Povezani zakoni

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

pročišćeni tekst zakona

NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 23.05.2016. zaključno sa NN 46/16

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, vrste linija, utvrđivanje, usklađivanje i objavljivanje redova plovidbe i cjenika usluga, osiguranje sredstava za kontinuirano, redovito i nesmetano obavljanje javnog prijevoza.

Ovim se Zakonom utvrđuje što obuhvaća međunarodni linijski pomorski promet, uvjete koje mora ispunjavati brod i brodar i usklađivanje redova plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu te što obuhvaća povremeni prijevoz putnika.

Članak 1.a (NN 80/13)

Ovaj Zakon sadrži odredbe kojima se osigurava primjena sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe (EEZ) broj 3577/92, od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) broj 3577/92);

– Uredbe (EU) broj 1177/2010, od 24. studenoga 2010. o pravima putnika prilikom putovanja morem i unutarnjim plovnim putovima i kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 2006/2004, (tekst značajan za Europski gospodarski prostor), (SL L 334, 17. 12. 2010.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) broj 1177/2010).

Članak 2.

Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: javni prijevoz) je prijevoz putnika, tereta i vozila u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji se obavlja na unaprijed utvrđenim linijama prema javno objavljenim uvjetima reda plovidbe i cjenikom usluga.

Međunarodni linijski pomorski promet obuhvaća putničke RO-RO i brzobrodske linije koje povezuju Republiku Hrvatsku s inozemnim lukama.

Uvjete koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnoga linijskoga pomorskog prometa propisuje ministar nadležan za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 3.

Ovim se Zakonom uspostavlja sustav javnog prijevoza kojim se osigurava redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, kao i naselja na kopnu, s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca, a u cilju stvaranja boljih uvjeta za život na otocima i poticanja njihovog razvitka.

Uspostava sustava javnog prijevoza temelji se na načelima:

– poticanja gospodarskog razvoja otoka,

– kontinuitetu i redovitosti prijevoza s brodovima određenog kapaciteta i vrste, te

osiguranju odgovarajuće kvalitete prijevoza,

– uslugama prijevoza s unaprijed određenim cijenama i drugim uvjetima, i to

posebno za određene kategorije putnika i za određene linije,

– davanja potpore brodarima, bez koje nije moguće osigurati kontinuitet i

redovitost javnog prijevoza na određenim linijama,

– prilagođavanja javnog prijevoza stvarnim zahtjevima,

– osiguravanja dodatnih usluga prijevoza.

Djelatnost javnog prijevoza od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Članak 4. (NN 80/13)

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. linija je relacija ili skup relacija od početka do završetka prijevoza na kojoj se obavlja prijevoz putnika, tereta i vozila prema objavljenom redu plovidbe s jednim ili više plovila,

2. relacija je udaljenost između dva mjesta na liniji koja su u redu plovidbe označena kao luke pristajanja,

3. učestalost prijevoza je broj povratnih veza dnevno, odnosno tjedno na nekoj liniji,

4. red plovidbe za svaku liniju sadrži naziv brodara, broj i vrstu linije, luke pristajanja, obvezno vrijeme polaska i dolaska u luku ili vrijeme trajanja putovanja, razdoblje u kojem se obavlja prijevoz na toj liniji i rok važenja reda plovidbe,

5. cjenik usluga je isprava koja sadrži cijenu putne karte i druge uvjete prijevoza,

6. agencija za obalni linijski pomorski promet je neprofitna pravna osoba čija je djelatnost obavljanje poslova u vezi s davanjem koncesija za obavljanje javnog prijevoza na državnim linijama i drugih poslova utvrđenih u članku 17. ovoga Zakona,

7. grupa linija je skup više linija u pravilu na istom plovnom području ili s istom ishodišnom lukom, na kojima prijevoz obavlja jedan ili više brodara temeljem jednog ugovora o koncesiji.

 

II. JAVNI PRIJEVOZ

1. Razvrstavanje linija po značaju pravca

Članak 5.

Prema značaju pravca, linije na kojima se obavlja javni prijevoz, razvrstavaju se na:

1. državne linije,

2. županijske i međužupanijske linije,

3. lokalne linije.

Članak 6. (NN 80/13)

Državne linije jesu linije koje povezuju obalu s naseljenim otocima i otoke međusobno.

Obavljanjem javnoga prijevoza na državnim linijama osigurava se trajno i redovito povezivanje i održivi razvitak naseljenih otoka u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Zbog postizanja ciljeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka, te povećanja sigurnosti plovidbe u državnom proračunu u okviru sredstava za rad ministarstva nadležnog za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) osigurat će se sredstva za poticanje gradnje brodova koji obavljaju prijevoz na linijama iz stavka 1. ovoga članka.

Utvrđivanje broja prometnih veza dnevno naseljenih otoka s kopnom u oba pravca, na linijama iz stavka 1. ovoga članka, provodit će se sukladno s odredbama Nacionalnoga programa razvitka otoka i programa donesenih na temelju istoga.

Članak 7. (NN 80/13)

Državne linije utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, sukladno programima iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona.

Odluka o određivanju državnih linija iz stavka 1. ovoga članka sadrži relaciju na kojoj se obavlja prijevoz, minimalnu učestalost prijevoza, vrstu i kapacitet brodova i vrstu prijevoza sukladno članku 13. ovoga Zakona.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka može se izmijeniti samo u slučajevima ako to zahtijevaju gospodarski interesi, odnosno prilagođavanje javnog prijevoza novonastalim potrebama.

Članak 8. (NN 80/13)

Županijske i međužupanijske linije su linije kojima se poboljšava pomorsko prometno povezivanje naseljenih otoka i naselja na kopnu, otoka međusobno ili povezivanje naselja na kopnu na području jedne ili više županija.

Županijske i međužupanijske linije odlukom utvrđuje županijska skupština, odnosno županijske skupštine, uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka određuje se relacija na kojoj se obavlja prijevoz, minimalna učestalost prijevoza te vrsta i kapacitet brodova, odnosno vrsta prijevoza sukladno članku 13. ovoga Zakona.

Članak 9. (NN 80/13)

Lokalne linije su linije kojima se poboljšava pomorsko prometno povezivanje naseljenih otoka i naselja na kopnu, otoka međusobno ili povezivanje naselja na kopnu na području općine, odnosno grada.

Lokalne linije odlukom utvrđuje općinsko, odnosno gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka određuje se relacija na kojoj se obavlja prijevoz, minimalna učestalost prijevoza te vrsta i kapacitet brodova odnosno vrsta prijevoza sukladno članku 13. ovoga Zakona.

Članak 10. (NN 80/13)

Na liniji određenoj prema članku 5. ovoga Zakona, s odgovarajućom vrstom broda, kapacitetom broda, relacijom i učestalosti prijevoza, ne može se istovremeno utvrditi postojanje linije drugog značaja.

Ako županijska skupština, gradsko ili općinsko vijeće zatraži veću učestalost prijevoza na državnim linijama, dužno je u svojem proračunu osigurati sredstva za davanje potpore prema članku 49. stavku 2. ovoga Zakona za učestaliji prijevoz na toj liniji.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave sklopit će, uz prethodnu suglasnost Agencije, ugovor o povećanoj učestalosti javnog prijevoza na toj liniji s brodarom koji je dobio koncesiju za obavljanje javnog prijevoza na toj državnoj liniji.

Povećanje učestalosti prijevoza financirat će se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno stavku 2. ovoga članka.

Članak 11. (NN 80/13)

Javni prijevoz na linijama iz članka 5. ovoga Zakona obavljaju brodari koji su dobili koncesiju za obavljanje javnog prijevoza na određenoj liniji, odnosno za grupu linija ako za to postoje gospodarski, demografski, odnosno drugi bitni razlozi.

 

2. Razvrstavanje linija po vrsti

Članak 12.

Po vrsti prijevoza linije se razvrstavaju u trajektne, brzobrodske i klasične brodske linije.

Članak 13. (NN 80/13)

Trajektne linije obavljaju se brodovima posebno građenim za prijevoz putnika i vozila.

Brzobrodske linije obavljaju se brzim putničkim brodovima, kako su definirani zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba.

Klasične brodske linije obavljaju se putničkim brodovima, kako su definirani zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba.

Dodatne tehničke uvjete koji se odnose na brzinu, starost broda, broj putnika, broj vozila koji se mogu prevoziti, te druge uvjete koje mora zadovoljavati i osigurati brodar za pojedinu liniju propisuje ministar pravilnikom.

Članak 14. (NN 80/13)

Brisan.

 

3. Agencija za obalni linijski pomorski promet

Članak 15.

Radi obavljanja poslova u vezi s davanjem koncesija za obavljanje javnog prijevoza na državnim linijama osniva se Agencija za obalni linijski pomorski promet (u daljnjem tekstu: Agencija).

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Sjedište Agencije je u Splitu.

Članak 16.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, na Agenciju se primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 17. (NN 80/13)

Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće poslove:

1. vezano za davanje koncesije, i to: obavljanje pripremnih radnji za davanje koncesije, provođenje postupka za davanje koncesije, donošenje odluke o davanju koncesije, potpisivanje ugovora o koncesiji, davanje suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji, davanje odobrenja za zamjenski brod, utvrđivanje najvišeg iznosa cijena usluga javnog prijevoza na državnim linijama i sve ostale poslove koji sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim su uređene koncesije obavlja davatelj koncesije,

2. davanja prethodne suglasnosti na odluke o županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama iz članaka 8. i 9. ovoga Zakona,

3. davanja prethodne suglasnosti o povećanoj učestalosti prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona,

4. utvrđivanja, objedinjavanja i objavljivanja redova plovidbe,

5. uspostave i upravljanja informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog pomorskog prometa,

6. nadziranja odluka i ugovora o koncesiji u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije,

7. provedbe odredaba Uredbe (EU) broj 1177/2010,

8. koji su ovim ili drugim zakonom povjereni Agenciji.

Agencija može na zahtjev županijske skupštine, općinskog, odnosno gradskog vijeće, uz naknadu na temelju ugovora obavljati i određene poslove iz točke 1. ovoga članka za županijske, međužupanijske i lokalne linije.

Članak 18.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 19. (NN 80/13)

Agencijom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

U Upravno vijeće imenuju se:

1. tri predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) od kojih je jedan predsjednik Vijeća,

2. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove financija,

3. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove razvoja otoka.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra.

Mandat članova i predsjednika Upravnog vijeća je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra, može razriješiti i prije isteka mandata.

Članak 20. (NN 80/13)

Upravno vijeće:

1. donosi Statut Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

2. odlučuje o namjeri davanja koncesije, donosi odluku o davanju koncesije, odlučuje o davanju suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji, o poništenju postupka davanja koncesije, daje odobrenje za zamjenski brod te utvrđuje najviši iznos cijene usluge javnog prijevoza na državnim linijama,

3. utvrđuje redove plovidbe,

4. daje prethodnu suglasnost na odluke o županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama iz članka 8. i 9. ovoga Zakona,

5. daje prethodnu suglasnost na povećanu učestalost prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona,

6. donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Agencije ili druge imovine do iznosa utvrđenog Statutom, samostalno, a iznad toga iznosa uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

7. donosi godišnji program rada i prati njegovo izvršavanje,

8. donosi financijski plan i godišnji obračun,

9. donosi opće akte Agencije,

10. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja, te imenuje i razrješava ravnatelja uz suglasnost ministra,

11. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom, Zakonom o koncesijama o kojima odlučuje davatelj koncesije, a koja Statutom Agencije nisu stavljena u nadležnost ravnatelja Agencije.

Članak 21. (NN 80/13)

Voditelj poslovanja Agencije je ravnatelj.

Ravnatelja se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost ministra.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj za svoj rad odgovara Upravnom vijeću i ministru.

Ovlasti ravnatelja te uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj utvrđuju se Statutom Agencije.

Članak 22.

Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije osiguravaju se u državnom proračunu.

Prostorije, opremu i druga sredstva za rad koje koristi Ministarstvo ili drugo državno tijelo daje se na korištenje Agenciji, prema popisu – bilanci koje utvrđuje Ministarstvo.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o davanju na korištenje prostorija, opreme i drugih sredstava za rad Agencije, prema popisu – bilanci iz stavka 2. ovoga članka.

Do osiguranja prostora i opreme za rad Agencije prema stavku 2. i 3. ovoga članka, poslovni prostor i oprema potrebna za rad Agencije može se osigurati uzimanjem u zakup od druge pravne ili fizičke osobe.

Članak 23. (NN 80/13)

Sredstva za obavljanje djelatnosti Agencije, u skladu s njezinim programom rada i financijskim planom, osiguravaju se:

1. iz dijela naknade od koncesija na državnim linijama,

2. iz državnog proračuna,

3. iz vlastitih prihoda ostvarenih temeljem članka 17. stavka 2. ovoga Zakona koji se uplaćuju u državni proračun i troše sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Sredstvima iz stavka 1. ovoga članka financiraju se troškovi rada Agencije.

Članak 24.

Sredstva za davanje potpora brodarima, sukladno odredbama ovoga Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu, kao sredstva Agencije za svaku godinu zasebno, na temelju financijskog plana Agencije.

Članak 25.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Agencija ostvari dobit, odluku o raspolaganju s dobiti, kao i način snošenja gubitka Agencije, donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

 

4. Koncesije

Članak 26.

Pravo obavljanja javnog prijevoza stječe se na temelju koncesije.

Na temelju izvršne odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja davatelj koncesije i koncesionar potpisuju ugovor o koncesiji na temelju kojeg koncesionar stječe pravo i preuzima obvezu obavljati djelatnost iz ugovora o koncesiji.

Koncesija za obavljanje javnog prijevoza smatra se koncesijom za javne usluge te se na sva pitanja u vezi s tom koncesijom koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuje Zakon o koncesijama.

Članak 27.

Davatelj koncesije za državne linije je Agencija.

Davatelj koncesije za županijske linije je županijska skupština, a za lokalne linije gradsko ili općinsko vijeće.

Davatelj koncesija za međužupanijske linije su nadležne županijske skupštine koje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donose u suglasnosti.

Ako se županijske skupštine prema stavku 3. ovoga članka u roku od 30 dana nakon isteka roka za dostavu ponuda ne usuglase u vezi odabira najpovoljnijeg ponuditelja, dužne su donijeti odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Članak 28. (NN 80/13)

Koncesija za obavljanje javnog prijevoza može se dati samo brodaru Europske zajednice kako je definirano Uredbom (EEZ) br. 3577/92 koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je u upisnom listu broda s kojim namjerava obavljati javni prijevoz upisana kao kompanija kako je definirano odredbama posebnog zakona,

2. da ima odgovarajući brod za liniju za koju se traži koncesija,

3. da je brod iz točke 2. ovoga članka upisan u odgovarajući upisnik trgovačkih brodova u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije,

4. da brod ispunjava propisane tehničke uvjete sukladno članku 13. ovoga Zakona,

5. da su članovi posade broda državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije koji imaju sklopljen ugovor o radu s brodarom, a isti se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u Nacionalnom kolektivnom ugovoru,

6. da svi članovi posade broda koji su zaduženi za poslove sigurnosti putnika (muster lista) govore hrvatski jezik, što se dokazuje potvrdom ovlaštenog učilišta.

Iznimno, održavanje lokalnih brodskih linija kraćih od 3 Nm može se obavljati brodicom registriranom za gospodarske svrhe, koja je upisana u odgovarajući upisnik (očevidnik) u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije.

Prilikom podnošenja ponude za dobivanje koncesije podnositelj ponude može priložiti rješenje nadležne lučke kapetanije o predbilježbi upisa broda, odnosno upisa broda u gradnji i potvrdu o usklađenosti za kompaniju izdanu od strane ovlaštene organizacije umjesto uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, a te uvjete mora ispuniti do roka utvrđenog ugovorom o koncesiji.

Ugovori o koncesijama za obavljanje javnog prijevoza mogu trajati do deset godina.

Iznimno, na linijama na kojima se u posljednje dvije godine ne ostvaruje prosječni godišnji promet putnika veći od 300.000 putnika (»mali otoci«) pravo na obavljanje javnog prijevoza može se dodijeliti temeljem ugovora o javnoj nabavi za usluge prijevoza vodenim putovima sklopljenog sukladno propisu kojim se uređuje javna nabava.

Obavljanje javne usluge iz stavka 5. ovoga članka daje se na rok do 12 godina ili za razdoblje potpune amortizacije brodova kod slučajeva namjenske gradnje brodova na određenim linijama.

Brodar je dužan za vrijeme cijelog trajanja ugovora o koncesiji osigurati da brodar, brod i posada zadovoljavaju sve uvjete propisane ovim člankom.

Osim uvjeta propisanih ovim Zakonom, brodar, brod i posada moraju zadovoljavati i druge uvjete utvrđene propisima kojima se uređuje pomorska plovidba uključujući i uvjete u pogledu broja i sastava posade, radnog jezika te životnih i radnih uvjeta na brodovima u obalnoj i otočnoj kabotaži.

Članak 29.

Brisan.

Članak 30. (NN 80/13)

Poslove potrebne za provedbu postupka davanja koncesije obavlja stručno povjerenstvo.

Stručno povjerenstvo za koncesije na državnim linijama ima pet članova među kojima po jedan član mora biti pomorske, pravne, tehničke i ekonomske struke.

U stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka obvezno se imenuje jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije pomorske struke.

Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje Upravno vijeće Agencije na prijedlog ravnatelja.

Članak 31. (NN 80/13)

Stručno povjerenstvo za koncesije za županijske, međužupanijske i lokalne linije imenuje davatelj koncesija za te linije.

U stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obvezno se imenuje jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije pomorske struke.

Ostali članovi Stručnog povjerenstva imenuju se od predstavnika pomorske, pravne, tehničke i ekonomske struke.

Članak 32. (NN 80/13)

Koncesija za obavljanje javnog prijevoza daje se na rok do deset godina, i to:

– za državne linije do deset godina,

– za županijske i međužupanijske linije do osam godina,

– za lokalne linije do pet godina.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na obavljanje javnog prijevoza može se dati na razdoblje dulje od deset godina u slučaju iz članka 28. stavka 5. ovoga Zakona.

Članak 33.

Brisan.

Članak 34.

Brisan.

Članak 35.

Brisan.

Članak 36.

Kada odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži uvjet koji se mora ispuniti do potpisivanja ugovora o koncesiji, ako koncesionar ne ispuni taj uvjet ugovor se neće potpisati, već će se odabrati sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne može izvršiti odabir donijet će se odluka o poništavanju postupka davanja koncesije.

Članak 37.

Brisan.

Članak 38.

Za koncesiju obavljanja javnog prijevoza plaća se naknada.

Naknada za koncesiju sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela.

Naknada od koncesije prihod je:

1. za državne linije državnog proračuna, odnosno Agencije sukladno članku 23. ovoga Zakona,

2. za županijske linije proračuna županije,

3. za međužupanijske linije proračuna županija, davatelja koncesije u jednakim dijelovima,

4. za lokalne linije proračuna općine ili grada.

Članak 39. (NN 80/13)

Podrobnije uvjete, vrednovanje kriterija za davanje koncesija, kriterije za određivanje cijene usluge, visinu naknade i način plaćanja, vrstu i vrijednost jamstva te uvjete, kriterije i način dodjele državnih potpora brodarima za obavljanje javne usluge pomorskog obalnog linijskog prijevoza propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Članak 40.

Iznimno, u slučaju izvanrednih okolnosti koje traju privremeno, davatelj koncesije može s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o obavljanju privremenog prijevoza na toj liniji dok takve okolnosti traju.

Izvanredne okolnosti u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. kada na strani koncesionara nastupe takve okolnosti uslijed kojih više nije u mogućnosti izvršavati obveze iz ugovora o koncesiji,

2. kada na strani koncesionara nastupe okolnosti zbog kojih je koncesionaru izvršavanje obveza otežano, a koje se mogu otkloniti u roku od 90 dana,

3. razdoblje od prestanka koncesije prema Zakonu o koncesijama do konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,

4. rekonstrukcija mosta ili luke i havarija broda.

U slučaju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ugovor o obavljanju privremenog prijevoza može trajati najduže do konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a u slučaju iz točke 2. do uspostave ponovnog redovitog izvršavanja ugovornih obveza od strane koncesionara.

Ugovor o obavljanju privremenog prijevoza iz stavka 1. i 3. ovoga članka smatra se ugovorom o javnim uslugama, te se na postupak za njegovo sklapanje odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi koje se odnose na sklapanje ugovora u pregovaračkom postupku bez prethodne objave.

Članak 41.

Brisan.

Članak 42.

Ako se na liniji iz članka 5. ovoga Zakona, u prethodnom razdoblju ne kraćem od godinu dana, obavljanje prometa fizički poveća za 30 %, a koncesionar postojećim kapacitetima nije u mogućnosti udovoljiti povećanju prometa, može se na toj liniji dati još jedna koncesija.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka koncesionar ima pravo na raskid ugovora, pod uvjetima utvrđenim ugovorom.

Ako na određenoj liniji u jednogodišnjem razdoblju dođe do smanjenja prometa, može se povećati visina potpore.

O povećanju visine potpore u smislu stavka 3. ovoga članka zatražit će se mišljenje Ministarstva financija i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Članak 43.

Za svaku liniju iz članka 5. ovoga Zakona koncesionar mora osigurati zamjenski brod istih ili približno istih karakteristika, u roku utvrđenom u obavijesti o namjeri davanja koncesije, a koji ovisi o duljini linije, ali ne može biti duži od 24 sata.

U slučaju više sile davatelj koncesije može iznimno dopustiti privremeno obavljanje prijevoza, dok traju takve okolnosti, a najduže 30 dana, zamjenskim brodom koji ne ispunjava uvjete iz članka 13. ovoga Zakona, ako bi prekid linije značajnije poremetio život na otocima.

Višom silom ne smatra se prekid plovidbe do kojeg bi došlo zbog nesposobnosti broda za plovidbu.

Članak 44.

Ako tijekom trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno ograničiti opseg koncesije ili izvršiti potrebne promjene bitnih elemenata koncesije radi prilagođavanja novonastalom stanju, odgovarajuće će se izmijeniti ugovor o koncesiji.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka koncesionar ima pravo na raskid ugovora pod uvjetima utvrđenim ugovorom.

Članak 45.

Na brodovima na kojima se obavlja javni prijevoz službeni jezik posade je hrvatski jezik.

Članak 46.

Za vrijeme trajanja koncesije davatelj koncesije može na zahtjev koncesionara odobriti promjenu broda tako da se brod za koji je dana koncesija zamijeni brodom manjeg ili većeg kapaciteta, ako za to postoje opravdani razlozi, ali pod uvjetom da to ne utječe na kvalitetu i redovito obavljanje javnog prijevoza na određeno liniji.

U slučaju zamjene brodova prema stavku 1. ovoga članka potpora se mora temeljiti na stvarnim troškovima zamjenskog broda, s tim da visina potpore ne može biti veća od potpore određene ugovorom o koncesiji, ali može biti manja ovisno o stvarnim troškovima broda.

Uvjeti zamjene broda prema stavku 1. ovoga članka podrobnije se uređuju propisom iz članka 39. ovoga Zakona

 

5. Cijene i cjenik usluga

Članak 47. (NN 80/13)

Povlašteni javni prijevoz obuhvaća besplatni prijevoz i prijevoz s popustom.

Pravo na povlašteni prijevoz u javnom prijevozu imaju sljedeće osobe:

1. fizičke osobe koje imaju prebivalište na otocima,

2. pravne osobe i vlasnici obrta sa sjedištem na otoku,

3. djeca do navršenih 12 godina života,

4. zdravstveni djelatnici i vozila pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,

5. djelatnici i vozila drugih javnih službi u slučajevima izvanrednih događaja,

6. ostale osobe koje to pravo stječu po posebnim propisima.

Pravo na besplatni prijevoz u javnom prijevozu imaju sljedeće osobe iz stavka 2. ovoga članka:

1. učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otoku, na linijama koje povezuju otok njegova prebivališta s kopnom i drugim otocima,

2. zdravstveni djelatnici i vozila pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,

3. djelatnici i vozila drugih javnih službi u slučajevima izvanrednih događaja.

Pravo na povlašteni prijevoz imaju i vozila u vlasništvu otočana ili pravnih osoba, odnosno vlasnika obrta sa sjedištem na otoku, ili korisnika leasinga.

Vozila iz stavka 4. ovoga članka moraju biti registrirana u nadležnom upravnom tijelu na otoku prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika vozila, odnosno korisnika leasinga ili u drugom nadležnom upravnom tijelu ako ne postoji mogućnost registracije vozila na otoku.

Visinu popusta iz stavka 1. i 4. ovoga članka ministar će utvrditi odlukom.

Odredbe ovoga članka odnose se i na poluotok Pelješac.

Članak 47.a (NN 80/13)

Brodaru pripada naknada za obavljeni prijevoz osoba i vozila iz članka 47. ovoga Zakona u visini razlike u prihodu koji brodar nije ostvario zbog korištenja prava na povlašteni prijevoz osoba i vozila iz članka 47. ovoga Zakona.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz, kao i uvjeti i način isplate naknade brodaru za obavljeni prijevoz u javnom prijevozu propisuje pravilnikom ministar uz mišljenje ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka.

Članak 48. (NN 80/13)

Davatelj koncesije prilikom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije određuje najvišu cijenu usluge javnog prijevoza na određenoj liniji.

Cjenik usluga utvrđuje brodar koji je dobio koncesiju za obavljanje javnog prijevoza na određenoj liniji u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Brodar je dužan uslugu javnog prijevoza naplaćivati u skladu s objavljenim cjenikom iz stavka 2. ovoga članka

 

6. Potpore

Članak 49.

Ako za obavljanje javnog prijevoza na određenim linijama na kojima brodari, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, pod danim uvjetima i u danom opsegu ne bi preuzeli obvezu obavljanja toga prijevoza, daje se potpora.

Potpora se daje u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, kada se na određenoj liniji od ostvarenog prihoda ne mogu pokriti stvarni troškovi, a s ciljem osiguranja javnog prijevoza na toj liniji.

Članak 50. (NN 80/13)

Svaki koncesionar dužan je platiti naknadu za koncesiju neovisno o eventualnoj potpori koju može dobiti.

Potpora za obavljanje usluge javnog prijevoza kao usluge od javnog interesa ne smije biti viša od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih uslijed obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode kao i razumnu dobit.

Kriteriji za davanje potpore podrobnije se uređuju propisom iz članka 39. ovoga Zakona.

Koncesionar koji je dobio potporu mora za liniju za koju je dobio potporu voditi posebno knjigovodstvo po principu profitnog centra.

Članak 51.

Sredstva za osiguranje potpore sukladno članku 50. ovoga Zakona, osiguravaju se:

1. za državne linije u državnom proračunu, sukladno članku 24. ovoga Zakona,

2. za županijske i međužupanijske linije u proračunu županija davatelja koncesije,

3. za lokalne linije u proračunu općine, odnosno grada.

 

7. Red plovidbe

Članak 52. (NN 80/13)

Red plovidbe utvrđuje Agencija koja je dužna isti pravodobno objediniti, objaviti i dostaviti brodarima najmanje 30 dana prije dana njegova stupanja na snagu.

Radi uvida korisnika usluga, drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba u red plovidbe, brodari su dužni objaviti red plovidbe na mjestima gdje brodar prodaje isprave za prijevoz putnika, tereta i vozila.

Članak 53. (NN 80/13)

Brisan.

Članak 54. (NN 80/13)

Brisan.

Članak 55. (NN 80/13)

Brodar je obvezan pridržavati se objavljenog reda plovidbe.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga članka red plovidbe može biti izmijenjen uz suglasnost Agencije.

 

III. POVREMENI PRIJEVOZ

Članak 56. (NN 80/13)

Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu je prijevoz koji se ne obavlja temeljem ugovora o koncesiji te se ne smatra javnim prijevozom.

Povremenim prijevozom osobito se smatra prijevoz koji se obavlja sezonski ili je sastavni dio turističke ponude, taksi prijevoz i prijevoz djelatnika pravnih i fizičkih osoba za njihove potrebe.

Na linijama na kojima se održava javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji ne može se održavati povremeni, odnosno sezonski prijevoz.

Članak 57. (NN 80/13)

Brisan.

Članak 58.

Povremeni prijevoz putnika kao sastavni dio turističke usluge organiziraju pravne i fizičke osobe sukladno odredbama propisa kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.

Pravne i fizičke osobe organiziraju povremeni prijevoz svojih djelatnika za svoje potrebe.

 

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 59.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju inspektori i drugi ovlašteni državni službenici Ministarstva.

 

V. PREKRŠAJI

Članak 60.

Povrede odredaba ovoga Zakona smatraju se pomorskim prekršajima.

Na postupak i tijela za vođenje prekršaja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 989. stavka 2. i članci 990. do 992. Pomorskog zakonika.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 61. (NN 80/13)

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba brodar koji:

1. ne održava putničke RO-RO i brzobrodske linije koje povezuju Republiku Hrvatsku s inozemnim lukama (međunarodni linijski pomorski promet) pod uvjetima utvrđenim propisom iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona,

2. obavlja javni prijevoz bez ugovora o koncesiji, odnosno suprotno ugovoru o koncesiji ili bez ugovora o javnoj nabavi za usluge prijevoza vodenim putovima, odnosno suprotno ugovoru o javnoj nabavi za usluge prijevoza vodenim putovima kako je propisano člankom 26. stavkom 2., odnosno člankom 28. stavkom 5. ovoga Zakona,

3. ako za cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, brodar, brod i posada ne ispunjavanju uvjete iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona,

4. u utvrđenom roku ne osigura zamjenski brod istih ili približno istih karakteristika sukladno članku 43. stavku 1. ovoga Zakona.,

5. se ne pridržava objavljenog reda plovidbe, odnosno ako ga mijenja bez suglasnosti Agencije kako je propisano člankom 55. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

6. ako održava povremeni, odnosno sezonski prijevoz na linijama na kojima se održava javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji što je protivno članku 56. stavku 3. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se brodar kao fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 2.000,00 do 50.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se zapovjednik broda ako se ne pridržava objavljenog reda plovidbe kako je to propisano člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona.

Članak 61.a (NN 80/13)

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila suprotno propisu iz članka 47.a stavka 2. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila i osoba suprotno propisu iz članka 47.a stavka 2. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Agencije na prijedlog ministra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Agencije, te podnijeti prijedlog za upis u sudski registar.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a u daljnjem roku od 30 dana Upravno vijeće donijet će Statut Agencije.

Obvezuje se Ministarstvo da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona utvrdi popis-bilancu, opreme i sredstava iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona koja se daju na korištenje Agenciji.

Do početka rada Agencije iz članka 15. ovoga Zakona poslove Agencije obavljat će Ministarstvo.

Protiv odluke o davanju koncesije koju donosi Ministarstvo žalba nije dopuštena, već se neposredno može pokrenuti upravni spor.

Do početka rada Agencije sredstva za provođenje ovoga Zakona osigurat će se u državnom proračunu u okviru sredstava za rad Ministarstva.

Članak 63.

Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka koja je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona održavala državne linije na temelju posebnog zakona, nastavlja održavati postojeće linije do preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na određenoj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Brodari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona održavaju državne linije na temelju rješenja o odobrenju za održavanje određene linije nastavljaju održavati postojeću liniju do preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na određenoj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Brodari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona održavaju državne linije na temelju ugovora o održavanju određene linije nastavljaju održavati postojeću liniju do preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na određenoj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona, uz mogućnost izmjene uvjeta iz dosadašnjeg ugovora nastalih u poslovanju zbog izmijenjenih uvjeta na tržištu.

U slučaju da brodar iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne može održavati liniju ili prestane ispunjavati uvjete za održavanje te linije, Agencija će odrediti drugog brodara koji ispunjava uvjete za održavanje te linije da obavlja prijevoz do trenutka preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na toj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Za održavanje linija sukladno odredbama stavka 1. do 4. ovoga članka na kojima se od ostvarenih prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza, razlika sredstava osigurat će se u državnom proračunu na temelju ugovora kojega sklapa brodar i Agencija, a kojim se utvrđuju visina potpore sukladno članku 49. do 51. ovoga Zakona i ostali uvjeti za održavanje predmetnih linija.

Članak 64.

Brodari, koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona održavaju županijske i lokalne linije nastavljaju održavati liniju do trenutka preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Brodari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona održavaju županijsku liniju na temelju rješenja o davanju odobrenja za održavanje linije nastavljaju održavati postojeću liniju do isteka roka određenog u rješenju.

U slučaju da brodar iz stavka 1. ovoga članka ne može održavati liniju ili prestane ispunjavati uvjete za održavanje određene linije, nadležna županijska skupština, gradsko ili općinsko vijeće odredit će drugog brodara koji ispunjava uvjete za održavanje te linije, da obavlja prijevoz na toj liniji do preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na toj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Za održavanje županijskih i lokalnih linija prema stavku 1. ovoga članka na kojima se iz ostvarenih prihoda ne mogu podmiriti ukupni troškovi prijevoza, razlika sredstava osigurat će u proračunu nadležne županije, grada ili općine.

Članak 65.

Agencija će sukcesivno godišnje provesti postupak za davanje koncesija za određeni broj državnih linija, sukladno raspoloživim sredstvima planiranim u državnom proračunu Republike Hrvatske, s time da se u roku od 7 godina obuhvate sve državne linije.

Natječaj za davanje koncesije za županijske i međužupanijske linije kao i lokalne linije raspisat će nadležno tijelo iz članka 26. stavka 3. i 4. ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 66.

Vlada Republike Hrvatske donijet će propis iz članka 29. stavka 2., članka 39. i članka 50. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će donijeti propis iz članka 2. stavka 3., propis iz članka 13. stavka 6. i članka 47. stavka 5. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 67.

Linije iz članka 7., 8. i 9. ovoga Zakona nadležna tijela utvrdit će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 68.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 47. stavka 5. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine«, br. 52/05.).

Članak 69.

Privatizacija Jadrolinije, društva za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka, može se obaviti samo na temelju posebnog zakona i to nakon dodjele koncesija za sve državne linije, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 70.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

– Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 131/97.,

– članci 3. do 6. i članak 19. Zakona o Jadroliniji, Rijeka (»Narodne novine«, br. 11/96.),

– članak 10. stavak 3., članak 10. stavci 1., 2., 4. i 6. u dijelu koji se odnosi na pomorski promet, članak 12. stavci 1. do 5., članak 12. stavak 6. u dijelu koji se odnosi na pomorski promet Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99. i 32/02.).

Članak 71.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 342-01/05-01/02

Zagreb, 10. ožujka 2006.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 18/11

 

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 32. ovoga Zakona u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, koncesije za obavljanje javnog prijevoza daju se s rokom trajanja do 31. prosinca 2016.

Članak 5.

Koncesije za obavljanje javnog prijevoza dane do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka roka na koji su dane, ali ne dulje od 31. prosinca 2016.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 80/13

 

Članak 35.

Brodarima koji obavljaju javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji ili drugih odgovarajućih ugovora o obavljanju javnog prijevoza, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, neće se isplaćivati dodatna naknada prema članku 47.a ovoga Zakona.

Članak 36.

Sastav Upravnog vijeća Agencije uskladit će se sa člankom 13. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 22. ovoga Zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 13. stavak 4. Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će, uz mišljenje ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka, donijeti pravilnik iz članka 24. ovoga Zakona kojim se dodaje članak 47.a stavak 2. Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 130/06., 131/08. i 143/10.).

Članak 39.

Ministar će donijeti odluku iz članka 23. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 47. stavak 6. Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 40.

Sukladno prijelaznim razdobljima odobrenim vezano za Uredbu (EEZ) broj 3577/92, a koja su utvrđena Prilogom V. Akta o pristupanju, popis iz članka 18. Akta o pristupanju: prijelazne mjere, ugovori o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu sklopljeni prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ostaju na snazi do 31. prosinca 2016.

Usluge prijevoza u kružnim putovanjima između hrvatskih luka, koje se obavljaju brodovima do 650 BT, mogu do 31. prosinca 2014. isključivo obavljati brodovi koji su upisani u hrvatski upisnik brodova i koji viju hrvatsku zastavu, kojima upravljaju brodarska društva osnovana u skladu s hrvatskim pravom, te čije se glavno sjedište nalazi i stvarna kontrola provodi u Republici Hrvatskoj.

Članak 41.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/137

Zagreb, 21. lipnja 2013.

 

Copyright © Ante Borić