na ročištu za glasovanje.

(5) Ako Hrvatska narodna banka odbije izdati prethodnu suglasnost, povjerenik predstečajne nagodbe dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti nagodbeno vijeće koje će postupiti u skladu sa člankom 65. ovoga Zakona.

Pravo glasa

Članak 62. (NN 144/12, 81/13)

(1) Vjerovnici odlučuju o planu financijskog restrukturiranja glasovanjem.

(2) Vjerovnici mogu glasovati i pismeno. Formatizirani obrazac za glasovanje mora biti dostavljen nagodbenom vijeću najkasnije do početka ročišta za glasovanje te potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe. Ako je vjerovnik pravna osoba, uz obrazac mora biti priložen dokaz da ga je potpisala ovlaštena osoba (izvadak iz sudskog ili odgovarajućeg registra). Ako vjerovnici koji glasuju pisanim putem, najkasnije do početka ročišta za glasovanje ne dostave formatizirani obrazac, smatrat će se da su glasovali protiv plana financijskog restrukturiranja.

(3) Nagodbeno vijeće će vjerovnicima s pravom glasa prisutnim na ročištu za glasovanje podijeliti formatizirane obrasce za glasovanje. Svaki vjerovnik glasuje popunjavanjem formatiziranog obrasca u dva primjerka.

(4) Pravo glasa imaju vjerovnici čije su tražbine utvrđene.

(5) Nagodbeno vijeće sastavit će popis prisutnih vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju.

(6) Nagodbeno vijeće će o provedenom glasovanju sastaviti zapisnik koji potpisuju dužnik, predsjednik i članovi nagodbenog vijeća te zapisničar.

Potrebne većine

Članak 63. (NN 144/12, 81/13)

(1) Vjerovnici se, u svrhu odlučivanja o planu financijskog restrukturiranja, dijele na tri grupe od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici.

(2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

(3) Smatrat će se da su protiv plana financijskog restrukturiranja oni vjerovnici koji imaju pravo glasa, a nisu glasovali.

Ročište za glasovanje za izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja

Članak 64. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Ako plan financijskog restrukturiranja ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina predlože dostaviti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, nagodbenom vijeću i dužniku izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora.

(3) Dužnik je dužan pisano se izjasniti nagodbenom vijeću o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja, u roku od osam dana od dana njegovog primitka.

(4) Ako je dužnik dao suglasnost, nagodbeno vijeće će plan financijskog restrukturiranja bez odgode objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.

(5) Dužnik će, ako nije suglasan s planom financijskog restrukturiranja predloženim od strane vjerovnika, u roku od osam dana, predložiti novi plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora.

(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici ne dostave izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, ako dužnik nagodbenom vijeću predloži dostaviti izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora u određenom roku koji ne može biti duži od 15 dana.

(7) Izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka, dostavljen od strane dužnika, može se ponovo izmijeniti prije ročišta za glasovanje pod uvjetom da nagodbeno vijeće na zahtjev dužnika odobri dodatni rok za dostavu plana financijskog restrukturiranja. Plan financijskog restrukturiranja ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora, a rok za dostavu ne može biti duži od 15 dana od dana odobrenja nagodbenog vijeća.

(8) Izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 6. ovoga članka, dostavljen od strane dužnika, može se ponovo izmijeniti prije ročišta za glasovanje pod uvjetom da nagodbeno vijeće na zahtjev dužnika odobri dodatni rok za dostavu plana financijskog restrukturiranja. Plan financijskog restrukturiranja ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora, a rok za dostavu ne može biti duži od 15 dana od dana odobrenja nagodbenog vijeća.

(9) Nagodbeno vijeće će izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja ponuđen od strane vjerovnika odnosno izmijenjeni ili novi plan restrukturiranja ponuđen od strane dužnika objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje.

(10) Ročišta za glasovanja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka održat će se u roku od petnaest dana od dana objave izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja.

(11) Ako je dužnik uskratio suglasnost na izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, odnosno ako novi plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka ili izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 6. ovoga članka ne bude prihvaćen, te u slučaju proteka rokova iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, nagodbeno vijeće će rješenjem obustaviti postupak predstečajne nagodbe.

Obustava postupka predstečajne nagodbe

Članak 65. (NN 81/13)

Nagodbeno vijeće obustavit će postupak predstečajne nagodbe i u slučajevima ako:

1. dužnik ispuni sve obveze prema vjerovnicima do ročišta za glasovanje,

2. dužnik u tijeku postupka predstečajne nagodbe postupa protivno odredbama članka 17. i članka 69. ovoga Zakona o ograničenju dužnikova poslovanja,

3. ako u slučaju iz članka 61. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka ne izda prethodnu suglasnost za pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe, a dužnik ne predloži novi plan financijskog restrukturiranja,

4. ako se protekom roka od 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pred nagodbenim vijećem ne provede postupak predstečajne nagodbe odnosno ako taj postupak ne bude proveden niti u produljenom roku od daljnjih najviše 90 dana, ako je savjetodavno vijeće odobrilo produljenje roka za dovršetak postupka,

5. ako se protekom roka od 100 dana od dana otvaranja skraćenog postupka predstečajne nagodbe ne provede postupak predstečajne nagodbe.

Prekid postupka predstečajne nagodbe

Članak 65.a (NN 81/13)

(1) Radnje stranaka u postupku koje imaju za cilj sklapanje predstečajne nagodbe protivne prisilnim propisima, javnom interesu ili pravima trećih nisu dopuštene.

(2) Nagodbeno vijeće će rješenjem prekinuti postupak predstečajne nagodbe na prijedlog nadležnog tijela koje vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava prema odredbama Glave VI. a Općeg poreznog zakona nad osobama iz članka 158.a Općeg poreznog zakona do okončanja postupka pred nadležnim tijelom.

(3) Za trajanja prekida postupka predstečajne nagodbe vjerovnici mogu podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

(4) Ako je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka iz stavka 3. ovoga članka, nagodbeno vijeće obustavit će postupak predstečajne nagodbe po primitku rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

(5) Nagodbeno vijeće nastavit će postupak predstečajne nagodbe po primitku izvršnog rješenja donesenog u postupku utvrđivanja zlouporabe prava pred nadležnim tijelom.

Odjeljak 6. PREDSTEČAJNA NAGODBA

Predstečajna nagodba

Članak 66. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Dužnik je dužan u roku od petnaest dana od izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 13. ovoga Zakona podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema sjedištu dužnika, prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.

(2) Ako dužnik ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ili se pred sudom ne sklopi predstečajna nagodba, nagodbeno vijeće rješenjem će obustaviti postupak. Ako pred nadležnim sudom ne bude sklopljena predstečajna nagodba, sud će o tome bez odgode obavijestiti nadležno nagodbeno vijeće.

(3) Prijedlog predstečajne nagodbe sadrži sve elemente nacrta predstečajne nagodbe (članak 46.a ovoga Zakona), a treba biti sastavljen na način da se pravni položaj svakog vjerovnika i njegove utvrđene tražbine i način, rokovi i uvjeti namirenja tražbina uređuju tako, da sklopljena predstečajna nagodba, ima snagu i pravne učinke ovršne isprave temeljem koje vjerovnik može ostvariti tražbinu prema dužniku, te da svi vjerovnici zajedno ili svaki pojedinačno mogu ostvariti tražbine prema dužniku na činidbu ili propuštanje činidbe ako su te tražbine određene nagodbom kao jednostrana obveza dužnika prema svim vjerovnicima, te da dužnik može ostvariti oslobođenje od obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe. Konačni prijedlog predstečajne nagodbe mora odgovarati sadržaju plana financijskog i operativnog restrukturiranja, prihvaćenog pred nagodbenim vijećem i nacrtu predstečajne nagodbe iz članka 46.a ovoga Zakona.

(4) Nakon što preda prijedlog predstečajne nagodbe nadležnom sudu, dužnik će, uz potvrdu da je predao prijedlog sudu, zatražiti od nagodbenog vijeća da cijeli spis iz postupka vođenog pred Financijskom agencijom, dostavi nadležnom sudu kojemu je podnio prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe. Nagodbeno vijeće će cijeli spis dostaviti nadležnom sudu elektroničkim putem u roku od 3 dana od zaprimanja zahtjeva dužnika i dokaza o podnesenom prijedlogu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom.

(5) Nakon što sud na temelju dostavljenih isprava utvrdi da su ispunjene pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, sazvat će ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe.

(6) Ročište za sklapanje predstečajne nagodbe mora se održati u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

(7) O ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe dužnik i svi vjerovnici obavješćuju se oglasom.

(8) Oglas se objavljuje isticanjem na oglasnoj ploči suda i objavom na web-stranici Financijske agencije, najkasnije osam dana prije dana održavanja ročišta.

(9) Sud će rješenjem odobriti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona, te ako utvrdi, da je sadržaj predložene nagodbe u skladu s općim pravilima o sudskoj nagodbi, te da je njezin sadržaj u bitnim sastojcima odgovarajući prihvaćenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.

(10) Sud će rješenjem odbaciti prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe, ako ne postoje uvjeti za donošenje rješenja iz stavka 9. ovoga članka.

(11) Predstečajna nagodba je sklopljena kada je potpišu dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona.

(12) Sud će rješenje iz stavka 10. ovoga članka i primjerak sklopljene i potpisane predstečajne nagodbe dostaviti Financijskoj agenciji koja će isto po primitku bez odgode objaviti na svojim web-stranicama.

(13) Predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene.

(14) Predstečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku.

(15) U postupku pred sudom na odgovarajući način se primjenjuju pravila izvanparničnog postupka u postupku pred trgovačkim sudovima.

Odjeljak 7.   SKRAĆENI POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE

Provedba skraćenog postupka predstečajne nagodbe

Članak 67. (NN 144/12,81/13)

(1) Skraćeni postupak predstečajne nagodbe provodi se nad:

1. dužnikom čiji ukupan iznos obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika ne prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna i

2. koji zapošljava manje od 30 radnika.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka prijedlogu za predstečajnu nagodbu potrebno je priložiti:

1. izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,

2. podatke o ukupnom iznosu tražbina vjerovnika na datum sastavljanja financijskog izvještaja

3. popis vjerovnika koji imaju pravo odvojenog namirenja,

4. izjavu da ako predstečajna nagodba bude sklopljena, neće utjecati na tražbine radnika,

5. izjavu dužnika ovjerenu od javnog bilježnika da financijski izvještaj potpuno i istinito prikazuje njegovo financijsko stanje i poslovanje,

6. ovjerene sporazume o prihvaćanju predloženog plana financijskog restrukturiranja s vjerovnicima čije tražbine čine natpolovičnu većinu ukupnog iznosa tražbina dužnikovih vjerovnika na dan sastavljanja financijskog izvještaja,

7. plan financijskog restrukturiranja.

(3) Skraćeni postupak predstečajne nagodbe mora se dovršiti najkasnije u roku od 100 dana od dana njegovog otvaranja.

(4) U skraćenom postupku tražbine se utvrđuju izvan ročišta pisanim putem. Rješenje kojim se utvrđuju tražbine objavit će se na web-stranici Financijske agencije, zajedno s tablicama tražbina koje čine sastavni dio rješenja. Rješenje o utvrđenju tražbina, nagodbeno vijeće će donijeti i objaviti najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za prijavu tražbina.

(5) Rješenjem iz stavka 4. ovoga članka zakazat će se ročište za glasovanje najkasnije za 21 dan od dana objave tog rješenja.

(6) Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe o povjereniku predstečajne nagodbe, o izvješću i mišljenju revizora i odredba članka 48. stavka 3. ovoga Zakona. Ako u ovom odjeljku ne postoje posebne odredbe, u skraćenom postupku predstečajne nagodbe primjenjivat će se ostale odredbe ovoga Zakona.

Odjeljak 8.   PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Vrijeme nastupanja pravnih posljedica

Članak 68. (NN 112/13)

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju od trenutka kad je rješenje o otvaranju postupka objavljeno na web-stranici Financijske agencije.

(2) Ako rješenje o otvaranju postupka povodom žalbe bude ukinuto, a u ponovljenom postupku postupak predstečajne nagodbe bude ponovno otvoren, smatrat će se da su pravne posljedice otvaranja nastupile od trenutka objave prvog rješenja o otvaranju postupka koje je istaknuto na web-stranici Financijske agencije.

Dopuštena plaćanja s dužnikovog transakcijskog računa

Članak 69. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. ovoga Zakona.

(2) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka dužnik smije plaćati obveze nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe samo uz prethodnu suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.

(3) Tražbine nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do dana njezinog odobrenja pred nadležnim sudom imaju prednost u namirenju pred tražbinama vjerovnika iz predstečajne nagodbe.

(4) Mjenice i čekovi te drugi nalozi za plaćanje izdani prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ne naplaćuju se na teret računa dužnika za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, odnosno od donošenja i za vrijeme trajanja privremene mjere iz članka 48. ovoga Zakona, ali je dopušteno prezentiranje mjenica, s tim da će se na mjenici utvrditi datum (dan) prezentiranja i izdati potvrda da po mjenici nije plaćeno iz razloga što je nad dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe.

(5) U skraćenom postupku, dužnik je nakon otvaranja pa do okončanja postupka predstečajne nagodbe dužan nagodbenom vijeću svakih 15 dana dostaviti točan i istinit popis plaćanja koja je obavljao u tom razdoblju. Dostavljeni popis mora sadržavati podatke o iznosima, vjerovnicima koji su plaćanje primili, datumu plaćanja te datumu nastanka obveze i vrsti obveze koja je plaćena. Ukoliko dužnik u propisanom roku, a niti nakon poziva nagodbenog vijeća ne dostavi traženi popis, smatrat će se da je obavljao plaćanja suprotno odredbama stavka 1. ovoga članka.

Prekid postupaka

Članak 70. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.

(2) Za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja radi namirenja ili osiguranja tražbina nastalih do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.

(3) Prekinuti postupci iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se na prijedlog vjerovnika:

1. nakon sklopljene predstečajne nagodbe – u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u postupku predstečajne nagodbe osporene,

2. nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe.

(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika uključujući i osnove za plaćanje koje se odnose na prioritetne tražbine. Financijska agencija neće prestati izvršavati mjere osiguranja donesene u kaznenom postupku do drugačije odluke tijela koje je mjeru donijelo.

(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, istu neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje niti je izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.

(6) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon donošenja privremene mjere iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona, Financijska agencija će istu zaprimiti i evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika, ali istu neće izvršavati.

(7) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka nastaviti izvršavati.

(8) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka trajno arhivirati.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, vjerovnici prioritetnih tražbina mogu tražiti nastavak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ako za vrijeme trajanja postupka nisu namireni.

(10) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena nakon datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija će osnovu za plaćanje evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i izvršavati je.

(11) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena prije datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija osnovu za plaćanje neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje, osim ako se radi o vjerovniku prioritetne tražbine.

(12) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom pojedincem Financijska agencija prestaje izvršavati one osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika, a nastavlja izvršavati one osnove za plaćanje koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.

(13) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, Financijska agencija će evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje samo osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.

(14) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon donošenja privremene mjere iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona Financijska agencija će istu zaprimiti i evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika. Financijska agencija će izvršavati samo osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.

(15) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena prije datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe i odnosi se na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika Financijska agencija osnovu za plaćanje neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje, osim ako se radi o vjerovniku prioritetne tražbine.

(16) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 12. ovoga članka koje je prestala izvršavati nastaviti izvršavati.

Tražbine vjerovnika na koje utječe otvaranje postupka predstečajne nagodbe

Članak 71. (NN 144/12, 81/13)

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju za sve tražbine vjerovnika prema dužniku koje su nastale do otvaranja postupka, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na pravo odvojenog namirenja izlučnih i razlučnih vjerovnika.

(3) Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na prioritetne tražbine.

Nedospjele tražbine

Članak 72. (NN 81/13)

Za potrebe ovog postupka nedospjele tražbine vjerovnika prema dužniku prijavljuju se kao da su dospjele s danom otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a radi ponovnog ugovaranja rokova i načina njihova plaćanja.

Prava solidarnih dužnika, jamaca, osoba s pravom regresa i banaka garanata/izdavatelja akreditiva

Članak 72.a (NN 144/12, 81/13)

(1) Solidarni dužnici, jamci dužnika, banke garanti/izdavatelji akreditiva te osobe koje imaju pravo regresa prema dužniku prijavljuju u postupak predstečajne nagodbe svoje dospjele tražbine s osnova jamstva/solidarnog dužništva/garancija/akreditiva, odnosno regresnog zahtjeva.

(2) Solidarni dužnici, jamci dužnika, banke garanti/izdavatelji akreditiva prijavljuju u postupak predstečajne nagodbe svoja nedospjele tražbine za koje će imati regresno pravo od dužnika u slučaju ispunjenja obveze. Te tražbine utvrđuju se ali će za iste dužnik u nacrtu predstečajnje nagodbe naznačiti da ih je i u kolikom iznosu dužan ispuniti samo u slučaju nastupa regresne obveze od strane dužnika.

(3) Pravo glasa nemaju oni solidarni dužnici, jamci i osobe koje imaju pravo regresa koji imaju pravni položaj povezanih osoba (članovi uprave društva dužnika, članovi društva dužnika ili dioničari s udjelom višim od 25% u temeljnom kapitalu dioničkog društva dužnika ili vladajuće društvo u odnosu na društvo dužnika ili ovisno društvo u odnosu na društvo dužnika).

(4) Utvrđene tražbine vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka ne uračunavaju se u ukupan iznos utvrđenih tražbina za potrebe glasovanja.

Tražbine vezane uz raskidni uvjet

Članak 73.

Tražbine vezane uz raskidni uvjet koji nastupa nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe se, sve dok uvjet ne nastupi, uzimaju u obzir kao bezuvjetne tražbine.

Preračunavanje tražbina

Članak 74.

Nenovčane tražbine ili one čiji je novčani iznos neodređen ističu se u novčanoj vrijednosti na koju se mogu procijeniti u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Tražbine izražene u stranoj valuti ili u obračunskoj jedinici obračunavaju se u valutu Republike Hrvatske po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan otvaranja postupka.

Otuđenje tražbina

Članak 75.

(1) Ako vjerovnik otuđi nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe svoju tražbinu, koju nije prijavio u tom postupku, stjecatelj tražbine može u postupku predstečajne nagodbe imati samo ona prava koja bi mogao imati i njegov prednik, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Ako vjerovnik otuđi svoju tražbinu koju je prijavio u postupku predstečajne nagodbe, njezin stjecatelj ulazi u pravni položaj svoga prednika, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(3) Prijenos tražbine iz stavka 2. ovoga članka u postupku predstečajne nagodbe može se dokazivati samo javnom ili javno ovjerovljenom ispravom, ili ako vjerovnik taj prijenos potvrdi svojom izjavom danom pred nagodbenim vijećem koje provodi postupak.

Povremene tražbine na činjenje ili davanje

Članak 76.

Novčane i nenovčane tražbine vjerovnika prema dužniku koje su predmet povremenih tražbina na činjenje ili davanje se, otvaranjem postupka predstečajne nagodbe, pretvaraju u jednokratne novčane tražbine.

Prijeboj tražbina na početku postupka

Članak 77. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

Rješenjem iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona izvršit će se prijeboj utvrđenih tražbina s dospjelim protutražbinama dužnika, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Prekid zastare

Članak 78.

Prijavom tražbina u postupku predstečajne nagodbe prekida se zastara od dana podnošenja prijave do proteka roka za isplatu koji je određen u predstečajnoj nagodbi, a ako se predstečajna nagodba ne sklopi – do izvršnosti odluke o obustavi postupka.

Odgovornost za upravljanje u tijeku i nakon sklapanja predstečajne nagodbe

Članak 79.

(1) Odredbe članka 17. ovoga Zakona primjenjuju se i na postupanje dužnika u tijeku postupka predstečajne nagodbe sve dok dužnik ne ispuni svoje obveze iz predstečajne nagodbe.

(2) Odredbe ovoga članka primjenjuju se od dana objave predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije sve dok dužnik ne isplati tražbine svih vjerovnika.

(3) Dužnik je dužan osigurati da sve mjere financijskog restrukturiranja iz plana financijskog restrukturiranja pod kojima su vjerovnici prihvatili predstečajnu nagodbu, budu provedene u rokovima određenim za njihovu provedbu.

(4) Dužnik je dužan, za svako kalendarsko tromjesečje sastaviti izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za razdoblje na koje se odnosi, uključujući:

1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,

2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,

3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,

4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

(5) Dužnik podnosi izvješće iz stavka 4. ovoga članka, Financijskoj agenciji u roku 45 dana nakon isteka razdoblja na koje se odnosi izvješće.

(6) Financijska Agencija dužna je izvješće iz stavka 5. ovoga članka objaviti na web-stranicama u roku od tri dana od dana primitka.

Utvrđene tražbine

Članak 80. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Pod utvrđenom tražbinom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se glavni dug i kamate koje su dospjele do dana donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, a ako je tražbina sadržana u ovršnoj ispravi pod utvrđenom tražbinom razumijeva se cjelokupni iznos naveden u toj ispravi.

(2) Ako je predstečajnom nagodbom određeno da se tražbine isplate u smanjenom iznosu, postotak koji se isplaćuje prema predstečajnoj nagodbi obračunava se na cijeli iznos utvrđene tražbine iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pa do sklapanja predstečajne nagodbe, kamate ne teku.

Odjeljak 9.   PRAVNI UČINCI PREDSTEČAJNE NAGODBE, UPISI I TROŠKOVI

Pravni učinci predstečajne nagodbe

Članak 81. (NN 144/12, 81/13, 112/13)

(1) Na temelju predstečajne nagodbe dužnik se oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi, a rokovi plaćanja odgađaju se u skladu s predstečajnom nagodbom. U tom se opsegu dužnik oslobađa obveze prema osobama kojima pripada pravo na regres (jamci).

(2) Nakon sklapanja predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje ovršnog, upravnog ili parničnog postupka protiv dužnika, radi utvrđenja i ostvarenja tražbine koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a u tom postupku nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) U odnosu na tražbine vjerovnika utvrđene u postupku predstečajne nagodbe i obuhvaćene predstečajnom nagodbom, ovršni i upravni postupci pokrenuti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe obustavit će se, a u parničnim postupcima sud će u odnosu na te tražbine odbaciti tužbu, na prijedlog dužnika podnesen nakon sklapanja predstečajne nagodbe.

(4) Ovršne isprave koje se odnose na tražbine iz predstečajne nagodbe gube u odnosu na dužnika pravnu snagu.

(5) Ovršne isprave razlučnih vjerovnika ne gube pravnu snagu glede namirenja na predmetu na kojem postoji razlučno pravo.

(6) Predstečajna nagodba nema za učinak novaciju tražbina vjerovnika prema dužniku, osim ako samom nagodbom nije drugačije određeno.

Izvršenje predstečajne nagodbe

Članak 82. (NN 144/12, 81/13)

(1) Ako se predstečajna nagodba potpuno ne izvrši, vjerovnici koji su namireni u predstečajnoj nagodbi nisu dužni vratiti ono što su primili.

(2) Tražbine vjerovnika iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se potpuno namirenim ako su namireni iznosi utvrđeni u predstečajnoj nagodbi.

(3) Vjerovnici koji su djelomično namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju u stečajnom postupku ukupnu tražbinu iz nagodbe umanjenu za iznos koji se smatra da su po predstečajnoj nagodbi namireni.

(4) Vjerovnici koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u iznosu iz sklopljene predstečajne nagodbe.

Pobijanje predstečajne nagodbe

Članak 83. (NN 81/13)

Predstečajna nagodba može se pobijati tužbom pod istim pretpostavkama koje su propisane za pobijanje sudske nagodbe.

Upisi u sudski registar, obrtni i drugi odgovarajući

Članak 84. (NN 144/12, 81/13)

(1) Nagodbeno vijeće dostavit će nadležnom registarskom sudu, obrtnom registru, odnosno drugom odgovarajućem registru u koje je dužnik upisan rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenje o obustavi postupka.

(2) Sud pred kojim je predstečajna nagodba sklopljena dostavit će nadležnom registarskom tijelu iz stavka 1. ovoga članka rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

(3) Registarsko tijelo iz stavka 1. po službenoj dužnosti upisat će činjenice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Računovodstveni učinak predstečajne nagodbe

Članak 85. (NN 144/12, 81/13)

(1) Poslovni događaji i poslovne transakcije koje su u vezi s računovodstvenim učinkom predstečajne nagodbe priznaju se i mjere, odnosno vrednuju sukladno računovodstvenim propisima.

(2) U slučaju kada u poreznom razdoblju u kojem je sklopljena predstečajna nagodba dužnik utvrdi dobit temeljem provedenog postupka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, tako nastala dobit se ne može isplatiti već se mora iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala ili rezervi kapitala.

(3) Dužnik koji je temeljem stavka 2. ovoga članka povećao rezerve obvezan je iste zadržati do isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.

(4) Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja utvrđuju se kao porezno priznati rashod u iznosu otpisa potraživanja prema nagodbi odobrenoj u skladu s ovim Zakonom.

Troškovi predstečajne nagodbe

Članak 86.

(1) Troškove predstečajne nagodbe čine:

1. administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka,

2. nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe,

3. troškovi za koje je ovim ili drugim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe.

(2) Prilikom podnošenja prijedloga za predstečajnu nagodbu dužnik je dužan predujmiti troškove postupka.

(3) Troškove postupka vođenja predstečajne nagodbe posebnim pravilnikom propisat će ministar financija.

(4) Svaki sudionik u predstečajnoj nagodbi snosi svoje troškove neovisno o ishodu postupka. Sudionik je dužan i drugim sudionicima nadoknaditi troškove koje im je prouzročio svojom krivnjom ili slučajem koji mu se dogodio.

(5) O troškovima postupka nagodbeno vijeće odlučuje rješenjem.

(6) Iz imovine dužnika najprije se namiruju troškovi predstečajne nagodbe.

 

GLAVA III.a FINANCIJSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

Članak 86.a (NN 81/13)

(1) Financijski nadzor u smislu ovoga Zakona je inspekcijski nadzor zakonitosti financijsko-materijalnog poslovanja, a provodi se kod:

1. trgovačkih društava čiji je većinski član Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava (dalje u tekstu: subjekti nadzora),

2. trgovačkih društava koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa (dalje u tekstu: subjekti nadzora)

3. pravnih osoba s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: subjekti nadzora)

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike.

(3) Financijski nadzor obuhvaća nadzor financijske, računovodstvene i ostale poslovne dokumentacije u skladu s predmetom financijskog nadzora subjekata nadzora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Financijski nadzor poslovanja subjekata nadzora iz stavka 1. ovoga članka obavlja se izravnim nadzorom, odnosno analizom njihove financijsko-računovodstvene dokumentacije.

(5) Na postupak financijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(6) Odgovorna osoba u subjektima nadzora iz stavka 1. ovoga članka ili od nje ovlaštena osoba dužna je sudjelovati u postupku nadzora i na zahtjev inspektora nadzora dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju.

(7) Odgovorna osoba u subjektima nadzora iz stavka 1. ovoga članka dužna je omogućiti nesmetano obavljanje nadzora uz osiguranje odgovarajućih uvjeta rada.

Članak 86.b. (NN 81/13)

Subjekti nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona dužni su:

1. poduzimati propisane mjere radi potpune i pravodobne naplate prihoda ostvarenih obavljanjem svoje djelatnosti.

2. osigurati zakonito, racionalno i ekonomično korištenje naplaćenih prihoda od obavljanja svoje djelatnosti,

3. raspolagati i upravljati svojom imovinom te novčanim sredstvima pažnjom dobrog gospodarstvenika.

4. uplatiti ostvarenu dobit ili dio dobiti u državni proračun kada je navedeno propisano posebnim propisom, odlukom ili drugim aktom.

Obavljanje nadzora (NN 81/13)

Čanak 86.c

(1) Financijski nadzor poslovanja subjekata nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.

(2) Nadzor nad rokovima ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava u smislu ovoga Zakona, te pokretanja i provedbe postupka predstečajne nagodbe obavlja Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.

(3) Ovlaštene osobe za obavljanje nadzora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su inspektori financijskog nadzora.

(4) Inspektori financijskog nadzora imaju službene iskaznice i službene značke koje izdaje ministar financija.

Članak 86.d. (NN 81/13)

(1) Postupak nadzora iz članka 86.c stavaka 1. i 2. ovoga Zakona započinje uručenjem naloga odgovornoj osobi subjekta nadzora ili od nje ovlaštenoj osobi.

(2) Nalog iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. naziv tijela koje ga je izdalo, broj i datum akta,

2. ime i prezime, odnosno naziv subjekta nadzora iz stavka 1. ovoga članka,

3. predmet nadzora,

4. razdoblje koje će biti obuhvaćeno nadzorom,

5. datum početka nadzora,

6. ime i prezime ovlaštenih službenika za provođenje nadzora,

7. potpis ovlaštene osobe.

(3) Protiv naloga iz stavka 2. ovoga članka prigovor nije dopušten.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka postupak nadzora može započeti i bez uručenja naloga ako:

1. odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka očigledno izbjegava uručenje naloga,

2. postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći izvesti ili će njegovo izvođenje biti otežano.

Zapisnik o obavljenom nadzoru

Članak 86.e (NN 81/13)

(1) O obavljenom nadzoru sastavlja se zapisnik koji sadržava: naziv tijela koje ga je izdalo, broj i datum akta, ime i prezime odnosno naziv subjekta nadzora, pravni i činjenični temelj, mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora, imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele, razdoblje obuhvaćeno nadzorom, opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti.

(2) Na zapisnik o nadzoru odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona ima pravo podnijeti prigovor u roku od petnaest dana, računajući od dana primitka zapisnika.

(3) Inspektor koji je obavio nadzor obvezan je u roku od petnaest dana od dana primitka prigovora dostaviti pisani odgovor odgovornoj osobi subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Prigovor na zapisnik i odgovor na prigovor sastavni su dijelovi zapisnika o obavljenom nadzoru

 

GLAVA IV.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajni postupak

Članak 87. (NN 144/12, 81/13)

(1) Ovlaštena osoba Ministarstva financija koja je u postupku nadzora utvrdila radnje kojima je ostvaren prekršaj, sastavlja u ime Ministarstva financija optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja i podnosi ga nadležnom područnom uredu Porezne uprave.

(2) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom u prvom stupnju vodi nadležni područni ured Porezne uprave.

(3) O žalbi na rješenje doneseno u prvostupanjskom prekršajnom postupku rješava Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(4) Prekršajni postupak iz ovoga Zakona ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od počinjenja prekršaja.

(5) Na pravila vođenja prekršajnog postupka, žalbeni postupak i izvanredne pravne lijekove primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.

(6) Glede prisilne naplate pravomoćno izrečene novčane kazne u prekršajnom postupku primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Prekršaji poduzetnika

Članak 88. (NN 144/12, 81/13)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji:

1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,

2. postupa protivno odredbama članka 17. i članka 69. ovoga Zakona, odnosno ako u stanju nelikvidnosti obavlja bilo kakva druga plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje,

3. postupi protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura pravovremen i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje nagodbenom vijeću, povjereniku i vjerovnicima,

4. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to dužan prema odredbama ovoga Zakona,

5. ne podnese nadležnom trgovačkom sudu konačni prijedlog predstečajne nagodbe u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 11. ovoga Zakona,

6. kao vjerovnik, ne pristupi ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatio je plan financijskog restrukturiranja.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe poduzetnika.

(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osobe koje postupe protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona odnosno ako osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora kao i radnici na zahtjev nagodbenog vijeća ne pruže sve potrebne podatke.

Članak 88.a (NN 81/13)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba javnog prava koja ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba kod osobe javnog prava.

Članak 88.b (NN 81/13)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj subjekt nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. ne poduzima propisane mjere radi potpune i pravodobne naplate prihoda ostvarenih obavljanjem svoje djelatnosti (članak 86.b stavak 1. točka 1.),

2. ako naplaćene prihode od obavljanja svoje djelatnosti ne koristi zakonito, racionalno i ekonomično (članak 86.b stavak 1. točka 2.),

3. ako racionalno ne raspolaže i upravlja svojom pokretnom i nepokretnom imovinom te novčanim sredstvima, rukovodeći se pritom pažnjom dobrog gospodara (članak 86.b stavak 1. točka 3.),

4. ako ne uplati ostvarenu dobit ili dio dobiti u državni proračun kada je navedeno propisano posebnim propisom, odlukom ili drugim aktom (članak 86.b stavka 1. točka 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavak 1. ovoga Zakona:

1. ako odbije sudjelovati u postupku financijskog nadzora ili odbije postupiti po zahtjevu inspektora kojim se traži na uvid dokumentacija, sukladno članku 86.a stavku 6. ovoga zakona,

2. ako onemogući nesmetano obavljanje financijskog nadzora ili ne osigura potrebne uvjete za obavljanje financijskog nadzora, sukladno članku 86.a stavku 7. ovoga Zakona.

 

GLAVA V.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zatečeno stanje

Članak 89.

Iznimno od odredbi ovoga Zakona:

1. ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenut stečajni postupak, dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima predložiti sklapanje predstečajne nagodbe,

2. dužnici koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe,

3. u slučaju iz točaka 1. i 2. ovoga stavka nagodbeno vijeće dužno je donijeti rješenje o otvaranju postupka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 90.

Ako nije drukčije određeno ovim Zakonom, na obvezne odnose iz ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 91.

(1) Ovlašćuje se ministar financija da u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnikom propiše tarifu za vođenje postupka predstečajne nagodbe.

(2) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom odredi osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava vjerovnika novčanih obveza.

Članak 92.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza (»Narodne novine«, br. 125/11.).

Članak 93.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/12-01/02

Zagreb, 28. rujna 2012.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 81/13

Članak 57.

Postupci predstečajne nagodbe otvoreni prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je bio na snazi na dan njihova otvaranja.

Članak 58.

Odredbe članaka 14., 19., 25., 30., 32., 33., 37., 38., 40., 44. i 46. ovoga Zakona primjenjuju se na postupke koji su u tijeku, osim ako su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona započete radnje na koje se odnose.

Članak 59.

Ovaj Zakon se ne primjenjuje na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja ovoga Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana.

Članak 60.

Izjave o odricanju od prava na odvojeno namirenje razlučnih vjerovnika dane u postupcima predstečajne nagodbe koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se, za potrebe ovoga Zakona, samo izjavama o odricanju od pokretanja i vođenja postupka prisilne naplate za vrijeme trajanja tih postupka predstečajne nagodbe i za vrijeme urednog izvršavanja sklopljene predstečajne nagodbe. Navedene izjave o odricanju ne znače odricanje od upisanog založnog prava ili druge vrste razlučnog prava niti se one smatraju brisovnim očitovanjima. U slučaju da u tim postupcima ne dođe do sklapanja predstečajne nagodbe odnosno u slučaju neurednog izvršavanja obveza preuzetih sklopljenom predstečajnom nagodbom, razlučni vjerovnici koji su se u tim postupcima odrekli prava na odvojeno namirenje, imaju pravo namiriti svoje tražbine iz predmeta razlučnog prava neovisno o danoj izjavi o odricanju od prava na odvojeno namirenje.

Članak 61.

Iznimno od odredbi ovoga Zakona:

1. ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenut stečajni postupak, dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima predložiti sklapanje predstečajne nagodbe,

2. dužnici koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe,

3. u slučaju iz točaka 1. i 2. ovoga stavka nagodbeno vijeće dužno je donijeti rješenje o otvaranju postupka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,

4. odredbe članka 38. ovoga Zakona primjenjuju se i na postupke u tijeku.

Članak 62.

Ovlašćuje se ministar financija da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Pravilnikom propiše izgled službene iskaznice i službene značke inspektora financijskog nadzora, vođenje očevidnika o službenim iskaznicama i službenim značkama te način njihova izdavanja, uporabe i zamjene.

Članak 63.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 144/12.).

Članak 64.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 112/13

Članak 16.

Na postupke pokrenute do stupanja na snagu ove Uredbe u kojima nisu poduzete postupovne radnje, primijenit će se odredbe ove Uredbe.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

Članak 4.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.) u članku 3. točki 20. riječi: »1 postotni poen« zamjenjuju se riječima: »3 postotna poena«.

U članku 12.a stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Referentno razdoblje iz stavka 4. ovoga članka za objavu na dan 1. siječnja obuhvaća razdoblje od 1. svibnja do 31. listopada, a referentno razdoblje za objavu na dan 1. srpnja obuhvaća razdoblje od 1. studenoga do 30. travnja.«.

Članak 5.

U Zakonu o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13. i 9/15.) u članku 11.b stavku 3. i članku 11.c stavku 3. riječi: »zadnji dan predzadnjeg mjeseca polugodišta koje prethodi tekućem polugodištu određuje Hrvatska narodna banka i dužna ih je objaviti svakog 1. siječnja i 1. srpnja u 'Narodnim novinama'« zamjenjuju se riječima: »dan 31. listopada Hrvatska narodna banka dužna je objaviti u »Narodnim novinama« 1. siječnja, a podatke dostupne na dan 30. travnja dužna je objaviti 1. srpnja.«.

Članak 20.a mijenja se i glasi:

»(1) Maksimalna EKS za potrošačke kredite sukladno ovome Zakonu jednaka je stopi zakonskih zateznih kamata uvećanoj za dva postotna boda.

(2) Maksimalna EKS za stambene kredite sukladno ovome Zakonu jednaka je stopi zakonskih zateznih kamata.«.

Članak 6.

Hrvatska narodna banka objavit će 1. kolovoza 2015. prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2014. do 30. travnja 2015.

Hrvatska narodna banka objavit će 1. kolovoza 2015. prosječne ponderirane kamatne stope na stanja kredita iz članka 11.b i članka 11.c Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13. i 9/15.) prema podacima dostupnim na dan 30. travnja 2015.

Prosječna kamatna stopa iz stavka 1. ovoga članka i prosječne ponderirane kamatne stope iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se za razdoblje od 1. kolovoza 2015. do 31. prosinca 2015.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2015.

 

 

 

Copyright © Ante Borić