baza je ažurirana 17.04.2014.g.

zaključno sa NN 46/14

Upišite Vaš e-mail za obavijesti
o promjeni ovog zakona:

povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Pomorski zakonik
Stečajni zakon
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Zakon o Državnom uredu za reviziju
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost
Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Zakon o arbitraži
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Zakon o državnim potporama
Zakon o elektroničkoj trgovini
Zakon o elektroničkom novcu
Zakon o financijskim konglomeratima
Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o financijskom osiguranju
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Zakon o igrama na sreću
Zakon o informacijskoj sigurnosti
Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
Zakon o investicijskim fondovima
Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak
Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Zakon o kamatama
Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Zakon o kreditnim institucijama
Zakon o kreditnim unijama
Zakon o leasingu
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima
Zakon o mjenici
Zakon o obrtu
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o osiguranju
Zakon o osiguranju depozita
Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Zakon o platnom prometu
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Zakon o potrošačkom kreditiranju
Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala
Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Zakon o računovodstvu
Zakon o reviziji
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
Zakon o sudskom registru
Zakon o tajnosti podataka
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o trgovini
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o čeku
Zakono nadzoru predmeta od plemenitih kovina
Država, uprava i javne ovlasti
(Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Ustav Republike Hrvatske
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske
Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine
Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina
Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o Vladi Republike Hrvatske
Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
Zakon o blagdanima, spomendanima i nerdanim danima u Republici Hrvatskoj
Zakon o državnim maticama
Zakon o državnim potporama
Zakon o državnim službenicima
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Zakon o državnom inspektoratu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o komasaciji
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o koncesijama
Zakon o kritičnim infrastrukturama
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o obnovi
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora
Zakon o područjima posebne državne skrbi
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Zakon o političkim strankama
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g.
Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o procjeni učinaka propisa
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Zakon o proračunu
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Zakon o sanaciji javnih ustanova
Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju
Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Zakon o strateškim robnim zalihama
Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatsle u europskim poslovima
Zakon o sustavu državne uprave
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Zakon o upravnim pristojbama
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
Zakon o vanjskim poslovima
Zakon o zaštiti i spašavanju
Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o državnim potporama

pročišćeni tekst zakona

NN 72/13, 141/13

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju nadležnosti tijela Republike Hrvatske iz područja državnih potpora, politika državnih potpora Republike Hrvatske, postupanja prije dodjele državnih potpora, vođenje evidencija i izvještavanje o državnim potporama.

(2) Ovaj Zakon, osim članka 16. ovoga Zakona, ne primjenjuje se na državne potpore poljoprivredi i ribarstvu.

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

– državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu sa člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (u daljnjem tekstu: UFEU),

– program državne potpore je pravni akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju državne potpore kao i pravni akt na temelju kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana za poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu,

– pojedinačna državna potpora je državna potpora koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore,

– državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji su državne potpore koje prije dodjele nije potrebno prijaviti Europskoj komisiji u skladu s važećim propisima Europske komisije donesenim na temelju članka 108. UFEU,

– potpora male vrijednosti je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU,

– davatelj državne potpore je središnje tijelo državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore,

– korisnik državne potpore je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu,

– prijava Europskoj komisiji je prijava prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele u skladu s važećim uredbama Vijeća i Europske komisije kojima se uređuje postupak prijave i odobrenja državnih potpora,

– pravila o državnim potporama su pravila pravne stečevine Europske unije o uvjetima dodjele državnih potpora i propisa Republike Hrvatske kojima su prenesena pravila pravne stečevine o uvjetima dodjele državnih potpora.

 

II. NADLEŽNOSTI TIJELA IZ PODRUČJA DRŽAVNIH POTPORA

Ministarstvo financija

Članak 3.

Ministarstvo financija, pored poslova propisanih posebnim zakonom, obavlja sljedeće poslove:

provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske,

daje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora, u odnosu na utvrđenu politiku državnih potpora,

prikuplja, obrađuje, evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te provodi analizu učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti,

izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama,

sudjeluje u radu tijela Europske unije u poslovima iz područja državnih potpora,

surađuje s međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz područja državnih potpora,

izrađuje prijedloge propisa o državnim potporama i prijedloge propisa kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije o državnim potporama.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Članak 4.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) obavlja sljedeće poslove:

daje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja,

prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora,

daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome,

pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora u pripremi programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora,

prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama,

izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama,

surađuje s Ministarstvom financija u poslovima iz područja državnih potpora u radu s međunarodnopravnim subjektima,

daje mišljenje na prijedloge propisa koji se odnose na državne potpore,

surađuje s Ministarstvom financija u izradi godišnjeg izvješća o državnim potporama,

provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja i/ili korisnika državnih potpora.

Davatelji državnih potpora

Članak 5. (NN 141/13)

Davatelji državnih potpora obavljaju sljedeće poslove:

izrađuju prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora iz svojeg djelokruga,

dodjeljuju državne potpore po primitku odobrenja nadležnih tijela i nakon objave,

nadziru provedbu korištenja dodijeljenih državnih potpora,

vode evidenciju dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svoje nadležnosti,

dostavljaju podatke o dodijeljenim državnim potporama Agenciji,

dostavljaju podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti Ministarstvu financija,

analiziraju učinkovitost dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti i o tome obavještavaju Ministarstvo financija,

provode povrat državnih potpora.

Suradnja tijela u sustavu državnih potpora

Članak 6.

(1) U obavljanju poslova iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona, Ministarstvo financija, Agencija i davatelji državnih potpora surađuju.

(2) Agencija pruža stručnu pomoć davateljima i/ili korisnicima državnih potpora radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama, te pripreme prijedloga programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora i akata koji predstavljaju pravnu osnovu za donošenje programa državnih potpora.

(3) Ministarstvo financija pruža stručnu pomoć davateljima i/ili korisnicima državnih potpora radi ispravne i svrhovite provedbe smjernica politike državnih potpora.

(4) Nadležna središnja tijela državne uprave dostavljaju Agenciji na mišljenje prijedloge propisa koji se odnose na državne potpore.


 

III. POLITIKA DRŽAVNIH POTPORA

Oblikovanje politike državnih potpora

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske oblikuje politiku državnih potpora Republike Hrvatske određujući njome prioritetne ciljeve i svrhu učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Politika državnih potpora Republike Hrvatske slijedi politiku državnih potpora Europske unije.

(3) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija donosi smjernice politike državnih potpora za trogodišnje razdoblje.

(4) Pri izradi Nacrta smjernica politike državnih potpora Ministarstvo financija osobito surađuje s tijelima državne uprave i Agencijom te osobito vodi računa o podacima o učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora u prethodnim godinama.

(5) Politika državnih potpora sadržajno predstavlja i slijedi smjernice fiskalne i ekonomske politike u kvantitativnim i kvalitativnim mjerilima koje služe za ocjenu prikladnosti dodjele predložene državne potpore.

(6) Za potrebe provedbe učinkovite politike državnih potpora i izradu Nacrta smjernica državnih potpora ministar financija može osnovati savjetodavna tijela i povjerenstva.

Planiranje državnih potpora

Članak 8.

(1) Davatelji državnih potpora prilikom izrade prijedloga programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora vode brigu o usklađenosti učinaka predloženih državnih potpora sa smjernicama politike državnih potpora i ciljevima ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske.

(2) Pri izradi prijedloga programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora, davatelj državne potpore posebice provodi sljedeće aktivnosti:

analizira učinke na gospodarstvo predloženih mjera sadržanih u prijedlogu programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore,

analizira i iskazuje doprinose određene vrste državne potpore u ostvarenju ciljeva ekonomske i fiskalne politike,

provodi analizu usklađenosti pojedinog prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore s općim ciljevima ekonomske i fiskalne politike, a posebice postizanja veće razine zaposlenosti, stabilnosti cijena, poboljšanja gospodarskih uvjeta poslovanja, poticanja proizvodnje i gospodarskog rasta i jačanja konkurentnosti nacionalne ekonomije.

(3) Davatelj državne potpore iskazuje očekivane učinke iz stavka 2. ovoga članka kao sastavni dio prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore.

 

IV. POSTUPANJE PRIJE DODJELE DRŽAVNIH POTPORA

Prijava državnih potpora

Članak 9.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Agenciji prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore radi prijave Europskoj komisiji.

(2) Agencija će u roku od 45 dana od dana primitka potpunog prijedloga iz stavka 1. ovoga članka dati mišljenje o njegovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama.

(3) Ako Agencija smatra da je prijedlog iz stavka 1. ovoga članka usklađen s pravilima o državnim potporama bez odgode prijavljuje prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji i o tome obavještava davatelja državne potpore.

(4) Ako Agencija smatra da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka nije usklađen ili nije u dovoljnoj mjeri usklađen s pravilima o državnim potporama, predložit će u pisanom obliku davatelju državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklađenosti s pravilima o državnim potporama.

(5) Davatelj državne potpore učinit će predložene izmjene i dopune iz stavka 4. ovoga članka u roku koji odredi Agencija, a koji ne može biti kraći od osam niti dulji od 30 dana.

(6) Ako davatelj državne potpore ne dostavi Agenciji predložene izmjene i dopune u rokovima iz stavka 5. ovoga članka, Agencija davatelju državne potpore ponovno upućuje zahtjev iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, osim ako davatelj državne potpore ne dostavi zahtjev iz stavka 9. ovoga članka.

(8) Agencija prijavljuje prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji bez odgode po primitku izmijenjenog prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, ako smatra da je prijedlog usklađen s pravilima o državnim potporama.

(9) Ako davatelj državne potpore zatraži da se prijedlog iz stavka 1. ovoga članka prijavi bez učinjenih predloženih izmjena, Agencija će postupiti po zahtjevu davatelja državne potpore i neizmijenjeni prijedlog prijaviti Europskoj komisiji bez odgode.

(10) Ako davatelj državne potpore koju je Agencija prijavila Europskoj komisiji odustane od namjere dodjele državne potpore o tome će bez odgode izvijestiti Agenciju, a Agencija će povući već podnesenu prijavu ako Europska komisija već nije donijela odluku o prijavljenoj državnoj potpori.

(11) Agencija obavještava Ministarstvo financija o podnesenoj prijavi prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji, odnosno o odustanku davatelja državne potpore od prijedloga.

(12) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu prije odobrenja Europske komisije.

(13) Sadržaj, oblik i način dostave prijedloga programa državne potpore i pojedinačne državne potpore iz stavka 1. ovoga članka uredit će se pravilnikom.

Postupanje prije dodjele državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji

Članak 10.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Agenciji prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji radi davanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s pravilima o državnim potporama.

(2) Agencija daje mišljenje na prijedlog iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 45 dana od primitka potpunog prijedloga kojim potvrđuje da je predložena državna potpora državna potpora izuzeta od obveze prijave Europskoj komisiji te je u skladu s pravilima o državnim potporama.

(3) Ako Agencija smatra da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka nije usklađen ili nije u dovoljnoj mjeri usklađen s pravilima o državnim potporama, predložit će u pisanom obliku davatelju državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklađenosti s pravilima o državnim potporama.

(4) Davatelj državne potpore učinit će predložene izmjene i dopune iz stavka 3. ovoga članka u roku koji odredi Agencija, a koji ne može biti kraći od osam niti dulji od 30 dana.

(5) Ako davatelj državne potpore ne dostavi Agenciji predložene izmjene i dopune u rokovima iz stavka 4. ovoga članka, Agencija davatelju državne potpore ponovno upućuje zahtjev iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Davatelj državne potpore može dodijeliti državnu potporu iz ovoga članka nakon što je dobio pozitivno mišljenje Agencije o usklađenosti prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore s pravilima o državnim potporama.

(8) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka, ako se ne slaže s mišljenjem Agencije, davatelj državne potpore može zatražiti od Agencije prijavu prijedloga iz stavka 1. ovoga članka izravno Europskoj komisiji, što će Agencija bez odgode učiniti.

(9) Ako je zatražena i izvršena prijava iz stavka 8. ovoga članka, davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu prije odobrenja Europske komisije.

(10) Ako davatelj državne potpore koju je Agencija prijavila Europskoj komisiji, u skladu sa stavkom 8. ovoga članka, odustane od namjere dodjele državne potpore o tome će bez odgode izvijestiti Agenciju, a Agencija će povući već podnesenu prijavu ako Europska komisija već nije donijela odluku o prijavljenoj državnoj potpori.

(11) Agencija obavještava Ministarstvo financija o svome mišljenju danom na prijedlog iz stavka 1. ovoga članka te o podnesenoj prijavi Europskoj komisiji, ako je učinjena.

(12) Sadržaj, oblik i način dostave prijedloga programa državne potpore i pojedinačne državne potpore iz stavka 1. ovoga članka uredit će se pravilnikom.

Dodjela potpora male vrijednosti

Članak 11.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Mišljenje Ministarstva financija

Članak 12.

(1) Davatelj državne potpore, prije dostavljanja Agenciji prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore iz članka 9. stavka 1. i članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, dostavlja taj prijedlog Ministarstvu financija na mišljenje.

(2) Ministarstvo financija u svojem mišljenju ocjenjuje da li je određeni prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore u skladu sa smjernicama politike državnih potpora i fiskalnom politikom Republike Hrvatske.

(3) Ministarstvo financija dostavlja mišljenje davatelju državne potpore u roku od 20 dana od zaprimanja prijedloga iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Prijedlozi programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostavljaju se Ministarstvu financija osim u slučajevima uređenim propisima o državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Davatelj državne potpore uz prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore iz članaka 9. i 10. ovoga Zakona Agenciji dostavlja mišljenje Ministarstva financija. Ako je mišljenje Ministarstva financija negativno, davatelj državne potpore ne dostavlja prijedlog na postupanje Agenciji.

Objava programa državnih potpora

Članak 12.a (NN 141/13)

Davatelj državne potpore nakon odobrenja prijedloga programa državne potpore, odnosno prije dodjele državnih potpora objavljuje program državnih potpora na svojoj internet stranici.

 

V. POSTUPANJE AGENCIJE U ODNOSU NA ZAHTJEVE I ODLUKE EUROPSKE KOMISIJE

Članak 13.

(1) Agencija prosljeđuje zahtjeve Europske komisije za dodatnim pojašnjenjima i dostavom dokumentacije davateljima državnih potpora, te pojašnjenja i dokumentaciju davatelja državnih potpora prosljeđuje Europskoj komisiji.

(2) Nakon što Europska komisija odluči o prijavljenom prijedlogu programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore, Agencija o tome bez odgode obavještava davatelja državne potpore.

(3) Ako Europska komisija naloži povrat državne potpore Agencija o tome bez odgode obavještava davatelja državne potpore.

 

VI. IZVJEŠĆA, EVIDENCIJE I DOSTAVA PODATAKA O DRŽAVNIM POTPORAMA

Evidencija davatelja državnih potpora i dostava podataka

Članak 14.

(1) Davatelji državnih potpora dužni su voditi evidenciju dodijeljenih državnih potpora iz svoje nadležnosti. Davatelji državnih potpora vode zasebnu evidenciju dodijeljenih potpora male vrijednosti.

(2) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti tromjesečno.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, davatelji državnih potpora godišnje dostavljaju Ministarstvu financija analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz svoje nadležnosti, do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Davatelji državnih potpora dostavljaju podatke iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i po potrebi, na zahtjev Ministarstva financija bez odgode.

(5) Podatke iz stavaka 2. i 3. ovoga članka davatelji državnih potpora dostavljaju na obrascima čiji oblik i sadržaj će se urediti pravilnikom.

(6) Davatelji državnih potpora dostavljaju Agenciji podatke o dodijeljenim državnim potporama radi dostave izvješća Europskoj komisiji, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(7) Podatke iz stavka 6. ovoga članka davatelji državnih potpora dostavljaju u obliku i na način koji će se urediti pravilnikom.

Izvješće Europskoj komisiji

Članak 15.

(1) Agencija prikuplja i obrađuje podatke o dodijeljenim državnim potporama i o tome dostavlja izvješće Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Agencija bez odgode dostavlja i Ministarstvu financija za potrebe izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama.

(3) Agencija dostavlja Europskoj komisiji i druga izvješća o državnim potporama u skladu s pravilima o državnim potporama.

Godišnje izvješće o državnim potporama

Članak 16.

(1) Ministarstvo financija izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama.

(2) Godišnje izvješće sadrži podatke i o državnim potporama poljoprivredi i ribarstvu.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ribarstvo dostavlja Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti poljoprivredi i ribarstvu radi izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ministarstvo financija dostavlja godišnje izvješće o državnim potporama Vladi Republike Hrvatske do kraja listopada tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Vlada Republike Hrvatske dostavlja godišnje izvješće o državnim potporama Hrvatskom saboru do 15. studenoga tekuće godine za prethodnu godinu.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17. (NN 141/13)

(1) Postupci koji su započeti prema odredbama Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 49/11.), a koji nisu završeni do stupanja na snagu ovoga Zakona obustavljaju se.

(2) Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2013., Ministarstvo financija ocjenjuje usklađenost prijedloga iz članaka 9. i 10. ovoga Zakona s važećim smjernicama ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske.

(3) Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2014. – 2016. godine, Vlada Republike Hrvatske donijet će do kraja rujna 2013. godine na prijedlog Ministarstva financija.

(4) Pravilnike iz članka 9. stavka 13., članka 10. stavka 12. i članka 14. stavaka 5. i 7. ovoga Zakona ministar financija donijet će u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Godišnje izvješće o državnim potporama za 2012. godinu izradit će Agencija do kraja 2013. godine i podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru.

(6) Godišnje izvješće o državnim potporama za 2013. godinu izradit će Agencija do kraja 2014. godine i podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru. Davatelji državnih potpora dostavljaju Agenciji, prema njezinim uputama, podatke o državnim potporama radi izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2013. godinu.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 49/11.),

Uredba o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 50/06.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (»Narodne novine«, br. 20/07.),

Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine«, br. 45/07.),

Odluka o objavljivanju pravila o potporama za istraživanje i razvoj i inovacije (»Narodne novine«, br. 84/07.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za male i srednje poduzetnike (»Narodne novine«, br. 39/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku naknade za javne usluge (»Narodne novine«, br. 39/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita (»Narodne novine«, br. 39/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o primjeni propisa o držanim potporama na mjere koje se odnose na izravno oporezivanje poduzetnika (»Narodne novine«, br. 46/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 46/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 46/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (»Narodne novine«, br. 58/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o potporama u obliku financijskih transfera javnim poduzetnicima (»Narodne novine«, br. 58/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zapošljavanje (»Narodne novine«, br. 68/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o potporama za usavršavanje (»Narodne novine«, br. 68/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u male i srednje poduzetnike (»Narodne novine«, br. 91/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o udjelu potpora kod prodaje zemljišta i zgrada od strane tijela javne vlasti (»Narodne novine«, br. 106/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stope (»Narodne novine«, br. 114/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori sektoru čelika (»Narodne novine«, br. 134/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o potpori u prometu (»Narodne novine«, br. 141/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za naknadu troškova uslijed liberalizacije tržišta električne energije (»Narodne novine«, br. 150/08.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša (»Narodne novine«, br. 154/08.),

Odluka o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora (»Narodne novine«, br. 37/09.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstva (»Narodne novine«, br. 39/09.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge (»Narodne novine«, br. 31/10.),

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o objavljivanju pravila o potpori u prometu (»Narodne novine«, br. 31/10.),

Odluka o objavljivanju pravila o provedbi prava državnih potpora od strane nacionalnih sudova (»Narodne novine«, br. 89/10.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama koja se odnose na brzi razvoj širokopojasnih mreža (»Narodne novine«, br. 64/11.),

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o potporama za usavršavanje (»Narodne novine«, br. 68/11.),

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (»Narodne novine«, br. 119/11.),

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 144/11.),

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za zapošljavanje (»Narodne novine«, br. 31/12.),

Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 83/12.),

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (»Narodne novine«, br. 117/12.),

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u male i srednje poduzetnike (»Narodne novine«, br. 117/12.),

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita (»Narodne novine«, br. 130/12.),

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje (»Narodne novine«, br. 3/13.).

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/104

Zagreb, 5. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR


 


Mi pratimo Narodne Novine za Vas!
copyright ante borić