Povezani zakoni

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

NN 150/02

Užiovajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje plaćanje poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila.

Članak 2.

Porez iz članka 1. ovoga Zakona prihod je državnog prora­čuna.

 

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti plaća se na premije utvrđene ugovorom s društvom za osiguranje o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila, odnosno na premije utvrđene ugovorom s društvom za osiguranja za kasko osiguranje cestovnih vozila.

 

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

Porezni obveznici su društva za osiguranje koja s pravnim i fizičkim osobama sklapaju ugovore i naplaćuju premije osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila izravno ili neizravno preko posrednika ili zastupnika.

 

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Porezna osnovica za utvrđivanje poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti je premija osiguranja koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila.

(2) Porezna osnovica za utvrđivanje poreza na premiju kasko osiguranja cestovnih vozila je premija osiguarnja koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila.

 

V. POREZNA STOPA

Članak 6.

(1) Stopa poreza iznosi 15% od ugovorene premije osigura­nja od automobilske odgovornosti.

(2) Stopa poreza iznosi 10% od ugovorene premije kasko osiguranja cestovnih vozila.

 

VI. POREZNA OSLOBOĐENJA

Članak 7.

Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva.

 

VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 8.

Obveza obračunavanja poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i poreza na premije kasko osiguranja cestovnih vozila nastaje u trenutku sklapanja ugovora s pravnom ili fizičkom osobom.

 

VIII. PLAĆANJE

Članak 9.

Porezni obveznik iz članka 4. ovoga Zakona plaća porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila u roku 30 dana od dana nastanka porezne obveze.

 

IX. POREZNI NADZOR

Članak 10.

Obračunavanje i plaćanje poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i poreza na premije kasko osiguranja cestovnih vozila nadzire Porezna uprava.

 

X. OVLASTI MINISTRA FINANCIJA

Članak 11.

Ministar financija propisuje oblik i sadržaj evidencija o plaćanju poreza po ovome Zakonu.

1. Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

 

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne obračuna porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti, odnosno na premije kasko osiguranja cestovnih vozila (članak 4.),

2. ako na propisanu osnovicu ne primijeni propisanu poreznu stopu (članak 5. i 6.),

3. ako porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila ne obračuna u propisanom roku (članak 8.),

4. ako porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila ne uplati na propisani račun (članak 9.).

(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. kaznit će se i odgovorna osoba kod poreznog obveznika.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

U žalbenom postupku, obnovi i prekršajnom postupku, pri utvrđivanju roka zastare te pri obračunavanju, plaćanju i povratu poreza primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 14.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti (»Narodne novine«, br. 107/01.).

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 410-19/02-01/03
Zagreb, 6. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

 

Copyright © Ante Borić